Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

130 /25.09.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на осемнадести септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 438/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от Т.С.Б. срещу В.Г.Н. иск, с правно основание чл. 34 ЗС, за делба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***година на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: ****, като самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот е идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 96.08 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 4, с площ 3.85 кв.м. и 4.333% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***.2.14, под обекта: ***.2.10, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: излага се, че върху делбения имот е възникнала съсобственост, доколкото същият е придобит чрез договор за покупко-продажба по време на съществуващия между страните граждански брак, прекратен с влязло в сила Решение от ***. по гр.д.№ ***. по описа на Районен съд – Панагюрище. Предвид това се твърди, че всяка от страните по спора притежава по ½ ид.ч. от процесния имот, поради което се моли да се допусне делба именно при посочените квоти.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба, в който се излагат доводи за допустимост и основателност на предявения иск. Посочва се, че действително всеки от съделителите притежа по ½ ид.ч. от делбения имот. Изразена е готовност за уреждане на отношенията между страните извънсъдебно.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

От представена и приета по делото служебна бележка ***г. издадена от О.С., се установява, че между страните по спора на ***. е сключен граждански брак, който е прекратен с развод видно от представено по делото Решение от ***. по гр.д.№ ***. по описа на Районен съд – Панагюрище, което не е спорно и между страните. От приетото като доказателство съдебно решение по делото се установява, че след прекратяване на брака, съпругата Т.С. Н.носи бащиното си фамилно име Б..

По делото е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ****на съдия при Районен съд- Панагюрище, в който е обективиран договор за покупко-продажба на процесния недвижим имот сключен между „О.“ ЕАД - продавач и Т.С. Н.– купувач.

Видно от данните по делото ищецът Т. С.Н.е придобила процесния недвижим имот докато се е намирала в граждански брак с ответника В.Г.Н.. Параграф 4 на СК в сила от 2009 г., предвижда, че правилата на този кодекс (СК в сила от 2009г) относно имуществени отношения между съпрузите се прилагат и за имущества, придобити от съпрузите по заварени бракове, т.е. към придобити преди влизане в сила на СК имущества по бракове съществуващи към момента на влизане в сила на СК (2009г.) следва да се прилагат правилата на новия Семеен кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 СК вещните права, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат и на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съгласно ал. 3 на същия законов текст съвместния принос се предполага до доказване на противното. Посочената разпоредба намира приложение в конкретния случай, доколкото видно от данните по делото, имотът е придобит от съпругата Н., с бащино име Б. през 1998г., по време когато същата се е намирал в граждански брак с ответника, чрез възмездна сделка – покупко-продажба, като презумпцията за съвместен принос не е оборена.

Предвид всичко изложено и от събраните по делото доказателства се установява, че Т.Б. притежава 1/2 ид.ч от правото на собственост върху процесния недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с адрес на имота: ****, като самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот е идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 96.08 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 4, с площ 3.85 кв.м. и 4.333% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а другата 1/2 ид.ч. от правото на собственост върху имота се притежават от ответника В.Г.Н..

Ето защо следва да се уважи предявеният иск за делба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***година на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: ****, като самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот е идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 96.08 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 4, с площ 3.85 кв.м. и 4.333% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***, под обекта: ***, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, като делбата следва да се допусне между съделителите Т.С.Б. и В.Г.Н., при равни квоти по 1/2 идеална част за всеки от съделителите.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следния недвижим имот, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***година на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: ****, като самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот е идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 96.08 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 4, с площ 3.85 кв.м. и 4.333% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: *** , под обекта: ***, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, между съделителите: Т.С.Б., ЕГН ********** с адрес: *** и  В.Г.Н. ЕГН ********** с адрес: *** при следните квоти: 1/2 идеална част за Т.С.Б. и 1/2 идеални части за В.Г.Н..

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :