Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

129 /25.09.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 339/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от В.П. А.срещу К.С.И. и К.Т.Ц. иск с правно основание чл. 34 ЗС за делба на поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.Панагюрище: *******.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: В исковата молба се излага, че ищцата притежава по силата на реституция на земеделска земя в регулацията на гр. Панагюрище и наследство от А.К.В. и дарение от други наследници на А.К.В. общо 9/18 идеални части. Сочи се, че ответникът К.С.И. притежава по силата на реституция на земеделска земя в регулацията на гр.Панагюрище и наследство от А.К.В. 6/18 идеални части, а ответницата К.Т.Ц. притежава по дарение от майка си (последната също като собственик по силата на реституция на земеделска земя в регулацията на гр. Панагюрище и наследство от А.К.В. 3/18 идеални части. Моли се за уважаване на предявения иск.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника К.Т.Ц., в който заявява, че искът по чл. 34 ЗС е основателен, като действително притежаваната от нея част е в размер на 1/6 ид.ч. Излага, че желае постигане на спогодба по предмета на делото

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

По делото е представено и прието като доказателство Решение ***. на П.К.П., влязло в сила, от което се установява, че на наследниците на А.П.В. на основание чл. 18ж, ал. 1, 18з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост върху общо осем имота – ниви, ливади. Процесния имот е посочен като номер едно в цитираното решение на поземлена комисия.

От представено по делото удостоверение за наследници ***. се установява, че А.К.В., починала на ***г. е оставила за свои наследници: К.Ц.П., К.С.И., Н.С.В., В.П.В.и В.П. В.  ( по мъж А.).

От констативен нотариален акт ***г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че К.Ц.П. е признат за собственик на 1/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, а Н.С.В., В.П.В.и В.П. А.на 1/9 ид.ч. от процесния недвижим. Правото на собственост на молителите е признато на основание реституция и наследство.

От нотариален акт за дарение на недвижим имот ***г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че Н.С.В., В.П.В.и К.Ц.П. са дарили на В.П. А.собствените си наследствени части от процесния недвижим имот.

От констативен нотариален акт ***г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че К.С.И. е признат за собственик на 1/3 ид.ч. от процесния недвижим имот, на основание наследство и реституция.

От констативен нотариален акт ***г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че Л.Г.П.- Ц. е призната за собственик на 1/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, на основание наследство и реституция.

От нотариален акт за дарение на недвижим имот ***г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че Л.Г.П.- Ц. е дарила на дъщеря си К.Т.Ц. собствената си 1/6 ид.ч. от имота предмет на делбата.

Предвид всичко изложено, от събраните по делото доказателства се установява, че К.С.И. притежава правото на собственост на 1/3 ид.ч. от процесния имот, К.Т.Ц. -1/6 ид.ч., а ищцата В.П. А.– 1/2ид.ч. ( 1/6 + 3/9).

Следва да се посочи, че делбените квоти на съделите следва да са приведени към общ знаменател, доколкото с оглед необходимостта решението по допускането на делбата да установява ясно и несъмнено правата на съделителите, както и осигуряването на възможността неговата правилност да бъде проверена от въззивната инстанция, то делбените квоти следва да бъдат определени така, че знаменателят на дяловете да е еднакъв, както и сборът от числителите на отделните дялове да е равен на знаменателя, така и в Решение № 241/17.10.2012 г., по гр.дело № 850/2011 г. на Второ гражданско отделение, ВКС.

Ето защо следва да се уважи предявеният иск за делба на недвижим имот, представляващ - поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.Панагюрище: ******* между съделителите: В.П. А.с квота - 3/6 (1/2), К.С.И. с квота 2/6 (1/3) и К.Т.Ц. -1/6 ид.ч.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следния недвижим имот, поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.Панагюрище: *******, между съделителите: В.П. А.ЕГН: **********, с адрес: ***, К.С.И. ЕГН: ********** с адрес: *** и К.Т.Ц. ЕГН **********, с адрес: *** при следните квоти: 3/6 идеални части за В.П. А., за 2/6 идеални части К.С.И. и 1/6 идеални части за К.Т.Ц..

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :