Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

131 /25.09.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 185/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от П.Р.П. и М.И.П. срещу В.Н.М.- Ю. иск с правно основание чл. 34 ЗС за делба на сграда с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: ***, със застроена площ от 33 кв.м., един етаж, с предназначение: вилна сграда-еднофамилна разположена в поземлен имот с идентификатор ***

Ищците основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: твърдят, че делбената вещ е придобита от тях по време на техния граждански брак, чрез покупко-продажба, за което са съставени две постановления за възлагане от  08.07.2015 г. и от 05.08.2016 г. на държавен съдебен изпълнител П.С.Д., при Районен съд – Панагюрище. Излагат доводи, че ответникът притежава останалата ид. част от правото на собственост върху процесния имот, като излагат твърдения, че същата сама ползва имота, поради което правят искане за осъждане на ответницата да им заплаща по 50 лв. месечен наем, считано от дата на исковата молба. Като с допълнителна молба е уточнено, че искането е направено на основание чл. 344, ал. 2 ГПК. Молят да се допусне делба на процесния имот при квоти ½ ид.ч. за съделителите П.П. и В.П. в режим на СИО и ½ ид.ч. за съделителя В. М.-Ю..

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, в който заявява, че искът по чл. 34 ЗС е неоснователен. Излагат се доводи за неоснователност и на втория предявен иск по чл. 31, ал. 2 ЗС, като се навеждат твърдения, относно това, че ответницата не ползва имота, тъй като същата не притежава ключ за него. Моли да се постанови решение, съобразно квотите на страните по иска за делба, като се отхвърли искането за присъждане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

По делото е представено Удостоверение за сключен граждански брак № ***г. се установява, че П.Р.П. и М.И. К.са в граждански брак от 14.04.1991 г.

От представен и приет по делото нотариален акт за собственост върху недвижим имот № *** г. на Нотариус Д.при Районен съд – Панагюрище се установява, че Н.И.М.е признат за собственик на недвижимия имот, в който е построена процесната сграда предмет на делбата, като по силата на правилото на разпоредбата на чл. 92 ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго, доколкото по делото нито е установено друго, нито се твърди друго.

От удостоверение за наследници №*****г., издадено от о.п., се установява, че Н.И. М., починал на ***г. е оставил за свои наследници – К.КМ. – съпруга,  В.Н.М. – Ю. – дъщеря и Д.Н.М. – син – починал на ***г., който е оставил за наследници К.Д.М. – дъщеря и Г.М.М. – дъщеря. От удостоверение за наследници №*****г., издадено от о.п. се установява, че К.К.М. починала ***г. е оставила за свои наслендици: В.Н.М. – Ю. – дъщеря и Д.Н.М. – син – починал на ***г., който е оставил за наследници К.Д.М. – дъщеря и Г.М.М. – дъщеря.

От представено по делото и прието като доказателство по делото Постановление ***г. на ДСИ при Районен съд – Панагюрище, постановено по изп. дело № 121/2012 г. по описа на съдебно изпълнителна служба гр. Панагюрище се установява, че на П.Р.П. е възложен недвижим имот: 1/6 ид.ч. от 900/1024 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, както и 1/6 ид.ч. от сградата с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище.

От представено по делото и прието като доказателство по делото Постановление ***г. на ДСИ при Районен съд – Панагюрище, постановено по изп. дело № 121/2012 г. по описа на съдебно изпълнителна служба гр. Панагюрище се установява, че на П.Р.П. е възложен недвижим имот: 1/3 ид.ч. от 900/1024 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, както и 1/3 ид.ч. от сградата с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, т.е. ищеца П.П. е придобил общо 1/2ид.ч. от процесната сграда (1/6 +1/3).

От прието по делото като доказателство уведомление от ЧСИ Г.З.с район на действие Окръжен съд – Пазарджик се установява, че изп. дело № 121 /2012 г. по описа на ДСИ при Районен съд- Панагюрище е образувано срещу длъжника Д.Н. М..

От приложените по делото удостоверения за наследници се установява, че след смъртта на праводателя Н.И.М.процесният недвижим имот е придобит по наследство от Д.Н. М. и В.Н.М. – Ю., като всеки от съсобствениците са имали равни права – по 1/2 ид.ч., като половината придобита по наследство от Д.Н. М. е придобита от ищеца П. на публична продан.

От удостоверение за сключен граждански брак № ***г. от о.п. се установява, че П.Р.П. и М.И. К.са сключили граждански брак на 14.04.1991г., т.е съответната идеална част от процесния имот е придобита от първия ищец П.  по време на брака му с втория ищец- М.П..

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 СК вещните права, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат и на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съгласно ал. 3 на същия законов текст съвместния принос се предполага до доказване на противното. Посочената разпоредба намира приложение в конкретния случай, доколкото видно от данните по делото, идеални части от процесната сграда са придобити от съпруга П. през 2016г. и 2015г., по време когато същият се намира в граждански брак с втората ищца - П., чрез възмездни сделки, обективирани в постановления за възлагане, издадени след проведена публична продан.

Ето защо следва да се уважи предявеният иск за делба на недвижим имот, представляващ - сграда с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: ***, със застроена площ от 33 кв.м., един етаж, с предназначение: вилна сграда-еднофамилна разположена в поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***г. на Изпълнителния директор на АГКК, като делбата следва да се допусне между съделителите П.Р.П. и М.И.П. с квота 1/2 идеална част в режим на СИО и В.Н.М.-Ю. –квота – 1/2идеална част.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следния недвижим имот, сграда с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: ***, със застроена площ от 33 кв.м., един етаж, с предназначение: вилна сграда-еднофамилна разположена в поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***г. на Изпълнителния директор на АГКК, между съделителите: П.Р.П. ЕГН: **********, М.И.П. ЕГН: ********** *** и В.Н.М.-Ю. ЕГН **********, с адрес: *** при следните квоти: 1/2 идеална част в режим на СИО за П.Р.П. и М.И.П. и 1/2 идеални части за В.Н.М.-Ю..

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :