Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /30.08.2018 г.,

 

гр. ПА.гюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – ПА.гюрище, в проведеното на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседА.е,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 172/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основА.е чл. 49 СК и **7 СК.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Д.П.К., ЕГН **********   и Г.М.К., ЕГН **********, сключен на 23.10.2004 г., за което е съставен акт за сключен граждански брак № 64/23.10.2004г. пред длъжностно лице по гражданското състояние при Община ПА.гюрище, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на осн. чл. 49, ал.1 от СК.

ОБЯВЯВА, че никой от съпрузите няма вина за прекратяване на брака по смисъла на чл. 49, ал. 3 СК.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, съпругата Г.М.К., ЕГН********** да носи бащиното си фамилното име  Р..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в гр. ПА.гюрище, ул. „**************“ № **, представляващо къща с двор на съпруга Д.П.К., ЕГН **********. 

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на А.Д.К. с ЕГН ********** на майката Г.М.К., ЕГН ********** като определя при нея и местоживеенето на детето на адреса на майката.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на П.Д.К. с ЕГН ********** на майката Г.М.К., ЕГН********** като определя при нея и местоживеенето на детето на адреса на майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на Д.П.К., ЕГН ********** с децата А.Д.К. с ЕГН ********** и П.Д.К. с ЕГН ********** както следва:

- Всяка първа и трета седмица от месеца - от 09:30 часа в събота до 18:00 часа в неделя с преспиване. Всяка втора и четвърта седмица от месеца от 7:30 сряда до 19:30 четвъртък с преспиване, както и 30 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката Г.К., както и през пролетната ваканция всяка четна година и през зимната ваканция всяка нечетна година, както и винаги при взаимно съгласие на родителите.

ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** с адрес: *** да заплаща в полза на детето А.Д.К. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.М.К., ЕГН********** месечна издръжка в размер на **7, 50 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба- 20.02.2018 г. до настъпване на законово основА.е или отпадане на задължението за заплащането на същата, с  падеж  десето  число  на  месеца,  за  който  се  дължи издръжка.

ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** с адрес: *** да заплаща в полза на детето П.Д.К. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.М.К., ЕГН********** месечна издръжка в размер на **7, 50 лв., от привеждане на решението в изпълнение, с падеж десето число на съответния месец, до настъпване на законово основА.е или отпадане на задължението за заплащането на същата.

ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на детето А.Д.К. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.М.К., ЕГН********** издръжка в размер на 363,75 лв. за минал период от 15.11.2017 г. до 15.02.2018 г.

ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на детето П.Д.К. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.М.К., ЕГН********** месечна издръжка в размер на 363,75 лв. за минал период от 15.11.2017 г. до 15.02.2018 г.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка, на основА.е чл. 242, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - ПА.гюрище държавна такса в размер на 492,20 лв., на основА.е чл.78, ал. 6 ГПК, вр. с чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и чл. 6 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК във вр. чл. 329 от ГПК

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на стрА.те пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: