Р Е Ш Е Н И Е

 

       12.09.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 

116

 
 


    Номер                       Година                                          Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2018

 

Двадесет и втори август

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                         

НОНКА СТОЯНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

30

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2017

 
 


                                              гр.д.№                   по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е за делба на недвижим имот, на основание чл.341 и сл. от ГПК, във вр. с чл.34 от Закона за собствеността- втора фаза.

В исковата си молба Т.С.Т.,***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат Р.И.К. от Пазарджишка АК, срещу В.И.Т.,***, твърди че с Решение № 152 от 05.11.2012 г., постановено по гр.д. № 347/20** г. по описа на Панагюрския РС, бракът им с ответника е прекратен, като ползването на семейното жилище, представляващо първи жилищен етаж от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с площ от 90 кв.м., за което е отреден идентификатор *************, която жилищна сграда е построена в ПИ с идентификатор *************, с площ от 555 кв.м., с административен адрес: гр. П., ул. «НБ» № ** е предоставено на ответника Т.. Ищцата твърди, че първият жилищен етаж е придобит след смъртта на бащата на ответника – И.В.Т., починал на 07.03.1997 г., при осъществена делба на наследство, като ответникът Т. е заплатил на другите съделители – И.Т. и П.М., левовата равностойност на дяловете им, както върху поземления имот, така и върху жилищния етаж. Ищцата твърди, че наследствената част на ответника възлиза на ¼ идеална част, а останалите ¾ идеални части, в резултат на извършено плащане със семейни средства, представляват СИО по смисъла на СК. Съгласно предявената искова молба, ответникът В.И.Т. притежава 23/36 идеални части от поземлен имот с идентификатор *************, като лично имущество и 13/36 идеални части от имота – в режим на СИО. Т. твърди, че през 1986 г., като съпрузи с ответника, са извършили пристрояване на стълбище и надстрояване на таванско помещение, които се явяват общи части, обслужващи двата жилищни етажа на сградата. След прекратяване на брака, според Т.Т., имуществото придобито в режим на СИО се е трансформирало в обикновена съсобственост, като в поземления имот с идентификатор *************, ищцата притежава ½ от 13/36 идеални части или 13/72 идеални части, а от първия жилищен етаж – ½ от ¾ идеални части или 3/8 идеални части, както и ½ идеална част от общите части на сградата – стълбище и таван, които са построени по време на брака, с общи средства и труд на ищцата и ответника.

Т.С.Т. моли съда да постанови решение, с което да бъде допуснат до делба процесния недвижим имот с идентификатор *************, с площ от 555 кв.м., с административен адрес: гр. П., ул. «НБ» № **, при квоти: 13/72 идеални части за ищцата Т.Т. и 59/72 идеални части- за ответника В.И.Т., ведно с първи жилищен етаж от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с площ от 90 кв.м., за която е отреден идентификатор *************., при следните квоти: 3/8 идеални части за ищцата Т.Т. и 5/8 идеални части- за ответника В.Т., ведно с общите части на сградата, представляващи стълбище и таванско помещение, при квоти: ½ идеална част за ищцата и ½ идеална част за ответника.

В исковата молба се сочи, че общите части на жилищната сграда не са самостоятелен обект на собственост, но тъй като квотите се различават от квотите на жилищния етаж, в исковата молба те се посочват самостоятелно, с цел улесняване на експерта при изготвяне на оценка на недвижимия имот.

Т.С.Т. моли да бъде задължен ответника да представи решение (определение), постановено по гр.д. № 340/1997 г., с което е одобрена спогодба за делба на наследството на И.В.Т.,***, както и делбен протокол по гр.д. № 7/1980 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Представя следните писмени доказателства в копие: Решение № 152 от 05.11.2012 г., постановено по гр.д. № 347/20** г. по описа на Панагюрския РС; Решение № 203 от 29.12.2014 г., постановено по гр.д. № 570/2013 г. по описа на Панагюрския РС; Решение № 250 от 27.04.2015 г., постановено по въззивно търговско дело № 168/2015 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд; Проект за пристройка и надстройка от 23.12.1986 г.

В законоустановения срок ответникът В.И.Т., със съдебен адрес:***«ГБ» № *, ет.*, чрез адвокат Г.М. от Пазарджишка АК, представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че не възразява при констатирана съсобственост върху процесния недвижим имот, да бъде извършена съдебна делба при квоти, следващи документите за собственост. Ответникът твърди, че предвид безспорната неподеляемост на недвижимия имот и липсата на правна възможност за възлагането му в дял, следва делбата да приключи с изнасянето на имота на публична продан, по реда на чл. 348, във вр. с чл. 349, ал.1 от ГПК. Ответникът сочи, че относно изграденото по време на брака с ищцата Т.Т. стълбище и таванско помещение, ответникът моли да се вземе предвид, че към момента на построяването през 1987 г., първият етаж от процесната жилищна сграда е бил собственост на бащата на ответника, а вторият етаж от тази сграда е бил лична собственост на В.Т., подарени от преди брака с ищцата. В писмения отговор се сочи, че по тази причина и поради акцесорния характер, няма как в резултат на строителството да е възникнала СИО, а пристройката и стълбището са станали лична собственост на ответника, като принадлежности към втория жилищен етаж на сградата. В случай, че се приеме, че тези общи части имат статут на такива, би следвало според отговора на исковата молба, ½ идеална част от тях да съставлява принадлежност към първия жилищен етаж, а ½ идеална част да съставлява принадлежност към втория жилищен етаж. При това положение, участието на ищцата в евентуално принадлежащата към първия етаж ½ идеална част от стълбището и таванското помещение следва да бъде при същите квоти, като на жилищния етаж.

Представя следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот по реда на чл. 7, ал.1 от ЗСГ № 115, том ІV, нот. Д. № **** от 1975 г. по описа на Панагюрския РС за нотариалните дела; Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка  № 70, том ІІ, н.д. № 704/1**5 г.; Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 39, том ІІ, н.д. № ***/1**5 г.; Нотариален акт за суперфиция № 46, том ІІ, н.д. № 747 от 1**5 г.; Нотариален акт за суперфиция № 40, том ІІ, н.д. № ***/1**9 г.- всички по описа на Панагюрския РС за нотариалните дела; Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 17.01.1980 г. по гр.д. № 7/1980 г. по описа на Панагюрския РС; Удостоверение за наследници изх. № **** от 01.11.2013 г., издадено от Община П. -за наследниците на Р.С.Т.; КНА за право на собственост върху недвижим имот № 77, том І, н.д. № 131/1983 г.; КНА за право на собственост върху недвижим имот № 64, том ІІ, н.д. № 468/1991 г. – и двата по описа на Панагюрския РС за нотариалните дела; Удостоверение за наследници № 265 от 14.02.2017 г., издадено от Община П. - за наследниците на И.В.Т.; Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 29.08.1997 г. по гр.д. № 340/1997 г. на РС П.; Удостоверение за граждански брак серия ГБ-81 № 144, издадено от Общински Народен съвет П., въз основа на Акт за граждански брак № 81 от 02.07.1983 г.; Удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 18.03.2014 г. от Община П., въз основа на Акт за граждански брак № 161/02.12.1979 г.; Проект за пристройка и надстройка по договор № 78/1986 г.; Разрешение за строеж № 2 от 07.01.1987 г., издадено от Община П..

По делото е постановено Решение № **2/13.09.2017г., по гражданско дело № 30/2017г. по описа на този съд, с което е да бъде извършена съдебна делба на следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор *************, с площ от 555 кв.м., с административен адрес: гр. П., ул. «НБ» № **, с трайно предназначение на територията- урбанизирана и с начин на трайно ползване- ниско застрояване, при съседи на имота: имот с идентификатор ************, имот с идентификатор ************, имот с идентификатор ************, имот с идентификатор ************, имот с идентификатор ************, имот с идентификатор ************, при квоти: 13/72 (тринадесет седемдесет и втори) идеални части за ищцата Т.С.Т., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес:*** и 59/72 (петдесет и девет седемдесет и втори) идеални части - за ответника В.И.Т., с ЕГН -**********,***. До делба е допуснат и Първи жилищен етаж с площ от 90 кв.м., от жилищна сграда, за която е отреден идентификатор *************, с предназначение- еднофамилна жилищна сграда на два етажа, построена в надвижим имот с идентификатор *************, при квоти: 3/8 (три осми) идеални части- за ищцата Т.С.Т., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** и 5/8 (пет осми) идеални части - за ответника В.И.Т., с ЕГН -**********,***.

В съдебно заседание, ищцата Т.С.Т., редовно призована, се явяа лично и с процесуалния си представител адвокат Р.К. от ПзАК.

Ответникът В.И.Т., редовно призован, не се явява, вместо него се явява процесуалният му представител- адвокат  Г.М. от ПзАК.

По делото е приложено Решение № 41/06.02.2013г., постановено от Пазарджишки окръжен съд по въззивно гражданско дело №**47/2012г. по описа на същия съд, от мотивите на което се установява, че семейното жилище на страните по делото, които са бивши съпрузи, представлява само първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, което след развода е предоставено за ползване от ответника Т., доколкото той единствен е направил искане за предоставянето му, по реда на чл.56, ал.1 от СК, а ищцата Т. никога не е правила искане в тази насока по време на описания процес.

 От приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническа оценителна експертиза се установява, че до делба е допуснат недвижим имот с идентификатор ************* по плана на гр. П., с площ от 555 м.кв., с предназначение на територията урбанизирана и с начин на трайно ползване- ниско застрояване и с административен адрес: гр. П., ул. „НБ“, №**, както и първи жилищен етаж, с площ от 90 м.кв., част от жилищна сграда с идентификатор ************* по плана на гр. П., представляваща еднофамилна жилищна сграда на два етажа, построена в имот с идентификатор *************. Вещото лице описва, че недвижимият имот се намира в близост до административния център на гр. П., в предимно жилищен квартал, с добра транспортна достъпност и инфраструктура, като жилищната сграда, в която се намира процесния жилищен етаж, е в лицето на имота и е построен през 1977 г. Съгласно заключението, първият жилищен етаж има самостоятелен вход на западната фасада на сградата, като конструкцията е монолитна, с дървена покривна конструкция и с външна мазилка. Пазарната стойност на дворното място, съгласно заключението на експерта, възлиза на  13 320,00лв. общо, като вещото лице изчислява, че стойността на 13/72 ид. части – делът на ищцата Т., възлиза на сумата от 2 405,00лв., а делът на ответника Т. – 59/72 ид.ч., възлиза на сумата от ** 915,00лв. Съгласно заключението на вещото лице, общата стойност на първия жилищен етаж е в размер на 34 920,00лв., като стойността на 3/8 ид.ч.- за ищцата Т.Т., е на стойност 12 859,00лв., а делът на ответника В.Т. – 5/8 ид.ч., възлиза на сумата от 21 431,00лв. От заключението на вещото лице се констатира, че процесният недвижим имот с идентификатор ************* по плана на гр. П., няма достатъчно лице, за да се образуват имоти с минимални размери, съгласно разпоредбите на чл.19, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗУТ, поради което същият е реално неподеляем на повече УПИ. От своя страна, съгласно заключението, процесният първи жилищен етаж, със застроена площ от 90 кв.м., представляващ част от жилищна сграда, с идентификатор *************, също е реално неподеляем на две жилища, които да отговарят на разпоредбите на чл.40, ал.1 от ЗУТ за жилище – всяко жилище да има кухня, баня-тоалетна и самостоятелен вход. Съгласно допълнителното заключение, изготвено от вещото лице, общата стойност на процесния недвижим имот, след стравняване на продажните цени на подобни имоти в района на гр. П., пазарната стойност на първия жилищен етаж възлиза на 31 500,00лв., като стойността на дела на ищцата Т. – 3/8 ид.ч., възлиза на сумата от 11 812,00лв., а стойността на дела на ответника Т. – 5/8 ид.ч., възлиза на сумата на 19 688,00лв., като общата стойност на процесния имот е в общ размер на 44 820,00лв., от които 13 320,00лв.- за дворното място и 31 500,00лв. -за двуетажната жилищна сграда.

На 31.08.2018г. ищцата Т.С.Т. депозира молба, с която на основание чл. 348 от ГПК моли, процесният недвижим имот да бъде изнесен на публична продан, по цени, определени с допълнителното заключение на вещото лице по съдебно- оценителната експертиза, тъй като от събраните по делото доказателства е остановено, че делбеният имот е неподеляем и не може да бъде оставен в дял на нито една от страните, поради липса на основанията, посочени в чл. 349 от ГПК.

Съдът, като взе предвид заключението на вещото лице и събраните по делото доказателства, констатира, че процесният недвижим имот не би могъл да бъде поделен на два отделни обекта, като се обособят две отделни жилища, отговарящи на изискванията на чл. 40, ал.1 от ЗУТ, а от своя страна дворното място не може да бъде разделено на два отделни имота, тъй като липсва достатъчно лице, което да даде възможност за обособяване на два УПИ, съгласно изискванията на чл.19, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съдът счита, че след като не са на лице изискванията на чл. 349 от ГПК и ищцата Т.Т. е предявила изрична молба недвижимият имот да бъде изнесен на публична продан, следва този имот да бъде изнесен на публична продан, при квоти за всеки един от съделителите, както следва:

Относно недвижим имот с идентификатор ************* по плана на гр. П., с площ от 555 м.кв., с предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване и с административен адрес: гр. П., ул. „НБ“, №**, при квоти 13/72 ид.ч. -за ищцата Т.С.Т. и 59/72 ид.ч. -за ответника В.И.Т..

Относно първи жилищен етаж, с площ от 90 м.кв., част от жилищна сграда с идентификатор ************* по плана на гр. П., представляваща еднофамилна жилищна сграда на два етажа, построена в имот с идентификатор *************, при квоти: 3/8 ид.ч. за ищцата Т.С.Т. и 5/8 ид.ч. -за ответника В.И.Т..

След извършване на публичната продан всеки един от съделителите следва да бъде удовлетворен съобразно с дяловете им.

Съобразно с получените от тях дялове, на основание чл.8 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, следва всеки един от двамата съделители да бъде осъден да заплати държавна такса в полза на Бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, както следва: Т.С.Т. – 568,68 лв. и В.И.Т. –1224,12 лв.

С оглед изхода на делото следва да бъде осъдена ищцата Т.С.Т. да заплати на В.И.Т. сторените от него съдебно- деловодни разноски в размер на 18,75 лв. – за възнаграждение на вещото лице по съдебно- оценителната експертиза.

Така мотивиран, на основание чл.341 от ГПК, във връзка с чл.34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, представляващи дял единствен от заключението на вещото лице: Недвижим имот с идентификатор ************* по плана на гр. П., с площ от 555 м.кв., с предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване и с административен адрес: гр. П., ул. „НБ“, №**, при квоти: 13/72 (тринадесет седемдесет и втори)ид.ч. -за Т.С.Т., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** и 59/72 (петдесет и девет седемдесет и втори) ид.ч. -за В.И.Т., с ЕГН- **********,***, като пазарната оценка на недвижимия имот съгласно заключението на вещото лице възлиза на сумата от 13320,00лв.(тринадесет хиляди триста и двадесет лева).

Първи жилищен етаж, с площ от 90 м.кв., част от жилищна сграда с идентификатор ************* по плана на гр. П., представляваща еднофамилна жилищна сграда на два етажа, построена в имот с идентификатор *************, при квоти: 3/8 (три осми) ид.ч. за Т.С.Т., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** и 5/8 (пет осми) ид.ч. -за В.И.Т., с ЕГН- **********,***, като пазарната оценка на недвижимия имот съгласно заключението на вещото лице възлиза на сумата от 31500,00лв.(тридесет и една хиляди и петстотин лева).

          ОСЪЖДА Т.С.Т., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, да заплати на В.И.Т., с ЕГН- **********,***, съдебно- деловодни разноски в размер на 18,75лв.(осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) – възнаграждение за вещо лице.

          ОСЪЖДА Т.С.Т., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд П. държавна такса в размер на 568,68лв.(петстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

          ОСЪЖДА В.И.Т., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд П. държавна такса в размер на 1224,12лв.(хиляда двеста двадесет и четири лева и дванадесет стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: