Р Е Ш Е Н И Е

 

       14.09.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 

121

 
 


    Номер                       Година                                          Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2018

 

Двадесет и втори август

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                         

НОНКА СТОЯНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

643

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2016

 
 


                                              гр.д.№                   по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

В исковата си молба Н.И.Д.,*** и Е.И.Д.,***- и двете със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Г.А.М. от Пазарджишка АК, срещу Т.В.П.,***, Г.А.П.,***, И. А.А.,***, сочат, че с ответниците са съсобственици по наследство от покойната им обща наследодателка Г.И.И.,***, на следния недвижим имот с административен адрес: гр.С., ул. „Д.П.“ № 7, а именно: Дворно място с площ от 425 кв.м., за който е отреден УПИ VІІІ-1138, в кв. 91 по плана на гр.С., с неприложена регулация, ведно със застроените в имота сгради: Триетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 67 кв.м. (с гараж в приземния етаж); паянтова сграда със застроена площ от 4 кв.м.; масивна сграда със застроена площ от 7 кв.м., масивна сграда със застроена площ от 15 кв.м. и масивна сграда със застроена площ от 4 кв.м., при съседи на ПИ № 1138: изток – ПИ № 1139, запад – ПИ – 1135, север – ПИ № 1136, ПИ № 1135 и улица.

Ищците твърдят, че в посочения недвижим имот притежават по 1/3 идеална част, а ответниците общо притежават останалата 1/3 идеална част.

Н.И.Д. и Е.И.Д. молят съда да постанови решение, с което да бъде допусната и извършена съдебна делба на съсобствения между страните по делото недвижим имот, при законните квоти за всеки един от участниците в процеса.

Представят следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 84, том І, н.д. № 189/1986 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела; Удостоверение за описание идентичност на недвижим имот № *** от 22.06.2016 г., издадено от Община С.; Скица № С-3935 от 29.08.2016 г., издадена от Община С.; Удостоверение за описание идентичност на недвижим имот № 715 от 30.08.2016г., издадено от Община С.; Удостоверение за наследници изх. № 327 от 27.04.2016 г., издадено от Община С. за наследниците на Г.И.И.; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6311001365 от 01.09.2016 г.

В законоустановения срок ответницата Т.В.П., със съдебен адрес:***, партер, офис 3, чрез адвокат И.С. от Пазарджишка АК, представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявеният иск е неоснователен, тъй като ответницата е сключила граждански брак с А.И.П.на 24.05.1981 г., а с протоколно определение от 30.08.1984 г., постановено по гр.д. № 348 от 1984 г. по описа на Панагюрския районен съд е одобрен разделителен протокол, по силата на който А.И.П.е получил в дял дворно място от 462 кв.м., ведно с жилищна сграда на 56 кв.м., находящи се в гр.С., а за уравнение на дяловете на съделителките Г. И. и Н.Д., е заплатил на всяка една от тях сумата от по 1000,00 лв. броени и получени, а Г. И. вместо дял в натура, в дял втори е приела и получила сумата от 1000,00 лв. броени и получени напълно от нея, както и правото на ползване на една стая от къщата.

В писмения отговор се сочи, че с нотариален акт № 152, том ІІ, н.д. № 625/1984 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, А.П.– съпруг на ответницата Т.П., се е легитимирал като собственик на процесния имот на 06.12.1984 г. Ответницата счита, че ищците по настоящото гражданско дело са получили изцяло своя дял още през 1984 г., поради което моли да бъде изцяло отхвърлен иска за делба. Сочи, че ако тази теза не може да бъде приета, то следва предявеният иск за делба да бъде уважен частично, като бъде допусната такава единствено и само върху дворното място.

В писмения отговор се сочи, че в началото на 1985 г. старата къща с площ от 52 кв.м. е разрушена изцяло, тъй като е била паянтова и е изграден изцяло нов обект, представляващ нова жилищна сграда в парцел VІІІ-981, в кв. 58 по тогава действащия план на гр.С., съгласно разрешение за строеж № 47 от 7.3.1987 г. и е реализиран изцяло нов архитектурен план, одобрен като етапно строителство на 05.02.1985 г. от Окръжен Народен съвет гр. Пазарджик. Ответницата сочи, че този нов обект е строен по време на брака на Т.П. с покойния й съпруг и изцяло и единствено само със семейни средства и усилия, като към този момент ищците са били вече омъжени, живеели са на други места и не са влагали нито усилия, нито средства за тази жилищна сграда, от която търсят дял в настоящия процес.

Моли да бъдат допуснати до разпит двама души свидетели, при режим на довеждане в открито съдебно заседание, които с показанията си ще установяват изложените в писмения отговор факти и обстоятелства.

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за граждански брак серия ГБ-69 от 06.12.1982 г., издадено от Общински народен съвет С.; Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 30.08.1984 г. по гр.д. № 348/1984 г. по описа на Районен съд – Панагюрище; КНА за право на собственост върху недвижим имот № 152, том ІІ, н.д. № 625 от 1984 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела; Разрешение за строеж № 47 от 07.03.1985 г. на Общински народен съвет С.; Извлечение от план на жилищна сграда на А.И.П..

В законоустановения срок ответниците Г.А.П. и И. А.А. не представят писмен отговор на исковата молба и не вземат становище по предявения иск за делба.

Делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание и е постановено Решение № 123/31.10.2017 г., с което се допуска до делба процесният недвижим имот.

Със свое Решение № 34/01.02.2018 г., постановено по В. гр.д. № 855/2017 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, Решението на първоинстанционния съд е потвърдено, като е допусната съдебна делба на следния недвижим имот, а именно: Дворно място с площ от 425 кв.м., за който е отреден УПИ VІІІ-1138, в кв. 91 по плана на гр.С., с неприложена регулация, ведно със застроените в имота сгради: Триетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 67 кв.м. (с гараж в приземния етаж); Паянтова сграда със застроена площ от 4 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 7 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 15 кв.м. и Масивна сграда със застроена площ от 4 кв.м., при съседи на ПИ № 1138: изток – ПИ № 1139, запад – ПИ – 1135, север – ПИ № 1136, ПИ № 1135 и улица, с административен адрес: град С., ул. «Д.П.» №7, при квоти: 1/3 (една трета) идеална част за Н.И.Д., с ЕГН -**********,***, 1/3 (една трета) идеална част - за Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №*, вх. А, ет.4, ап.12, 1/9 (една девета) идеална част за Т.В.П., с ЕГН- **********,***, 1/9 (една девета) идеална част за Г.А.П., с ЕГН- **********,*** и 1/9 (една девета) идеална част за И.А.А., с ЕГН- **********,***.

В съдебно заседание, ищците Н.И.Д. и Е.И.Д., редовно призовани, се явяват лично и с процесуалния си представител адвокат Г.М. от ПзАК.

Ответниците Т.В.П. и И.А.А., редовно призовани, се явяват лично и с процесуалния си представител - адвокат  И.С. от ПзАК.

Ответницата Г.А.П., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител – адвокат И.С. от ПзАК.

По делото са разпитани свидетелите Н.Я.А. и Д.П.К..

В открито съдебно заседание на 30.05.2018г., процесуалният представител на ответниците предявява молба по смисъла на чл. 346 от ГПК и претендира подобрения в съсобствения недвижим имот, направени от ответниците П.и и А., в общи размер на 4524,09 лв.

От представената по делото Стокова разписка № 23216, издадена на 10.06.2015г., от „Флор Декор Билдинг“ ЕООД – гр. Пловдив, се установява, че получателят Н.А. е закупил алуминиеви ъгли, боя за външни и вътрешни повърхности, изолация, лепило за гранитогрес, фугираща смес, цимент, сатен-гипс и др. строителни материали, на обща стойност 2524,09 лв.

От разпита на свидетеля Н.Я.А. се установява, че същият е съпруг на ответницата И.А., поради което съдът цени показанията му от части. Свидетелят сочи, че първият жилищен етаж от процесната жилищна сграда е довършен, докато вторият не е довършен. Твърди, че довършителните СМР са извършени от него и още двама души, със средства на ответницата Т.П.. Сочи, че именно той е закупил и получил всички строителни материали, с които са извършени строително-монтажните довършителни работи. Установява, че те са извършени през юни и юли 2015г. Свидетелят установява в показанията си, че е работил заедно с Д.К.и помощника му Г., на които е заплащал за труда в брой, като установява че на свидетеля Д.П.К.е заплатил 1200,00 лв. на ръка, а на работилия с него Г.- сумата от 800,00 лв. Изяснява, че именно той е заплащал на свой съсед, за да му докарва с каруца баласт и павета, които е закупил за сумата от 200,00 лв., поставена е замаска на двора. Сочи, че отвън, на първия етаж е лепен камък, около стълбището, с площ от 5-6 кв.м. Описва от какви помещения се състои първият етаж на процесната жилищна сграда -  три стаи, едно антре и входно антре – коридор. Твърди, че преди ремонта в дворното място нямало плочи, а сега са поставени каменни павета. Установява, че през дворното място преминава пътека от входната врата до края на двора.

От показанията на свидетеля Д.П.К.се констатира, че именно той през периода юни – юли 2015г. е извършил ремонтни дейности в жилището на ответницата И.А. и свидетеля Н.А.. Сочи, че е правил замазка на гараж и пред гаража, изградил е три пътеки на двора, замазка в три стаи на жилищния етаж и антре, поставил е шпакловка и ламиниран паркет в помещенията. Свидетелят установява, че за всички тези дейности му е заплатена сумата от 2000,00 лв., от която сума е дал 800,00 лв. на И.Г., който му е помагал при извършване на дейностите. Сочи, че е присъствал на разговор по Скайп, както и по телефон, от който разговор е установил, че финансирането на СМР се осъществява от ответницата Т.В.П.. От показанията на Колев се констатира, че свидетелят Н.А. е закупувал строителните материали. Колев установява, че за пътеките в дворното място освен бетон е поставена и желязна арматура, от специални решетки за полагане на готова арматура, с цел укрепване на бетона. Сочи, че преди ремонта, ответницата А. са живели със свидетеля А. в етаж с груба мазилка, с остър пясък, който се свлича при всеки допир. 

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на Съдебно- техническа оценителна експертиза, съгласно която, процесният имот е урегулиран за ниско жилищно строителство и за него е отреден УПИ VІІІ – 1138, в кв. 91 по плана на гр. С., с площ от 425 кв.м., с неприложена регулация и с административен адрес: гр. С., ул. „Д.П.“ № 17, която е в отдалечен от центъра жилищен квартал, в западния край на града. В него, според вещото лице, е построена сградата на основно застрояване – в лицето на имота и сгради на допълващо застрояване -в дъното на имота. Съгласно заключението, жилищната сграда е построена с одобрен на 05.02.1985г. архитектурен проект. Същата е триетажна – с приземен етаж и два жилищни етажа, като достъпът до етажите е посредством стълбищна клетка, а за първия жилищен етаж има и самостоятелен вход на южната фасада на сградата. Вещото лице установява, че конструкцията на сградата е монолитна – със стомано-бетонни плочи и колони, с тухлени стени, а в основата – с каменна зидария и дървена покривна конструкция. От заключението се установява, че сградата е с външна мазилка, а цокълът е облицован с каменни плочи.

Видно от заключението, пазарната стойност на имота, след анализ на получената информация и пазарната конюнктура, възлиза на обща сума в размер на 44 507,00 лв., като вещото лице оценява дворното място на сумата от 7 225,00 лв., триетажната жилищна сграда -на сумата от 34 842,00 лв., стопанска сграда, със застроена площ от 15 кв.м.- на сумата от 1 292,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 5 кв.м. -на сумата от 287,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м.- на сумата от 603,00 лв. и външна тоалетна- за сумата от 258,00 лв. Вещото лице е изчислило, че 1/3 ид. ч. от процесния недвижим имот възлиза на сумата от 14 836,00 лв, а 1/9 възлиза на сумата от 4 945,00 лв. Съгласно заключението на вещото лице, стойността на процесния недвжим имот без жилищната сграда, е в размер на 9 665,00 лв., като дворното място възлиза на сумата от 7 225,00 лв., а останалата сума е оценка на сградите на допълващо застрояване. Вещото лице предлага вариант за поделяемост на процесния недвижим имот, който страните не приеха.

Съгласно заключението на вещото лице, извършените строително монтажни работи от ответниците П.и и А. в процесния УПИ VІІІ-1138, в кв. 91 по плана на гр. С., възлизат на обща сума от 4 652,20 лв., като изпълнените подобрения са увеличили стойността на имота и са създали по-добри и съвременни условия за неговото обитаване. Установява, че оценката на недвижимия имот с всички изпълнени работи, възлиза на 44 507,00 лв., а без изпълнение на оценените подобрения, процесния имот възлза на сумата от 40 330,00лв.

От приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническа оценителна експертиза се установява, че до делба е допуснат недвижим имот, който е урегулиран за ниско жилищно строителство и за него е отреден УПИ VІІІ – 1138, в кв. 91 по плана на гр. С., с площ от 425 кв.м., с неприложена регулация и с административен адрес: гр. С., ул. „Д.П.“ № 17, която е в отдалечен от центъра жилищен квартал, в западния край на града. Съгласно заключението, жилищната сграда е построена с одобрен на 05.02.1985г. архитектурен проект. Същата е триетажна – с приземен етаж и два жилищни етажа, като достъпът до етажите е посредством стълбищна клетка, а за първия жилищен етаж има и самостоятелен вход на южната фасада на сградата. Пазарната стойност на дворното място, съгласно заключението на експерта, възлиза на обща сума в размер на 44 507,00 лв., като вещото лице оценява дворното място на сумата от 7 225,00 лв., триетажната жилищна сграда-на сумата от 34 842,00 лв., стопанска сграда, със застроена площ от 15 кв.м.- на сумата от 1 292,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 5 кв.м.- на сумата от 287,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м. -на сумата от 603,00 лв. и външна тоалетна за сумата от 258,00 лв.

В открито съдебно заседание, проведено на 22.08.2018г. ищците и ответниците предявяват искане на основание чл. 348 от ГПК, процесният недвижим имот да бъде изнесен на публична продан, по цени, определени със заключението на вещото лице по съдебно- оценителната експертиза.

Съдът, като взе предвид, че страните са предявили изрична молба недвижимият имот да бъде изнесен на публична продан, приема, че следва този имот да бъде изнесен на публична продан, при квоти за всеки един от съделителите, както следва:

Дворно място с площ от 425 кв.м., за който е отреден УПИ VІІІ-1138, в кв. 91 по плана на гр.С., с неприложена регулация, ведно със застроените в имота сгради: Триетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 67 кв.м. (с гараж в приземния етаж); Паянтова сграда със застроена площ от 4 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 7 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 15 кв.м. и Масивна сграда със застроена площ от 4 кв.м., при съседи на ПИ № 1138: изток – ПИ № 1139, запад – ПИ – 1135, север – ПИ № 1136, ПИ № 1135 и улица, с административен адрес: град С., ул. «Д.П.» №7, с пазарната стойност на имота в размер на 44 507,00 лв., от които- дворно място за сумата от 7 225,00 лв., триетажната жилищна сграда- за сумата от 34 842,00 лв., стопанска сграда, със застроена площ от 15 кв.м. – за сумата от 1 292,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 5 кв.м. -за сумата от 287,00 лв., стопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м.- за сумата от 603,00 лв. и външна тоалетна за сумата от 258,00 лв., при квоти: 1/3 (една трета) идеална част за Н.И.Д., с ЕГН -**********,***, 1/3 (една трета) идеална част - за Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №***, вх. А, ет.4, ап.12, 1/9 (една девета) идеална част за Т.В.П., с ЕГН- **********,***, 1/9 (една девета) идеална част за Г.А.П., с ЕГН- **********,*** и 1/9 (една девета) идеална част за И.А.А., с ЕГН- **********,***.

След извършване на публичната продан всеки един от съделителите следва да бъде удовлетворен съобразно с дяловете им.

По делото безспорно се установи, че извършените през 2015г. СМР и довършителни работи от страна на ответниците П.и и А. са увеличили стойността на имота и са създали по-добри и съвременни условия за неговото обитаване. Съгласно заключението на вещото лице, тези подобрения възлизат на сумата от 4 652,20 лв. Съдът счита, че следва на основание чл.346 от ГПК, да бъдат осъдени солидарно ищците Н.И.Д. и Е.И.Д., да заплатят на ответниците Т.В.П., Г.А.П. и И.А.А. направените в имота подобрения в общ размер на  4 652,20 лв.

Съобразно с получените от тях дялове, на основание чл.8 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, следва всеки един от съделителите да бъде осъден да заплати държавна такса в полза на Бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, както следва: Н.И.Д.- 593,43лв.; Е.И.Д. – 593,43лв.; Т.В.П.- 197,81лв.;  Г.А.П.- 197,81лв. и И.А.А. 197,81лв.

С оглед изхода на делото следва да бъдат осъдени ищците Н.И.Д. и Е.И.Д. да заплатят солидарно на ответниците Т.В.П., Г.А.П. и И.А.А., сторените от тях съдебно- деловодни разноски в размер на 33,33 лв. – за възнаграждение на вещото лице по съдебно- оценителната експертиза.

Така мотивиран, на основание чл.341 и чл. 348 от ГПК, във връзка с чл.34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, представляващи дял единствен от заключението на вещото лице: Дворно място с площ от 425 кв.м., за който е отреден УПИ VІІІ-1138, в кв. 91 по плана на гр.С., с неприложена регулация, ведно със застроените в имота сгради: Триетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 67 кв.м. (с гараж в приземния етаж); Паянтова сграда със застроена площ от 4 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 7 кв.м.; Масивна сграда със застроена площ от 15 кв.м. и Масивна сграда със застроена площ от 4 кв.м., при съседи на ПИ № 1138: изток – ПИ № 1139, запад – ПИ – 1135, север – ПИ № 1136, ПИ № 1135 и улица, с административен адрес: град С., ул. «Д.П.» №7, с пазарна стойност на имота в размер на 44 507,00 лв.(четиридесет и четири хиляди петстотин и седем лева), от които- дворно място за сумата от 7 225,00 лв.(седем хиляди двеста двадесет и пет лева), триетажната жилищна сграда за сумата от 34 842,00 лв.(тридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева), стопанска сграда, със застроена площ от 15 кв.м. – за сумата от 1 292,00 лв.(хиляда двеста деветдесет и два лева), стопанска сграда със застроена площ от 5 кв.м. за сумата от 287,00 лв.(двеста осемдесет и седем лева), стопанска сграда със застроена площ от 7 кв.м. за сумата от 603,00 лв.(шестстотин и три лева) и външна тоалетна за сумата от 258,00 лв.(двеста петдесет и осем лева), при квоти: 1/3 (една трета) идеална част за Н.И.Д., с ЕГН -**********,***, 1/3 (една трета) идеална част - за Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №***, вх. А, ет.4, ап.12, 1/9 (една девета) идеална част за Т.В.П., с ЕГН- **********,***, 1/9 (една девета) идеална част за Г.А.П., с ЕГН- **********,*** и 1/9 (една девета) идеална част за И.А.А., с ЕГН- **********,***.

          ОСЪЖДА Н.И.Д., с ЕГН -**********,*** и Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №***, вх. А, ет.4, ап.12, солидарно, да заплатят на Т.В.П., с ЕГН- **********,***, Г.А.П., с ЕГН- **********,*** и И.А.А., с ЕГН- **********,***, направените в недвижимия имот подобрения на обща стойност от 4 652,20 лв.(четири хиляди шестстотин петдесет и два лева и двадесет стотинки.)

          ОСЪЖДА Н.И.Д., с ЕГН -**********,*** и Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №***, вх. А, ет.4, ап.12, солидарно, да заплатят на Т.В.П., с ЕГН- **********,***, Г.А.П., с ЕГН- **********,*** и И.А.А., с ЕГН- **********,***, съдебно- деловодни разноски в размер на 33,33лв.(тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) – възнаграждение за вещо лице.

          ОСЪЖДА Н.И.Д., с ЕГН -**********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 593,43 лв.(петстотин деветдесет и три лева и четиридесет и три стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

          ОСЪЖДА Е.И.Д., с ЕГН -**********,***, ж.к «О. 2» №***, вх. А, ет.4, ап.12, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 593,43лв.(петстотин деветдесет и три лева и четиридесет и три стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

          ОСЪЖДА Т.В.П., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 197,81лв. (сто деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

 

          ОСЪЖДА Г.А.П., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 197,81лв (сто деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

ОСЪЖДА И.А.А., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 197,81лв (сто деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: