О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                 

№ ............... /19.08.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на деветнадесети август две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  № 624 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба от Ц.Я.И. ЕГН:********** *** против Б.Й.И. ЕГН: ********** по Закона за защита от домашното насилие.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

По изложените съображения и на основание чл. 118, ал. 2 ГПК, във връзка с  чл. 7 ЗЗДН съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 624/2019 г. по описа на Районен съд- Панагюрище и

ИЗПРАЩА същото по компетентност на Районен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване, на основание чл. 121 ПГК, в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик, с частна жалба.

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: