О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /22.08.2019 г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на двадесет и втори август две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

 

при подготовката на гражданско дело 583  по описа за 2019  г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството е образувано по молба на Е.М.Б. *** за защита от домашно насилие на С.Д., нейна майка от съпруга на молителката М.С.Б..

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

По изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

                                     ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 583/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 8 от 01.08.2019 г.

За отмяната на заповедта за незабавна защита да се съобщи на РУ Панагюрище.

ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 27.08.2019 г. от 09, 30  часа.

На основание чл. 11, ал.3 от ЗЗДН ОСЪЖДА Е.М.Б. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса по чл. 16 от ТДТССГПК в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева).

Препис от определението да се изпрати на молителката Е.Б., на конституираната като страна пострадала С.Д., както и на ответника М.Б..

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване от страните с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на определението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: