Р Е Ш Е Н И Е

115

 

31.08.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                      Година                                           Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2018

 

Дванадесети юли

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                       

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

483

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2017

 
 


                                        гр.д.№                       по описа за                   год.

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 3** и следващи от ГПК.

В исковата си молба Н.П.Г.,***«ГД» № **, срещу Р.М.Д.,***, П.М.Г.,***, В.М. ***, М. М. ***, твърди, че всички страни по делото са наследници на Н.П.Г.и П.М.Г., на наследниците на които са възстановени земеделски земи в землището на с.Л., общ. П.. Ищецът сочи, че Н.П.Г.(М.)притежава възстановени 20,701 дка земеделски земи, на които наследници са бащата на ищеца- П., брат му М., сестра му М. и самият ищец – Н.Г.. Сочи, че от своя страна покойният му баща П.М.Г. притежава право на собственост върху 42,288 дка, като негови наследници отново са брата на ищеца – М., сестра му М., ищецът Н.Г., както и втората му съпруга Р. Г.Г., от която ищецът Н.Г. е закупил недвижимите имоти.

Н.П.Г. моли съда да постанови решение, с което да допусне делба между наследниците на Н.П.Г.(М.)и П.М.Г., които представляват недвижими имоти в землището на селоЛ., общ. П., а именно: НИВА от 2,1 дка, осма категория, местност «Г.С.», имот № ****, при граници и съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № **** и имот №****; ЛИВАДА от 7,6 дка, осма категория, местност «Р.Л.», имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 4 декара, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № ****; ЛОЗЕ от 1,000 дка, четвърта категория, местност «С.», имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 6,000 дка, осма категория, местност «Д.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** – всички в землището на селоЛ., собственост на наследниците на Н.П.Г..

Ищецът претендира допускането до делба и на следните недвижими имоти, а именно: НИВА от 2,000 дка, четвърта категория, местност «К.» имот № ****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛИВАДА от 0,8 дка, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,3 дка, осма категория, местност «К.», имот №*****, при съседи: имот № *****, имот №*****, имот № *****, имот №*****, имот № *****; ОВОЩНА ГРАДИНА от 0,798 дка, четвърта категория, местност „Р.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,6 декара, шеста категория в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****; ЛОЗЕ от 5,099 дка, шеста категория, местност „С.“, имот №*****, при съседи: имот №*****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № ***** и имот № *****; НИВА от 2,000 дка, шеста категория, местност „Н.к.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 4,7 дка, осма категория, в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 3,9 дка, осма категория, местност „Б.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****- всички в землището на селоЛ., общ. П., възстановени на наследници на П.М.Г..

Ищецът претендира допускането до делба и на НИВА от 10,000 дка, осма категория, местност „К.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № **** – в землището на с.Л., общ. П., възстановен на наследници на П.М.Г..

Моли съда да допусне до делба и следните земеделски недвижими имоти: НИВА от 2,6 дка, осма категория, местност „К.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛОЗЕ от 2,000 дка, шеста категория, местност „С.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****, имот № ****; НИВА от 0,9** дка, осма категория, местност „Л.“ имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 1,799 дка, осма категория, в местността „Л.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 0,2 дка, осма категория, местност „Л.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № **** – всички в землището на с.Л., общ. П., възстановени на наследниците на П.М.Г..

Предмет на делбата е също недвижим имот, представляващ ЛОЗЕ-терасирано от 2,5 дка, четвърта категория, местност „Д.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № ******, имот № ******, имот № ****** – в землището на с.Л., общ. П., възстановено на наследниците на П.М.Г..

Представя следните писмени доказателства в копие: Решение № 1ПЛЕВ от ******г. на ПК П., ведно с 5 броя скици на земеделски недвижими имоти, удостоверения за характеристики на имоти в землището на с.Л.; Удостоверение за наследници изх. № ******г., издадено от Кметство с.Л., общ. П.- за наследниците на Н.П.М.; Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № *******г., издадено от Кметство с.Л.; Решение № 1ПЛЕВ от ******г. на ПК П.; Решение № **от ******г. на ОС Земеделие и гори П.; 10 броя скици на поземлени имоти; Решение № 32 от 15.03.2004 г. на ОС Земеделие и гори П.; Скици на поземлени имоти – 5 броя; Решение № 02 ЛЕВ от 24.****01 г., издадено от Общинска служба по земеделие и гори П.; Скица на недвижим имот; Удостоверение за характеристики на имоти изх. № РД-13-2**-2/17.03.2017 г.; Удостоверение за наследници изх. № **/***** г., издадено от Кметство с.Л. Община П. -за наследниците на П.М.Г.; Решение от 27.12.1973 г., постановено по гр.д. № ***/1973 г. по описа на Панагюрския РС; Данъчни оценки – 19 броя.

В законоустановения срок ответниците Р.М.Д., П.М.Г., В.М.М. и М. М.М. не представят писмен отговор на исковата молба и не вземат становище по предявения иск.

В открито съдебно заседание редовно призован, ищeцът Н.П.Г. се явява лично.

Ответниците Р.М.Д., П.М.Г., В.М.М. и М.М.М., редовно призовани, не се явяват.

От представеното по делото Решение № 1ПЛЕВ/*****., издадено от Поземлена комисия гр. П., се установява, че на наследниците на Н.П.Г., бивш жител на с.Л., е възстановено правото на собственот върху следните недвижими имоти, а именно: Нива от 2,1 дка., 8-ма категория, местност „Г.С.“, представляваща имот № ****; Ливада от 7,6 дка, 8-ма категория, местност “Р.Л.“, имот № *****; Нива от 4,0 дка., 8-ма категория, местност „К.“, имот № ****; Лозе от 1,000 декар, 4-та категория, местност „С.“, имот №**** и нива от 6 дка., 8-ма категория, местност „Д.“, имот № **** – всички в землището на с.Л., общ. П.. Същото се констатира и от приложените по делото скици, както и от Удостоверение за характеристики на имоти, изх.№******от ******. на Общинска служба по земеделие, гр. П..

По делото е приложено Удостоверение за наследници, изх.№** от *****г., издадено от Кметство с.Л., общ. П. -  за наследниците на Н.П.М. (Г.), от което се констатира, че същата е починала на ****г. в с.Л. и е оставила за свои наследници сина си М.П.Г., починал на 03.01.1987г. и оставил за свои наследници ответниците Р.М.Д. и П.М.Г., дъщаря си М.П.С., чиито наследници са ответниците В.М.М. и М.М.М. и сина си Н.П.Г. – ищец по настоящото гражданско дело.

От приложеното по делото Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № *** от *****., издадено от кметство с.Л., общ. П., наследодателката Н.П.М. и Н.П.Г.са едно и също лице.

По делото са приложени Решение № 1ПЛЕВ от *****. и Решение № **от *****. – и двете на Общинска служба по земеделие и гори, гр. П., от които се констатира, че на наследниците на П.М.Г. са възстановени недвижими имоти в землището на с.Л., общ. П. със следните номера:Нива от 2,00 дка., представляваща имот № ****; Ливада от 0,8 дка, имот № ****; Нива от 1,3 дка, имот №*****; Овощна градина от 0,798дка, имот № ****; Нива от 1,6 дка, имот № ****; Лозе от 5,099 дка, имот №*****; Нива от 2,0дка, имот №****; Нива от 4,7 дка, имот № ****; Нива от 3,9 дка, имот № **** и Нива от 10,00 дка, имот №****. Тези данни се потвърждават от приложените по делото скици.

Съгласно Решение № 32/15.03.2004г., издадено от Общинска служба по земеделие и гори- П., на наследниците на П.М.Г. са възстановени Нива от 2,6 дка, имот № ****; Лозе от 2,00 дка, имот № ****; Нива от 0,99 дка, имот № *****; Нива от 1,799 дка, имот № *****; Нива от 0,2 дка, имот № ****, а съгласно Решение № 02ЛЕВ от *****. на същата служба, на наследниците на П.М.Г. е възстановено Лозе – трасирано от 2,5 дка, представляващо имот № *****.

Видно от Удостоверение за наследници, изх. №**/*****г., издадено от кмество с.Л., общ. П., е, че всички наследници на П.М.Г. са участници в настоящия делбен процес.

По делото е приложено решение, постановено на 15.11.1973г. по гр. дело № ***/1973г. по описа на Районен съд П., от което се констатира, че е допуснато да се извърши съдебна делба на дворно място от 500 кв.м., ведно с къща на 60 кв.м. и плевня на 50 кв.м. при съседи: наследници на Н.Г.и улица от две страни, за което е отреден парцел **9, в кв. 42 по плана на с.Л., общ. П..

От събраните по делото писмени доказателства се констатира по безспорен начин, че страните по делото са наследници на бившите жители на с.Л., общ. П.- Н.П.Г.и П.М.Г., като на същите, през периода от 1999г. до 2004г. е възстановявано право на собственост върху земеделски недвижими имоти в землището на с.Л., общ. П..

Съдът счита, че предявеният от Н.П.Г. срещу Р.М.Д., П.М. Г., В.М.М. и М.М.М. иск за делба на земеделски недвижими имоти, всички в землището на с.Л., общ. П., е основателен и следва да бъде уважен, като бъде допусната делба на описаните недвижими имоти, а именно: НИВА от 2,1 дка, осма категория, местност «Г.С.», имот № ****, при граници и съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № **** и имот №****; ЛИВАДА от 7,6 дка, осма категория, местност «Р.Л.», имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 4 декара, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № ****; ЛОЗЕ от 1,000 дка, четвърта категория, местност «С.», имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 6,000 дка, осма категория, местност «Д.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 2,000 дка, четвърта категория, местност «К.» имот № ****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛИВАДА от 0,8 дка, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,3 дка, осма категория, местност «К.», имот №*****, при съседи: имот № *****, имот №*****, имот № *****, имот №*****, имот № *****; ОВОЩНА ГРАДИНА от 0,798 дка, четвърта категория, местност „Р.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,6 декара, шеста категория в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****; ЛОЗЕ от 5,099 дка, шеста категория, местност „С.“, имот №*****, при съседи: имот №*****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № ***** и имот № *****; НИВА от 2,000 дка, шеста категория, местност „Н.к.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 4,7 дка, осма категория, в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 3,9 дка, осма категория, местност „Б.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 10,000 дка, осма категория, местност „К.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № ****; НИВА от 2,6 дка, осма категория, местност „К.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛОЗЕ от 2,000 дка, шеста категория, местност „С.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****, имот № ****; НИВА от 0,9** дка, осма категория, местност „Л.“ имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 1,799 дка, осма категория, в местността „Л.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 0,2 дка, осма категория, местност „Л.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛОЗЕ-терасирано от 2,5 дка, четвърта категория, местност „Д.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № ******, имот № ******, имот № ******  – всички в землището на селоЛ., община П., при квоти:1/3 (една трета)ид.ч. за Н.П.Г., с ЕГН- *********,***«ГД» № **; 1/6 (една шеста)ид.ч. за Р.М.Д., с ЕГН-**********,***, П.М.Г., с ЕГН- **********,***, В.М.М., с ЕГН- **********,***, М. М.М., с ЕГН- **********,***.

Така мотивиран, на основание чл. 3** от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими земеделски имоти, а именно: НИВА от 2,1 дка, осма категория, местност «Г.С.», имот № ****, при граници и съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № **** и имот №****; ЛИВАДА от 7,6 дка, осма категория, местност «Р.Л.», имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 4 декара, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № ****; ЛОЗЕ от 1,000 дка, четвърта категория, местност «С.», имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 6,000 дка, осма категория, местност «Д.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 2,000 дка, четвърта категория, местност «К.» имот № ****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛИВАДА от 0,8 дка, осма категория, местност «К.», имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,3 дка, осма категория, местност «К.», имот №*****, при съседи: имот № *****, имот №*****, имот № *****, имот №*****, имот № *****; ОВОЩНА ГРАДИНА от 0,798 дка, четвърта категория, местност „Р.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 1,6 декара, шеста категория в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****; ЛОЗЕ от 5,099 дка, шеста категория, местност „С.“, имот №*****, при съседи: имот №*****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № ***** и имот № *****; НИВА от 2,000 дка, шеста категория, местност „Н.к.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 4,7 дка, осма категория, в местност „А.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 3,9 дка, осма категория, местност „Б.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; НИВА от 10,000 дка, осма категория, местност „К.“, имот №****, при съседи: имот № ****, имот №****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № **** и имот № ****; НИВА от 2,6 дка, осма категория, местност „К.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛОЗЕ от 2,000 дка, шеста категория, местност „С.“ имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот № ****, имот №****, имот № ****; НИВА от 0,9** дка, осма категория, местност „Л.“ имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 1,799 дка, осма категория, в местността „Л.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****, имот № *****; НИВА от 0,2 дка, осма категория, местност „Л.“, имот № ****, при съседи: имот № ****, имот № ****, имот № ****; ЛОЗЕ-терасирано от 2,5 дка, четвърта категория, местност „Д.“, имот № *****, при съседи: имот № *****, имот № ******, имот № ******, имот № ******  – всички в землището на селоЛ., община П., при квоти:1/3 (една трета)ид.ч. за Н.П.Г., с ЕГН- *********,***«ГД» № **; 1/6 (една шеста)ид.ч. за Р.М.Д., с ЕГН-**********,***, П.М.Г., с ЕГН- **********,***, В.М.М., с ЕГН- **********,***, М. М.М., с ЕГН- **********,***.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: