РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 6.8.2013г. до 6.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 449/2013, I състав

Развод по взаимно съгласие

М.Ц.Б.,
Д.П.
Б.

 

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 6.8.2013г.
ДОПУСКА РАЗВОД между М.Ц.Б. ***, с ЕГН ********** и Д.П.Б.,***, с ЕГН **********, като прекратява сключения между тях граждански брак на 03.06.1984 г. в град Панагюрище, за който е съставен акт № 0070 от 03.06.1984г. на Община Панагюрище, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите М.Ц.Б. и Д.П.Б., споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  Семейното жилище, находящо се в гр. Панагюрище, ул. “Оборище” № 72, представляващо двуетажна къща с двор, гараж и стопанска сграда, собственост на наследниците на П Д Б., да се ползва от молителя Д.П.Б..  След прекратяване на брака, молителката М.Ц.Б. да носи брачното си фамилно име Б.. Имуществени отношения: Молителите са поделили обикновената покъщнина помежду си и нямат претенции един към друг. Относно движимото и недвижимо имущество, придобито по време на брака, същите заявиха, че няма да делят в настоящото производство.  ОСЪЖДА М.Ц.Б. ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд 20,00 (двадесет) лева, представляваща ДТ по допускане на развода.  ОСЪЖДА Д.П.Б.,***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд 20,00 (двадесет) лева, представляваща ДТ по допускане на развода.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 6.8.2013г.