Р Е Ш Е Н И Е

119

 

02.08.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и четвърти юли

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

184

 

2013

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са искове по смисъла на чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от Кодекса на труда, както и чл. 225, ал.1 от КТ.

В исковата си молба С.И. ***, срещу СОУ „Нешо Бончев”, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №7, представлявано от Директора В.Б., твърди, че е работила в учебното заведение- ответник по трудов договор на длъжността „Начален учител по английски език”, считано от 09.09.2009г., като със Заповед № 1069/20.03.2013г. й е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” и трудовото правоотношение със СОУ „Нешо Бончев” е прекратено, на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, считано от 21.03.2013г.

В исковата молба се сочи, че уволнението е незаконосъобразно, поради редица съществени законови нарушения при издаване на обжалваната заповед. Ищцата твърди, че задължителни реквизити на тази заповед са сведенията относно конкретното нарушение, времето на неговото извършване, вида на наказанието, което е наложено и правното му основание. Според ищцата, обжалваната заповед няма посочена дата на извършване на нарушение, нито време на извършването му, което води до липса на законосъобразност на наказанието. Според ищцата, заповедта е незаконосъобразна и поради факта, че при определяне на вида на наказанието задължително се взема предвид поведението на служителя, а в заповедта се сочи, че не са приети писмените обяснения на ищцата. Според ищцата Г, уволнението й е незаконосъобразно, тъй като работодателят – Директора на СОУ „Нешо Бончев”, й е вменил задължения извън задълженията й по трудовия договор, тъй като съгласно основния трудов договор на ищцата и Допълнително споразумение към трудов договор № 981/19.09.2009г., ищцата е назначена на длъжност „Начален учител по чужд език”. Ищцата сочи, че работодателят й няма право да я наказва за нарушения, описани в процесната заповед за уволнение, като т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6, тъй като трудовият й договор е сключен за длъжност „Начален учител”, а задълженията, които са вменени се отнасят до друга длъжностна характеристика. Ищцата твърди, че уволнението й се дължи не на нарушение на трудовата дисциплина, а поради съществуването на личен мотив от страна на директорката на СОУ – повдигнато обвинение по НЧХД № 12/2013г. по описа на РС – Панагюрище.

Ищцата твърди също, че уволнението е извършено в нарушение на чл.333, ал.1, т.2 от КТ – без разрешение от Инспекцията по труда и вземането на мнение от ТЕЛК, въпреки знанието на работодателя, че Г е трудоустроен служител.

Моли съда да постанови решение, с което да бъде призната Заповед № 1069 от 20.03.2013г. на Директора на СОУ „Нешо Бончев” гр.Панагюрище, за незаконосъобразна и неоснователна, като същата бъде отменена, да бъде възстановена на длъжността „Начален учител по чужд език” и да бъде осъдено СОУ „Нешо Бончев” гр.Панагюрище, на основание чл.225, ал.1 от КТ, да заплати на ищцата Г сумата от 4390,98лв., представляваща обезщетение за оставането й без работа, поради незаконното уволнение, което обезщетение представлява шест брутни работни заплати, изчислени върху брутното трудово възнаграждение на ищцата Г, през месеца, предхождащ уволнението – работна заплата в размер на 731,83лв.

Моли да бъде допусната съдебно - икономическа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и счетоводството на учебното заведение - ответник, да изготви експертиза, при която да отговори на въпроса: Какъв е размерът на дължимото на ищцата обезщетение по смисъла на чл.225, ал.1 от КТ.

Претендира сторените съдебно деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства, в копие: Заповед № 1069/20.03.2013г. на Директора на СОУ „Нешо Бончев”; Извлечение от ведомост за месечните трудови възнаграждения за месец януари 2013г. и за месец февруари 2013г. на ищцата Г; Трудов договор, сключен на 17.09.2008г.; Допълнително споразумение № 988/09.09.2009г.; Длъжностна характеристика за длъжността „Начален учител и учител по английски език, начален етап”; Протокол № 30/27.02.2013г., издаден от СОУ „Нешо Бончев”; Удостоверение изх. № 477/22.03.2013г., издадено от Дирекция „Бюро по труда”- гр.Панагюрище; Регистрационна карта № 10005481 от 22.03.2013г., издадена от Дирекция „Бюро по труда” -гр.Панагюрище; Извлечение от трудова книжка серия В, № 714306; Медицинско удостоверение от „ДКЦ 1 – Панагюрище” ЕООД -гр.Панагюрище.

В законоустановения срок учебното заведение- ответник депозира писмен отговор, с който оспорва предявените искове, както по основание, така и по размер. Твърдят, че издадената заповед е правилна и законосъобразна. Изброените нарушения са действително извършени от ищцата Г, те са безспорно доказани от страна на работодателя към момента на връчване на заповедта, тъй като в нея изключително подробно са описани и индивидуализирани всички нарушения на ищцата, които представляват системни нарушения на трудовата дисциплина, като при системни нарушения на трудовата дисциплина самият закон предпоставя налагането на най-тежкото наказание – уволнение.

В отговора се сочи, че нарушенията на ищцата са установени безспорно с писмени доказателства от страна на директора на училището, както и със свидетелски показания на ученици, учители и родители, като на ищцата, в резултат на законно допустими проверки, са правени многократни предписания за корекции в работата й като учител. В отговора на исковата молба се твърди, че наложеното наказание е за нарушения на задължения, каквито на ищцата не са вменени като преподавател, но според учебното заведение –ответник, учителят е длъжен да изпълнява качествено възлаганата работа, да следва законните разпореждания на своя работодател, без значение в кой клас преподава съответния преподавател. Според СОУ „Нешо Бончев”, никъде в задълженията и в длъжностната характеристика на ищцата не е упоменато и не съществува ограничение на работата й като преподавател само в начален етап. Още повече, че ищцата Г притежава необходимото образование и квалификация да преподава в прогимназиален и гимназиален етап, като многократно е изразявала своето желание да го прави именно там. В отговора се сочи, че съгласно приетия и утвърден списък – образец № 1, за учебната 2012-2013г., Г е приела заложените в списък – образец № 1 часове в гимназиален етап и е следвало да изпълнява задълженията си на учител, без да се ограничава до начален етап на обучение на възпитаниците си. В отговора се сочи още, че неоснователно е позоваването на ищцата на закрила по смисъла на чл.333 от КТ, тъй като същата не страда от заболяване, попадащо в приложното поле на този текст, а представената с исковата молба медицинска документация не сочи на подобна закрила. Учебното заведение- ответник считат за неотносимо към настоящото гражданско дело позоваването на ищцата на друго дело, от друг характер, за изразяване на твърдение, че уволнението е поради личен мотив на директора на учебното заведение.

Молят да бъдат допуснат до разпит един свидетел относно установяване на факта за дописани оценки през месец ноември 2012г.; Един свидетел относно факта за начина на оценяване от страна на ищцата; Един свидетел за проведените разговори с учениците от 12в клас за това, че ищцата Г е запозната с констатациите по повод жалбите на три ученички, както и, че са дадени конкретни препоръки за работата й като учител; Един свидетел за установяване на фактите относно оценяването в начален етап и един свидетел за установяване на неизпълнение на препоръките на старши експерта по Чуждоезиково обучение при РИО -Пазарджик и обхванатия в контролната работа учебен материал по английски език на 12в клас, по повод жалба от 26.02.2013г., както и че този материал не отговаря на преговореното учебно съдържание.

Молят съда, в случай, че ищцата Г оспорва констатациите и съдържанието на представените констативни протоколи, за доказване на тяхното съдържание, да бъдат допуснати до разпит всички лица, които са съставили и подписали съответните констативни протоколи.

Молят да бъде дадена възможност да се ангажират нови писмени и устни доказателства, съобразно с възраженията на ищцата.

Претендират сторените съдебно деловодни разноски.

Представят следните писмени доказателства в копие: Длъжностна характеристика за длъжността „Начален учител и учител по английски език в начален етап”; Длъжностна характеристика за длъжността „Учител по английски език”; Типова длъжностна характеристика на длъжността „Учител по английски език”; Длъжностна характеристика на длъжността „Учител по английски език” на К В; Заповед № 27/24.09.2012г.; Списък -образец № 1 за учебната 2012/2013г., утвърден на 24.09.2012г.; Уведомление от МИ П от 01.02.2013г.; Жалба от М С Д и Г ДД от 15.02.2013г.; Извлечение от дневник на 12в клас, с оценките по английски език и отбелязване, че същите са оформени съгласно заповед № 476/04.02.2013г.; Бележник на М.П- стр.4 и стр.5; Уведомително писмо изх. № 130/04.02.2013г.; Уведомително писмо изх. № 159/06.02.2013г.; Отговор на писмо от 04.02.2013г. от ищцата Г; Лично обяснение по повод искане от 06.02.2013г. от ищцата С. Г; Протокол от 08.02.2013г.; Писмено обяснение от Р С от 11.02.2013г.; Протокол № 27/11.02.2013г.; Констативен протокол № КМД 03-547 от 21.11.2012г.; Уведомително писмо изх. № 2119/13.12.2012г.; Писмо вх. № 1847/14.12.2012г.; Уведомително писмо вх. № 1851/17.12.2012г. на СОУ „Нешо Бончев”; Протокол № 26/11.02.2013г.; Жалба от учениците от 12в клас, вх. №281/26.02.2013г. по описа на СОУ „Нешо Бончев”; Протокол № 30/27.02.2013г.; Протокол № 7/06.02.2013г.; Протокол № 31/01.03.2013г.; Отговор № 30/27.02.2013г. вх. № 304/05.03.2013г. на СОУ „Нешо Бончев”; Тест А на Нешо Нешев от 12”в” клас от 03.12.2012г.; Тест Б на Стоян от 4”а” клас, от 06.02.2013г.; Констативен протокол № КМД-03-445 от 06.07.2012г.

В съдебно заседание- редовно призована, ищцата се явява лично и с процесуалния си представител- адвокат А.Ш. ***. Поддържат исковата молба така, както е предявена, сочат доказателства.

В съдебно заседание, редовно призовани, се явява директора на учебното заведение- ответник, заедно с процесуалния си представител- адвокат Я.Я. от САК.

В открито съдебно заседание са разпитани свидетелите: АА. И, В П Н и А Р Г.

От представената по делото заповед № 1069/20.03.2013г. се установява, че на основание чл.195, ал.1, във вр. с чл.190, ал.1, т.3, чл.193, ал.1, чл.189 и чл.188, т.3 от КТ, във вр. с чл.194 от КТ, директора на учебното заведение -ответник е наказал ищцата С.И. Г с най-тежкото наказание „Уволнение”, като е прекратил трудовото й правоотношение, считано от 21.03.2013г. В заповедта се сочи, че наказанието се налага за системно извършвани от ищцата нарушения на трудовата дисциплина, описани в констативен протокол № 30 от 27.02.2013г., с който С. Г е запозната. В заповедта на директора се сочи, че ищцата не е изпълнявала задълженията си като учител, да формулира ясно пред учениците критерии за оформяне на срочна оценка, използва различни критерии при оценяване на дванадесетокласниците от 12 „в” клас, в нарушение на чл.85 от Правилника за дейността на СОУ „Нешо Бончев” и от длъжностната характеристика на длъжността „Учител по английски език”. Сочи се, че същата не е обосновала поставените оценки след устно изпитване, което представлява нарушение на чл.12, ал.5 от Наредба № 3/15.04.2003г. за системата на оценяване и чл.84 от Правилника за дейността на СОУ „Нешо Бончев”. Сочи се още, че като преподавател ищцата Г не е анализирала и обобщавала писмените работи на учениците, не им ги е връщала за запознаване с грешките и подпис на родител, което представлява нарушение на чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 за системата на оценяване, не е спазила срокове за вписване в дневника на 12 „в” клас на две оценки /слаб и среден/ за месец ноември 2012г. на ученичката М П, а ги е дописала след 11.11.2012г., което представлява нарушение на чл.23, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба № 3 за системата за оценяване. Сочи се, че ищцата ползва прийоми при обучение на големите ученици, които са приложими за ученици от начален етап на езиково обучение, но абсолютно неподходящи за зрелостници, което е извършено в противовес на предписано с Протокол № КМД 03-547 от 21.11.2012г. на старши експерт по чуждо езиково обучение от Районен инспекторат по образование гр.Пазарджик, което поведение представлява нарушение на чл.128, ал.5 от Правилника за приложение на закона за народната просвета и раздел ІІІ от длъжностната характеристика на лицето. От заповедта се установява, че е разпоредено на ищцата Г да се изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 8 дни на основание чл.224, ал.1 от КТ, а на основание чл.221, ал.1 от КТ следва да се удържи една работна заплата, като обезщетение за наложеното наказание „Уволнение”. На основание чл.43, ал.5 от ВПРЗ на ОУ „Нешо Бончев”, на ищцата е разпоредено да се удържи сумата за неизползвано представително облекло, като в еднодневен срок от връчване на заповедта ищцата Г е задължена да върне служебен мобилен телефон, ведно с картата и зарядното устройство, получени със заповед на директора на учебното заведение- ответник.

От приложените по делото два броя извлечение от ведомост за трудово възнаграждение се установява, че през месец януари 2013г. ищцата Г е получила брутно трудово възнаграждение в размер на 549,49лв., при основна заплата в размер на 406,64лв. и 7% трудово възнаграждение за трудов стаж в размер на 28,46лв., лекторски часове в размер на 12,00лв. и редовен отпуск в размер на 4 работни дни за сумата от 96,69лв. От извлечение от ведомост за трудовите възнаграждения през месец февруари 2013г. се установява, че на ищцата Г са заплатени суми за представително облекло в размер на 320,00лв., основна заплата за 19 работни дни в размер на 510,15лв., добавки за трудов стаж, редовен отпуск и еднократна сума за СБКО, като брутното трудово възнаграждение получено от ищцата възлиза на 955,71лв.

По делото е приложен трудов договор, сключен на 17.09.2008г., от който е видно, че ищцата е назначена със срок за изпитване в полза на работодателя на длъжността „Начален учител по английски език” в Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Панагюрище.

Видно от допълнително споразумение № 971/09.09.2009г., ищцата Г е преназначена от длъжността „Начален учител по чужд език” в НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Панагюрище на длъжността „Начален учител по чужд език” в СОУ „Нешо Бончев”- гр.Панагюрище.

От приложената по делото длъжностна характеристика за длъжност „Начален учител и учител по английски език” в начален етап, връчена на ищцата С. Г, се установява, че основните изисквания и функции в длъжностната характеристика са обособени в отделни групи, като е поставен специален акцент върху изискванията към специално научната подготовка на началния учител, неговата педагогическа подготовка, функциите и ролите на този учител, свързани с овладяването и изграждането на знания, умения и отношения у учениците през периода на началната училищна възраст, като това овладяване и функции са свързани и се формират чрез обучението във всички учебни предмети, изучавани в началните класове. С оглед специално на научната подготовка, от преподавателя се изисква да познава приложни и технологични аспекти на науката в областта на учебните дисциплини, които преподава, като следва да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни предмети, като базисна академична подготовка, което пряко е свързано с изграждане на общи знания, умения, отношение и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет, като преподавателят следва да изгражда у учениците комуникативни и комуникационни умения за самостоятелно учене през целия живот, за самостоятелна работа и работа в екип и група. Преподавателят е натоварен да диагностицира готовността на децата за училищното обучение през целия период на началната училищна възраст, която системно проследява индивидуалното им развитие, установява равнище на знания, умения, и отношения в началото на даден цикъл, или форма на обучение.

По делото е приложен Протокол № 30 от 20.02.2013г., изготвен от учебното заведение - ответник, от който се установяват следните констатации: При разговор, проведен с учениците от 12 „в” клас на 08.02.2013г., съвместно с ПДУД- А. Г., е установено от директора на учебното заведение, че учениците поддържат твърдението на подалите жалби свои три съученички, като учениците от класа сочат, че ищцата Г, като преподавател не е формулирала ясни критерии за оформяне на срочна оценка и не използва едни и същи критерии при оценяване на дванадесетокласниците. В протокола се установява, че ищцата не е вписала две оценки -„слаб” и „среден” на ученичката М П, с цел „нагаждане” на срочната оценка на тази ученичка с желанието на учителката, а не според знанията на ученичката. В жалбата, подадена от 17 ученици от 12 „в” клас е установено, че ищцата Г продължава да нарушава изискванията на чл.12, ал.5, чл.16 и чл.20, ал.1 от Наредба № 3, като не обосновава оценките си и не изяснява на учениците критериите си за оценяване, въпреки проведения разговор с ръководството на училището в този смисъл. В констатациите на протокола се сочи, че ищцата е продължила да използва прийоми, приложими за ученици в начален етап на езиково обучение, които са абсолютно неподходящи за зрелостници, потвърдено и от констативен протокол на старши експерт по чуждо езиково обучение към РИО - Пазарджик.

По делото е приложена Служебна бележка изх. № 477/22.03.2013г., от която се констатира, че ищцата С.И. Г е регистрирана като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда” гр.Панагюрище на 22.03.2013г., а констатациите, извършени от съда на трудовата книжка на ищцата установяват, че същата не е сключила нов трудов договор след уволнението си.

По делото е приложено Медицинско удостоверение № 21/28.03.2013г. издадено от ДКЦ 1 – Панагюрище ЕООД, от което се установява, че С.И. Г боледува от „Последици от травма на мускул и сухожилие на долен крайник”, като се установява асиметрия в обема на мускулите на двете бедра, като палпаторно в дясното бедро е налице уплътнение в предната бедрена мускулатура, като по този начин движенията в съседните стави са ограничени и болезнени, при натоварване и продължително напрягане.

По делото е приложена длъжностна характеристика за длъжността „Учител по английски език”, връчена надлежно на ищцата на 22.11.2012г., от която се установява, че учителят по английски език следва да умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности у учениците за предметната област в която преподава, да дефинира в наблюдаема и измерима форма ясни образователни цели с различна степен на общност /на ниво учебна програма, учебен раздел и конкретен урок/. Следва да владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците. Той трябва да обогатява учебния процес с научни новости от преподаваната от него предметна област. Да съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно с индивидуалните му заложби способности интереси и предпочитания. Той трябва да контролира и оценява ритмично и периодично прогреса в знанията и уменията на учениците, като съблюдава изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването на учениците и неговото отразяване в документацията, като води установената училищна документация. Това е заложено и в типовата длъжностна характеристика на длъжността „Учител по английски език” връчена на друг преподавател – С Ф, както и в същата длъжностна характеристика, връчена на преподавателя К Г- К.

По делото е приложена Заповед № 27/24.09.2012г., с която директора на учебното заведение - ответник е утвърдил списък образец № 1 за учебната 2012/2013г., от който се установява, че ищцата С.И. Г е назначена за учител по чужд език в начален етап на основното образование за неопределено време, като учител по английски език в средно общообразователно училище, с висше образование – магистър. За това съгласно посочения Образец № 1, ищцата С. Г е предвидено да преподава английски език на 2, 3, 4 и 12 класове.

Видно от приложеното по делото уведомление от М И П, ученичка от 12 „в” клас на СОУ „Нешо Бончев”, същата е уведомила директора, че има несъответствие в оценките й по английски език, за които ученичката не е уведомена и с които не е съгласна, тъй като поставената й оценка не съответства на знанията й.

Видно от приложеното уведомление от Р Л Д, ученичка от 12 „в” клас, същата е уведомила директора на ответното учебно заведение, че оценката, която й е поставена за срочен успех по английски език е по-ниска от оценките, които са й поставяни по време на срочни изпитвания. Същото се твърди и в уведомлението, депозирано до директора на учебното заведение- ответник от ученичката И Г. Д от 12 „в” клас, на който ищцата преподава английски език.

Видно от приложената по делото жалба от М С Д и Г Д Д, в качеството им на родители и законни представители на непълнолетната И Г. Д, същите изразяват недоволството си от начина на преподаване по английски език в СОУ „Нешо Бончев” тъй като преподавателката – ищцата Г не е уведомила учениците за критериите си за изпитване, не е споделила поставените им оценки и не им е върнала писмените работи с надлежни оценки.

От извлечение от учебен дневник се констатира, че оценките са № 3 по английски език са оформени съгласно Заповед № 746 от 04.02.2013г.

Видно от приложеното по делото искане от 04.02.2013г. с изх. № 130/04.02.2013г., директорът на учебното заведение- ответник е поискал от ищцата писмен отговор относно въпросите си- спазени ли са изискванията по чл.84 от Правилника за дейността на СОУ „Нешо Бончев”, според които след устно изпитване учителят поставя оценка и устно се мотивира зад нея, а след писмено изпитване се мотивира с писмена рецензия, като в случая следва да бъде приложен спрямо ученичките М П, Р Д и И Д. Поискан е писмен отговор за спазване на изискванията на чл.75 от същия правилник, според който срочните и годишни оценки се вписват лично от преподавателя и се формират съобразно с оценките получени през срока и годината, като критериите са съобщени ясно от преподавателя в началото на всеки срок, пред учениците във водения от него клас. В Наредба № 3 се сочи, че при разлика в срочните оценки, по-голяма от единица, годишната оценка е средно аритметично цяло число от срочните оценки на ученика, като се иска писмен отговор дали това изискване е приложено спрямо трите ученички. От ищцата иска се писмено обяснение как оценките на МП „слаб” и „среден” в средата на месец ноември 2012г. са се появили в дневника на класа, тъй като в ученическата книжка не са били нанесени от класния ръководител през месец декември 2012г.

По делото е приложено и второ уведомително писмо със същото съдържание, представено на ищцата на 06.02.2013г. с изх. № 159/06.02.2013г.

От приложения по делото писмен отговор на ищцата Г с вх. № 159/05.02.2013г. се сочи, че преподавателката спазва всички изисквания на нормативните документи, а класният ръководител на 12”в” клас й е разиграл театър, който не желае да коментира.

Депозирано е и второ писмено обяснение от ищцата, с вх. № 167/07.02.2013г. по описа на учебното заведение- ответник, в което същата сочи, че учениците са изпитвани през месец и всяка оценка от изпитването им е нанесена в дневника на класа, като при изпитване на ученик оценката е нанасяна по време на часа и всеки ученик знае своите оценки, като мотивите и критериите за оценките са написани лично от ищцата Г.

По делото е приложен протокол, изготвен на 08.02.2013г. в 16 кабинет на СОУ „Нешо Бончев”, където се е състояла среща на директора на учебното заведение, ПДУД АГ и учениците от 12 „в” клас, относно начина за оценяване знанията на учениците по английски език. В срещата от учениците е посочено, че поставяните от ищцата С. Г оценки и хубави, и лоши не са обосновани, въпросите се поставят от ищцата един след друг, като същата не изчаква отговора на ученика. Установява се, че учениците са направили четири теста, от които са виждали само един или два, като на устно изпитване за оценка „среден” всеки ученик е достатъчно да каже пет глагола, пет прилагателни и пет съществителни, като на учениците не им е известно как ищцата Г е формирала срочните им оценки по английски език.

Видно от писменото обяснение приложено по делото, учителят по физика и астрономия РС, в качеството си на класен ръководител е обяснила, че ученическите книжки на 12 „в” клас се проверяват веднъж месечно и се вписват не нанесените оценки, като за месец ноември 2012г. класният ръководител С е вписала всички оценки на ученичката МП по английски език и е сигурна че не е пропуснала отразяването на ноемврийските й оценки.

По делото е приложен протокол № 27/11.02.2013г., изготвен по проверка извършена от директора на учебното заведение, от който се констатира, че при разговор с учениците от 12”в” клас проведен на 08.02.2013г., учениците са поддържали твърдението на своите три съученички, че ищцата Г не само не е формулирала пред тях ясни критерии за формиране на срочна оценка, но и не използва едни и същи критерии при оценяване на всички дванадесетокласници. Учениците са посочили, че учителката не обосновава оценките си при устно изпитване, а писмените работи не се връщат на учениците за запознаване с допуснатите от тях грешки и за подпис от страна на родител.

Констатирано е, че ищцата Г не е положила необходимите усилия да подобри работата си като учител по чужд език, най -вече в гимназиален етап и не прави необходимото, за да прекрати нарушението на основни нормативни документи. Директорът е достигнал до извода, че ако конфликтът между учителката Г и учениците от 12 клас не бъде потушен е възможно да настъпят сериозни недоволства от страна на родителите на учениците, да се занижи успеха на учениците в дипломите им, а това да се отрази на реномето и доброто име на училището.

По делото е представен Констативен протокол № КМД 03-547 от 21.11.2012г., изготвен от Веселка Боева – старши експерт чуждо езиково обучение в РИО Пазарджик, за състоянието на образователно - възпитателния процес по английски език в 12 „в” клас с учител – ищцата С. Г. В протокола се сочи, че на 20.11.2012г., в изпълнение на заповед на Началника на РИО е извършена проверка за състоянието на образователно- възпитателния процес по английски език, при което е констатирано, че организацията се осъществява по предварително изготвено тематично планиране на учебното съдържание, като годишното разпределение е старателно изготвено от ищцата и утвърдено в срок от директора на учебното заведение- ответник. Експертът сочи, че поставените в урока цели не са ясни и точно определени, като често се получава ненужно смесване на езикови и речеви дейности, като се редуват непоследователно по обем и съдържание както и по трудност. Сочи се, че четенето на отделни текстове се извършват самоцелно заради „самото четене”, а след това безцелно прочитане не се задават въпроси, чрез които да се установи степента за разбиране на текста. Хаотично се преминава от четене на отделни текстове, към изпълнение на граматични упражнения, като поставените задачи не се формулират точно и ясно и остават неразбирани от учениците, което ги затруднява при изпълнение на задачите. В протокола е отразено, че в хода на преподаване ищцата допуска граматични грешки, отделни думи и изрази не се произнасят от учителката съгласно утвърдените произносителни норми, а преговарянето на предаденото учебно съдържание е еднообразно, скучно и отегчава максимално учениците, които твърдят, че преговарянето се състои в многократно преподаване, като ново съдържание на една и съща граматична и лексикална категория. В протокола се сочи, че излаганото от ищцата учебно съдържание не се извършва на логически свързани части, като учителката не умее да извежда на преден план основното, главното от изучаваното учебно съдържание. Старши експертът е констатирал, че през часа често учениците не знаят какво да правят, защото не могат да разберат какво се изисква от тях, а зададените въпроси за неразбраното учебно съдържание, често остава без отговор. Констатира се, че през часа се контактува с учениците основно на родния им език, под предлог, че няма да разберат ако им се говори само на английски език. В протокола е отразено също, че учителката реагира неадекватно на спонтанните въпроси и изказвания на учениците – не ги изслушва, прекъсва ги и така спира всякакви опити за активна комуникация от страна на обучаваните дори на родния им език. Като резултати от обучението в протокола се сочи, че учениците нямат изградени правилни говорни умения и навици в рамките на програмния материал и са дадени препоръки в хода на работата, ищцата да промени и преосмисли коренно своята дейност от методическата, педагогическа и научна страна, да въведе стройна система на редуване на езиковите и речеви дейности, като слушане, говорене, четене и писане и да не се допуска тяхното ненужно смесване. Препоръчано е в методическото обединение на учителите по чужд език да се разгледат наболелите проблеми, свързани с годишната прогресия по английски език на учениците от 12 клас и се подпомогне учителката, която преподава за първа година в горна училищна степен, която има нужния образователен ценз, но няма необходимия педагогически опит и професионално майсторство за преподаване в горния курс на обучение по английски език.

Ищцата е представила писмен отговор № 1847/14.12.2012г. на искането на директора за представяне в три дневен срок на мерките за изпълнение на препоръките, дадени в горния констативен протокол. Ищцата е посочила, че ще предприеме редовни посещения на методическото обединение на учителите по чужд език, ще посещава курсове и семинари, редовно ще присъства на родителски срещи и ще разговаря с класните ръководители, както и ще провежда разговори и срещи с родители на учениците.

По делото е представен доклад на председателя на МОЧЕ – свидетелката  ВН, в която е отразено, че по-опитните преподаватели СС и АС с готовност са предложили да окажат необходимата педагогическа и методическа помощ на колегите с по-малък трудов стаж и практически опит в преподаването на английски език, особено в горен курс. Като специално АС се е обърнала с покана към ищцата С. Г да наблюдава неин урок, защото по същия учебник С. Г преподава на 12 „в” и 12 „г” класове, където има проблеми. Ищцата е приела поканата и е уговорен ден за посещение- 13.12.2012г.

Видно от приложения по делото протокол № 26/11.02.2013г. директорът на учебното заведение- ответник е констатирала че председателите на методическите обединения в СОУ „Нешо Бончев” провеждат непрекъснати срещи с членовете на обединенията, а при нужда организират и извънредни заседания, като е направен извода, че работата на методическите обединения зависи до голяма степен от добрите връзки, създадени между членовете на обединението, като в училището са създадени достатъчно възможности за неформални контакти и обмяна на опит, каквато може да се осъществява редовно и по всяко време.

По делото е приложена жалба вх. № 281 от 26.02.2013г. от учениците на 12 „в” клас, които са посочили в жалбата си че за първи път през учебната 2013г. в час по английски език са получили своите тестове от госпожица С. Г, но преди теста не са получили ясни критерии, по които ще бъдат оценявани техните работи е не са научили тези критерии и след връщане на теста. Подготовката за този тест изобщо не е отговаряла на зададеното в теста, като в процеса на работа са възникнали редица въпроси, касаещи изпълнението на задачите, но ищцата не им е дала разяснение. Според учениците, времето за разглеждане на работите им е било твърде кратко, след което тестовете са били взети и не са върнати. Ищцата е твърдяла пред учениците, че те нямат достъп до своите контролни работи. В жалбата си учениците сочат, че преподавателката им по английски език е заявила намерението си да осуети техните планове за бъдещо развитие като понижи успеха им рязко и дори да ги лиши от възможността да се явяват на държавни зрелостни изпити. В жалбата си учениците искат подкрепа и защита на своите интереси, като ако не получат такава, ще бъдат принудени да не посещават часовете по английски език.

По делото е приложен протокол № 30 от 27.02.2013г., изготвен от директора на учебното заведение- ответник, от който се констатира, че при разговор с родителите от 12 „в” клас, проведен на 12.02.2013г. в присъствието на класния ръководител РС и на ищцата С. Г, директорът е установил дълбокото неразбиране, което ищцата проявява към поставените от родителите проблеми, като е констатирано искрено негодувание и неуважение от страна на родителите към С. Г. Сочи се, че за жалбата подписана от 17 ученици, е установено, че ищцата е продължила да нарушава изискванията на чл.12, ал.5, чл.16, и чл.20 ал.1 от Наредба № 3 за оценяването, като не обосновава оценките си и не полага усилия да изясни на учениците критериите за оценяване въпреки разговор с ръководството на училището и заключенията на стари експерт при РИО.

По делото е приложен протокол № 7 от работно съвещание на МОЧЕ проведено на 5.2.2013г., от който се констатира, че КГ е посетила урок на колежката си С, който е бил интересен и много полезен за нея като млад учител. В същия протокол е отразено, че ищцата С. Г е била поканена от преподавателката АС, но не е присъствала на нито един урок на колеги с повече педагогически опит.

Видно от протокол № 31 от 01.03.2013г. се установява, че е извършена проверка относно усъвършенстване на организацията и управлението на дейностите в часовете по английски език начален етап. Констатирано е, че всички ученици разполагат с необходимите учебници и учебни помагала, като в началото на часа са събрани тетрадките за домашна работа, но не е направена проверка на домашната работа. При преподаването на новия урок въпросите, които са задавани от преподавателката са изглеждали хаотични и несвързани с урока, тъй като ищцата се затруднява в определяне целите на урока, което се отразява и в липса на ясна структура на урока. Констатирано е, че съдържането на урока не е предоставено много организирано и не се е почувствала градация на компонентите и дейностите. От другата страна темпото на работа и било умерено бързо и учениците не са се затруднявали да го следват, защото задаваните въпроси не са били трудни и до голяма степен са се опирали на вече познати и изучени от тях неща. Констатирано е, че често се иска превод на отделни думи от български на английски език и обратно, но те почти не са се свързвали в изречение. Изводът от извършената проверка е, че въпреки напътствията на учителите, членуващи в МОЧЕ и забележките, отправени от ръководството за изпълнение на изискванията на Наредба № 3 за оценяване, ищцата Г е показала непознаване и неспазване на основни моменти от наредбата. В процеса на конфериране е споделила на директора, че е поставила 11 оценки без да се мотивира устно пред учениците защото част от тези ученици е изпитвала в предишния час което представлява нарушение на чл.23 ал.1 от цитираната наредба.

В писмения отговор на подадената от учениците на 12 „в” клас жалба ищцата е посочила, че непрекъснато разговаря с родителите, класните ръководители, учениците и учителите, като непрекъснато е споделяла проблеми с дисциплината на 12 в клас. Посочила е, че до този момент никога не е отсъствала или закъснявала за събранията на МОЧЕ, водила е разговори с членове на МОЧЕ относно разпределението на техните часове и реализацията на учебните им цели.

Разпитана в съдебно заседание, свидетелката А А. И сочи, че е завършила през учебната 2012/2013г. своето средно образование в СОУ „Нешо Бончев” като преподавател по английски език е била ищцата С. Г. Свидетелката установява, че тъй като ищцата е преподавала в горен курс за първи път, учениците са искали да я подпомогнат по всички възможни начини. Установява, че ищцата не е преподавала учебния материал предвиждан за техните занимания, а е давала за преговор неща, които не влизат в тестовете, не е изяснявала скалата по която тези тестове следва да бъдат оценявани, не е връщала с мотивирана рецензия проведените писмени изпитвания. Установява, че ищцата не е позволявала учениците да констатират допуснати от тях грешки да ги вземат в къщи и дори да ги обсъдят със свои съученици. Описва как протича един учебен час по английски език, като сочи, че при преподаването на новия урок, като упражнения не се обяснява взетия нов материал, а упражненията са попълнени от самата преподавателка и когато ученик бъде вдигнат на упражнение не се изслушва неговия отговор, а директно С. Г изписва отговора на дъската, като ученикът прочита отговора и тя му поставя отлична оценка. Свидетелката установява, че учениците от 12 „в” клас са депозирали жалба за това, че учебен материал, който е даден за преговор и за тестове не обхваща материала, който е фигурирал за съответния период от срока. Сочи, че тестът е бил върху материал, който никога не са учили, а оценяването се е осъществявало по скала, която никой не им е разяснил, по скоро поради липса на скала за оценяване.

От разпита на свидетелката ВПН се констатира, че като председател на МОЧЕ при СОУ „Нешо Бончев”, след посещението на старши експерт В Б, свидетелят Н е следвало да изпълни указанията на стари експерта и да окаже методична помощ на ищцата С. Г,но на проведено събрание след месец членовете на МОЧЕ са установили, че задачите, които са поставени не са изпълнени от страна на ищцата, като на заседание на методичното обединение е коментирана Наредба № 3 за оценка на учениците. Сочи, че всички членове на МОЧЕ са изпълнили задължението си взаимно да посещават уроци на колеги с повече опит за оказване на методична помощ, но ищцата Г е единствената, която не е изпълнила тази препоръка. Установява също, че съществува несъответствие при подготовката на учениците за провежданите от ищцата Г тестове, и се получава разминаване при оценяването, тъй като онова, за което децата се подготвят не се дава на теста. При сравнение е установено, че нивото на тестовете и материала, по който се изпитват учениците не съответства на обучението за ниво Б 2, а това ниво е по ниско от предвиденото за 12 клас. Свидетелката Навущанова установява още, че е участвала в обсъждания на съвещание на МОЧЕ, които ищцата редовно е посещавала, но никога не е поставяла въпроси, не е участвала в обсъждания поставени от други колеги и е поискала едномесечен срок за взаимни посещения на колеги след съставяне на констативния протокол на старшия специалист от РИО, но не е посетила уговорената среща с другия преподавател АС.

От показанията на свидетелката АГ се установява, че през отминалата 2012/2013г. учебна година ищцата за първи път, по нейно желание и настояване, е започнала да води часове по английски език в две паралелки от гимназиален етап, като до тогава е водила само часове по английски език в начален етап. Сочи, че по констатациите на старши специалист Боева от РИО са налице абсолютни нарушения на методиката на преподаване на английски език в горен курс, като методиката на преподаване прилагана от ищцата е приемлива за началното образование, но е абсолютно неприемлива за гимназиалното такова. Установява, че по искане на ищцата Г е предоставено възможност да преподава в горен курс, тъй като притежава необходимия образователен ценз и е получила препоръка от РИО да се дадат на ищцата часове в по-горен етап. Така ищцата Г е започнала да преподава часове в по-горен курс.

По делото е представена, приета и неоспорена от страните съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице констатира, че за период от четири месеца и три работни дни, считано от 21.03.2013г. до 24.07.2013г., като обезщетение за незаконно уволнение по смисъла на чл.225, ал.1 от КТ, вещото лице е изчислило, че на ищцата С. Г следва да бъде заплатена сумата от 2384,55лв., като за пет месеца считано до 21.08.2013г. обезщетението следва да възлиза на сумата от 2872,95лв., а за шест месеца считано от 21.03.2013. до 21.09.2013г. обезщетението следва да възлиза на 3447,54лв., като вещото лице уточнява, че е взело предвид основната заплата, плюс добавката за професионален опит в размер на 7%, което оформя брутното трудово възнаграждение, получено от ищцата Г през месец февруари 2013г. – месеца предшестващ уволнението.

От събрания по делото доказателствен материал се установява по безспорен начин, че с трудов договор сключен на 17.09.2008г., ищцата С. Г е назначена на длъжността „Начален учител по английски език” в НУ „Св.св.Кирил и Методий”, а с допълнително споразумение към трудовия договор, сключено на 09.09.2009г., ищцата е преназначена за неопределено време на длъжността „Начален учител по чужд език” в СОУ „Нешо Бончев”. От представената длъжностна характеристика на началния учител се установи,  че функциите и ролята на началния учител е свързана с овладяването и изграждането на знания, умения и отношение на учениците през периода на началната училищна възраст, като следва да притежава базисна академична подготовка за методиките на обучение в началните класове по всички учебни предмети. По делото се установи, че след придобиване на съответния образователен ценз и квалификация, ищцата С. Г е поискала, след проверка от РИО Пазарджик да бъде натоварена с преподаване и в горните класове на учебното заведение- ответник, като й е била връчена длъжностна характеристика за длъжността „Учител по английски език”, която изисква от преподавателя широки умения за идентификация на образователни и възпитателни потребности у учениците за преподаваната област, като този преподавател следва да владее разнообразни образователни стратегии методи и техники за преподаване обучение, учене и мотивиране на учениците, като следва да съдейства максимално за развитието и изявата на личностния потенциал на всеки ученик, като контролира и оценява ритмично и периодично прогреса, знанията и уменията на учениците, вече в конкретната област, която преподава, а не в множествената насоченост която има в началния етап. Характерните особености на професията, която упражнява ищцата, а именно -преподаване, упражняване на преподаваните знания, контрол върху придобитите знания и нивото на развитие на всеки един ученик, не позволява фиксирането на всяко едно от тези нарушения с конкретни дата и час, тъй като същността на преподаването е процес на взаимодействие между преподавателя, като донор на знания и преподавателя, като контролиращ нивото на придобитите знания. По тази причина, съдът констатира, че заповедта не следва да съдържа конкретни параметри на налагане на наказанието в двумесечния срок от откриване на нарушението, тъй като констатацията, че препоръките от протокола на РИО не са изпълнени в предвидения двумесечен срок. Такъв срок не може да да се приложи по настоящия казус, именно поради особения характер на осъществяваната от ищцата професионална дейност.

Съдът счита, че по отношение на ищцата не следва да се прилагат текстовете на чл.333 от КТ -за закрила при уволнение и необходимостта от съгласие на трудово експертна- лекарска комисия, тъй като ищцата не попада в нито една от категориите на защитени работници или служители. По делото не се събраха достатъчно доказателства, че С. Г е трудоустроен работник или служител или, че заболяването й е включено в списъка на болестите, определени в наредба на Министъра на здравеопазването, като към датата на връчването на заповедта за уволнението не е започнала ползването на разрешен отпуск. Съдът счита, че възражението на ищцата, че договорът й е следвало да се прекрати в изпитателния срок, по смисъла на чл.70 от КТ е невъзможно да се осъществи, тъй като от представеното по делото допълнително споразумение към трудов договор С. Г е преназначена на постоянен трудов договор, като „начален учител по чужд език” в СОУ „Нешо Бончев” и по нейно изрично настояване и тъй като е представила доказателства за наличието на образователен ценз и правоспособност, е започнала преподаването на чужд език в горен курс на обучение.

По делото безспорно се установи, че оплакванията за липса на критерии и скала за оценяване на знанията са правени само и единствено от 12”в”клас на учебното заведение – ответник. Не се представиха доказателства дали съществуват оплаквания и от други ученици, дали качеството на работа в по- малките класове от страна на ищцата Г е неопределено и неподходящо при всички възпитаници на училището, на които ищцата преподава английски език. По делото не се събраха доказателства дали има осъществено и друго наблюдение на качеството на работа на ищцата от страна на старши специалист по чуждоезиково обучение от РИО- Пазарджик, освен по представения по делото протокол. Като доказателствен материал се представиха само констатациите на работодателя в лицето на директора на СОУ „Нешо Бончев”.

По делото не се установи какви други наказания, освен най-тежкото- „Уволнение” е използвал работодателят, за да дисциплинира ищцата, за да прекъсне нарушението на изискванията на Наредба №3- за оценяването и Правилника на СОУ „Нешо Бончев”. Обратно, по делото се представиха само протоколи за заседанията на МОЧЕ в ответното учебно заведение, от които се установява, че Г не е посетила учебните часове на нито един свой колега с по-голям опит в преподаването на големи ученици.

Съдът приема, че наложеното наказание „Уволнение” на ищцата Г е прекалено тежко за нарушенията, които е извършила. По делото не се представиха доказателства какви други наказания са наложени на ищцата за прекратяване на констатираните нарушения- кога й е наложено наказание „забележка” или „предупреждение за уволнение”. Не се събраха и достатъчно доказателства какви усилия е положило ръководството на ответното СОУ в насока -осигуряване на друг преподавател по английски език за конкретната паралелка 12”в” клас, тъй като оплаквания от качеството на преподаване на ищцата няма нито от учениците, нито от родителите на 12”г” клас, както и от учениците и родителите на останалите класове, в които Г е преподавала английски език. 

С оглед събраните по делото доказателства, съдът счита, че предявените от С.И. Г искове за признаване на уволнението за незаконно и отмяна на уволнението, по смисъла на чл. 344, ал.1, т. 1 от КТ, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност на основание чл. 344, ал.1, т.2, както и за заплащане на обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа, по реда на чл. 344, ал.1, т.3, във връзка с чл. 225 от КТ, са основателни  и доказани, поради което същите следва да бъдат уважени. Тежестта на доказване в процеса на незаконното уволнение законът е възложил на работодателя. Работодателят трябва да докаже, че законосъобразно е упражнил своето право да уволни работника. По настоящото дело работодателят не доказа по безспорен начин, че нарушенията, извършени от ищцата водят до некачествено образование на всички възпитаници на учебното заведение- ответник.

Следва да бъде осъдено учебното заведение – ответник да заплати на ищцата Г обезщетение за оставането й без работа през периода от датата на издаване на заповедта за уволнението – 21.03.2013г. до 21.08.2013г., в размер на 2872,95лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.03.2013г. до окончателно изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено ответното учебно заведение да заплати на ищцата С. Г сторените по делото разноски в размер на 500,00лв., която сума представлява адвокатски хонорар.

Следва да бъде осъдено учебното заведение – ответник да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 264,92 лв., представляваща сбор от държавна такса в размер на 114,92лв. и възнаграждение на вещото лице в размер на 150,00лв.

Така мотивиран, Панагюрския районен съд, на основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3, във връзка с чл. 225 от Кодекса на труда

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на С.И. Г, с ЕГН- **********,***, като ОТМЕНЯ уволнението, наложено със Заповед № 1069/ 20.03.2013 г. на СОУ „Нешо Бончев”, с БУЛСТАТ 000342623, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. „***, представлявано от Директора В.Б..

ВЪЗСТАНОВЯВА С.И. Г, с ЕГН- **********,***, на длъжността «Начален учител по английски език»  в СОУ „Нешо Бончев”, с БУЛСТАТ 000342623, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №7, представлявано от Директора В.Б..

ОСЪЖДА  СОУ „Нешо Бончев”, с БУЛСТАТ 000342623, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №7, представлявано от Директора В.Б. да заплати на С.И. Г, с ЕГН- **********,***, сумата от 2872,95лв.(две хиляди осемстотин седемдесет и два лева и 95 стотинки), представляваща обезщетение за оставането й без работа през периода от датата на издаване на заповедта за уволнението – 21.03.2013г. до 21.08.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.03.2013г. до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА  СОУ „Нешо Бончев”, с БУЛСТАТ 000342623, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №7, представлявано от Директора В.Б. да заплати на С.И. Г, с ЕГН- **********,***, сумата от 500,00лв.(петстотин лева), представляваща сторените от нея съдебно деловодни разноски – адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА  СОУ „Нешо Бончев”, с БУЛСТАТ 000342623, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №7, представлявано от Директора В.Б. да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище сумата от 264,92 лв.(двеста шестдесет и четири лева и 92 стотинки), представляваща сбор от държавна такса в размер на 114,92лв.(сто и четиринадесет лева и 92 стотинки) и възнаграждение на вещото лице в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: