РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 537/2011, I състав

Изменение на издръжка

И.И.Б.

И.С.Б.

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 26.08.2011г.
Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение № 2/24.11.2008г. постановено по гр. дело № 256/2008г. по описа на Панагюрския районен съд издръжка за детето И.И.Б., като увеличава размера на издръжката от 30лв. на 70лв., като:
ОСЪЖДА И.С.Б. ***, с ЕГН-**********, да ЗАПЛАЩА на малолетното си дете И.И.Б. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законна представителка К.С.С. с ЕГН-********** ***, издръжка в размер на 70,00лв.(седемдесет) лева, считано от 29.03.2011г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, и до настъпване на законови предпоставки, обуславящи изменение или прекратяване на така определената издръжка, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за разлика до размера от 120,00лв.(сто и двадесет) лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА И.С.Б. ***, с ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 57,60лв.(петдесет и седем лева и 60 стотинки), представляваща ДТ по делото.
ОСЪЖДА И.С.Б. ***, с ЕГН-**********, да заплати на К.С.С. с ЕГН-********** ***, сумата от 25,00лв.(двадесет и пет лева) – съдебно деловодни разноски, изчислени по компенсация.
ОСЪЖДА К.С.С. с ЕГН-********** ***, да заплати на И.С.Б. ***, с ЕГН-**********, сумата 50,00лв.(петдесет лева) разноски по делото, изчислени по компенсация.
ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.
Решението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд, в двуседмичен срок, считано от съобщението до страните.
Препис от решението да се връчи на страните.

 

2

Гражданско дело No 551/2011, I състав

Изменение на издръжка

Х.И.А.

И.Х.А.

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Определение от 23.08.2011г., в законна сила от 23.08.2011г.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба в днешното съдебно заседание не противоречи на закона и морала и е в интерес на детето, поради което и на основание чл. 234 от ГПК, Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба в следния смисъл:
И.Х.А.,***, с ЕГН - **********, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на малолетният си син Х.И.А., с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законна представителка С.Д.К., с ЕГН – **********,***, ж. к. „Оптикоелектрон” № 1, бл. 6, вх. Б, ет. 5, ап. 17, в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева, считано от 01.07.2011 г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на същата или увеличение на размера на присъдената издръжка с 60,00 /шестдесет/ лева месечно.
ОСЪЖДА И.Х.А.,***, с ЕГН - **********, да заплати сума в размер на 43,20 (четиридесет и три лева и 20 ст.) лева – държавна такса по сметка на Панагюрския районен съд, представляваща 2% от размера на увеличението за тригодишните платежи.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 551/2010 г. по описа на Панагюрския районен съд, като СПОГОДЕНО.

 

3

Гражданско дело No 573/2011, I състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

К.Н.М.

К.Д.М.

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 09.08.2011г.