Р Е Ш Е Н И Е

103

 

      05.07.2019 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Пети юни

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

1042

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по смисъла на чл.45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите.

Предявена е искова молба от „К.И.“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявани от адвокат С.К., срещу М.А.К.,***. В исковата си молба дружеството- ищец сочат, че представляват търговско дружество, регистрирано като финансова институция по чл.3, ал.1 т.3 от ЗКИ и притежават удостоверение за дейността си от БНБ и администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни. Ищците твърдят, че основната им дейност е отпускане на онлайн кредити краткосрочни потребителски заеми, които не са набрани чрез публично прилвличане на влогове или други възстановими средства. Сочат, че договорът за кредит се сключва с кредитополучателя във формата на електронен документ и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за платежните услуги и платежните системи, ЗЗД и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дружеството- ищец твърдят, че на 26.03.2013 г. М.А.К. е кандидатствала за получаване на потребителски кредит чрез сайта на ищцовото дружество, като е предоставила личните данни на Г.П.Г. и за целта е съставила неистински частен документ – заявка за Договор за кредит № 7508/26.03.2013г., в резултат на което по електронен път е бил сключен Договор за потребителски кредит „Класик“ № 7508/26.03.2013 г., като желаната сума е преведена по банковата сметка на К.. Ищците твърдят, че съгласно условията на сключения договор за потребителски к. „К.И.“ ООД, в качеството си на финансова институция е поел задължение да предостави на кредитополучателя потребителски кредит в размер на 790,00 лв., като кредитополучателят е поел задължението да върне предоставения кредит, ведно с договорна лихва и такса „Гарант“, платим на 6 равни месечни вноски, през периода 26.04.2013 до 26.09.2013 г., включително. Сочи се, че първата вноска по кредита е изцяло погасена от страна на ответницата, а по втората вноска е осъществено частично плащане, в размер на 37,38 лв. След 25.11.2015г., съгласно исковата молба, не е осъществявано никакво последващо плащане. Ищците твърдят, че са потърсили начин да защитят интересите си, като на 25.11.2015г. е подадено Заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК срещу Г.П.Г., който, от своя страна, е подал възражение срещу издадената Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Ищците твърдят, че по образуваното в Районен съд Панагюрище гр. дело № 50/2016г. безспорно е установено, че Г.Г.не е подавал заявка за кредит пред „К.И.“ ООД и не е получавал процесната сума в размер на 500,00 лв., като с решение № 122/14.09.2018 г., постановено по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище, е отхвърлен предявеният иск срещу Г.Г.. Ищците твърдят, че са понесли имуществени вреди, които след извършено частично плащане възлизат на сума в общ размер от 1173,34 лв., от които: главница в размер на 416,67 лв., по Договор за потребителски кредит „Класик“ № 7508/26.03.2013г., договорна лихва за периода 26.03.2013 до 26.09.2013 г. в размер на 241,67 лв. и 515,00лв., представляващи съдебно- деловодни разноски по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище. Твърдят, че за неправомерните действия, от които са настъпили вредите за дружеството -ищец, срещу М.А.К. е образувано НОХД № 191/2017 г. по описа на Панагюрския районен съд и същата е призната за виновна в това, че на 26.03.2013г. е съставила неистински частен документ – заявка за договор за кредит 7508/26.03.2013 г. до „К.И.“ ООД и го е употребила с цел да докаже, че съществува парично задължение от страна на Г.П.Г. в размер на 500,00 лв – престъпление по чл. 309, ал.1 от НК, като К. е осъдена на наказание – „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал.1 от НК, е отложено за срок от 3 г.

„К.И.“ ООД молят съда да постанови решение, с което да бъде осъдена М.А.К. да заплати на дружеството- ищец сумата от 416,67 лв., представляваща главница, на основание сключен Договор за потребителски  кредит „Класик“ № 7508/26.03.2013 г., пропуснати ползи, за периода 26.03.2013 г. до 26.09.2013 г. в размер на 241,67 лв., претърпени загуби – заплатени в полза на Г.Г.съдебно- деловодни разноски по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 515,00 лв., ведно със законната лихва върху всяка от главниците, считано от датата на увреждането – 26.03.2013г., до окончателно изплащане на вземането.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Молят, да бъде даден ход на първото по делото съдебно заседание в отсъствие на представител на дружеството- ищец.

Представят следните писмени доказателства в копие: Присъда № 24/13.12.2017г., постановена по НОХД № 191/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище; Решение № 122/14.09.2018г., постановено по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище; Платежно нареждане от 09.10.2018 г. в полза на Г.Г.; Заявка № 7508/26.03.2013 г.; Преводно нареждане за кредитен превод от 26.03.2013г.; Договор за потребителски кредит „Класик“ от 26.03.2013 г.; Уведомително писмо, изх. № 1622/24.03.2016г. на „Корпоративна Търговска Банка“ АД (в несъстоятелност); Извлечение от банкова сметка *** -ищец от 25.01.2016 г.; Извлечение от банковата сметка на дружеството- ищец от 25.01.2016 г . – 2 броя; Общи условия на „К.И.“ ООД, приложими към договорите за предоставяне на потребителски кредит „Класик“; Извлечение от Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството -ищец; Удостоверение № BGR00288, издадено от БНБ.

В законоустановения срок ответницата М.А.К. не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание - редовно призовани, дружеството –ищец  „К.И.“ ООД не изпращат представител. Не се явява и процесуален представител.

Ответницата М.А.К., редовно призована - не се явява, не изпраща представител и не депозира молба за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

Видно от редовно оформените съобщения на адреса на ответницата М.А.К., същата е редовно уведомена какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на неин представител в съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- ответницата К. е получила препис от исковата молба, не е депозирала отговор на тази искова молба, не е взела становище по същата, не е представила доказателства и не е поискано изрично делото да бъде разглеждано в отсъствие на М.К. или в отсъствието на процесуален представител на ответницата.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Присъда № 24/13.12.2017г., постановена по НОХД № 191/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище; Решение № 122/14.09.2018г., постановено по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище; Платежно нареждане от 09.10.2018 г. в полза на Г.Г.; Заявка № 7508/26.03.2013 г.; Преводно нареждане за кредитен превод от 26.03.2013г.; Договор за потребителски кредит „Класик“ от 26.03.2013 г.; Уведомително писмо, изх. № 1622/24.03.2016г. на „Корпоративна Търговска Банка“ АД (в несъстоятелност); Извлечение от банкова сметка *** -ищец от 25.01.2016 г.; Извлечение от банковата сметка на дружеството- ищец от 25.01.2016 г . – 2 броя; Общи условия на „К.И.“ ООД, приложими към договорите за предоставяне на потребителски кредит „Класик“; Извлечение от Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството -ищец; Удостоверение № BGR00288, издадено от БНБ, са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

Искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в чл. 239 от ГПК и на основание чл. 45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, следва да бъде осъдена М.А.К. да заплати на дружеството- ищец сумата от 416,67 лв., представляваща главница, на основание сключен Договор за потребителски  кредит „Класик“ № 7508/26.03.2013 г., пропуснати ползи, за периода 26.03.2013 г. до 26.09.2013 г. в размер на 241,67 лв., претърпени загуби – заплатени в полза на Г.Г.съдебно- деловодни разноски по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 515,00 лв., ведно със законната лихва върху всяка от главниците, считано от датата на увреждането – 26.03.2013г., до окончателно изплащане на вземането.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъдена ответницата М.А.К., да заплати на „К.И.“ ООД сторените по настоящото гражданско дело разноски в размер на 300,00лв.- за адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде осъдена ответницата М.А.К. да заплати по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, държавна такса в размер на 50,00лв.

Така мотивиран и на основание чл.45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

                 

ОСЪЖДА М.А.К., с ЕГН- **********,***, да заплати на „К.И.“ ООД, с ЕИК- 175226410, със седалище и адрес на управление:***, сумата от 416,67 лв.(четристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща главница, на основание сключен Договор за потребителски  кредит „Класик“ № 7508/26.03.2013 г., пропуснати ползи, за периода 26.03.2013 г. до 26.09.2013 г., в размер на 241,67 лв.(двеста четиридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), претърпени загуби – заплатени в полза на Г.Г.съдебно- деловодни разноски по гр. дело № 50/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 515,00 лв.(петстотин и петнадесет лева), ведно със законната лихва върху всяка от главниците, считано от датата на увреждането – 26.03.2013г., до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА М.А.К., с ЕГН- **********,***, да заплати на „К.И.“ ООД, с ЕИК- 175226410, със седалище и адрес на управление:***, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 300,00лв.(триста лева)- за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА М.А.К., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 50,00лв.( петдесет лева)

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: