Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /22.07.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на единадесети юли две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1046/2017 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 341 ГПК

С влязло в сила решение са допуснати до делба двадесет и четири поземлени имота подробно описани в съдебното решение,  между съсобствениците и при квоти както следва: Т.Г.Р.- 12/288, Д.Г.С.- 12/288, Х.В.И.- 8/288, Т.В.Н.- 8/288, Д.В.М.- 8/288, А.Х.С.- 12/288, П.Х.Г. 12/288, М.П.Л. - 9/288, В.П.К. – 9/288, И.Д.А. -9/288, Ц. Д.П. - 9/288, И.Г.С. - 9/288, В.Г.С.- - 9/288, Г.А.Г.- - 9/288, М.А.Д.- - 9/288, Т.Т.Х.- 72/288, И.В.К.- 36/288 и П.В.Д. - 36/288.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните, събраните писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От фактическа страна:

Във втора фаза на делбата е допусната и приета по делото (без възражение от страните)  съдебно техническа експертиза изготвена от в.л. С.Б., в която е посочено, че имотите допуснати до делба могат да се обособят в дялове, така, че всеки от съделителите да получи реален дял, като за целта се поделят шест от имотите, които са реално поделяеми. Вещото лице е посочило, че при групиране на имотите, така че всеки съделител да получи реален дял, в които да има имоти от различни категории с цел избягване възможността един от съделителите да получи само лоша категория имоти.

Ценено съобразно правилата на чл. 202 ГПК съдът дава вяра на заключението на вещото лице, доколкото същото е обективно, компетентно изготвено и с него са дадени обосновани и пълни отговори на всички задачи поставени по делото.

С оглед заключението на вещото лице и спазване на процедурата по реално разделяне на имотите от Общинска служба „Земеделие“ гр. Панагюрище е изпратено до ОСЗ гр. Панагюрище заключението на вещото лице, като ОЗС е изготвило скици проект за реално поделяне на недвижимите имоти посочени от вещото лице като поделяеми, видно от материалите по делото находящи се на л. 310 до л.333 от делото.

При така установеното от фактическа страна от правна страна съдът намира следното:

Предмет на втората фаза на производството по съдебна делба е ликвидирането на състоянието на съсобствеността чрез някой от предвидените в закона способи – изнасяне на имотите на публична продан, възлагане на неподеляем имот, извършването на разделителен протокол и теглене на жребий или поставяне на имотите в дял. В производството по съдебна делба въпросът по какъв начин следва да се извърши делбата се решава съобразно императивните норми на чл. 348 ГПК, чл. 349 ГПК,  чл. 350 ГПК, чл. 353 ГПК, за чието служебно приложение от съда е необходимо преди всичко да бъде изяснен въпросът: дали имотът - предмет на делбата е поделяем.

Основният принцип при извършване на делбата е по възможност всеки съсобственик да получи реален дял от съсобственото имущество, като такова право съсобственикът има както по отношение на всеки един имот (при наличие на възможност за реалното му поделяне), така и по отношение на всяка съвкупност от имущества от съответен вид.

Делбата се извършва чрез разделителен протокол и теглене на жребий когато са налице следните материални предпоставки (юридически факти): 1) от допуснатите до делба имоти могат да се образуват достатъчен брой реални дялове, за да може всеки съделител да получи реален дял, 2) при което квотите на съделителите, определени с решението по допускане на делбата са равни или броят на имотите е равен на знаменателя на дробта, посредством която са определени квотите на съделителите с решението по допускане на делбата; 3) не са налице обстоятелства, които да обуславят невъзможност на извършването на делбата посредством този способ или да правят извършването на делбата посредством теглене на жребие много неудобно, така и  ППВС № 7/1973 г.

Освен това, съгласно ППВС № 7/1973 г., т. 5: когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно дяловете на съделителите са различни или съделителите са направили с отделен дял подобрения на значителна стойност; жребието е невъзможно и тогава, когато делбата се извършва по колена или имотите се разпределят при групиране на съделителите, защото тогава не се получава самостоятелен дял от всеки съделител. При разпределянето по чл. 353 ГПК съдът се ръководи от предназначението на имотите, тяхната стойност и квотите на съсобствениците като по възможност следва на всеки съделител, респ. група съделителити, да се разпределят равностойни имоти не само според тяхната цена, но и според вида и предназначението им – в този смисъл Решение № 100/27.07.2015 г. по гр.д.№ 6463/2014 г. на I ГО на ВКС и Решение № 91/20.06.2017 г. по гр.д.№ 4198/2016 г., I ГО на ВКС. В случая, основният аргумент за неудобството за извършването на делбата чрез разделителен протокол и теглене на жребий е фактът, че квотите на съделителите не са равни, нито броя на имотите е равен на знаменателя на дробта, посредством която са определени квотите на съделителите с решението по допускане на делбата (288). Тоест тегленето на жребий се явява невъзможно – в този смисъл ППВС 7/73. Следва да се отбележи, че въз основа на настоящото решение принципно всеки от съделителите би могъл да получи препис от решението, с което да финализира процедурата по разделяне на имотите в ОЗС гр. Панагюрище, след заплащане на дължимата такса.

С оглед на горното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 353 ГПК

, а именно: 1) от допуснатите до делба имоти са обособени достатъчен брой дялове да може всеки съделител да получи реален дял; 2) извършването на делбата чрез теглене на жребие е невъзможно или много неудобно, като на всеки от съделителите бъде възложен  част от  имота, допуснат до делба, съобразно заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като страните уравнят дяловете си, както следва:

На Т.Т.Х., притежаваща  72/288 ид.ч. следва да се постанови в дял следните недвижими имоти: Нива от 3.367 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот №****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива, ******-нива, ******-нива, *****-местен път, пазарна стойност 2020 лв. .Лозе от 3 дка, м.”Костенурката”, 6-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1500 лв. Нива от 1.600 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1104 лв., Нива от 9.701 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 4074 лв. Нива от 11.002 дка, м.”Ливадища”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 4621 лв. Дървопроизводителна горска площ от 3.55 дка, м.”Газера” – имот ******, с площ от 3,550 дка., при граници и съседи: имот № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл.; № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл, с пазарна стойност 1676 лв. и Иглолистна гора от 4.681 дка, м.”Дългия рът” – имот №****** с площ от 6,570 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, 229135 - просека, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 2762 лв. Стойността на този дял е в размер на 17757 лв., т.е. с 65 лв. повече от стойността на 72/288 ид.ч., поради което следва да заплати  -  20 лв. на девети, 2 лв. на десети, 11 лв. на осми, 10 лв. на петнадесети, 3 лв. на П.В.Д. и 19 лв. на И.В.К. за изравняване на дяловете.

На съделителя И.В.К., притежаваща 36/288 ид.ч. ,следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Нива от 3 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот №******, с граници имоти № ******-нива, 000860-полски път, 000861-канал,  с пазарна стойност 1800 лв., Нива от 4 дка, м.”Избека”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1680 лв., Дървопроизводителна горска площ от 7.77 дка, м.”Газера” – имот № ****** с площ от 7,770 дка, с граници и съседи: имот № ******- дървопроизводителна площ; № ******- дървопроизводителна площ; № ******- дървопроизводителна площ; №****** - дървопроизводителна площ, с пазарна стойност 3367 лв., Нива от 4 дка, м.”Лозината”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1680 лв. Стойността на този дял е 8829 лв., което означава, че е с 19 лв. по-малко от стойността на 36/288 ид.ч., поради което тази сума съделлителят следва да получи от Т.Т.Х..

На съделителя П.В.Д., притежаваща  36/288 ид.ч. следва да се постановят в дял следните недвижими имоти: Нива от 3.366 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот ****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива,000006-полски път, *****-местен път, пазарна стойност 2020 лв., Нива от 6.101 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот ******, площ от  6,101 дка, при граници и съседи имот № ******-нива, 000338-полски път, ******-нива, 000335 – полски път, с пазарна стойност 2947 лв. и Иглолистна гора от 6.570 дка, м.”Дългия рът” – имот № ****** с площ от 4,681 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 3876 лв.   Стойността на този дял е 8843 лв., с 3 лв. по-малко от стойността на 36/288 ид.ч., които следва да получи от Т.Т.Х. за изравняване на дяловете.

На съделителя Т.Г.Р.  притежаваща 12/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Индустриална култура от 2.380 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот №****** с площ от 2,380дка. с граници  имот № ******- инудстриална култура, ******- индустриална култура, ******- гора в земеделски земи, ******-индустриална култура, 000398 –полски път, с пазарна стойност 1299 лв. и Нива от 2.300 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №**** по КВС, с пазарна стойност 1587 лв. Стойността на този дял е 2886 лв, с 63 лв. по-малко от стойността на 12/288 ид.ч., поради което съделителят следва да получи сумата от 14 лв. от Т.Н., 38 лв. от А.С., 10 лв. от Т.Т.Х. и 1 лв. от Д.Г.С. за изравняване на дяловете.

На съделителя Д.Г.С. притежаваща 12/288 ид.ч следва да се възложат в дял следния имот: Иглолистна гора от 5 дка, м.”Дългия рът” – имот №****** с площ от 5,000 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 2950 лв. Стойността на този дял е 2950 лв., с 1 лв. повече от стойността на 12/288 ид.ч., поради което тази сума следва да се заплати на Т.Р..

На съделителя А.Х.С. притежаваща 12/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Нива от 4 дка, м.”Кюбдере”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1680 лв.  Нива от 1.600 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1104 лв. Дървопроизводителна горска площ от 0.800 дка, м.”Избега”, с пазарна стойност 472 лв. Стойността на този е 3256 лв., с 307 лв. повече от стойността на 12/288 ид.ч., поради което следва заплати – 108 лв.  на Х.И., 161 лв. на М.Л. и 38 лв. на Т.Р. дял за изравняване на дяловете.

На съделителя П.Х.Г. притежаваща 12/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Нива от 5.300 дка, м.”Антонова поляна”, 6-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 2650 лв. Нива от 0.501 дка, м.”Горни лозя”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 252 лв. Стойността на този дял е 2902 лв., с 47 л.в по-малко от стойността на 12/288 ид.ч., които следва да получи за изравняване на дяловете от Т.Н..

На съделителя Х.В.И. притежаваща 8/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Индустриална култура от 3.401 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот №****** с площ от  2,720 дка., с граници имот № ******- индустриална култура, ******- индустриална култура, ******-гора в земеделски земи, 123016- индустриална култура, 000398 – полски път, с пазарна стойност 1858 лв. Стойността на този дял е 1858 лв., с 108 лв. по-малко от стойността на 8/288 ид.ч., които следва да получи от А. С. за изравняване на дяловете

На съделителя Т.В.Н. притежаваща 8/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следните недвижим имот: Нива от 4.100 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот ******, площ от 4,100дка, при граници и съседи имот № ******-нива, 000338-полски път, ******-нива, 000335 – полски път, с пазарна стойност 1980 лв. Стойността на този дял е 1980 лв., с 14 лв. повече от стойността на 8/288 ид.ч., които следва да даде на Т.Р. за изравняване на дяловете.

На съделителя Д.В.М. притежаваща 8/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следния недвижим имот Нива от 3.367 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот ****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива, *****-местен път, пазарна стойност 2020 лв. Стойността на трети дял е 2020 лв., с 54 лв. повече от стойността на 8/288 ид.ч., които следва да заплати – 7 лв. на И.А. и 47 лв. на Т.Н. дял за изравняване на дяловете.

На съделителя М.А.Д. притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: индустриална култура от 2.72 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот ****** с площ от 3,40 дка, с граници имот № ******-индустриална култура, ******-индустриална култура, 000398-полски път, с пазарна стойност 1485 лв. Нива от 1.500 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот ****** по КВС, с пазарна стойност 724 лв. Стойността на четвърти дял е 2209 лв, с 2 лв по-малко от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да получи – 1 лв. Г. Г. и 1 лв. от В.С. за изравняване на дяловете.

На съделителя В.П.К. притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти: Нивата от 1.500 дка, м.”Айкъна”, 6-та категория – имот ****** по КВС, с пазарна стойност 750 лв., ива от 2.900 дка, м.”Стражарака”, 8-ма категория – имот ****** по КВС, с пазарна стойност 1462 лв. Стойността на този дял е 2212 лв., с 1 лв повече от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да заплати на М.Д. за изравняване на дяловете.

На съделителя И.Д.А. притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следния недвижим имот иглолистна гора от 3.749 дка, м.”Дългия рът” – имот ***** с площ от 3,749 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 2212 лв. Стойността на този дял е 2212 лв., с 1 лв. повече от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да заплати на М.Д. за изравняване на дяловете.

На съделителя Ц. Д.П. ,притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти Нива от 1 дка, м.”Кавуралан”, 8-ма категория – имот ****** по КВС, с пазарна стойност 420 лв и нива от 3 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот №****** с площ от 3,00 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000861-канал; ******-нива; 000860-полски път, с пазарна стойност 1800 лв. Стойността на този дял  е 2220 лв., с 9 л.в повече от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да заплати на В.С. за изравняване на дяловете.

На съделителя И.Г.С. притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следния недвижим имот Нива от 3.667 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот №****** с площ от 3,66 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000861-канал; ******-нива;000866- зем. образувание; 000860-полски път, с пазарна стойност 2200 лв. Стойността на този дял е 2200 лв., с 11 лв. по-малко от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да получи от Т.Х. за изравняване на дяловете.

На съделителя В.Г.С., притежаващ 9/288 ид.ч. следва да се възложат в дял следните недвижими имоти - нива от 3.134 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот ******, с площ от 3,134 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000866- зем. образувание; 000860-полски път; ******-нива, 000861-канал, с пазарна стойност 1880 лв., дървопроизводителна горска площ от 0.500 дка, м.”Кюп Дере” – имот ****** по КВС, с пазарна стойност 295 лв.  Стойността на този дял е 2175 лв., с 36 лв по-малко от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да получи – 7 лв. от Т. Н., 9 лв. Ц. П. и 20 лв. от Т.Х. дял за изравняване на дяловете.

На съделителя Г.А.Г. притежаващ 9/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следния недвижим имот, дървопроизводителна горска площ от 4.68 дка, м.”Газера” – имот № ******, с площ от 4,680 дка., при граници и съседи: имот № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл.; № 223115 – дървопроизводителна пл.,****** – дървопроизводителна пл. с пазарна стойност 2209 лв. Стойността на този дял е 2209 лв., с 2 лв. по-малко от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да получи от Т.Х. за изравняване на дяловете.

На съделителя М.П.Л. притежаваща 9/288 ид.ч. следва да се възложи в дял следния недвижим: лозе от 4.100 дка, м.”Стефанчо”, 6-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 2050 лв. Стойността на този дял е 2050 лв., с 161 лв. по-малко от стойността на 9/288 ид.ч., които следва да получи от А.С. за изравняване на дяловете.

По този начин всеки от съделителите ще получи реален дял от имотите предмет на делбата, като сумите за изплащане между съделителите за уравняване на дяловете постановено в тяхна собственост ще са най-малки, като всеки от съделителите ще получи имоти от различни категории, за да няма съделители получили само имоти от по-лоша или по-добра категория, т.е. образуваните дялове са еднородни категории. Освен това при възлагане на имотите по този начин съдът взе предвид вида на делбените имоти, тяхното предназначение, както и че това групиране не създава значителни неудобства между съделителите.

По разноските:

Доколкото производството е такова по извършване на делба и всяка от страните е ищец и ответник, като целта на производството е ликвидиране на съсобствеността, то разноските направени за адвокатско възнаграждение остават за страните така, както са направени.

На основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати дължимата от него държавна такса, чиито размер се изчислява на база на пазарната стойност на делбените имоти, определена във втората фаза на делбата, но делът като математическа величина е определен с влязлото в сила решение по допускане на делбата. Ето защо съделителите притежаващи 8/288 ид.ч. дължат заплащане на ДТ в размер на 78,64 лв., както и 9 лв. за особен представител, тези с 9/288 части – ДТ в размер на 88,44 лева, тези с 12/288 части – ДТ в размер на 117,96 лв., тези с 36/288 части – ДТ в размер на 353,84 лев, а съделителят притежаващ 72/288 части следва да заплати държавна такса в размер на 707,68 лева.

 Съгласно разпоредбата на чл. 355 ГПК страните заплащат разноските съобразно дяловете им. Посочената разпоредба предвижда заплащане на разноските направени за заплатени такси за свидетели, вещи лица, снабдяване с писмени доказателства и др. съдопроизводствени действия по повод ликвидиране на съсобствеността. Ето защо предвид правата на съделителите и представените по делото доказателства за заплатени възнаграждение за вещо лице, възнаграждение за особен представител, такси заплатени за издаване на скици и данъчни оценки за имотите  предмет на делбата, които разноски са в общ размер на 646 лв. (330 лв.- възнаграждение за вещо лице, 105 лв. – такси за скици, 105 лв., такси за данъчни оценка, 104 лв. за заверки от с. Л., 300 лв. за особен представител), то съделителите притежаващи дял от 8/288 ид.ч. дължат заплащане на 26,27 лв, тези с 9/288 части – 29,56 лева, тези с 12/288 части – 39,41 ле, тези с 36/288 – части: 118,25 лв, а съделителя притежаващ 72/288 части следва да поеме част от общите разходи в размер на 236,50 лв., като всички съделители следва да бъдат осъдени да заплатят посочените суми на И.К., доколкото от представените по делото доказателства се установява, че направените от нея разходи са в размер на 746 лв., т.е. с 627 лв. повече от припадащата й се част.

Не следва да се разпредялт пореда на чл. 355 ГПК разноските за особен представител на ответника Д. за втора фаза на делбата, доколкото по делото не са представени доказателства, че такива са сторени.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ по реда на чл. 353 ГПК имотите допуснато до делба както следва: 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.Г.Р. ЕГН: **********, Индустриална култура от 2.380 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот №****** с площ от 2,380дка. с граници  имот № ******- инудстриална култура, ******- индустриална култура, ******- гора в земеделски земи, ******-индустриална култура, 000398 –полски път, с пазарна стойност 1299 лв. и Нива от 2.300 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №**** по КВС при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******, с пазарна стойност 1587 лв. Стойността на този дял е 2886 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.Г.С. ЕГН:********** Иглолистна гора от 5 дка, м.”Дългия рът” – имот №****** с площ от 5,000 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора. Стойността на този дял е 2950 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.В.И. ЕГН: ********** Индустриална култура от 3.401 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот №****** с площ от  2,720 дка., с граници имот № ******- индустриална култура, ******- индустриална култура, ******-гора в земеделски земи, *******- индустриална култура, 000398 – полски път. Стойността на този дял е 1858 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.В.Н. ЕГН: ********** Нива от 4.100 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот №******, площ от 4,100дка, при граници и съседи имот № ******-нива, 000338-полски път, ******-нива, 000335 – полски път. Стойността на този дял е 1980 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.В.М. ЕГН:********** Нива от 3.367 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот ****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива, *****-местен път. Стойността на този дял е 2020 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.Х.С. ЕГН:********** Нива от 4 дка, м.”Кюбдере”, 8-ма категория – имот №****** при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******, ******, с пазарна стойност 1680 лв.  Нива от 1.600 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №****** при съседи: имоти № ******,*****5, ****** и 000784, с пазарна стойност 1104 лв. дървопроизводителна горска пло, имот №****** по картата на възстановената собственост на землището с площ 0,800 дка, представляваща, м-т „Избека“, при граници: №******; №******; №******, с пазарна стойност 472 лв. Стойността на този дял е 3256 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.Х.Г. ЕГН: ********** Нива от 5.300 дка, м.”Антонова поляна”, 6-та категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ 013011, 000515, 013009, 013020, 013019, с пазарна стойност 2650 лв. Нива от 0.501 дка, м.”Горни лозя”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ****6, *****8, с пазарна стойност 252 лв. Стойността на този дял е 2902 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.А.Д. ЕГН: ********** Индустриална култура от 2.72 дка, м.”Улуклия”, 8-ма категория – имот №****** с площ от 3,40 дка, с граници имот № ******-индустриална култура, ******-индустриална култура, 000398-полски път с пазарна стойност 1485 лв. Нива от 1.500 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******1, ******5, *****, 0***5, с пазарна стойност 724 лв. Стойността на четвърти дял е 2209 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.П.К. ЕГН:********** Нива от 1.500 дка, м.”Айкъна”, 6-та категория – имот №****** по КВС при съседи: имоти №№ ******, *****, 0*****, 000064, с пазарна стойност 750 лв., Нива от 2.900 дка, м.”Стражарака”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******, ****** с пазарна стойност 1462 лв. Стойността на този дял е 2212 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Д.А. ЕГН:********** Иглолистна гора от 3.749 дка, м.”Дългия рът” – имот ****** с площ от 3,749 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора. Стойността на този дял е 2212 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ц. Д.П. ЕГН:********** Нива от 1 дка, м.”Кавуралан”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, *****2, с пазарна стойност 420 лв. и Нива от 3 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот имот №****** с площ от 3,00 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000861-канал; ******-нива; 000860-полски път, с пазарна стойност 1800 лв. Стойността на този дял  е 2220 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Г.С. ЕГН:********** Нива от 3.667 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот имот №****** с площ от 3,66 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000861-канал; ******-нива;000866- зем. образувание; 000860-полски път. Стойността на този дял е 2200 лв.

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Г.С. ЕГН: ********** Нива от 3.134 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот №******, с площ от 3,134 дка. с граници на имота имот №******-нива; 000866- зем. образувание; 000860-полски път; ******-нива, 000861-канал. с пазарна стойност 1880 лв., Дървопроизводителна горска площ от 0.500 дка, м.”Кюп Дере” – имот №****** по КВС, при граници: №******; №*******; №*******; №******; №******, с пазарна стойност 295 лв.  Стойността на този дял е 2175 лв.,

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.А.Г. ЕГН:********** дървопроизводителна горска площ от 4.68 дка, м.”Газера” – имот № ******, с площ от 4,680 дка., при граници и съседи: имот № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл.; № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл, с пазарна стойност 2209 лв.

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.П.Л. ЕГН:********** лозе от 4.100 дка, м.”Стефанчо”, 6-та категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******1. Стойността на този дял е 2050 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.Т.Х. ЕГН: ********** Нива от 3.367 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот №****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива, ******-нива, ******-нива, *****-местен път, пазарна стойност 2020 лв. .Лозе от 3 дка, м.”Костенурката”, 6-та категория – имот №****** по КВС, с пазарна стойност 1500 лв. Нива от 1.600 дка, м.”Г.”, 4-та категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******, ******, с пазарна стойност 1104 лв., Нива от 9.701 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот №****** по КВС при съседи: имоти №№ ******1, ******, ******, ******, ******, с пазарна стойност 4074 лв. Нива от 11.002 дка, м.”Ливадища”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ 000166, 0*****, ******, ******, с пазарна стойност 4621 лв. Дървопроизводителна горска площ от 3.55 дка, м.”Газера” – имот № ******, с площ от 3,550 дка., при граници и съседи: имот № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл.; № ****** – дървопроизводителна пл., № ****** – дървопроизводителна пл, с пазарна стойност 1676 лв. и Иглолистна гора от 4.681 дка, м.”Дългия рът” – имот №****** с площ от 6,570 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, 229135 - просека, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 2762 лв. Стойността на този дял е в размер на 17757 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.В.К. ЕГН:**********  Нива от 3 дка, м.”Реката”, 4-та категория – имот №******, с граници имоти № ******-нива, 000860-полски път, 000861-канал, с пазарна стойност 1800 лв., Нива от 4 дка, м.”Избека”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, ******, ******, ******, ******, ******, с пазарна стойност 1680 лв., Дървопроизводителна горска площ от 7.77 дка, м.”Газера” – имот № ****** с площ от 7,770 дка, с граници и съседи: имот № ******- дървопроизводителна площ; № ******- дървопроизводителна площ; № ******- дървопроизводителна площ; №****** - дървопроизводителна площ , с пазарна стойност 3367 лв., Нива от 4 дка, м.”Лозината”, 8-ма категория – имот №****** по КВС, при съседи: имоти №№ ******, *******, ******, *****, с пазарна стойност 1680 лв. Стойността на този дял е 8829 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.В.Д. ЕГН: ********** Нива от 3.366 дка, м.”Горна Скачковица”, 4-та категория – имот ****** с площ от 3,367 дка,, при граници и съседи имот № ******-нива, ******-широколистна гора, ******-нива,000006-полски път, *****-местен път, пазарна стойност 2020 лв., Нива от 6.101 дка, м.”Гьоловете”, 8-ма категория – имот ******, площ от  6,101 дка, при граници и съседи имот № ******-нива, 000338-полски път, ******-нива, 000335 – полски път, с пазарна стойност 2947 лв. и Иглолистна гора от 6.570 дка, м.”Дългия рът” – имот №****** с площ от 4,681 дка, с граници и съседи: имот № ******-иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ****** – иглолистна гора, ******- иглолистна гора, с пазарна стойност 3876 лв.  Стойността на този дял е 8843 лв.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК Т.В.Н. ЕГН: **********  да заплати на Т.Г.Р. ЕГН: ********** сумата от  14 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 1980 лева и стойността му в размер на 1966 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК А.Х.С. ЕГН:********** да заплати на Т.Г.Р. ЕГН: **********  сумата от 38 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на М.П.Л. ЕГН:********** сумата от 161 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на Х.В.И. ЕГН: ********** сумата от 108 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 3256 лева и стойността му в размер на 2949 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК Т.Т.Х. ЕГН: **********  да заплати на Т.Г.Р. ЕГН: **********  сумата от  10 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на П.В.Д. ЕГН: ********** сумата от 3 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на И.В.К. ЕГН:********** сумата от 19 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на Г.А.Г. ЕГН:**********  сумата от 2 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане, на В.Г.С. ЕГН: ********** сумата от 20 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на И.Г.С. ЕГН:********** сумата от 11 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 17757 лева и стойността му в размер на 17692 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК Д.Г.С. ЕГН:********** да заплати на  Т.Г.Р. ЕГН: **********   сумата от 1 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 2950 лева и стойността му в размер на 2949 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК Д.В.М. ЕГН:********** да заплати на П.Х.Г. ЕГН: ********** сумата от 47 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане В.Г.С. ЕГН: ********** сумата от 7 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 2020 лева и стойността му в размер на 1966 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК Ц. Д.П. ЕГН:********** да заплати на В.Г.С. ЕГН: **********  сумата от 9 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 2220 лева и стойността му в размер на 2211 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК В.П.К. ЕГН:**********  да заплати на М.А.Д. ЕГН: **********  сумата от 1 лев, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 2212 лева и стойността му в размер на 2211 лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 353 ГПК И.Д.А. ЕГН:**********  да заплати на М.А.Д. ЕГН: **********  сумата от 1 лев, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане представляваща уравнение между стойността на получения дял в делбеното производство в размер на 2212 лева и стойността му в размер на 2211 лева.

ОСЪЖДА Т.Г.Р. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 117,96 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Г.С. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 117,96 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Х.В.И. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 78,64 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Т.В.Н. ЕГН: **********да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 78,64 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.В.М. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 78,64 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.Х.С. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 117,96 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА П.Х.Г. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 117,96 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.П.Л. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.П.К. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Д.А. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Ц. Д.П. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Г.С. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.Г.С. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Г.А.Г. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.А.Д. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 88,44 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Т.Т.Х. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 707,68 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.В.К. ЕГН:********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 353,84 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА П.В.Д. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 353,84 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Т.Г.Р. ЕГН: **********, на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 27,41 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Д.Г.С. ЕГН:**********, на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 27,41 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Х.В.И. ЕГН: **********, на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 26,27 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Т.В.Н. ЕГН: **********, на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 26,27 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Д.В.М. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 26,27 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА А.Х.С. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 39,41 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА П.Х.Г. ЕГН: ********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 39,41 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА М.П.Л. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 29,56 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА В.П.К. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 29,56 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА И.Д.А. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 29,56лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Ц. Д.П. ЕГН:**********, на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 29,56лв., направени разноски.

ОСЪЖДА И.Г.С. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 20,56 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА В.Г.С. ЕГН: ********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 20,56 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Г.А.Г. ЕГН:********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 29,56лв., направени разноски.

ОСЪЖДА Т.Т.Х. ЕГН: ********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 114,50 лв., направени разноски.

ОСЪЖДА П.В.Д. ЕГН: ********** , на основание чл. 355 ГПК да заплати на И.В.К. ЕГН:********** сумата в размер на 82,25 лв., направени разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :