ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /09.07.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на девети юли две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  377 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК

         Подадена е искова молба от П.Г.Г. ***, с която е преявен иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 12 760 лв. – представляваща адвокатско възнаграждение за 58бр. образувани изпълнителни дела, на основание сключен  договор за правна защита и съдействие № 1422 от 21.05.2014 г.

 При извършване на служебна проверка за редовност на исковата молба съдът е констатирал, че същата не отговаря на изискванията за редовност по см. на чл. 127 и сл. ГПК, поради което с Разпореждане № 625 от 22.05.2019 г. постановено по делото, съдът е оставил без движение подадената искова молба, като е указал на ищеца в едноседмичен срок от получаване на разпореждането с писмена молба за насрещната страна да индивидуализирани изпълнителните производства – 58 бр., като в същия срок представи доказателства за внесена по сметка на Районен съд- Панагюрище държавна такса в размер на 510,40 лв. Постановеното по делото разпореждане е връчено на ищеца на 14.06.2019 г., като същото е надлежно оформено, видно от съобщение находящо се на л.13 от делото. В указания от съда срок, на 21.06.2019 г. ( преди изтичане на срока) е подадена молба от ищеца, с която е направено искане за продължаване на срока по см. на чл. 63 ГПК, като е направено и искане за издаване на съдебно удостоверение. С разпореждане от същия ден- 21.06.2019г., настоящият съдебен състав е уважил направеното искане, като на основание чл. 63, ал. 2 ГПК, срокът е продължен с още една седмица, считано от изтичане на срока – 21.06.2019 г. и е издадено исканото съдебно удостоверение. Въпреки дадената възможност на ищеца за отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба, същите в продължения от съда срок не са отстранение, поради което и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната.

За пълнота, следва да се добави, че константната съдебна практика приема, че съдът не дължи уведомяване на страната за продължен срок по подадена от нея молба по чл.63 ГПК, доколкото страната сама следи за произнасянето на съда във връзка с молба за продължаване на срока и препис от разпореждането не следва да й се изпраща, тъй като то не подлежи на самостоятелен инстанционнен контрол. Съгласно изричната разпоредба на чл.63, ал.2, изр.2 ГПК, продължаването на срока тече от изтичане на първоначалния, така и в Определение по ч.т.д. № 441/2010 г., ІІ т.о., Определение по ч.т.д. № 304/2010 г., І т.о., определение по ч.т.д. № 954/2011 г., ІІ т.о., Определение по ч.гр.д. № 84/2010 г., ІІІ г.о. Определение № 364 от 27.06.2018 г. по ч. т. д. № 1656/2018 г. на ІІ т.о., ВКС и др.

Ето защо настоящият съдебен състав приема, че в дадения от съда срок, не са представени доказателства за отстраняване на констатираните нередовности, въпреки дадените точни, ясни и конкретни указания от съда, поради което исковата молба следва да се върне на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, а производството по настоящото дело да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание, чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, искова молба вх. № 1436 от 20.05.2019 г. подадена от П.Г.Г. ЕГН: ********** *** Булстат: 000351864.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 377/2019 г. по описа на Районен съд, - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: