П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 29 юли                                                                                      2019 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА 

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 333 по описа за 2019 година

На именното повикване в 11,00 часа: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

         Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена, като видно от представените пълномощни процесуалните представители на страните разполагат с изрична представителна власт за сключване на спогодба, видно от пълномощно находящо се на л. 8 от делото и такова представено в днешното съдебно заседание.

Поради изложеното и на осн. чл. 234 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между ищеца Д.А.С., с ЕГН: **********, действащ чрез своята майка и законен представител Ю.Й. К., с ЕГН: ********** и и И.А.С., с ЕГН: **********, действащ със съгласието на своя законен представител и майка Ю.Й. К., с ЕГН: ********** и от друга страна А.И.С., с ЕГН: **********

СПОГОДБА, с която се изменя определената вече издръжка по гр. д. №***/**** г. по описа на Районен съд – Панагюрище в следния смисъл:

А.И.С., с ЕГН: ********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Д.А.С., с ЕГН: **********, действащ чрез своята майка и законен представител Ю.Й. К., с ЕГН: **********, в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет) лева месечно, считано от ******г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, която издръжка е дължима до края на всеки месец, за който се отнася издръжката.

А.И.С., с ЕГН: ********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете И.А.С., с ЕГН: **********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Ю.Й. К., с ЕГН: **********, в размер на 140,00 лв. (сто и и четиридесет) лева месечно, считано от ******г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, която издръжка е дължима до края на всеки месец, за който се отнася издръжката.

А.И.С., с ЕГН: ********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплати сторените от Ю.Й. К., с ЕГН: ********** разноски за настоящият процес в размер на 425,00 лв. (четиристотин двадесет и пет лева), представляващи адвокатско възнаграждение и заплатена държавна такса.

Предвид постигнатата съдебна спогодба производството на настоящото дело следва да бъде прекратено като на осн. чл. 78, ал. 6 от ГПК и чл. 83 от ГПК ответника А.И.С. следва да бъде осъден да заплати дължимата по делото държавна такса  в размер на 2% от материалния интерес по делото, в общ размер на  50,00 (петдесет) лева, като следва да се вземе предвид заплатената вече ДТ в размер на 25,00 лв., които следва да бъдат приспаднати от крайният размер на дължима ДТ.

Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА А.И.С., с ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева на основание чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 333/2019 г. по описа на Районен съд - Панагюрище.

Определението в частта на прекратяването подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви и съдебното заседание приключи в 11,22 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: