О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /04.07.2019 г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на четвърти юли две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

 

След като се запознах с частно гражданско дело № 92 по описа за 2019 г. , установих:

Производството е по реда на чл. 51 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл. от ГПК - за поканване на наследниците на кредитополучател да заявят приемат ли наследството му.

Предявена е молба от Б.Д. ЕАД, ЕИК: 121830616 чрез пълномощника юрк.Л.М.-П.  срещу наследниците на В.Н.М., бивш жител ***, в която Банката - молител твърди, че бил сключен договор за кредит между Банката от една страна, като кредитор и В.М. като кредитополучател, за сумата от 5 500,00лв. В молбата се сочи, че тъй като изплащането на кредита било преустановено, при опити да се осъществи контакт с кредитополучателя било  установено, че В.М. е  починала.

По тази причина за Банката било налице правен интерес да поиска от съда да покани наследниците на В.Н.М., бивш жител на градПанагюрище, да приемат наследството, останало от същата.

По искане на молителя, съдът е издал удостоверение, което да му послужи пред служба ГРАО при Община Панагюрище за издаване на удостоверение за наследници на починалия длъжник. Същото му е било изпратено по пощата на 06.02.2019г. Тъй като молителят не е изпратил по делото удостоверението за наследници, с разпореждане от 03.06.2019г. съдът му е указал в едноседмичен срок да посочи надлежните ответници. Съобщението е получено от молителя на 20.06.2019 г.,  като до днес указанието за посочване на надлежните ответници по делото, не е изпълнено.

 

Поради изложеното и  на основание чл. 129,ал.3 от ГПК,Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА на  Б.Д. ЕАД, ЕИК: 121830616 чрез пълномощника юрк.Л.М.-П.  предявената молба с правно основание чл.51 от ЗН, по която е образувано частно гражданско дело № 92/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд, ведно с приложенията към молбата.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 92/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Препис от определението да се изпрати на молителя.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: