Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /24.07.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 486/2019 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 50 СК.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Мотивиран от горното и на осн. чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между Н.М.Ф., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и К.Д.Ф., ЕГН **********,***, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак въз основа на Акт за сключен граждански брак № 4/27.04.1986г. от Община Панагюрище, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото между Н.М.Ф. и К.Д.Ф. споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо в с. П., ул. „**** *****“ № ** на съпруга К.Д.Ф..

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не са придобили недвижими имоти по време на брака.

ОБЯВЯВА, че съпрузите са поделени доброволно движимите вещи придобити по време на брака, като всеки е взел със себе си личните си движими вещи.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не са правили дарения на особена стойност по време на брака един към друг и не са получавали такива от роднините на единия съпруг.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите по време на брака не са ставали ЕТ и не са придобивали дялове, акции, облигации или други ценни книжа от капитала на търговски дружества.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат сключени заеми, по които да носят солидарна отговорност, като за заеми сключени от всеки от нас по време на брака ще отговаря единствено съпругът, който е сключил заема.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Н.М.Ф.  да се именува с брачното си фамилно име –Ф..

ОСЪЖДА К.Д.Ф., ЕГН **********,***, да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 15 лева на основание чл.6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 5 лв., само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: