Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /24.07.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 360/2019 г. по описа на съда

 

    Производството е с правно основание чл. 50 СК.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Водим от горното и на осн. чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между С.С.М. ЕГН ********** с адрес: *** и  Г.Д.М. ЕГН ********** с адрес: ***, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак, издадено от Община Панагюрище, съставено въз основа на акт за сключен граждански брак № 90 от 28.10.2000 г. в гр. Панагюрище, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото между Г.Д.М. и С.С.М. споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата С.С.М. ЕГН: **********  и М.С.М. ЕГН: ********** на майката Г.Д.М. ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата С.С.М. и М.С.М. да бъде това на майката- Г.Д.М..

ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на бащата С.С.М. ЕГН ********** с децата С.С.М. ЕГН: **********  и М.С.М. ЕГН: ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 ч. в събота до 18,00 ч. в неделя, с преспиване, както и 30 (тридесет) дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск или по споразумение помежду им.

ОСЪЖДА бащата  С.С.М. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето С.С.М., с ЕГН – ********** и М.С.М., с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законен представител Г.Д.М., с ЕГН – ********** в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2019 г. до настъпване на причини за изменение или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

ОСЪЖДА бащата  С.С.М. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето М.С.М., с ЕГН – **********, чрез нейната майка и законен представител Г.Д.М., с ЕГН – ********** в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2019 г. до настъпване на причини за изменение или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Г.Д.М. ********** да носи бащиното си фамилно име – Ч..

ОСЪЖДА С.С.М. ЕГН **********  да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 65 лева на основание чл.6, т. 3 и чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и  сумата от 5 лева само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: