Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /19.07.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 992/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 341 ГПК

С влязло в сила решение е допуснат до делба следния недвижим имот, делба на поземлен имот с индентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18/39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, при съседи: ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *, между съделителите при следните квоти: 1/2 ид.ч. за П.Д.Т. и 1/2 ид.ч. за Е.Д.Д..

Съдът, като съобрази правните доводи на страните, събраните писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

В проведеното първо открито съдебно заседание след допускането на делбата, нито ищецът, нито ответникът e предявил претенции по сметки, по см. на чл. 346 ГПК или е направено искане на основание чл. 349, ал. 2 ГПК да бъде възложен имота в негов дял.

Във втора фаза на делбата е допусната и приета по делото (без възражение от страните)  съдебно техническа експертиза изготвена от в.л. С.Б., в която е посочено, че имотът допуснат до делба е реално недполяем на имоти, чийто площи отговарят на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Със заключението на вещото лице освен това е изяснено, че пазарната стойност на процесния имот е в размер на 2382 лв., а стойността на ½ ид.ч. е в размер на 1191 лв.

Ценено съобразно правилата на чл. 202 ГПК съдът дава вяра на заключението на вещото лице, доколкото същото е обективно, компетентно изготвено и с него са дадени обосновани и пълни отговори на всички задачи поставени по делото.

При така установеното от фактическа страна от правна страна съдът намира следното:

По способа за извършване на делбата:

В настоящата втора фаза на съдебната делба, съдът следва да реши въпроса чрез кой способ да се ликвидира съсобствеността, след като принадлежността на правото на собственост и съответните квоти е установена с влязлото в сила решение в първа фаза.

Съсобствеността може да бъде прекратена посредством един от следните способи: чрез възлагане по реда на чл. 349 ГПК, чрез теглене на жребий, чрез разпределение на имотите от съда по реда на чл. 353 ГПК или чрез изнасяне на публична продан. Преценката за избор на способ за ликвидиране на съсобствеността се определя от броя, вида и поделяемостта на допуснатите до делба имоти, налице ли са условията за възлагане на неподеляем жилищен имот, при спазване на водещия принцип за поставяне на дял в натура за всеки от съделителите.

В настоящия случай процесния имот е реално неподеляем, както е посочило вещото лице, следователно невъзможно е да се отдели реален дял за всеки съделител, неприложими са  чл. 350 и чл. 352 ГПК. Освен това не е направено искане по реда на чл. 349 ГПК, а и такова би било неоснователно преди вида на имота допуснат до делба.

Съгласно разпоредбата на чл. 348 ГПК, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява да бъде изнесен на публична продан. Този способ за ликвидиране на съсобствеността се използва, когато не са налице предпоставки за извършване на делбата посредством някой от останалите, предвидени в закона способи, които винаги предполагат поделяемост или предвиждат специален ред за извършване на делбата на неподеляеми имоти.

Предвид изложеното, съдът счита, че прекратяването на съсобствеността следва да стане чрез основния предвиден в ГПК способ - изнасяне на имота на публична продан.

От заключението на приетата по делото съдебно - техническа експертиза, която съдът цени като компетентно и безпристрастно дадено, става ясно, че действителната пазарна стойност на допуснатия до съдебна делба недвижим имот е 2382 лв.

По разноските по делото

На основание чл. 355 от ГПК съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дяловете, съгласно чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Предвид заключението на вещото лице, всеки от дяловете е в размер на 1191 лв., поради което и дължимата държавна такса от всеки от съделителите е в размер на 50 лв.

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл. 348 от ГПК, допуснатия до съдебна делба недвижим имот: с идентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, при съседи: ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *., с действителна пазарна стойност 2382 лв., като получената от публичната продан сума да бъде поделена между съделителите, съобразно техните квоти от правото на собственост, установени с решението по допускане на делбата, а именно 1/2 ид. ч. за П.Д.Т. ЕГН ********** и 1/2 идеална част за Е.Д.Д. ЕГН: **********.

ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК П.Д.Т., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд -Панагюрище държавна такса в размер на 50 лв., както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист

ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК Е.Д.Д. ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Панагюрище държавна такса в размер на 50 лв., както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :