Р Е Ш Е Н И Е

106

 

      12.07.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети юни

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

905

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл. 36, ал.1 и 2, във връзка с чл.37 от Закона за адвокатурата във връзка с чл. 422 от ГПК.

В исковата си молба В.Д.Б.,***, със съдебен адрес:***, оф. 310 - чрез адвокат П.В. ***, със седалище: град Стрелча, пл. „Дружба“ №2, представлявана от Кмета С.П.Ч., твърди, че на 17.03.2017г. между ищеца и ответната О.С.е сключен Договор за правна защита и съдействие, съгласно който, адвокат Б. е трябвало да представлява О.С.по търг. дело № 706/2016г., ІІІ-ти състав по описа на Софийски апелативен съд, срещу ДФ „Земеделие“ – София, като му е определено адвокатско възнаграждение в размер на 5000,00 лв. В исковата молба се твърди, че съгласно чл. 36, ал.1 и ал.2 от ЗАдвокатурата, адвокат Б. е изпълнил задължението си по сключения договор за павна защита и съдействие, като със свое Решение № 1828/24.07.2017г., Софийски апелативен съд е отменил Решение № 1965/04.12.2015г., постановено по търг. Дело № 6209/2014 г. на 16-ти състав на СГС и вместо него е постановено друго решение, с което ДФ „Земеделие“ са осъдени да заплатят на О.С.сума в размер на 345285,10 лв., представляваща неплатена част от дължима по Договор № 13/322/00547 от 28.06.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322-„Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода от 2007 до 2013 година, подкрепена от ЕЗФРСР с предмет „Подобряване на физическата среда на живот на населението в О.С.“ и „Благоустрояване на площадно пространство в гр. Стрелча“, безвъзмездна финансова помощ. Ищецът твърди, че е изпълнил задължението си по договора, но въпреки това възнаграждението, което му е присъдено от Софийски апелативен съд по търг.дело № 706/2016г., за процесуално представителство пред двете съдебни инстанции, в общ размер на 7500,00 лв. до момента на предявяване на исковата молба не е изплатено от страна на ответната община. Ищецът твърди, че между него и О.С.е възникнало договорно отношение, което има за предмет В.Б., в качеството му на адвокат, да изготви жалба срещу решение на СГС и да представлява О.С.пред Софийски апелативен съд, като при приключване на съдебното произвоство в полза на О.С., ответниците да изплатят сумата, присъдена му от Софийски апелативен съд, в общ размер на 7500,00лв. В исковата молба се сочи, че описаната и постигната договорка се основава на сключен срочен граждански договор за абонаментно право на обслужване № 203/17.06.2016г., в сила до 2017 година, както и нотариално заверено пълномощно от 16.06.2016г., изготвено и подписано от нотариалната служба при О.С., в следствие на които ищецът е официален процесуален представител на ответната Община, пред съдилищата и особените юрисдикции на РБългария, пред които О.С.е страна в съдебните производства. Сочи се, че е сключен и изричен договор за правна защита и съдействие, вторият екземпляр от който се намира в архива на О.С., поради което ищецът Б. не разполага с него. В исковата молба се твърди, че от постановеното решение на Софийски апелативен съд е видно, че ищецът Б. е изпълнил своята работа в пълен обем, и така, както са се договорили с кмета на О.С., като му е присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 7500,00 лв. - адвокатски хонорар. Сочи се, че на основание чл. 410 от ГПК, ищецът е подал пред Районен съд Панагюрище заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу О.С., по което е образувано Ч.гр. дело № 746/2018г. по описа на настоящия Районен съд и е издадена заповед, с която О.С.е задължена да заплати на ищеца В.Б. сумата от 7500,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.08.2018г. до окончателно изплащане на вземането, както и разноски за държавна такса в размер на 150,00 лв.

В.Д.Б. моли съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на О.С., представлявана от Кмета С.Ч., че същите дължат сума в размер на 7500,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.08.2018г. до окончателно изплащане на вземането, както и разноски за държавна такса в размер на 150,00 лв.

Моли, да бъде допусната и назначена съдебно-счетоводна експертиза, при която, вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка в архивите на ответната община, да отговори на въпроса: „Изплатила ли е О.С.на ищеца В.Б. сумата от 7500,00 лв., присъдени по ТД № 706/2016 г., ІІІ-ти състав по описа на Софийски апелативен съд“.

Молят, да бъде приложено по настоящото гражданско дело, Ч. гр. дело № 746/2018г. по описа на Районен съд Панагюрище.

На основание чл. 190 от ГПК, моли да бъде задължена ответната Община да представи пълномощно в оригинал, с което Кмета на О.С.е упълномощил В.Б. да се явява по търг. дело №706/2016г., ІІІ-ти състав по описа на Софийски апелативен съд.

Представя следните писмени доказателства в копие: Договор за абонаментно правно обслужване рег. № 203/17.06.2016 г. по регистъра на О.С.; Пълномощно от 16.06.2016 г. – нотараилно заверено с рег. № 28, том ІІІ от 16.06.2016 г. по описа на О.С.; Решение № 1828/24.07.2017г. на Софийски апелативен съд; Отчет за работата на адвокат В.Б., от 26.03.2018г.; Доклад за дейността на адвокат В.Б. от 10.04.2017г.

В законоустановения срок, ответната О.С., представят писмен отговор на исковата молба, в който сочат, че предявената искова претенция на В.Б. е неоснователна и недоказана, поради което следва да бъде отхвърлена изцяло. Сочат, че в исковата молба има противоречия, тъй като от една страна адвокат Б. трябвало да представлява ответната Община по образувано съдебно произвоство по търг. дело № 706/2016г, ІІІ-ти състав, по описа на Софийски апелативен съд, за определено адвокатско възнаграждение, а по-късно се сочи, че му е присъдено възнаграждение по същото дело. От това твърдение в исковата молба, според ответниците не става ясно той процесуален представител ли е по делото или страна, тъй като в гражданския процес се присъждат разноски за страна. Ответната община сочат, че съгласно исковата молба, възнаграждението по договор за правна защита и съдействие, възлиза на 5000,00 лв., а от друга страна се твърди, че съдът му е присъдил адвокатско възнаграждение, в размер на 7500,00 лв. Ответниците твърдят, че в архивите на О.С.липсва договор от 17.03.2017г., сключен между тях и ищеца Б., за правна защита и съдействие по търг. дело № 706/2016г. по описа на Апелативен Съд- София. Твърди се, че такъв договор липсва и в счетоводството на О.С., като няма осчетоводен договор от 17.03.2017г на стойност 5000,00 лв., сключен между В.Б. ***. Сочат, че не е възниквало договорно правоотношение между тях и ищеца, което да има за предмет В.Б. да изготвя жалба срещу решение на СГС, както и при приключване на съдебното произвоство, пред Апелативен Съд -София, в полза на общината- ответник, да бъдат заплатени каквито и да било суми. Сочат, че цитираният договор за абонаментно правно обслужване № 203/17.06.2016г.,  няма никакво отношение по присъдените в полза на Общината суми, по търг. дело № 706/2016г., понеже в чл. 10 от същия договор е записано, че „за осъществяване на процесуално представителство по дела, по които Общината е страна, ще се заплащат възнаграждения, на основание договор за правна помощ за всеки отделен случай, сключени с ищеца Б.“. Съгласно писмения отговор на исковата молба, не става ясно разликата от 2500,00 лв. какво представлява и в качеството на какъв ги претендира ищеца Б..*** твърдят също, че не дължат претендираната сума от 7500,00 лв., както и лихви върху тази сума.

Ответниците правят възражение за нищожност на договор от 17.03.2017г., сключен между В.Б. *** за правна защита и съдействие по търг. дело № 706/2016г., по описа на Апелативен Съд София, тъй като такъв договор липсва в счетоводството на Общината- ответник и най-вероятно ще липсва подпис на лицето, което отговаря за счетоводните записвания (главния счетоводител). В писмения отговор се сочи, че в присъдените разноски от 7500,00 лв., влиза и сума по договор от 17.03.2017г. между В.Б. ***, по търг. дело № 706/2016г. по описа на Апелативен Съд- София, с оглед на което следва да се приеме, че щом сумата е присъдена, то е била и заплатена. Сочат практика, от т.1 на ТР № 6/06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС.

О.С.молят да бъде отхвърлена исковата претенция на В.Б., като неоснователна и недоказана.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Противопоставят се на искането на ищеца за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, поради факта, че няма как вещото лице да се произнесе относно въпрос, който касае присъдена сума от 7500,00 лв. по търг. дело № 706/2016 г. по описа на Апелативен Съд- София, тъй като сумите са присъдени на О.С., а не на В.Б.. Сочи се, че не е индивидуализирано пълномощното, не е посочена неговата дата и дали става въпрос за пълномощно, приложено с договор за правна защита и съдействие, а след като ищецът е страна по договора и пълномощното, следва същият да съхранява всички документи, по които той е страна, в срок от 10 години.

На основание чл. 176 от ГПК, О.С.молят ищецът Б. да се яви лично в открито съдебно заседание и да отговори на следните въпроси: 1/ Имал ли е уговорка В. Б. със С.П.Ч., в качеството му на Кмет на О.С., да изготви жалба до Апелътивен съд- София срещу Решение № 1965/04.12.2015г., постановено по търг. дело № 6209/2015 г. по описа на СГС; 2/ Изготвил ли е жалба до Апелативен съд- София В.Б., срещу Решение 1965/04.12.2015г., постановено по търг. дело № 6209/2015 г. по описа на СГС.

О.С.молят да бъде задължен ищецът Б. да представи кочан с адвокатски пълномощни, към който е пришит договор от 17.03.2017г., сключен между В.Б. *** за правна защита и съдействие по търговско дело № 706/2016г. по описа на Апелативен Съд София.

Панагюрският районен съд, като провери редовността и допустимостта на предявения иск, исканията на ищеца и ответната Община, намира следното:

Делото е внесено в открито съдебно заседание и с протоколно определение от 20.03.2019г., предявената искова молба е оставена без движение със задължението на ищеца Б. да конкретизира размера на претендираните от него суми, както и да приложи писмени доказателства, посочвайки какви обстоятелства ще се доказват с тях.

На 26.03.2019г. процесуалният представител на ищеца- адвокат Г.П. от Пазарджишка адвокатска колегия, представя допълнение към исковата молба, като сочи, че претендираният размер на адвокатско възнаграждение и исковата претенция възлиза на сумата от 5 500,00лв., като се основава на подписан Двустранен договор за правна защита и съдействие  от 06.07.2016г., подписан саморъчно от ищеца В.Б. и представляващия ответната община- С.Ч., ведно с законната лихва, считано от 24.08.2018 г. до окончателно изплащане на вземането.

Моли да бъдат задължени О.С.да представят оригиналния екземпляр на Отчет за работата на адвокат В.Б.  от 26.03.2018г., както и молба за изплащане на всички адвокатски възнаграждения, за които е представил отчети за процесуално представителство на О.С..

Претендира разноски в размер на 150,00 лв.

Претендира и мораторната лихва с начало 06.07.2016 г., когато е възникнало задължението, до датата на предявяване на исковата молба – 24.08.2018 г.

В законоустановения срок е представен писмен отговор на допълващата искова молба, в който ответната Община – Стрелча, сочат че след извършена справка по търговско дело № 706/2-16 Г. по описа на Апелативен съд – София е установено, че Договор за правна защита и съдействие от 06.07.2016 г. с предмет „Оказване на правна защита и съдействие, изразяващо се в процесуално представителство по търговско дело № 706/2016 г. по описа на Апелатилен съд – София има отбелязване за изплатен доход в размер на 5 500 лв. в брой. При плащане в брой настоящият договор служи за документ по смисъла на чл. 9, ал. 2 от ЗДДСЛ и удостоверява платеното на адвоката възнаграждение“.

Ответната община сочат, че  адвокат Б. лично е представил на съдебния състав този договор и съдът с решението си е присъдил разноски в размер на 7 500,00 лв., представляваща сбор от ДТ за образуване на търговско дело в размер на 1500,00 лв., вноска за съдебно -техническа експертиза в размер на 800,00 лв. и адвокатски хонорар по процесния договор в размер на 5 200,00 лв. ответниците сочат, че следва да се приеме, че сумата е изплатена, дори да не е, тъй като в противен случай са налице схеми на адвокати и съгласно Тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, само за платените суми се присъждат.

Ответниците твърдят, че щом сумата е присъдена, то е и заплатена. Твърдят също, че по правната си същност договорът за правна помощ е договор за поръчка, поради което на общо основание се прилагат правилата на ЗЗД. Същественото тук е личността на довереника, поради което довереникът е задължен лично да извърши за сметка на доверителя определени правни действия. О.С.правят възражение за лошо изпълнение на поетите по процесния договор задължения от страна на адвокат В.Б., тъй като с оказаната правна защита и съдействие са нанесени вреди на общината в размер на 6 905,70 лв., тъй като е представил списък на разноските по търговско дело № 706/2016 г. по описа на Апелативен съд София, в които не се съдържа заплатената от Община – Стрелча ДТ за обжалване, на решението на СГС в размер на 6 905,70 лв., поради което тази такса не е присъдена на ответната община.

Молят да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана исковата претенция на ищеца В.Б., като претендират и сторените съдебно -деловодни разноски.

В открито съдебно заседание, редовно призован, ищецът В.Б. се явява лично и с процесуалния си представител - преупълномощения адвокат Г.П. от Пазарджишка адвокатска колегия.

          В съдебно заседание редовно призовани, ответната О.С.се представляват от юрисконсулт И.Е.Б..

От приложения по делото Договор за абонаментно правно обслужване, сключен на 01.06.2016 г. и регистриран с регистрационен индекс № 203 от 17.06.2016 г., по регистъра на О.С., В.Б. се е задължил да осъществява за нуждите на О.С.юридически консултации и услуги, съобразно с цялостната дейност на ответната община, като е посочено, че юридическите консултации могат да бъдат постоянни, необходими за текущата дейност на общината, изготвяне на проекти за заповеди и актове, юридическо оформяне и прецизиране на проекти за други документи и оферти, юридически консултации по документи и оферти, изпратени от трети лица, изготвяне на правни анализи по определени проблеми на О.С., изготвяне на справки за действащи в страната нормативни актове, непосредствена юридическа консултация по време на преговори, изготвяне на проекти за договори и допълнителни споразумения, свързани с дейността на общината и осъществяване на процесуално представителство в полза на Обищина Стрелча по дела, по които същата е страна.

Съгласно чл. 9 от същия Договор, ответната община са се задължили да заплащат възнаграждение за извърешната работа, в размер на 500,00 лв. месечно, платими в брой в срок до 25-то число на текущия месец. А съгласно чл. 10 от Договора, ответната община са се задължили да заплащат възнаграждение за извършваната от Б. работа на основание договор за правна помощ, за всеки отделен случай и за всяка отделна инстанция по реда на Наредба № 1, от 09.07.2004г.- за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и всички извършени от В.Б. разходи за извършваната работа, съобразно с представените от него документи. Установява се, че Договорът е влязъл в сила на датата на неговото подписване и е със срок от 1 година. Уговорена е опция договорът да може да се прекрати чрез изпращането на писмено предизвестие от 30 дни.

По делото е приложено Решение № 1828/24.07.2017г., постановено по търг. дело № 706/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, ІІІ-ти състав, от което се констатира, че Апелативният съд е отменил Решение № 1965/04.12.2015 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, ХVІ-ти състав, вместо което Държавен фонд „Земеделие“ са осъдени да заплатят на О.С., на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, сума в размер на 345 285,10 лв., представляваща неплатена част от дължима по Договор № 13/322/00547 от 28.06.2011г., за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване  и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, с предмет „Подобряване на физическата стреда на живот на населението в О.С.“ и „Благоустрояване на площадно пространство в гр. Стрелча“, безвъзмездна финансова помощ, ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 26.09.2014 г., до окончателното й заплащане, като Фондът –ответник по това дело са осъдени да заплатят и сумата в размер на 7500,00 лв., представляваща разноски по делото за 2 съдебни инстанции.

От приложеното по делото Пълномощно, рег. № 28, том ІІІ, от 16.06.2016 г. по описа на Нотариалната служба на О.С., кметът на ответната община е упълномощил ищеца В.Б. *** всички процесуални действия по граждански, административни и наказателни дела, пред съдилищата и особените юрисдикции в Република България, по които О.С.и кмета на О.С.е страна, включително и с правото да извършва действия по разпореждане с предмета на делото.

По делото е приложен Отчет за работата на адвокат В.Б. от 26.03.2018 г., от който се вижда, че във връзка с извършеното представителство пред Апелативен съд София, Търговско отделение, по търг. дело № 706/2016 г. , в качеството му на адвокат по делото, ищецът е представил Решение № 1828/24.07.2017 г., с което съдебното производство е образувано по въззивна жалба на О.С., която е уважена и съдебният състав е присъдил разноски в размер на 7500,00 лв., в полза на ищеца В.Б..

Съгласно приложеният по делото Доклад от 10.04.2017 г. за дейността на адвокат В.Б., през периода 01.03.2017 до 31.03.2017г., се установява, че на 17.03.2017 г. ищецът е представлявал ответната община пред Софийски апелативен съд по търг. дело № 706/2016 г. срещу ДФ „Земеделие“.

По делото е приложен Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 18.11.2016 г. от ІІІ-ти състав на Търговско отделение на Софийски апелативен съд, от който се установява, че О.С., в качеството им на жалбоподател, са били прествавлявани от явилия се В.Б..

Видно от Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 17.03.2017 г. по същото търговско дело, О.С.са представлявани от явилия се в заседанието В.Б..

По делото е приложен Договор за правна защита и съдействие, сключен на 06.07.2016 г., от който се констатира, че Кметът на О.С., в качеството му на представляващ ответната Обищна, е упълномощил В.Б. да окаже правна защита и съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по търг. дело № 706/2016 г. по описа на Апелативен съд София, като е уговорено възнаграждение в размер на 5 500,00 лв.

В раздел ІV на този Договор за правна защита и съдействие е посочено, че по настоящия договор е платена сумата от 5 500,00 лв. в брой, като при плащане в брой, този договор служи като документ по смисъла на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ и удостоверява платеното на адвоката възнаграждение.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение по Съдебно- счетоводна експертиза, от което се констатира, че вещото лице, след като се е запознала с материалите по делото и е на правила проверка на място в счетоводството на О.С., е установила че липсват и не са й предоставени документи, от които да е видно, че на В.Б. е изплатена сумата от 7500,00 лв., присъдена по търг. дело № 706/2016 г. по описа на ІІІ-ти състав на САпС.

Съдът счита, че предявеният по смисъла на чл.36, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.37 от Закона за адвокатурата и във вр. с чл.422 от ГПК, иск от В.Д.Б. ***, за изплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 5 500,00лв., ведно с законната лихва, считано от 24.08.2018 г. до окончателно изплащане на вземането, е основателен и същият следва да бъде уважен.

Настоящият съдебен състав приема, че трудът на един адвокат е висококвалифициран и за него се дължи възнаграждение, в какъвто смисъл е и разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Още повече, че са предвидени минимални размери по Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  Това възнаграждение може да бъде само за извършена дейност и за постигнат резултат. Възнаграждението на адвоката се дължи винаги за дейност, която е в полза на представлявания и е пряко насочена за защита на неговите интереси. В настоящото гражданско дело се събраха достатъчно доказателства, от които е видно, че ищецът Б. е предприел и осъществил реални действия в полза на представляваната О.С.и е следвало да получи уговореното възнаграждение.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата, упражняването на адвокатската професия включва изготвяне на съдебни книжа за започване на съдебното производство и представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт.

По делото безспорно се установи, че ищецът Б. *** пред Софийски апелативен съд по търг. дело № 706/2016 г. срещу ДФ „Земеделие“, като с решението по това дело е отменено решение на Софийски градски съд, Търговско отделение, 16-ти състав, постановено по търг. дело № 6209/2014г. по описа на СГС. От събраните по делото доказателства се констатира, че ищецът е представлявал ответната община пред СГС, като е предявил искова молба, постановено е отрицателно за общината решение, като Б. е предявил жалба срещу решението на Софийски градски съд в Апелативен съд София. Констатира се, че ищецът е представлявал О.С.във всички проведени по делото в Апелативен съд София открити съдебни заседания, където е постановено едно положително за представляваната от него община, решение. В настоящото гражданско дело не се представиха никакви доказателства, че е извършено плащане от страна на ответната община по сключения с ищеца Б. Договор за правна защита и съдействие от 06.07.2016г., освен отбелязването в самия договор, че той служи за разписка относно извършено плащане. От приетото заключение на допуснатата и назначена съдебно- счетоводна експертиза безспорно се установи, че в ответната община липсват каквито и да било разходни документи, от които да е видно, че е налице плащане на процесната сума или на части от нея. По тези съображения съдът приема, че предявеният от В.Б. иск по смисъла на чл. 36, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата е основателен и доказан.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдена ответната О.С.да заплати на ищеца В.Д.Б. сторените съдебно- деловодни разноски в общ размер на 1024,00лв., която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение в размер на 550,00 лв., държавна такса за преписи пред СГС в размер на 13,00 лв., държавна такса за заверен препис по ТД № 2907/2017 г. по описа на ВКС, в размер на 11,00 лв., държавна такса за образуване на настоящото гражданско дело, в размер на 150,00 лв., държавна такса по ч. гр. дело № 746/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, в размер на 150,00 лв., както и 150,00 лв.– депозит за изготвяне на съдебно- счетоводната експертиза.

Съдът счита, че по делото не се представиха никакви доказателства относно размера на ползваните от ищеца по делото куриерски услуги, поради което не следва да се уважава искането за заплащането на сумата от 17,48 лв.

Така мотивиран, на основание на чл.36, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.37 от Закона за адвокатурата и във вр. с чл.422 от ГПК, Панагюрския районен съд,

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.Д.Б., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес:***, оф. 310 - чрез адвокат П.В.В., преупълномощил адвокат Г.И.П. от Пазарджишка адвокатска колегия и О.С., с ЕИК:000351864, със седалище: град Стрелча, пл. „Дружба“ №2, представлявана от кмета С.П.Ч., че помежду им съществува облигационно правоотношение, съгласно което О.С.дължи на В.Д.Б. заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.08.2018 г. до окончателно изплащане на вземането, съгласно Договор за правна защита и съдействие, сключен на 06.07.2016 г. и адвокатско пълномощно от същата дата, сключени за представителството на О.С.пред Апелативн съд София, Търговско отделение, ІІІ-ти състав, по търговско дело № 706/2016 г. по описа на същия съд, водено срещу Държавен Фонд „Земеделие“.

ОСЪЖДА О.С., с ЕИК:000351864, със седалище: град Стрелча, пл. „Дружба“ №2, представлявана от кмета С.П.Ч., да заплати на В.Д.Б., с ЕГН -**********,***, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 1024,00лв. (хиляда двадесет и четири лева), която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева), държавна такса за преписи пред СГС в размер на 13,00 лв. (тринадесет лева), държавна такса за заверен препис по ТД № 2907/2017 г. по описа на ВКС, в размер на 11,00 лв. (единадесет лева), държавна такса за образуване на настоящото гражданско дело, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), държавна такса по ч. гр. дело № 746/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), както и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) – депозит за изготвяне на съдебно- счетоводната експертиза.

ОСТАВЯ без уважение предявената от В.Д.Б., с ЕГН- **********,***, претенция за заплащане на куриерска услуга в размер на 17,48 лв. (седемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: