Р Е Ш Е Н И Е

116

 

19.07.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесети юни

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

536

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността.

В исковата молба, предявена от Г.И.П.,***, срещу И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П. – лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П. *** твърди, че по силата на дарение, материализирано в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 21, том І, Нот. дело № 54/1985г. по описа на РС Панагюрище за нотариалните дела, ищецът е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ ІV – ***, в кв. 30 по плана на с.Бъта, общ. Панагюрище, при съседи: изток УПИ V – 243, запад УПИ ІІІ-245, север- улица, юг- УПИ VІ-242. Ищецът твърди, че ответниците са собственици по дарение, материализирано в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № ***, том ІІ, Нот. дело № 281/2012г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М.Т., с район на действие РС Панагюрище, на УПИ V-243, в кв. 30 по плана на с. Бъта, явяващ се съседен на недвижимия имот на ищеца Г.П.. В исковата молба се твърди, че преди няколко години ответниците, без знание и съгласие на ищеца, са поставили ограда между имотите им и понеже същата е попадала изцяло в имота на Г.П., той е завел гражданско дело срещу тях с правно основание чл. 108 от ЗС. Ищецът твърди, че с влязло в законна сила съдебно решение е установено, че въпросната ограда действително попада в имота на Г.П. и по този начин незаконосъобразно се отнема площ в размер на 6,78 м.кв., която площ се приобщава към имота на ответниците. Според ищеца, в хода на производството пред Панагюрския районен съд ответниците са премахнали поставената от тях мрежа, което обстоятелство е заявено от тях в съда и потвърдено от назначеното по делото вещо лице. Г.П. сочи, че независимо от пемахването на оградата, в имота е останала бетонната основа, върху която оградата е била монтирана и която основа започва от лицевата част на имота до дъното му, ведно с поставените метални колони. Бетоновата основа, съгласно исковата молба, заедно с металните колове, смущава нормалното ползване на имота от страна на ищеца и му създава пречки да го обработва и благоустроява.

Г.И.П. моли съда, да постанови решение, с което да бъдат осъдени ответниците И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П. – лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., да премахнат създадената от тях пречка за използване на собственността на ищеца П. от неговата страна, като премахнат изградената от тях в имота на Г.П. бетонова основа, ведно с поставените в нея метални колове.

Моли по делото да бъде допусната и назначена съдебно- техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на недвижимия имот на място, да отговори на въпроса: Има ли реализирана в недвижимия имот на ищеца Г.П. бетонова основа с метални колове, съставляващи остатък от ограда.

Моли, да бъдат допуснати двама души свидетели, при режим на довеждане в открито съдебно заседание, които ще установяват истинноста на изложените в обстоятелствената част на исковата молба факти.

Претендира сторените съдебно - деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 21, том І, Нот. дело № 54/1985г. по описа на РС Панагюрище за нотариалните дела; Нотариален акт за дарение на недвижим имот № ***, том ІІ, Нот. дело № 281/2012г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М.Т., с район на действие РС Панагюрище; Решение № 117/29.07.2016г., постановено по гр. дело №42/2015г. по описа на РС Панагюрище; Решение № 511/08.12.2016г., постановено по въззивно гр. дело № 771/2016г. по описа на ОС Пазарджик; Определение № 499/25.10.2017г., постановено по гр. дело №1292/2017г. по описа на ВКС на Р България; Отговор на искова молба по гр. дело №42/2015г. по описа на РС Панагюрище; Скица № 75/09.03.2016г., издадена от Община Панагюрище.

В законоустановения срок ответниците И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П. – лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., представят писмен отговор на исковата молба, в който твърдят, че е на лице съединен субективен негаторен иск с правна квалификация чл. 109 от ЗС и съгласно задължителната съдебна практика, в тежест на ищеца е да обоснове и докаже конкретни неоснователни действия или бездействия, с които ответниците пречат на Г.П. да упражнява пълноценно своето право на собственост. Ответниците оспорват предявения иск и считат същия за напълно неоснователен, тъй като Г.П. не е изложил цялата фактическа обстановка.

В писмения отговор ответниците сочат, че дори и да има някакви остатъци от вече премахнатата ограда между двата съседни имота        , това не създава пречки за ищеца за използването на имота му, по- големи от обикновените. Твърдят, че в тази си част, имотът на ищеца никога не е бил засаждан или обработван, поради което не е необходимо да бъде облагородяван. Ответниците сочат, че ищецът се намира в трайно влошени отношения с техния баща, и използва всички правни способи, за да завежда дела с цел психически тормоз. Заявяват, че никога не са изграждали и не са премахвали каквато и да е ограда между двата двора, която да пречи на ищеца Г.П., тъй като всички ответници трайно живеят в гр. С..

Молят, да бъде отхвърлен иска като неоснователен.

Молят да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане в открито съдебно заседание- за установяваване на факта, че ответниците не са строили и не са премахвали каквато и да било ограда в имота на ищеца Г. П..

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание - редовно призован, ищецът Г.И.П. не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ответниците И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П.- не се явяват. Вместо тях се явява процесуалният им представител адвокат Л.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото са разпитани свидетелите Х.С.П., К.Н.К. и И.С.К..

Видно от приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 21, том І, нот.дело № 54/1985 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, е, че И. Г. П. е дарил Г.И.П. със следния недвижим имот: Дворно място, с площ от 280 кв.м., ведно със застроените в него паянтова плевня на 30 кв.м. и паянтов навес на 10 кв.м., за който имот е отреден парцел ІV, имот № *** в квартал 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, при съседи: И. Г. П., И. Н. П.,***, като дарителят си е запазил правото на обитаване в дарявания недвижим имот, докато е жив.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот № ***, том ІІ, нот. дело № 281/2012 г., по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М.Т., с район на действие Районен съд Панагюрище, А. И.П. е дарил на И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П., последните двама чрез тяхната майка и законен представител П.С.П. следния недвижим имот: УПИ V – 243, в кв. 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, с площ от 262 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, с площ от 69 кв.м. -по графични данни, а съгласно нотариален акт – с площ от 65 кв.м., ведно с всички подобрения, направени в имота, който се намира при съседи: северозапад – улица, североизток – улица, югоизток- УПИ VІ-242 и УПИ-ІV – ***, при запазено с предишен нотариален акт вещно право на ползване на Х.С.П..

По делото е приложено Решение № 117/29.07.2016 г., постановено по гр. дело ***г. по описа на Районен съд Панагюрище, от което се установява, че искът, предявен от Г.И.П. по смисъла на чл. 108 от ЗС, предявен срещу ищците П. за премахване на построена ограда между УПИ ІV-***, с площ от 279,4 кв.м. и УПИ V – 243, с площ от 261,8 кв.м., е отхвърлен като неоснователен и недоказан, тъй като тази ограда се отклонява от регулационната линия в т. 1 с 2 см., в т. 6 с 9 см, а в т. 2а е без отклонение и не попада в имота на ищеца по това дело – Г.П..

Съгласно приложеното по делото Решение № 511/08.12.2016 г., постановено по въззивно гр. дело № 771/2016 г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, решението на Панагюрския районен съд е отменено, като е прието за установено по отношение на И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П., действаща чрез своята майка и законен представител П.С.П., че Г.И.П. е собственик на 6,78 кв.м., представляващи част от УПИ ІV-***, в кв. 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище.

Видно от Определение № 499/25.10.2017 г.,постановено по касационно гр. дело № 1292/2017 г. по описа на ВКС на Република България, въззивното решение на Пазарджишки ОС не е допуснато до разглеждане в касационното производство и е влязло в сила.

От разпита на свидетелката Х.С.П., чиито показания съдът цени от части, тъй като същата е майка ищеца и баба на ответниците П., се установява, че двата имота- този на ищеца и този на ответниците, са закупени от свидетелката и покойния й съпруг, като към момента на покупката между двата имота е имало ограда. Сочи, че след покупката, около 1980 година, П. и съпругът й са извикали строителен техник, за да даде строителна линия и да се направи къщата на ищеца, тъй като в неговия имот не е имало нищо, към момента на покупката. Установява, че след като е продала своя наследствена нива в с. Овчеполци, занесла парите на ищеца Г.П., заявила му, че той трябва да раздели двата имота, но той я изгонил, като й заявил, че не иска пари. Свидетелката твърди, че тогава е поискала бащата на ответниците – А. П., да повика фирма, която да раздели двора. Сочи, че строителната фирма са дали линия,  свидетелката Х. П. е закупила мрежата и заедно с А. П. са изградили бетонния постамент на оградата, поставили са железни колове, между които е опъната телената мрежа между коловете. Изяснява в показанията си, че между двата имота- на ищеца и на ответниците, има ограда, която е изградена преди около 5 години и тя е поставена от бащата на ответниците А. П. и лично от свидетелката Х. П., която му е помагала. От показанията се констатира, че оградата се състои от телена мрежа, опъната между железни тръби, които са бетонирани в бетонния постамент. Разкрива, че понастоящем телената мрежа е махната от А. П., тъй като вещото лице, което е посетило недвижимия имот, им е заявил „като мине делото ще сложите обратно мрежата, защото трябва да си има ограда“.

От разпита на свидетеля К.Н.К., чиито показания съдът цени изцяло, се установява, че именно той е заварявал с електрожен металната конструкция, която се състои от сондажни тръби, като е направена ограда между двете къщи – на ищеца Г. и имота на ответниците И., Х., П. и Р.. Сочи, че оградата се състои от вертикални и хоризонтални тръби, свързани помежду си и зациментирани с бетон, като бетоновата конструкция е с височина от около 30-40 см. Свидетелят изяснява, че вертикалните тръби са свързани с хоризонтални тръби и именно върху тях е опъната мрежа. Сочи, че къщата на ответниците се обитава от тяхната баба и майка на А. П. – свидетелката Х. П.. Свидетелят установява, че именно тогава е видял за първи път ищеца Г.П., защото той излязъл на терасата си по време на заваряването.

От показанията на свидетеля И.С.К., които съдът цени изцяло, като точни, конкретни и непротиворечащи на останалите събрани по делото доказателства, се установи, че оградата е построена от А. П. и единият от ответниците, чието име свидетелят не си спомня. Описва, че е издигнат бетонен постамент с височина от около 50 см. и тръбна конструкция, която се състои от изправени железни колове, свързани помежду си с хоризонтални тръби. Според свидетеля, разстоянието между две вертикални тръби е около 2 м., като цялата ограда се състои от около 4-5 вертикални тръби, свързани с по две хоризонтални, които образуват правоъгълници, боядисани с червена боя. Сочи, че това строителство е осъществено преди около 5-6 години. Изяснява, че е виждал в имота бащата на ответниците, както и самите тях, но рядко, тъй като те живеят в С..

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническата експертиза, от което се констатира, че община Панагюрище не е издала никакви документи – за трасиране, разрешение за строеж, актуализиране на действащия кадастрален и регулационен план, които касаят изграждането на процесната ограда между УПИ V-243 и УПИ ІV-***, в кв. 30 по регулационния план на село Бъта, община Панагюрище. Вещото лице сочи, че и геодезическо заснемане до момента не е правено, като трасираната имотна граница в терена е с чупка, а съгласно действащия кадастрален и регулационен план, имотната граница между имота на ищеца и този на ответниците, представлява права линия. Сочи, че към момента на огледа, на 03.04.2019 г., вещото лице е констатирало наличието между УПИ V-243 и УПИ ІV-***, в кв. 30 по регулационния план на село Бъта, община Панагюрище, наличието на 5 броя вертикално поставени метални тръби от сглобяемо скеле, хоризонтално поставени, на височина от около 1,6 м. и заварени между тях метални тръби, като всички те лежат на бетонен пояс с височина от 0-30 см., който е с посока от север на юг и с широчина от около 15 см.

По делото е приложено уведомително писмо с изх. № 94-00-2944/19.07.2016 г., издадено от Община Панагюрище, до И.А.П., в което се сочи, че във връзка с искане за разрешаване поставянето на оградна мрежа в имота в с. Бъта, на основание чл. 151, ал.1, т.11 от ЗУТ, не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради и плътни огарди с височина на плътната част до 0,6 м., в рамките на поземления имот.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 21, том І, нот.дело № 54/1985 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, ищецът Г.И.П. е придобил следния недвижим имот, а именно: Дворно място, с площ от 280 кв.м., ведно със застроените в него- паянтова плевня на 30 кв.м. и паянтов навес на 10 кв.м., за който имот е отреден парцел ІV, имот № ***, в квартал 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище, при съседи: И. Г. П., И. Н. П.,***.

Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № ***, том ІІ, нот. дело № 281/2012 г. по Общия регистър на Нотариус № 471 -Н.М.Т., ответниците И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П., действаща чрез своята майка и законен представител П.С.П., са придобили от техния баща А. И.П., правото на собственост върху УПИ V-243, в кв. 30 по плана на село Бъта, община Панагюрщие, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, с площ от 69 кв.м. и с всички подобрения, направени в имота, който е  с площ от 262 кв.м.

Съгласно решение № 511/08.12.2016 г. постановено по въззивно гр. дело № 771/2016г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, е прието за установено по отношение на ответинците, че ищецът Г.И.П. е собственик на 6,78 кв.м., представляващи част от УПИ ІV-***, в кв. 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище. Установи се, че тази площ е била приобщена към имота на ответниците посредством процесната ограда, представляваща 5 броя вертикално поставени метални тръби от сглобяемо скеле, с хоризонтално поставени, на височина от около 1,6 м. и заварени между тях метални тръби, като всички те лежат на бетонен пояс с височина от 0-30 см., който е с посока от север на юг и с широчина от около 15 см.

По делото безспорно се установи, че оградата е реализирана по инициатива на свидетелката Х. П., която се явява баба на ответниците, със строителни дейности, извършени от техния баща А. И.П. и с помощта на свидетеля К.Н.К., който е осъществил заваряване с електрожен на сондажни тръби, представляващи скелет от вертикални и хоризонтални тръби, за които е прикрепена телена мрежа  върху бетонен постамент с височина от 0-30см.

Съгласно утвърдената практика на ВКС, естеството на извършеното от ответниците нарушение е такова, че е видно, че с него се пречи на собственика Г.П. да упражнява правото си на собственост в пълен обем, но тъй като правото на собственост е абсолютно и неограничено, това задължава всички трети лица да се въздържат от каквито и да било въздействия върху собствения на ищеца имот, като собственикът не е длъжен да търпи в имота си каквото и да било действие, което се извършва без негово съгласие и от лице, което няма право да осъществява такова въздействие, което да представлява пречка собственикът да упражнява правото си на собственост.

Съдът установи безспорно и категорично, от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че построената от баща им и търпяна в продължение на 5 или 6 години от ответниците П. ограда, отнема от имота на ищеца Г.П. 6,78 кв.м., които оградата приобщава към техния имот. Фактът, че оградата е изградена по инициатива на баба им, с извършени строително- монтажни работи от техния баща А. П. и свидетеля К., по никакъв начин не прави поведението на всички ответници законосъобразно и не отменя тяхното задължение да премахнат всички пречки пред ищеца Г.П., за да упражнява правото си на собственост върху недвижимия имот, представляващ УПИ ІV-243, в кв 30 по плана на с. Бъта, несмущавано и в неговата цялост. Дори и действията, извършени от техния баща да са осъществени без тяхно знание, за да бъде поведението на им законосъобразно е следвало И.А.П., Х.А.П., П.А.П. и Р.А.П., да поискат чрез друг или сами да премахнат, изградената ограда, с която се отнема част от площта в имота на ищеца Г.П.. Вместо това, ответниците са търпели в продължение на 5 или 6 години съществуването на тази ограда и след като не са се противопоставили на действията на баба си и на баща си, на практика същите са одобрили извършеното пречене по смисъла на чл. 109 от ЗС, ищецът Г.П. да реализира своето право на собственост върху недвижимия си имот, в цялост.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъдат осъдени  ответниците И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., солидарно, да заплатят на ищеца Г.И.П., сторените от него съдебно -деловодни разноски в общ размер на 630,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 80,00 лв., депозит за вещо лице в размер на 150,00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 400,00лв.

Така мотивиран, на основание чл.109 от Закона за собствеността, Панагюрският районен съд,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА И.А.П., с ЕГН -**********, Х.А.П., с ЕГН- **********, П.А.П., с ЕГН- ********** и Р.А.П., с ЕГН -********** – лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., с ЕГН- ********** ***, да премахнат пречката за упражняване на право на собственост на Г.И.П., с ЕГН -**********,***, върху 6,78 кв.м. от собствения му недвижим имот, представляващ УПИ ІV-***, в кв. 30 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, която пречка представлява ограда, изградена от 5 броя вертикално поставени метални тръби от сглобяемо скеле, с хоризонтално поставени, на височина от около 1,6 м. и заварени между тях метални тръби, като всички те лежат на бетонен пояс с височина от 0-30 см., който е с посока от север на юг и с широчина от около 15 см.

ОСЪЖДА И.А.П., с ЕГН- **********, Х.А.П., с ЕГН- **********, П.А.П., с ЕГН- ********** и Р.А.П., с ЕГН- ********** – лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., с ЕГН- ********** ***, солидарно да заплатят на Г.И.П., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно- деловодни разноски в общ размер на 630,00лв. (шестстотин и тридесет лева), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), депозит за вещо лице в размер на 150,00лв. (сто и петдесет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 400,00лв. (четиристотин лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: