Р Е Ш Е Н И Е

110

 

      15.07.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Дванадесети юни

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

175

 

2019

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 200 и чл. 86 от ЗЗД.

В исковата си молба „А.Б.” ЕАД, с ЕИК- 131468980 (с предишно наименование „М.“ ЕАД), със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат В.П.Г. от САК, срещу М.Л.С.,***, сочат, че между дружеството -ищец и ответника е съществувал и действал Договор с индивидуален потребителски номер М4232135 от 19.09.2014г., и ID на клиента 504104900, с който на ответника е предоставена далекосъобщителна услуга за телефонен номер **********, по избран тарифен план „МТел Трансфер С“, с месечна абонаментна такса от 14,90 лв., с включен ДДС и срок от 24 месеца, като на ответника са предоставени и далекосъобщителни услуги по още един мобилен номер – **********, с избран тарифен план „МТел Мобилен Интернет 2,5 ГБ“ за срок от 24 месеца, съгласно Приложение № 1, към всеки един от договорите. Ищците сочат, че индивидуалния номер на ответника С. съдържа всички договори за услуги, сключени от абоната и под един клиентски номер са обективирани всички номера на клиента за отделните видове услуги, ползвани от него. Ищците твърдят, че в срока за действие на договорите за мобилни услуги са издали на ответника 5 бр. фактури, като С. не е заплатил в срок всички дължими към оператора- ищец суми за потребени договорни услуги, което е принудило „М.“ ЕАД да прекратят едностранно сключените с М.С. договори за далекосъобщителни услуги и да му начислят неустойка за предсрочно прекратяване на договори за далекосъобщителни услуги, както и мораторната лихва за забава, начислена за периода от 28.02.2015г. до 24.07.2017г. върху главницата от 449,21 лв. Ищците твърдят, че имат право да получават в срок всички дължими от абоната- ответник суми за ползването на предоставените услуги, както и всички суми, по т. 31 А – 34 В от Общите условия на Дружеството, като незаплатената стойност на далекосъобщителните услуги е отразена в представените фактури. Посочени са доводи как е уредена претендираната за заплащане от ответника С. неустойка. Ищците сочат, че представените фактури сами по себе си не са основание за плащане, но длъжникът ответник е получил договор и  е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, за което не е заплатил и същият е изпаднал в забава.

„М.“ ЕАД молят съда да постанови решение, с което да бъде установено със силата на присъдено нещо, че М.Л.С. има задължения към дружеството - ищец в общ размер на 470,95 лв., която сума представлява сбор от: неизплатена главница по договор за далекосъобщителни услуги, в размер на 449,21 лв. и неустойка за предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителни услуги М4232165 от 19.09.2014г., ведно с  мораторната лихва, начислена за периода от 28.02.2015 г. до 24.07.2017г. върху главницата и ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение, по реда на чл. 410 от ГПК -24.08.2017г., до окончателно изплащане на вземането.

Молят, да бъде приложено по делото ч.гр.д. № 894/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Претендират сторените съдебно - деловодни разноски.

Представят следните писмени доказателства в копие: Приложение № 1 към Договор № 504104900 от 19.09.2014г.; Договор № 504104900 от 19.09.2014г.; Приложение № 3 към Договор № 504104900 от 19.09.2014г.; Приложение № 1 към Договор № 504104900 от 19.09.2014г.- Условия за ползване на тарифни планова Мтел трансфер; Фактура № 03045224058 от 12.12.2014г.; Фактура № 0306376009 от 12.01.2015г.; Фактура № 03007979110 от 12.02.2015г.; Сметка № 0566636433 от 25.05.2015г. и Сметка № 0566637423 от 25.05.2015г. 

С Определение № 18/14.01.2019г. на ответника М.Л.С. е назначен особен представител  - адвокат Б.Б. от Пазарджишка адвокатска колегия, който е получил препис от исковата молба, ведно с приложенията, като в законоустановения срок не е представил отговор на исковата молба и не е взел становище по предявения иск.

В открито съдебно заседание, ищцовото дружество не изпращат представител. Получено е писмено становище от процесуалния им представител- адвокат В.Г. от Софийска адвокатска колегия.

Ответникът М.Л.С., не се явява. Вместо него се явява назначеният му особен представител- адвокат Б.Б. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото е приложен Договор № 504104900 от 19.09.2014г., от който се констатира, че към всяка от услугите, които са ползвани от ответника С. по този договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги от страна на дружеството- ищец, се прилагат действащите Общи условия, за съответната услуга, като приложимите за ползване за дадена услуга Общи условия са фиксирани по т. 3, т.2 от същите. Сочи се, че промяна в условията на договора се извършва с подписване на анекс, нов договор или приложение към договора. Съгласно процесния договор, страните са се споразумели, че влизането в сила, срокът и условията, за подновяването на договора за доставка на електронни съобщителни услуги, също са договорени в Общите условия, както по отношение на всяка отделна услуга, така и спрямо неустойки или обезщетения, които страните договарят.

По делото е прието Приложение № 1 към същия договор, което е сключено на 19.09.2014 г., и от което се установява, че в случай, че ответникът, в качеството на потребител и абонат, наруши задълженията си, произтичащи от приложението, от договора, към който е сключено това приложение или Общите условия, и договорът по отношение на електронните услуги бъде прекратен, дружеството -ищец имат право да прекратят договора, по отношение на всички услуги и / или да получат неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси (без отстъпки), дължими от датата на прекратяването до изтичане на определения срок на ползване. Страните са се споразумели, че срокът за ползване на услугите на дружеството -ищец е 24 месеца, считано от датата на активинане на съответната СИМ-карта и датата на издаване на първата таксуваща фактура за СИМ- карта.

Видно от Приложение № 3 от 19.09.2014 г., за цифрова телевизия или фиксиран интернет, както и за смяна на адрес за цифрова телевизия, сключено на 19.09.2014 г. е, че кредитния лимит по новопридобитата от ответника СИМ- карта е 100,00 лв., без ДДС. От това приложение се констатира, че С. се е съгласил с Общите условия на дружеството -ищец, с условията за продажба от разстояние, като от страна на оператора са му предоставени, както приложимите Общи условия за ползване на услугите, така и предварителна информация, по реда на чл.4, ал.1 от ЗЗП, в това число и информация относно упражняването на правото на отказ от договора.

Видно от приложение № 1, сключено по отношение на телефонен номер **********, от 19.09.2014 г. е, че С. е договорил с дружеството- ищец предоставянето на електронни услуги за 2- годишен период, като се е съгласил „М.“ да променя месечната абонаментна такса веднъж годишно, но не по-рано от 3 месеца от датата на влизане в сила на договора по отношение на услугите в това приложение.

Съгласно приложената по делото Фактура № 0304524058 за периода от 09.11.2014 г. до 08.12.2014 г. ответникът С. дължи сумата от 56,39 лв., за мобилен интернет и ползваните от него телефонни номера. Видно от Фактура № 0306376009 за периода от 09.12.2014 г. до 08.01.2015 г. М.С. дължи сумата от 32,39 лв. Съгласно Фактура № 0307979110 за периода от 09.01.2015 г. до 08.02.2015 г. ответникът дължи сумата от 0,36 лв., като от приложената по делото сметка, изготвена на 25.05.2015  г. общата дължима сума от ответника възлиза на 173,70 лв.

От събраните по делото писмени доказателства се установява безспорно и категорично, че между дружеството- ищец и ответника М.С. е сключен договор № 504104900 от 19.09.2014 г., съгласно който, С. се е съгласил „А.Б.“ ЕАД с предишно название „М.“ ЕАД да осъществява далекосъобщителна услуга с телефонен № **********, по избран тарифен план „МТел трасфер S“, с месечна абонаментна такса от 14,90 лв., като с допълнителни приложения са предоставени на ответника и далекосъобщителни услуги по още един мобилен № **********, по избран тарифен план с мобилен интернет за срок от 24 месеца, сключено чрез Приложение № 1 към договора и представляващо неразделна част от същия договор. По делото се констатира, че ответникът не е заплатил задълженията по 5 броя фактури, като последната е фактура № 566637423/25.05.2015 г., и обхваща периода от 09.04.2015  до 08.05.2015 г., като е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 186,30 лв.

По делото не се събраха никакви доказателства ответникът да е внасял суми, с които да погаси задължението си за осигурената от дружеството- ищец далекосъобщителна услуга.

От представения и приет по делото договор за телекомуникационни услуги и всички приложения към него безспорно се установи, че С. се е съгласил при сключването на всяко приложение, както и на основния договор, че в случай на прекратяване едностранно от страна на дружеството- ищец на договора, същият дължи неустойка, която включва всички стандарнтни месечни абонаментни такси, без отстъпки, дължими от датата на прекратяване на договора до изтичането на определения срок за ползване на далекосъобщителната услуга.

Съдът счита, че тъй като между дружеството- ищец „А.Б.“ ЕАД и Комисията за защита на потребителите е постигнато споразумение при предсрочно прекратяване на договорите дължимата на дружеството неустойка да бъде в размер на 3 стандартни за съответната програма месечни абонаментни такси и приемайки, че клаузата за неустойка е прекомерна и противоречи на добрите нрави, съдът счита, че следва да осъди ответника да заплати потребените и незаплатени далекосъобщителни услути, по сключения между страните Договор от 19.09.2014 г., в размер на 89,21 лв., неустойка в размер на 3 пълни абонаментни такси без отстъпка в размер на 37,26 лв., ведно с мораторната лихва в размер на 21,74 лв. и ведно със законната лихва върху главницата от 89,21 лв., считано от датата на предявявване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 24.08.2017 г., до окончателно изплащане на вземането.

Съдът счита, че предявеният от М.“ ЕАД, с ново название „А.Б.“ ЕАД иск за установяване на дължимите от ответника М.Л.С. вземания следва да бъде уважен, като бъде признато за установено, че между М.“ ЕАД, с ново название „А.Б.“ ЕАД и М.Л.С. съществуват облигационни правоотношения, съгласно които, М.Л.С. дължи на дружеството - ищец, сумата от 89,21 лв., неустойка в размер на 3 пълни абонаментни такси без отстъпка в размер на 37,26 лв., ведно с мораторната лихва в размер на 21,74 лв. и ведно със законната лихва върху главницата от 89,21 лв., считано от датата на предявявване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 24.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът М.Л.С. да заплати на ищците сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 760,00 лв., която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 180,00 лв., държавна такса в размер на 75,00 лв., депозит за особен представител на ответника, в размер на 300,00 лв., адвокатско възнаграждение  в производството по ч.гр. дело № 894/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 180,00 лв., както и заплатена държавна такса, по ч.гр.дело № 894/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 25,00 лв.

Така мотивиран, на основание чл. 422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, Панагюрският районен съд,

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че между „А.Б.” ЕАД, с ЕИК- 131468980 (с предишно наименование „М.“ ЕАД), със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** и М.Л.С., с ЕГН- **********,***, съществуват облигационни правоотношения, съгласно които М.Л.С. дължи на „А.Б.” ЕАД, с ЕИК- 131468980 (с предишно наименование „М.“ ЕАД), заплащането на потребените и незаплатени далекосъобщителни услуги, по сключения между страните договор от 19.09.2014 г., в размер на 89,21 лв. (осемдесет и девет лева и двадесет и една стотинки), неустойка в размер на 3 пълни абонаментни такси без отстъпка, в размер на 37,26 лв. (тридесет и седем лева и двадесет и шест стотинки), ведно с мораторната лихва в размер на 21,74 лв. (двадесет и един лева и седемдесет и четири стотинки) и ведно със законната лихва върху главницата от 89,21 лв. (осемдесет и девет лева и двадесет и една стотинки), считано от датата на предявявване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 24.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането

          ОСЪЖДА М.Л.С., с ЕГН- **********,***, да заплати на „А.Б.” ЕАД, с ЕИК- 131468980 (с предишно наименование „М.“ ЕАД), със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат В.Г. от САК, сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева), която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), държавна такса в размер на 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), депозит за особен представител на ответника, в размер на 300,00 лв. (триста лева), адвокатско възнаграждение  в производството по ч.гр.дело № 894/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), както и заплатена държавна такса по ч.гр.дело № 894/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище, в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: