Р Е Ш Е Н И Е

100

 

28.06.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                    Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2019

 

Тридесети май

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

621

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2017

 
 


                                      гр.д.№                   по описа за                   год.

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот по смисъла на чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

В исковата си молба Н.Н.С. и Т.М.С.-***, със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Г.М. ***, със седалище: град Панагюрище, представлявана от Кмета Н.Б.и наследниците на Д.Н. ***, а именно: Н.Д.П.,***, Г.Д.П.,***, Д.Н.П.,***, М.Н.Г.,***, С.Т.П.,***, Н.А.П.,***, П.А.Д.,***, Л.А.К.,***, Д.Л.К.,***, Р.И.К.,***, сочат, че всички страни са съсобственици на поземлен имот с идентификатор *****.***.**** по плана на град Панагюрище, с административен адрес: ***, като имотът е с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана и с начин на трайно ползване- незастроен имот за жилищни нужди, за който по отменения план на града е бил отреден поземлен имот № 3652, в кв. 194 по този план.

Ищците Н.Н.С. и Т.М.С. молят съда да постанови решение, с което да бъде допуснат до делба процесния недвижим имот при квоти: 950/3135 ид.части- за двамата ищци и 2185/3135 ид.ч. – за всички ответници.

Представят следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт за дарение на идеални части от недвижим имот № 151, том ІІ, нот. дело № 259/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П. *** действие- Районен съд Панагюрище; Нотариален акт за покупко- продажба на идеални части от недвижим имот № 152, том ІІ, нот. дело № 260/2016 г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П. *** действие- Районен съд Панагюрище; Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, призното чрез обстоятелствена проверка № 58, том ІІ, нот. дело № 490/1968 г. по описа на  Районен съд Панагюрище за нотариалните дела; Удостоверение за сключен граждански брак № 19628/01.09.1991 г., издадено от Общински народен съвет- Панагюрище, въз основа на Акт за граждански брак № 83/01.09.1991 г.; Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, призното чрез обстоятелствена проверка № 237, том І, нот. дело № 384/1971 г. по описа на  Районен съд Панагюрище за нотариалните дела; Удостоверение за данъчна оценка, изх. № 6307008393/15.02.2017г., на О.П.; Скица на поземлен имот № 15-33898/27.01.2017г., издадено от СГКК- гр. Пазарджик.

С Разпореждане № 2411/24.10.2017г. по делото са конституирани като ответници, наред с О.П. и наследниците на Д.Н. С., а именно: Н.Д.П.,***, Г.Д.П.,***, Д.Н.П.,***, М.Н.Г.,***, С.Т.П.,***, Н.А.П.,***, П.А.Д.,***, Л.А.К.,***, Д.Л.К.,***, Р.И.К.,***.

С Определение № 482/14.09.2018г. по делото са конституирани като ответници Н.Д.П.,***, Г.Д.П.,***, Д.Н.П.,***, М.Н.Г.,***, С.Т.П.,***, Н.А.П.,***, П.А.Д.,***, Л.А.К.,***, Д.Л.К.,***, Р.И.К.,***  и ответниците Д.М.К., с ЕГН- **********,***  и К.М.С., с ЕГН- **********,***.

В законоустановения срок О.П. депозират писмен отговор на исковата молба, в който сочат, че не възразяват по допускането на процесния недвижим имот до делба, като в него О.П. притежава 1235/3135 ид.ч. Оспорват представения по делото нотариален акт № 58, том ІІ, нот. дело № 490/1986 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, за право на собственост върху недвижим имот, признато по обстоятелствена проверка, тъй като същият не касае процесния недвижим имот. Ответната община оспорват формалната и материалната доказателствена сила на този нотариален акт.

Молят, на основание чл. 143, ал.2 от ГПК да бъде дадена възможност да ангажират и други доказателства.

Представят следното писмено доказателство в копие: Акт за частна общинска собственост, № 2852/20.11.2017 г., на О.П..

В законоустановения срок ответникът К.М.С. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че са налице законовите предпоставки за допускане на делба на описания в исковата молба недвижим имот, част от който е била собственост на общия наследодател на ответниците- Д.Н. С., бивш жител ***. Сочи, че делбата следва да се допусне между всички ответници, като видно от приложения по делото Нотариален акт № 237, том І, нот. дело № 384/1971 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, наследниците на общия им наследодател Н.Д.А., а именно – Г.Д.А., Л.Г.С.и Ц.Г.Д., са съсобственици на част от процесното дворно място, находящо се на административен адрес: ***, с площ от 950 кв.м., при съседи, съгласно нотарилания акт: улица, С.И.А., Т.Б.и новооткрита улица, което към тогава действащия план на гр. Панагюрище е било означено като имот планоснимачен № 3888, в кв. 194 по плана на гр. Панагюрище.

Ответникът твърди, че съгласно Удостоверение за наследници № 000-1425 от 20.09.2017 г., издадено от О.П. и Удостоверение за наследници № 1000-3615 от 18.08.2017г., издадено от община Пловдив, район Централен, наследниците на починалите Г.Д.А., Л.Г.С.и Ц.Г.Д.са: Д.М.К. и ответникът К.М.С.. Моли, квотите на всеки един от съделителите да бъдат определени съобразно с приложените по делото документи за собственост, удостоверенията за наследници и при спазване разпоредбите на закона.

К.М.С. моли съда да бъде допусната делба на процесния недвижим имот, съсобствен между съделителите, при квоти съобразно с приложените по делото документи за собственост, удостоверенията за наследници и при спазване разпоредбите на закона.

В законоустановения срок, ответницата Д.М.К. представя писмен отговор на исковата молба, идентичен с писмения отговор на ответника К.М.С..

В законоустановения срок, ответниците Л.А.К. и Д.Л.К. представят писмен отговор на предявената искова молба, в който сочат, че нямат възражения по представените искова молба и документи.

В законоустановения срок ответниците Н.Д.П., Г.Д.П., Д.Н.П., М.Н.Г., С.Т.П., Н.А.П., П.А.Д. и Р.И.К., не представят писмени отговори на исковата молба и не вземат становище по предявения иск.

В открито съдебно заседание ищците Н.Н.С. и Т.М.С. не се явяват, вместо тях се явява процесуалният им представител -адвокат Г.М. от ПзАК, поддържа исковата молба така, както е предявена.

Ответникът О.П., редовно призоване, не се явява представител.

Ответниците М.Н.Г., С.Т.П., Н.А.П., П.А.Д., Л.А.К., Д.Л.К., Р.И.К., Н.Д.П., Г.Д.П., Д.Н.П., Д.М.К. и К.М.С. – редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуални представители.

По делото е приложен Нот. акт за дарение на идеални части от недвижим имот № 151, том ІІ, н.дело № 259/2016 г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П. *** действие Районен съд Панагюрище, съгласно който, Л. Н. М. е надарил Н.Н.С. с 50/3135 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с административен адрес: ***, който е с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходния план на гр. Панагюрище – 3652, в кв. 194 по плана на града, при съседи, съгласно настоящия план: имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****и имот с идентификатор *****.***.****.

Видно от Нот. акт за продажба на идеални части от недвижим имот № 152, том ІІ, н.дело № 260/2016 г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П. *** действие Районен съд Панагюрище, е, че Л. Н. М. е продал на Н.Н.С. 900/3135 ид. ч., от следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с адм. адрес ***, който е с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходния план на гр. Панагюрище – 3652, в кв. 194 по плана на града, при съседи, съгласно настоящия план: имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****и имот с идентификатор *****.***.****.

Съгласно Нот. акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка № 58, том ІІ, н.д. № 490/1968 г. по описа на Районен съд Панагюрище за нотариалните дела, С.А.А.е призната за собственик на следния недвижим имот: Празно дворно място с площ от 950 кв.м., с административен адрес: ***, при съседи – улица, наследници на С.С.Ф., А.Т.Б.и наследници на Д.Н. С..

От Удостоверение за сключен граждански брак № 19628/01.09.1991 г., издадено от Общински народен съвет Панагюрище, въз основа на Акт за граждански брак № 83/01.09.1991 г. се установява, че ищците Н.Н.С. и Т.М.С. са съпрузи.

По делото е приложен Нот. акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка № 237, том І, н.д. № 384/1971 г. по описа на Районен съд Панагюрище за нотариалните дела, от който се констатира, че наследниците на Д.Н. С., а именно – П.Д.П., И.Д. С., Ц. Н. С.а, Г. Д.А., Л.Г.С.и Ц.Г.Д., са признати за собственици на празно дворно място с площ от 950 кв.м., с административен адрес: ***, при съседи – улица, С.И.А., Т.Б. и новооткрита улица, за което по плана на гр. Панагюрище от онзи период е отреден имот, планоснимачен № 3888, в кв. 194 по плана на града.

От приложеното по делото Удостоверение за данъчна оценка, изх. № 6307008393 от 15.02.2017 г., издадено от О.П. се констатира, че данъчната оценка на целия процесен недвижим имот възлиза на сумата от 44084,40 лв.

Съгласно приложената по делото Скица на поземлен имот № 15-33898/27.01.2017г., издадена от СГКК- гр. Пазарджик, процесният недвижим имот е с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, за който е отреден идентификатор *****.***.****, представляващо собственост на П.Д.П.,***, Н.Н.С., Ц. Н. С.а, Ц.Г.Д., Л.Г.С., И.Д. С.и Г. Д.А..

Видно от приложеното по делото Удостоверение за наследници, изх. № 1425/20.09.2017 г., издадено от О.П. въз основа на Акт за смърт № 32/27.02.1940 г.- за Д.Н. С., бивш жител *** е, че покойният наследодател на част от страните по делото, е починал на 25.02.1940 г., като е оставил за свои наследници ответника Н.Д.П., ответника Г.Д.П., ответника Д.Н.П. и ответницата М.Г.Н., като деца и внуци на покойната му дъщеря П. Д.П.,  както и ответницата С.Т.П., ответника Н.А.П., ответницата П.А.Д., като съпруга и деца на покойния му внук А.Н.П.. Наследници на общия наследодател Д.Н. С., съгласно същото удостоворение за наследници са и: Л.А.К., Д.Л.К., като съпруг и деца на покойната внучка на общия наследодател Л. И.К. – дъщеря на сина на Д.С.– И.Д. С.и ответницата Р.И.К.- дъщеря на И. С..

По делото е приложено Удостоверение за наследници изх. № 1000-3615/18.08.2017 г., издадено от Район Централен на община Пловдив- за наследниците на Н.Д.А., като дъщеря на общия наследодател Д.Н. С., която е починала на 14.07.1946 г. и е оставила за свои наследници ответниците Д.М.К. – дъщеря и К.М.С. – син – деца на покойната й дъщеря Л.Г.С..

По делото е приложен Акт за частна общинска собственост, № 2852/20.11.2017 г., вписан като Акт № 2, том VІІ, входящ рег. № 1740 от 22.11.2017 г. по описа на Служба по вписванията Панагюрище, от който се констатира, че О.П. е актувала правото си на собственост върху 1235/3135 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *****.***.**** по плана на гр. Панагюрище, целия с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията -урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, като съгласно посоченото в акта за частна общинска собственост, имотът е с административен адрес: ***, за който имот е отреден планоснимачен № 3652, в кв. 194 по тогава действащия план на града.

От събраните по делото писмени доказателства безспорно се установи, че ищците Н.Н.С. и Т.М.С. са придобили 50/3135 от процесния недвижим имот, първоначално чрез дарение, с Нот. акт за дарение от 09.06.2016 г. и още 900/3135 -чрез последваща, непосредствено след дарението, продажба на недвижим имот. По делото безспорно се установи, че наследодателите на ответниците, които са наследници на Д.Н. С., са признати за собственици на празно дворно място от 950 кв.м., през 1971 г. с Нот. акт за право на собственост върху недвижим имот № 237, том І, н.д. № 384/1971 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела. С Нот. акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка № 58, том ІІ, н.д. № 490/ 1968 г. С.И.А., наследодателката на Л. Н. М., е призната за собственица на 950 кв.м., представляващи празно дворно място, с административен адрес: ***, при съседи улица, наследници на С.Ф., А.Т.Б.и наследници на Д.Н. С..

От приложения по делото Акт за частна общинска собственост се констатира, че О.П. притежава правото на собственост върху 1235/3135 ид. ч. от процесния недвижим имот, като актуването е осъществено през 2017 г.

Съдът счита, че следва да бъде допусната делба на недвижимия имот, при квоти: 950/3135 ид.части в общ дял на ищците Н.Н. С. и Т.М.С., 1235/3135 ид. части от недвижми имот -за О.П. и 3/72 от 950/3135 ид. ч.- за Н.Д.П., 3/72 от 950/3135 ид. ч.- за Г.Д.П., 6/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за Д.Н.П.; 6/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот -за М.Н.Г., 2/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за С.Т.П.; 2/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за Н.А.П., 2/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за П.А.Д., 6/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот -за Д.Л.К., 6/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за Л.А.К., 12/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за Р.И.К.; 12/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за Д.М.К. и  12/72 от 950/3135 ид.ч. от процесния недвижим имот- за К.М.С..

Така мотивиран, Панагюрският районен съд счита, че предявения от ищците Н.Н. С. и Т.М.С. иск за делба на съсобствен недвижим имот следва да бъде уважен, като имотът бъде допуснат до делба при посочените по-горе квоти.

Така мотивиран, на основание чл. 341 от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с административен адрес: ***, който е с площ от 3135 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с нормер по предходния план на гр. Панагюрище – 3652, в кв. 194 по плана на града, при съседи, съгласно настоящия план: имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****; имот с идентификатор *****.***.****и имот с идентификатор *****.***.****, при квоти: 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.части -в общ дял на ищците Н.Н.С., с ЕГН- ********** и Т.М.С., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Г.М. от Пазарджишка АК; 1235/3135 (хиляда двеста тридесет и пет три хиляди сто тридесет и пети) ид. части от недвижми имот- за О.П., с ЕИК- 000351743, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“№ 13, представлявано от кмета Н.Б.; 3/72 (три седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид. ч. -за Н.Д.П., с ЕГН- **********,***; 3/72 (три седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид. ч.- за Г.Д.П., с ЕГН- **********,***; 6/72 (шест седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за Д.Н.П., с ЕГН -**********,***; 6/72 (шест седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за М.Н.Г., с ЕГН- **********,***; 2/72 (две седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за С.Т.П., с ЕГН- **********,***; 2/72 (две седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за Н.А.П., с ЕГН- **********,***; 2/72 (две седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за П.А.Д., с ЕГН -**********,***; 6/72 (шест седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за Д.Л.К., с ЕГН- **********,***; 6/72 (шест седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот-за Л.А.К., с ЕГН- **********,***; 12/72 (дванадесет седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот -за Р.И.К., с ЕГН-**********,***; 12/72 (дванадесет седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот- за Д.М.К., с ЕГН- **********,*** и  12/72 (дванадесет седемдесет и втори) от 950/3135 (деветстотин и петдесет три хиляди сто тридесет и пети) ид.ч. от процесния недвижим имот -за К.М.С., с ЕГН - **********,***.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: