Р Е Ш Е Н И Е

118

 

19.07.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и девети май

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          

                                                                                                                         

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

474

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.422, във връзка с чл. 124 от ГПК и във вр. с чл.55 от ЗЗД.

В исковата си молба ДФ „З.”, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, чрез старши юрисконсулт К.Н.- Г., срещу Г.П.Г.,***, твърдят, че на основание Договор № 13/112/03261 от 14.10.2009 г. - за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който договор е сключен между ДФ „З.” – Разплащателна агенция и Г.П.Г., е получена възмездна финансова помощ в размер на 24 446,00 лв., представляваща първо плащане по този договор. Фондът-ищец твърдят, че съгласно т. 2.2 от този договор, помощта се изплаща на два етапа. Първото плащане в размер на 24446,00лв.се осъществява след сключване на договора, а второто плащане- в размер на 24446,00лв.- при извършени инвестиции, подробно описани в таблица за инвестиции в дълготрайни материални активи, които включват закупуване на трактор и създаване на нова овощна градина от лешници с площ от 18 дка до третата година от подписването на договора, както и нарастване на икономическия размер на стопанството с 5 икономически единици. Фондът - ищец твърдят, че ответникът се е задължил да направи всички инвестиции до годината на проверката, т.е. в срок до 19.10.2012г.

В изпълнение на задълженията си, ДФ „З.” е превел по сметка на ответника Г. сумата в размер на 24446,00лв. на 19.01.2010г., а с Анекс № 1 от 28.05.2010г. към горецитирания договор № 13/112/03614 от 19.10.2009г.- за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” е направено изменение на договора в частта относно приложение 1, което представлява таблица с инвестиции в дълготрайни материални активи, като останалата част от договора не е променен. В исковата молба се сочи, че съгласно договора, фондът- ищец изплаща помощта при условие, че ползвателят Г. е извършил всички инвестиции, основни дейности и цели по одобрения проект, съобразно с условията и сроковете по договора, анексите към него и действащите нормативни актове, като в договора е разписан и срока за извършване на поетите задължения – 19.10.2012г. ДФ „З.” твърдят, че предвид разпоредбите на чл.23б от Наредба № 9- за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”, преди подаване на заявката за второ плащане от страна на ответника, служители на ДФ следва да извършат проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представения бизнес план, като резултатите от това посещение следва да се вземат предвид при установяване на фактическото съответствие – икономическия размер на стопанството и при обработката на заявките за плащане. В исковата молба се твърди, че на 03.12.2012г. е възложена проверка на място, която е извършена в присъствието на ответника Г. и същият е подписал контролния лист без направени забележки. Констатациите от проверката са, че тракторът се намира в един автосервиз, за който бенефициентът Г. няма документи за съхранение в обекта, а на имотите посочени в контролния лист се установява, че по посадъчния материал няма ясни белези за растителния вид, а пръчките не са здраво засадени и прикрепени в почвата. На 14.12.2012г., твърдят фондът- ищец в исковата молба, Г. е подал заявка за второ плащане по договора, а съгласно точка 4.4. буква „е” от договора, за да получи второ плащане ответникът е трябвало да направи заявка за второ плащане в рамките на срока, определен от Наредба № 9- за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”. Ищците твърдят, че в разпоредбата на чл.24, ал.1 от същата наредба, при кандидатстване за второто плащане се подава заявка по образец, като заявката за второто плащане след третата или четвъртата година се подава не по-късно от два месеца, след изтичането на срока определен от чл.7, ал.1 от същата наредба. Ищците твърдят, че с уведомително писмо за отстраняване на нередовности № 110/19.12.2012г., ответникът Г. е уведомен, че следва да представи описани в писмото документи, като сочат, че на 04.02.2013г. това писмо е изпратено по пощата и е получено от родственик на ответника – В. Г., на 28.12.2012г. На 04.02.2013г. ответникът Г. е представил изисканите документи под опис. В исковата молба се твърди, че на 25.01.2013г., с докладна записка старши експерт от отдел „РРА” при ОД на ДФ „З.” гр.Пловдив е извършил проверка на място на ответника Г. и е уведомил Изпълнителния директор на фонда и административните ръководители на Областната дирекция в Пловдив за установени нередности при проверката, като е изискал отговор на поставени въпроси. Сочи се, че в докладната записка са описани надлежно нередовностите по отношение на растенията от лешников вид, които са описани като вид и посадъчен материал, който не отговаря на представените документи за периода на тяхното засаждане. Посочено е, че посадъчния материал е без отличителни белези на растителния вид, поради което не може да се установи дали това са лешници или не. Посочено е, че състоянието на имотите към момента на проверката е лошо, храстите около посадъчния материал са с големина колкото а дори и по-големи от посадъчния материал. При проверката е установено, че посадъчния материал не е здраво и подходящо засаден в земята, а напротив – излиза от почвата без никакъв проблем. Една част от растенията имат коренова система, а друга част нямат никаква коренова система. Според исковата молба, със Заповед № 03-160-РД/73 от 04.03.2013г. на ОД на ДФ „З.” Пловдив, е спряна обработката на заявката на Г. за второ плащане и е предложено на Дирекция „Противодействие на измамите” да бъде извършена проверка на ответника, относно фактите посочени в доклада от 25.01.2013г. За проверката е сезирано и МВР, като е образувано досъдебно производство № 153/2013г. по описа на „ПИП” при МВР Пловдив, като в хода на производството е извършен оглед на местопроизшествие от 29.05.2013г. и е установено, че на парцелите, заявени от ответника Г. има редове изсъхнали пръчки, без листа и без пъпки с височина между 60 и 100 сантиметра, като в досъдебното производство е изготвено и заключение от агротехническа експертиза. В експертизата е посочено, че имотите на Г.Г. са в непосредствена близост с имоти на други бенефициенти на ДФ „З.” с декларирани насаждения от лешници, със схема на засаждане 4х4, заплевено, както в реда така и в междуредието. В експертизата е установено, че живите лешникови дървета са до 5% в имотите, като наличието на единични живи дръвчета или храстчета са от порядъка на от 1 до 10-15%, което не може да се нарече насаждение. Констатирано е, че към 29.05.2013г. не е създадено годно за експлоатация лешниково насаждение, като не са положени необходимите грижи за растенията, като редовна обработка, торене и напояване. На 12.11.2014г., според ищците, ответникът Г. е уведомен, че при проверката на място, приключила на 10.11.2014г., е констатирано, че има засадени 1448 броя лешникови фиданки върху площ от 25,575 дка, като в тези цифри влизат и фиданки, засадени през 2014г., поради което са констатирани несъответствия описани в контролен лист, на който Г. е можел да направи забележки и възражения в рамките на 14 дни от получаване на писмото. На 28.11.2014г., съгласно исковата молба, Г. е представил обяснително писмо относно причините за откритите несъответствия и е приложено свидетелство за професионална квалификация. Със Заповед за отказ за изплащането на финансовата помощ № 01-163-6500/141/1 от 03.02.2015г., издадено от Директора на Областна дирекция на ДФ „З.” Пловдив е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по договора, поради това, че Г. не е изпълнил всички инвестиции, основни цели и дейности, предвидени за изпълнение на бизнес плана, като не е създадено годно лешниково насаждение и не е доказано нарастване на икономическия размер на земеделското му стопанство. Сочи се, че неточното изпълнение на поетите по договора задължения – неполагане на дължима грижа за създаване на стопанство, което да е годно и да е в съответствие с добрата агротехническа практика. Сочи се, че на 18.05.2015г. от страна на фонда -ищец е извършена нова проверка в присъствието на Г., при която проверка е установено, че междуредовите пространства са затревени, не са видни почвени обработки за календарната 2015г., голяма част от насажденията са млади, новозасадени, с малки листенца или листни пъпки, като броя на растенията, установен чрез преброяване на всяко живо насаждение, са общо 1131 броя растения за двата заявени от Г. парцела, като Г. собственоръчно е написал към листа на проверката, че няма забележки към проверяващите и е запознат с резултатите от проверката, като при подписване не е получил копие от контролния лист. С уведомително писмо изх. № 01-162-6500/88 от 21.05.2015г. Г. е уведомен за несъответствия, констатирани при проверката и му е изпратено копие от контролния лист, като му е дадена възможност в 14 -дневен срок от получаване на писмото да изпрати обяснително писмо относно разликата в измерената площ на имота, заявен от него. Според фонда -ищец, предвид неизпълнението от страна на ответника Г. на всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени за изпълнение на бизнес плана по създаване на лешниково насаждение и нарастване обема на земеделското му стопанство, както и поради неточно изпълнение на поетите по  договор задължения, е констатирано, че е налична и дата на констатираните нередности – 14.11.2012г.

ДФ „З.” моли съда, да постанови решение, с което да бъде осъден Г.П.Г. да заплати на ДФ „З.” сумата от 24446,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 1189,96лв., считано от 10.03.2015г. до 31.08.2015г. и ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015г. до окончателното изплащане на сумата.

Претендират сторените съдебно -деловодни разноски.

Молят да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, каквато е допусната, назначена и изготвена.

Молят да бъде допусната съдебно-агротехническа експертиза, каквато е допусната, назначена и изготвена.

Представят следните писмени доказателства в копие: Заповед № 03-РД/1869 от 19.12.2012г. на Директора на ДФ „З.”; Извлечение от задължение по партида на длъжник от 01.08.2015г.; Договор № 13/112/03614 от 19.10.2009г., сключен с Г. П. Г.,ведно с таблици за дълготрайни материални активи, бизнес план по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери” с обща информация и приложения; Заявка за плащане по мярка 112; Уведомително писмо за отстраняване на нередовности № 110/19.12.2012г.; Обратна разписка от „Стар пост” от 28.12.2012г.; Уведомително писмо от 04.02.2012г. от Г.Г.; Скица на поземлен имот № 493 от 15.01.2013г.; Талон за регистрация на договор за аренда – 2 броя; Докладна записка вътрешен № 03-163-1069/25.01.2013г.; Докладна записка от Д.Т.с вх. № 03-163-1069/04.04.2013г.; Заповед № 03-160-РД/73 от 04.03.2013г.; Докладна записка от Д.Т.вх. № 03-1630-1069 от 04.04.2013г.; Уведомително писмо по ЗМ/ИП-153 от 29.05.2013г.; Протокол за оглед на местопроизшествие от 29.05.2013г.; Заключение от агротехническа експертиза по ДП 153/2013г. по описа на „Сектор ПИП” при ОД на МВР Пловдив; Заповед № 03-160-РД/580 от 23.10.2014г.; Правилник за дейността на Дирекция „Технически инспекторат”; Контролен лист от проверка – 2 броя; Договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка и търговия с биологични продукти № 2263 от 04.06.2014г.; Удостоверение от 07.11.2014г.; Договор за съхранение и пазене на движимо имущество от 11.12.2013г.; Договор за извършване на машино-тракторни услуги от 01.10.2013г.; Дневник за проведени химически обработки и употребени торове от 26.09.2013г.; Констативен протокол от 17.02.2014г.; Формуляр по качеството към доклад към КП № 1563/17.09.2014г.; Регистрационна карта на земеделски производител от 27.01.2014г.; Анкетна карта за регистрация на земеделски производител от 27.01.2014г.; Обяснения от Г.Г. от 07.11.2014г.; Отчет за приходите и разходите на земеделския производител Г.Г. през периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г.; Аналитичен регистър на ЗП Г.Г.; Отчет за приходите и разходите на ЗП Г.Г. за периода от 01.01.2014г. – 10.11.2014г., ведно с аналитичен регистър; Контролен лист за процедурна проверка от 11.11.2014г.; Уведомително писмо изх. № 01-162-6500/984 от 12.11.2014г.; Обратна разписка от „Стар пост” от 19.11.2014г.; Обяснително писмо вх. № 01-162-6500/984 от 28.11.2014г.; Свидетелство за професионална квалификация рег. № 2393/339 от 25.11.2013г.; Таблица за използваните парцели през 2014г.; нот.покана да доброволно изпълнение изх. № 01-163-6500 от 03.02.2015г.; Известие от нотариус К. от 06.02.2015г.; Заповед № 01-163-6500/141 от 03.02.2015г.; Докладна записка от Й.С.Я.изх. № 05-2-163/208 от 22.04.2015г.; Протокол за архивиране на работно досие; Заповед за извършване проверка на място № 281285 от 11.05.2015г. – 2 броя; Правилник за дейността на Дирекция „Технически инспекторат”; Докладна записка от П.М.изх. № 05-2-163/208 от 21.05.2015г.; Удостоверение № 440/14.04.2011г. на Г.П.Г.; Удостоверение № 369/06.02.2012г.; Фактура № 185/03.12.2012г. издадена на ЗП Г.Г.; Фирмен документ № 202 за качество на посадъчен материал.; Фактура № 226/20.12.2013г.; Фирмен документ № 242 за качество на посадъчен материал; Фактура № 246/25.10.2014г. и фирмен документ № 263 за качество на посадъчен материал; Сертификати – 3 броя; Договор за съхранение и пазене на движимо имущество от 11.12.2013г.; Дневник за извършени агро-технически мероприятия на култура лешници на Г.Г.; Уведомително писмо изх. № 01-162-6500/88 от 21.05.2015г. ведно с обратна разписка от 25.05.2015г.; Обяснително писмо от Г.П.Г. вх. № 01-162-6500 от 03.06.2015г.; Обратна разписка от Еконт експрес; Доклад за нередност № 100 от 08.07.2015г.; Решение за установяване наличие на нередност изх. № 05-2-163/434 от 08.07.2015г.; Изчисление на лошо вземане от 08.07.2015г.

В законоустановения срок ответникът Г. П.Г. представя писмен отговор на исковата молба, в който оспорва изцяло предявения иск, като недопустим и неоснователен. Сочи, че следва фондът -ищец да конкретизира обстоятелствената част на исковата молба, тъй като се касае за облигационен иск между страните по делото и се твърди, че има не изпълнение на договорните задължения от страна на ответника, без да се посочва какво точно е неизпълнението, пълно, частично, в какво се изразява то, има ли несъответствие между бизнес плана, който е представен и приет от ДФ „З.” и влече ли то пълно неизпълнение по договора, за да се иска обратното престиране на процесната сума от 24446,00лв., какви основни дейности и цели са предвидени в бизнес плана до годината на проверката и приключването на договора, а именно- в срока до 19.10.2014г., които дейности Г. да не е извършил. Ответникът счита недопустим предявеният иск, тъй като към датата на предявяване на исковата молба в Административен съд Пловдив е налице висящ спор между същите страни по адм.дело № 408/2015г. за обжалване на заповед № 01-163-6500/141-1 от 03.02.2015г. на директора на ОД „Д. фонд З.” Й.Я., с която е отказано изплащането на финансовата помощ, представляваща второ плащане по договора, сключен между ответника Г. и фонда -ищец, както и връщането на полученото първо плащане в размер на 24446,00лв., ведно с дължимите лихви.

Моли да бъде задължен фондът- ищец, да представят доказателства, че заповед № 01-163-6500/141-1 от 03.02.2015г.в на директора на ОД Д. фонд „З.” Й.Я. е влязла в законна сила. Ако същата не е влязла в сила, Г. моли настоящото дело да бъде прекратено, тъй като искът е преждевременно предявен. В отговора на исковата молба ответникът твърди, че е налице пълно изпълнение по договора. Сочи, че в бизнес плана и в договора с фонда -ищец е записано задължението му за създаване, презасаждане и отглеждане на лешници, като тези три дейности ответникът Г. безспорно е изпълнил към есента на 2012г., когато е трябвало да бъде направена проверка съгласно заложеното в бизнес плана му. Вместо такава проверка, според отговора на исковата молба, е имало посещение на място на 04.12.2012г. от Р.С.Т., като в докладните, които същата е изготвила се твърди, че е направила проверка на място. Според ответника, на посещението на място, извършено на 04.12.2012тг. и 05.12.2012г. освен Р.Т., в качеството на експерт е присъствал и втори експерт от гр.Бургас – главен експерт С.П., като в контролния лист ОП-1 за посещение на място в полето, където следва да бъде вписано името на втория експерт, фигурира името и подписа на Н.Н.–началник отдел РРА, а не на присъствалия втори експерт от гр.Бургас С.П.. Неговото име е отразено като „лице в полето”. Ответника Г. твърди, че разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато се установи, че кандидатът ползва заявените площи, същите се поддържат в добро земеделско и екологично състояние, размерът на използваната от земеделското стопанство площ и земеделски парцели, не са по малки от предвидените по реда на чл.39, ал.2, като разплащателната агенция проверява заявените за подпомагане кандидати и размерът на плащането се отказва или намалява, ако кандидата стопанисва площи или земеделски парцели, които са по-малки от определените, отказва в случаите, когато за съответните площи не са спазени условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, ако кандидатът възпрепятства проверката, ако е заявил площи, които не стопанисва, ако за една и съща площ са подадени две или повече заявления и за застъпването на площите не е направено отстраняване.Тогава разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва такова, съгласно критериите установени в законодателството на Европейския съюз. Ответникът твърди, че за извършеното на място посещение от Р.Т. не е изготвен контролен лист, не е изготвен контролен доклад и ако при такава проверка в последствие бъдат открити нередности, следва да се изготви доклад, който трябва да се представи на заявителя, в случая- Г.. По отношение на посещението и проверката на терена, ответникът твърди, че посещението на място, извършено от Р.Т. е вид административна проверка, която не е уредена от Наредба № 102 от 22.08.2006г. и Регламент № 796/2004г. на Комисията от 22.04.2004г. Сочи, че резултатите от посещението на Т. не са вписани като основание за отказ за второто плащане и въпреки, че посещението е последвано от докладна записка и подаване на сигнал до Върховна касационна прокуратура на Република България, на ответника е повдигнато обвинение и е привлечен като обвиняем по ДП № 54/2014г., което в последствие е било прекратено. След прекратяването на досъдебното производство, на 07.11.2014г. и 13.05.2015г. на ответника Г. са извършени две проверки от Техническия инспекторат Пловдив, за които са представени заповеди за извършване на проверки и замерване с GPS, както и преброяване на живите фиданки в имотите, обработвани от Г., проверка на техниката, документална проверка относно изпълнение на бизнес плана и договора с ДФ „З.”. Ответникът твърди, че и двете проверки са завършили с доклад, който му е връчен впоследствие. Твърди, че при посещението на 04.12.2012г., извършено от Р.Т. и С.П., такъв доклад не е връчен, като Р.Т. му е връчила само една страница „Контролен лист – ОП-1 ПМ”- заключение за посещение на място, връчена за подпис от Г.. Твърди, че му е поднесена за подпис абсолютно празна бланка, в която са липсвали отметки на въпросите номерирани под 1, 2 и 3, като в полето с обозначение „Забележки”, не са фигурирали такива забележки. Г. твърди, че е задал въпроса на експерта защо подписва празна бланка, на което Р.Т. му е отговорила „Защото нямам забележки”. Ответникът сочи, че в резултат на посещението от 04.12.2012г. е оформен документ, с който се е запознал от исковата молба, към която фондът- ищец е приложил този документ.

На основание чл.193, ал.1 от ГПК, ответникът Г.Г. моли да бъде открито производство по оспорване на контролен лист за посещение на място от 04.12.2012г., като твърди, че този контролен лист е неистински.

Моли да бъде задължен фонда- ищец да представи контролния лист в оригинал.

Моли да му бъде дадена възможност с писмена молба да посочи имената на трима свидетели при режим на довеждане.

Г.Г. твърди, че съгласно с бизнес плана, представляващ неразделна част от договора с фонда -ищец, първите 8 декара лешникови насаждения са засадени през 2009г., 7 декара са засадени през 2010г. и 13 декара са засадени през 2011г., като общо, съгласно плана, са засадени 28 декара лешници, а съгласно договора е налице изпълнение, ако част от площите, а именно -18 декара са засадени съгласно условията на бизнес плана. Според ответника, той отглежда насажденията напълно биологично, без използването на каквито и да е препарати и хербициди, който факт е пропуснат не само от фонда -ищец, но и в заключенията на вещите лица. Възразява да бъде допуснато като свидетел вещото лице, изготвило експертизата по досъдебното производство, като не възразява да бъдат допуснати другите двама свидетели, участвали при извършване на проверката на място, както и не възразява срещу приемането на приложените от ДФ „З.” писмени доказателства.

Г.П. Г. моли съда, да бъде допусната съдебно-агротехническа експертиза, при която вещото лице да даде отговор не само на въпросите зададени от фонда -ищец, но и на следните въпроси поставени от ответника въпроси, а именно: 1.Каква част от засадената площ от 28 дка е годна, съгласно условията в договора и приетия бизнес план. 2.Има ли нарастване на икономическите единици на стопанството, с колко единици е това нарастване, тези икономически единици покриват ли напълно изискванията, заложени в бизнес плана и договора. 3.Оказали ли са влияние климатичните условия през 2010г., 1011г. и 2012г. върху растежа на лешниковите насаждения. 4.Благоприятна ли е структурата на почвата, на която са засадени лешниковите градини за развитие на тази култура. 5.Влияе ли отрицателно на растежа на лешниковите насаждения пълното им биологично отглеждане. 6.Има ли разлика в растежа и периода на плододаване между насажденията, които се третират с химични препарати и тези, които се отглеждат напълно биологично, без употреба на подобрители.

Г.Г. моли да бъдат задължени ДФ „З.” да представят заповед, с която са определени лицата, извършващи проверка на място на 04.12.2012г., както и на експертите определени да извършат тази проверка.

Моли да бъдат допуснати до разпит 8 души свидетели, като му бъде дадена възможност да посочи имената им с допълнителна писмена молба до съда, с чиито показания ще установява факта на извършената проверка от старши експерт Р.Т. на 04.12 и 05.12.2012г., както и подписите върху непопълнени празни листове.

Моли да бъдат задължени фонда -ищец да представят оригинал от контролния лист за посещение на място от 04.12.2012г., както и да представят докладна записка от С.П..

Моли да бъдат задължени ДФ „З.” да представят придружително писмо на директора Й.Я., както и докладна записка на Ю.М.вх.№ 03-0416.66-29 от 10.09.2013г., постъпили на 21.01.2015г., ведно с докладните на Р.Т. и С.П..

Моли, да бъдат задължени ищците да представят сигнал до ВКП на Република България, както и правилника за извършване на посещение на място и проверка на място.

Моли да му бъде дадена възможност да представи и други писмени доказателства.

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение изх. № 3973 от 02.10.2015г., издадено от АХД № 408/2015г. по описа на Административен съд Пловдив, І-ви състав; Анекс към договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, означаване и търговия с биологични продукти № 2263/25.05.2015г.; Приложение № 1 към точка 1 от договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, означаване и търговия с биологични продукти № 2263/25.05.2015г.; Удостоверение от 04.06.2014г. издадено от Балкан биосерт”; Анекс към договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, означаване и търговия с биологични продукти № 867/23.12.2009г.; Уведомително писмо от „Балкан биосерт”; Потвърждение и декларация за предоставяне на информация от 29.03.2011г.; Договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, означаване и търговия с биологични продукти № 2263/04.06.2014г.; Сертификат – 5 броя; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 02.09.2014г.; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 26.09.2013г.; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 25.06.2012г.; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 15.04.2011г.; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 11.06.2010г.; Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества от неизвестна дата от 2009г.; Уведомително писмо изх. № 01-162-6500 от 21.05.2015г.; Правилник за дейността на Дирекция „Технически инспекторат” – 2 броя; Уведомително писмо изх. № 01-162-6500 от 12.11.2014г.; Обяснително писмо от ответника Г. на уведомително писмо изх. № 01-162-6500/984 от 12.11.2014г.; Уведомително писмо изх. № 01-162-6500/984 от 12.12.2014г.; Избор на заявление – 10 броя.

Делото е внесено и разгледано в няколко открити съдебни заседания, разпитани са свидетели.

С протоколно определение от 07.12.2016г., Панагюрският районен съд, на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, е спрял съдопроизводствените действия до приключване с влязло в сила решение на друго дело, което има значение за правилното разрешаване на настоящия спор.

На 05.12.2018г. в канцеларията на Панагюрския районен съд е постъпила молба от процесуалния представител на ответника Г.Г.- адвокат И.Ц. от Пазарджишка адвокатска колегия, в която се сочи, че производството по настоящото дело е било спряно до влизане в сила на решение по адм. дело № 408/2015г. по описа на Административен съд Пловдив. Ответникът моли съдопроизводствените действия по настоящото дело да бъдат възобновени, с оглед наличието на влязло в сила решение на ВАС, което прилага.

В открито съдебно заседание Фондът- ищец са представлявани от процесуалния им представител -юрисконсулт К.Н..

Ответникът Г.П.Г., редовно призован, не се явява в открито съдебно заседание. Вместо него се явява процесуалният му представител -адвокат И.Ц., от Пазарджишка АК.

По делото са разпитани свидетелите Р.С.Т., А.Л.К., Д.Л.Д.и С.К.Г..

От приложения по делото Договор № 13/112/03614 от 19.10.2009 г. се констатира, че фондът- ищец е предоставил на Г.П.Г., в качеството му на ползвател, безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 892,00 лв., платима на два транша, като първото плащане е в размер на 24 446,00 лв.- с цел извършване на всички инвестиции, основни дейности и цели по одобрения проект и съобразно условията и сроковете, определени в договора и анексите към него. С договора ответникът Г. се е задължил да осъществи всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени в бизнес плана по договора, в срок до 19.10.2012 г.

Пак там се сочи, че ползвателят не е подал заявка за второ плащане в рамките на срока, определен от Наредба № 9 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанство на млади фермери“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

От приложената по делото като Приложение № 1, таблица за инвестиции в дълготрайни материални активи към Договора на Г.П.Г., се констатира, че същия е поел ангажимент да закупи отклоняваща се фреза – 1 брой, 47 метра ограда за земеделска земя, както и създаването на овощна градина от лешници, в размер на 18 дка. Основните дейности и цели към договора са посочени като: Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици; Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност, относно тези проблеми; Увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, подобряване механизацията на стопанството, чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; Придобиване на професионална квалификация в областта на З.то и преминаване към биологично производство.

С Анекс от 28.05.2010 г., Фондът- ищец и ответника Г.П.Г. са се споразумели Приложение № 1 към договора да предвижда закупуване на трактор и създаване на овощна градина от лешници.

На 17.03.2009 г. ответникът е определил, че в началото на подпомагането на стопанството, икономическите единици на стопанството му възлизат на 2,47, а предвиждането за нарастване на стопанството е на 8,03 икономически единици.

От приложеното по делото Уведомително писмо за отстраняване на нередовности изх. № 01-163-6500/19.12.2012 г. до Г., се установява, че при разглеждане на документите на ответника, Фондът- ищец са поискали да представи скица на имот с идентификатор 55302.404.35 в срок от 10 работни дни, както и талон за регистрация на договор за аренда на същия имот, с променен начин на трайно ползване.

Видно от Докладна записка изх. № 03-163-1069/25.01.2013 г., изготвена от Р.С.Т. на длъжност „Старши експерт“ в Регионална разплащателна агенция -Пловдив, се установява, че във връзка с подадени заявки за второ плащане е разпределена за извършване на посещение на място на няколко бенефициенти, сред които е и Г.П.Г., като на същия тя е позвънила по даден за връзка с него телефон от непознато лице. В докладната записка се сочи, че имотите, които е следвало да посети експерта се намират в непосредствена близост един до друг, а техниката се намира в друг обект, в който се съхранява техниката и на други млади фермери като М.Г., Б.Д., Д.Д., В.В., П.П.. От докладната се констатира, че техниката е посетена в автосервиз в гр. Панагюрище, като експертът е констатирал, че собствеността на Г.П.Г. представлява трактор Т- 25 А, а останалата техника се намира на други места. При проверката на съответните растителни култури се установява, че посадъчният материал излиза от земята без никакъв проблем, като една част от растенията имат коренова система, а други нямат такава.В докладната не е посочено дали и кой от недвижимите имоти, посетени по време на проверката, е обработван от Г.П.Г..

По делото е приложена Нотариална покана за доброволно изпълнение от ДФ „З.“, РРА- Пловдив, отправена до ответника Г.П.Г., в която се сочи, че на Г. е отказано изплащане на финансовата помощ, представляваща второ плащане по Договор № 13/112/03614 от 19.10.2009 г., тъй като Г. не е изпълнил всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени за изпълнение на бизнес плана, а именно – създаване на годно лешниково насаждение, като по този начин да докаже нарастване на икономическия размер на земеделското си стопанство, като на основание т.4.4, б. „а“ и б. „б“ и т.4.7 от същия договор, във връзка с чл. 8, ал.1, т.1 и т .2 от Наредба № 9/03.04.2008г., Г. дължи връщане на полученото първо плащане по договора в размер на 24446,00 лв.

Съгласно приетата по делото Заповед № 01-163-6500/03.02.2015 г., Директорът на Областна дирекция на фонда- ищец е отказал изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по договора, на ответника Г.П.Г..

Видно от приложеното по делото Удостоверение № 440/14.04.2011 г., Г.П.Г. е взел участие в информационна дейност – семинар, с продължителност 18 учебни часа, на тема „Мярка 214-Агро екологични плащания – Обща агро екология“, проведена от център за професионално обучение към Национална служба за съвети в З.то през периода 12.04.2011-13.04.2011 г.

Видно от приложеното Удостоверение № 369/06.02.2012 г., издадено от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – „Мярка 111 – Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, Г.П.Г. е взел участие в семинар на тема „Управление на неприятелите на земеделските култури – добри растителнозащитни практики“, проведена в периода 03.02.2012-05.02.2012 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

По делото е приложено Свидетелство за професионална квалификация № 68629/25.11.2013 г., от което се констатира, че Г.П.Г. е придобил квалификация „Икономист“ със специалност „Земеделско стопанство“.

Видно от Договор за покупко-продажба, сключен на 01.03.2010 г., Г.П.Г. е закупил от „Елит Комерс“ ООД, гр. Казанлък 350 бр. лешникови издънки на обща стойност от 252,00лв.

Съгласно Договор за покупко-продажба от 01.12.2010 г., Г.П.Г. е закупил от същото дружество още 700 броя лешникови издънки, на обща стойност 504,00 лв. Това се потвърждава и от приложената по делото фактура № 185/03.12.2012 г., както и от фирмен документ № 202, за качество на посадъчния материал, издаден от дружеството в гр. Казанлък.

По делото е приложен Договор за контрол и сертификация на биологичното произвоство, преработка, търговия с биологични продукти, № 2263/04.06.2014 г., съгласно който „Балкан Биосерт“ ООД, е сключил договор с ответника за осъществяване на контрол и сертифициране за спазване правилата за биологично произвоство на земеделски култури, срещу определено възнаграждение. Към договора е приложен и Анекс, от който е видно, че сертификацията е за територии в общ размер 2,85 хка.

По делото е приложен Дневник за поведените химични обработки и употребените торовое, подобрители на почвата и биологично активни вещества от 15.04.2011 г., от който се констатира, че не са използвани химични вещества за реколтата от 2011 г., като проверката е извършена на 09.06.2011 г. от Българска агенция по безопастност на храните – Областна дирекция Пазарджик, както и че, такива проверки са извършени и на 25.10.2011 г., и на 28.12.2011 г.

На 28.12.2011 г. е констатирано също, че и културите от лешник не са нападнати от икономически важни вредители.

Приложен е дневник за химични обработки от 28.12.2012 г., 10.06.2010 г., 15.04.2011г. и 25.10.2012 г.

По делото е приложен Контролен лист, съгласно правилник за дейността на Дирекция „Технически инспекторат“ към фонда- ищец, като Приложение № 8 е за проверка на място на документи и е констатирано, че ответникът е закупил колесен трактор от „Праидгруп“ ЕООД, от 11.10.2012 г. и закупуване на фиданки от лешник на 02.03.2010 г. , на 14.12.2010 г. и на 13.03.2012 г.

Съгласно приложения по делото Договор за аренда акт № 79, том І, рег. № 915/2009 г. по Общия регистър на Нотариус № 390- П. К., с район на действие Районен съд Панагюрище, на ответника е предоставена земеделска земя, нива с площ от 7,989 дка, местност „Драгоев Ръд“, в землището на гр. Панагюрище, като към него е приложена и скица.

Съгласно приложен по делото Контролен лист за проверка на място, изготвен на 19.03.2009 г., културите, които са включени за изчисление на минималния икономически размер от 2 единици ще бъдат отглеждани през стопанската година, като кандидатът е осигурил площ за отглеждане на културите. Посочено е, че съществува съответствие между декларираните данни и установеното при посещение на място от проверяващия В.В..

Видно от приложение № 7, представляващо Контролен лист 2 по мярка 112, икономическия размер на стопанството на ответника е 2,47 икономически единици.

Съгласно приложен по делото Контролен лист ОП 1, за посещение на място, земеделския производител Г.П.Г. е проверен относно наличието на транспортни средства и осъществено растениевъдство от М.К.на 03.12.2012 г. Описани са транспортните средства, обект на инвестицията, които са налични и са в експлоатация, като е описан трактор Т- 25 А, с ДР № ** *****. В контролния лист е посочено, че инвестирано в създаване на овощна градина в имот № ***** *** ***, с площ от 20,564 дка. и създаване на овощна градина от лешници в имот № ***** *** ** с площ от 7,989 дка. Посочено е, че такова съответствие липсва.

Съгласно контролен лист ОП 1, за проверка на място от 04.12.2012 г. е отбелязано, че тракторът се намира в един автосервиз и за него бенефициентът няма документи.

По делото е прието заключение на съдебно -агротехническа експертиза от което се вижда, че към 27.04.2016 г., в процесните недвижими имоти няма лешникови насаждения, като площите са обрасли с трева и храсти – къпини и шипки. Вещото лице сочи, че практиката за засаждане на лешници е извършена преди закупуването на посадъчния материал, тъй като засаждането е осъществено на 15.02.2010 г., а закупуването е на 02.03.2010 г. и засаждане на 25.11.2010 г., като фактурата за закупуването на 700 броя е от 14.12.2010 г. Вещото лице сочи, че лешникът е топлолюбиво и влаголюбиво растение, което вирее добре ако има достатъчно почвена и въздушна влага и в райони, където има засушаване и липсва влияние на големи водни басейни, е необходимо да се осигуряват по 2-3 поливки през вегетацията на растенията. Вещото лице сочи, че Средногорието, където се намират процесните недвижими имоти на ответника, се характеризира със сух климат и бедни на хранителни вещества почви, като, за да бъде създадено годно лешниково насаждение е необходимо да бъде осъществен правилен избор на терен, подготовка на терена чрез ригловане, оран, подравняване, набраздяване, качествен посадъчен материал с добре развита коренова система, в добро физиологично и здравно състояние, като се спазва технологията при засаждане на посадъчния материал и се полагат грижи през вегетацията в годините на отглеждане на младите трайни насаждения. Вещото лице сочи също, че са избрани неподходящи площи, с наклонен терен и липса на близки естествени водоизточници, като за лешниковите насаждения са подходящи леки глинесто -песъчливи и богати на хранителни вещества почви. Посочено е, че биологичното отглждане на лешниците не влияе върху разтежа и развитието им.

От разпита на свидетелката Р.С.Т., които съдът цени отчасти, тъй като същата от една страна е бивш служител на ДФ „З.“, а от друга страна е създавала част от документите, представени по делото, се констатира, че на л. 51 от настоящото гражданско дело, се намира изготвен от нея контролен лист за посещение на място, тъй като именно тя е извършила проверката. Сочи в показанията си, че проверката, която е извършила на 04.12.2012 г. се е състояла в това да се направи чисто визуален преглед дали съществуват насаждения, които да се отглеждат от бенефициента – ответника Г.. Сочи, че ако има 10 имота в 3 различни землища, времетраенето на проверката е по-дълго, отколкото при съседни имоти. Сочи още, че съществува Регионален технически инспекторат, чийто служители обхождат целите имоти, с джи пи ес. Установява, че не може да си спомни дали е пробвала да изкарва растенията от техните гнезда.

От показанията на свидетеля А.К., които съдът цени изцяло, се установява, че вероятно той е правил снимките, приложени по делото, но проверката се е осъществявала от свидетелката Т., която е попълвала контролните листове, а през това време свидетелят е стоял в колата и е съдействал при нужда от помощ на Т.. Сочи, че измервания с джи пи ес при такива проверки се осъществяват само ако е необходимо да се засичат площи, които не фигурират в контролните листове и тези измервания са само за справка.

От показанията на свидетелката Д.Л.Д., които съдът цени от части,  тъй като същата е била бенефициент на Фонда- ищец, се установява, че на датата на проверката е чакала проверяващата Р.Т. на входа на гр. Панагюрище, като е попитала дали трябва да носи някаква документация. Свидетелката разкрива, че след това са се чули с ответника, който й предал че ще заведе проверяващите в заведението „Старата къща“ на обяд, тъй като искат да обядват. Д. установява, че проверката е започнала между 13,00-13,30 часа, като свидетелката е помолила най-напред да бъдат проверени нейните имоти, поради необходимостта следобеда да пътува извън гарда. Сочи, че са проверили трактора на свидетелката и са продължили за проверка на терените, а Д. е останала в автосервиза при земеделската техника. Сочи, че след връщане от проверката на лешниковите насаждения, Т. е поднесла на Г. за подпис документи от проверката, като това са били контролни листове, около 17,00 часа. Изяснява, че са подписали празни листове, като Т. ги уверила, че няма забележки след проверката.

От разпита на свидетеля С.К.Г., които съдът цени изцяло, като непротиворечащи с останалите събрани по делото доказателства, се установява, че ответникът сам е показал на проверяващите отглежданите от него лешникови насаждения. Свидетелят сочи, че той е закарал проверяващите, за да покаже имотите на дъщеря си, те са огледали, направили са снимки, като не са извършвали действия по вадене на насаждения, тъй като теренът е бил замръзнал към датата на проверката. Г. разкрива, че проверяващите не са имали забележки, казали са, че всичко е наред, след което той се върнал в сервиза заедно с проверяващите.

Съгласно приложеното по делото Решение № 14478/26.11.2018г., постановено по адм. дело № 11790/2017 г. по описа на ВАС на Република България, ІV отделение, се констатира, че със своя заповед Изпълнителният директор на фонда -ищец е делегирал на директорите на областните дирекции свои правомощия, включително да вземат решения и да издават заповеди за одобрение или отказ за заплащане на финансова помощ по заявки за плащане, подадени по одобрени заявления за подпомагане по мярка 112- създаване на стопанства на млади фермери. Сочи се, че изпълнителният директор на ДФ“З.“ към момента на издаване на Нотариална покана за доброволно изпълнение № 01-163-6500/141/03.02.2015 г., която обективира отказ за изплащане на финансова помощ на ответника Г.Г., е бил  единствен компетентен да издава индивидуални административни актове, свързани с дейността на агенцията. Към този момент, се сочи в решението, Изпълнителният директор не е имал възможност да делегира възложените му правомощия и не е можел да преотстъпва такива права на подчинени нему лица. Такава възможност за делегиране на правомощия по ЗПЗП е уредена за първи път с промените в този закон от 13.02.2015 г., поради което издадената на 03.02.2015 г. Нотариална покана е нищожна, като издадена от длъжностно лице без материална компетентност. С оглед това, Решение № 1484/18.08.2017 г., посатновено по адм. дело № ***г. на Административен съд Пловдив е отменено и е прогласена нищожността на Нотариална покана за доброволно изпълнение № 01-163-6500/141/03.02.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на ДФ „З.“ Пловдив.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- счетоводната експертиза, съгласно което, икономическите единици на стопанството на ответника Г. за 2,9553 хка., възлиза по документи на 7,38 икономически единици, но съгласно иземерената площ при проверката на място възлиза на 7,16 икономически единици. Вещото лице сочи, че воденото счетоводно отчитане на дейността от земеделския производител Г. не е задължително и в този смисъл воденото от него счетоводство е по-аналитично от изискуемото по закон. В допълнителното си заключение вещото лице сочи, че съгласно Контролен лист от посещение на място и заключителен протокол от 2012 г., когато е подадена заявката за второ плащане от Фонда –ищец, културите, обект на инвестицията не са засадени, поради което нарастването на икономическите едини е 0, защото липсват основни култури.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че отвеникът Г.П.Г. е сключил с фонда -ищец Договор № 13/112/03261 от 14.10.2009 г. - за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който договор е сключен между ДФ „З.” – Разплащателна агенция и Г.П.Г. и е получена възмездна финансова помощ в размер на 24 446,00 лв., представляваща първо плащане по този договор. По делото се установи безспорно и категорично, че Г. е поел задължението да закупи селскостопанска техника – трактор, като е констатирана такава покупко-продажба при проверката от 04.12.2012г. Към тази дата е констатирано и наличието на закупен посадъчен материал – лешникови издънки от производител на растителен материал гр.Казанлък. Установи се, че ответникът е участвал в различни обучения, свързани с основни проблеми по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор и е придобил професионална квалификация в областта на З.то.

По делото не се събраха никакви доказателства кога и как са проверени обработваните от Г. земеделски площи, не можа да се установи той лично или други лица са посочили, кои са площите, обработвани от него, не се установи безспорно и категорично имало ли е окоренени фиданки на лешници в терените, посочени от Г., ако ги е посочил той, като не се установи безспорно, че е налице неизпълнение на поетите договорни задължения от старна на ответника.

Приетата по делото съдебно -агротехническа експертиза е извършила оглед на терена след 5 години и периода на отдалеченост във времето е променил растителните организми, които са виреели в тези площи по време на проверката.

По делото безпорно се установи, че при проверката са констатирани засадени площи, но не са констатирани наличието на плододаващи насаждения още повече, че  тази проверка е осъещствена след 3 години, а лешниковите насаждения започват плододаване през по-късен период от своето развитие.

От заключението на вещото лице по съдебно- агротехническата експертиза се установи безспорно и категорично, че изборът на земеделска култура лешник е неподходящ за отглеждане при съществуващите природно климатични и почвени условия в землището на град Панагюрище. Вещото лице безспорно и категорично сочи, че лешникът е топлолюбиво и влаголюбиво растение, което вирее добре при достатъчно почвена и въздушна влага и ако има засушаване и липсва влияние на големи водни басейни, лешниците трябва да бъдат допълнително поливани. В заключението си експертът сочи, че Средногорието се харатеризира със сух климат и бедни на хранителни вещества почви, които имат нисък бонитетен бал и плитък хумусен хоризонт, което прави лешника неподходящ за отглеждане при тези климатични и почвени условия, тъй като е твърде взискателен и предпочита глинесто- песъчливи и богати на хранителни вещества почви, каквито липсват в засадените от ответника терени.

Изхождайки от събраните по делото писмени доказателства, съдът категорично установи, че предявеният от ДФ „З.“ иск за заплащане на сумата от 24 446,00 лв., представляващи първо плащане по договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ е неоснователен и недоказан. По делото не се събраха нито писмени, нито гласни доказателства, от които да е видно безспорно и категорично, че ответникът Г. не е изпълнявал приетия от Фонда за подпомагане бизнес- план, не е реализирал целите и задачите, заложени в него и не е осъществил крайния резултат на това подпомагане.

Съдът приема, че решението на Върховния административен съд е задължително за настоящия състав относно законосъобразността на административния акт – Нотариална покана на ДФ „З.“ в частта, в която се отказва изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 13/112/03614/19.10.2009 г.

Съдът счита, че следва да отхвърли предявеният от Д. фонд „З.“ осъдителен иск срещу Г.П.Г. за заплащане от ответника Г. на сумата от 24 446,00 лв., представляваща първо плащане по Договор № 13/112/03614/19.10.2009 г., ведно със сумата от 1 189,96 лв., представляваща законна лихва върху главницата за периода от 10.03.2015 г. до 31.08.2015 г. и ведно със законната лихва върху главницата от 24 446,00 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015 г., до оконачтелно изплащане на вземането.

На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК, съдът счита, че следва да осъди фонда – ищец да заплати на ответника сторените съдебно - деловодни разноски в размер на 1 445,00 лв., която сума представлява сбор от сумата от 1200,00 лв – за адвокатско възнаграждение и сумата от 245,00 лв. депозити за вещи лица.

Така мотивиран, на основание чл. 55 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д. фонд „З.“, ЕИК- 121100421, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, чрез старши юристокнсулт К.Н., осъдителен иск срещу Г.П.Г., с ЕГН- **********,***, за заплащане от ответника Г. на сумата от 24 446,00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), представляваща първо плащане по Договор № 13/112/03261 от 14.10.2009 г г., ведно със сумата от 1 189,96 лв. (хиляда сто осемдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща законна лихва върху главницата за периода от 10.03.2015г. до 31.08.2015 г. и ведно със законната лихва върху главницата от 24 446,00лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015 г., до оконачтелно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Д. фонд „З.“, ЕИК- 121100421, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, да ЗАПЛАТИ на ответницата Г.П.Г., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 1 445,00 лв., която сума представлява сбор от сумата от 1200,00 лв.(хиляда и двеста лева) – за адвокатско възнаграждение и сумата от 245,00 лв.(двеста четиридесет и пет лева)- депозити за вещи лица.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: