Районен съд - Панагюрище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 116/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.И.Г. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
2 Гражданско дело No 682/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.П.К. И.С.Л. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 14.6.2019г.
3 Гражданско дело No 858/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.М.Ч. Г.С.С. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 13.6.2019г.
4 Гражданско дело No 946/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.В.И. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 24.6.2019г.
5 Гражданско дело No 1004/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.Р. Б.А.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
6 Гражданско дело No 1011/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака М.П.К. К.А.К. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
7 Гражданско дело No 1040/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД В.Р.В. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 26.6.2019г.
8 Гражданско дело No 89/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕХРА ЕООД ВЕЛА М ООД Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 26.6.2019г.
9 Гражданско дело No 138/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.М.Б. П.Г.К. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 5.6.2019г.
10 Гражданско дело No 220/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Л.С. С.А.С. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 13.6.2019г.
11 Гражданско дело No 223/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.М.,
А.С.М.
  Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 28.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
12 Гражданско дело No 233/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Г.Б. Г.Н.Б. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 14.6.2019г.
13 Гражданско дело No 298/2019, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.А.Д. С.П.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 13.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
14 Гражданско дело No 327/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.П.,
П.Д.П.
  Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.
15 Гражданско дело No 338/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.И.М.,
З.А.М.
  Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.
16 Гражданско дело No 345/2019, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.Г.Г. Ж.Н.Ш. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 13.6.2019г.
17 Гражданско дело No 369/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение САМ И Т ЕООД СПАРТА ТРАНС 95 ЕООД Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 25.6.2019г.