РЕШЕНИЕ

 

Гр.Панагюрище, 03.06.2019 г.

 

В  И  М  Е  Т  О          Н А  Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

При секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА  гр.д. № 338/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявена е молба за развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

По изложените съображения и на основание чл. 50 от СК, Панагюрският  районен съд,            

 

                                    РЕШИ  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между  П.И.М. с ЕГН: ********** и З.А.М. с ЕГН:**********, сключен на 14.09.2008 г. с акт № 14 от 14.09.2008 г. на Кметство Марково, Община Родопи, област Пловдив,  ПОРАДИ СЕРИОЗНОТО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ на съпрузите за развод.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК,а именно:

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата Б.П.М. с ЕГН: **********, Д.П.М. с ЕГН: ********** и Р.П.М. с ЕГН: ********** е по местоживеенето на майката З.А.М. с ЕГН: **********.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата Б.П.М. с ЕГН: **********, Д.П.М. с ЕГН: ********** и Р.П.М. с ЕГН: ********** на майката З.А.М. с ЕГН:**********, като бащата П.И.М. с ЕГН: ********** ще има право да ги вижда и взема: всяка втора и  четвърта седмица на месеца за времето от 09,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката З.А.М. не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА П.И.М. с ЕГН: ********** да заплаща на децата си Б.П.М. с ЕГН: **********, Д.П.М. с ЕГН: ********** и Р.П.М. с ЕГН: **********, чрез тяхната майка и законен представител З.А.М. с ЕГН:**********,  месечна издръжка в размер на по 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) за всяко едно от децата или месечна издръжка в общ размер на 420,00 лв.(четиристотин и двадесет лева) общо за трите деца , считано от 03.06.2019 г. до настъпване на обстоятелства за изменяването или прекратяване на същата, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като издръжката е дължима до 15-то число на месеца, за който се отнася. 

Семейното жилище, представляващо апартамент  с административен адрес гр.Пловдив, район „Централен“, ул. ***,  собственост на Община Пловдив,  се предоставя за ползване на З.А.М. с ЕГН: **********.

За в бъдеще страните няма да си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака З.А.М. ще носи брачното си фамилно име М..

Поставя в дял на П.И.М. с ЕГН: ********** придобитото по време на брака моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ауди “, модел „А7“ с рег. № ****, с рама  **********, като същият не дължи на З.А.М. парично уравнение на дела.

Паричните задължения на П.И.М. с ЕГН: ********** и на З.А.М. с ЕГН:********** към кредитни институции и трети лица ще се поемат от страните така, както са направени.

Страните П.И.М. с ЕГН: ********** и З.А.М. с ЕГН:********** нямат претенции един към друг за паричните влогове, които всеки от тях има, както и за останалите придобити по време на брака движими вещи.

ОСЪЖДА П.И.М. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 302,40 лв. (триста и два лева и четиридесет стотинки),   допълнителна държавна такса по чл.6, т.3 от ТДТССГПК в размер на 15,00 (петнадесет) лева, както и държавна такса  върху поставения в негов дял товарен автомобил, представляваща 2% от застрахователната му стойност в размер на 230,00 (двеста и тридест ) лева, или държавни такси  в общ размер на 547, 40 лв. (петстотин четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки). 

Решението е окончателно.

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: