Р Е Ш Е Н И Е

87

 

06.06.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Осми май

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

116

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, във връзка с чл.3, чл.4 и следващи от Закона за потребителския кредит.

В исковата си молба „П.К.Б.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано в процеса от юрисконсулт Г. С.- К., срещу Г.И.Г.,***, твърдят, че на 19.05.2016г. ответникът Г.И.Г. е подал до дружеството -ищец искане за отпускане на потребителски кредит „Профи Кредит Стандарт“, със здададени параметри, след като е получил разяснения, които са му дали възможност да прецени до колко предлаганите от ищците продукти са съответни на възможностите и финансовото му състояние. Ищците сочат, че Г. е декларирал възможност и желание за закупуване на пакет от допълнителни услуги и е предоставил данни за финансовото си състояние. Според исковата молба, след като дружеството- ищец са одобрили отпускането на заем на ответника е сключен Договор за потребителски кредит № 3009150690/25.05.2016г., като Г. е получил одобрение да закупи и пакет от допълнителни услуги, за което е получил и попълнил Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит с допълнителна преддоговорна информация, на които е положил имената и подписа си.

Съгласно исковата молба, общото задължение по Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г., ведно с пакета от допълнителни услуги към него, възлиза на сумата от 1055,25 лв., като размерът на отпуснатия кредит е сумата от 500,00 лв., със срок за погасяване 9 месеца, при размер на месечната вноска -65,51 лв., дата на погасяване на вноската по време на изплащане на заема – 5-то число на месеца, за който се отнася, като общата дължима сума по кредита е 589,59 лв., а възнаграждението за закупен пакет от Допълнителни услуги, възлиза на 465,66 лв., при размер на вноската по закупен пакет от допълнителни услуги – 51,74 лв. месечно.

Ищците твърдят, че са изпълнили точно и в срок задълженитята си по договора, като са превели на Г. парична сума в размер на 500,00 лв. по посочена от него банкова сметка, *** – 25.05.2016г.

Според „П.К.Б.“ ЕООД, Г.Г. не е изпълнил задължението, поето по договора, като не е направил нито едно плащане по него, няма нито една вноска съгласно погасителния план, поради което са начислени лихви за просрочие на вноските по този погасителен план. Сочат, че предвид обстоятелството, че ответникът не е изпълнил поетите договорни задължения е изпаднал в забава и съгласно уговореното в договора за кредит, той е прекратен, а задълженията по него са обявени за предсрочно изискуеми на 13.09.2016г.

„П.К.Б.“ ЕООД молят съда да постанови решение, с което да признае за установено, че между тях и ответника Г.И.Г. съществува облигационно правоотношение, съгласно което ответникът Г. дължи на дружеството- ищец заплащането на сума в общ размер на 1055,25 лв., която представлява остатъчно неизпълнено задължение по погасителен план към Договор за потребителски кредит № 3009150690/25.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК – 18.09.2017г. до окончателно изплащане на вземането.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски.

Молят, да бъде приложено служебно по настоящото гражданско дело ч.гр.дело № 1104/2017г. по описа на Панагюрския РС.

Представят следните писмени доказателства в копие: Искане за отпускане на потребителски кредит „Профи Кредит Стандарт“ от 19.05.2016г.; Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит с Допълнителна преддоговорна информация 19.05.2018г.; Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г.; Споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги от 25.05.2016г.; Общи условия на „П.К.Б.“ ЕООД към Договор за потребителски кредит версия № 5/29.01.2016г.; Погасителен план към Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г.; Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит с Допълнителна преддоговорна информация 19.05.2018г.; Преводно нареждане от 25.05.2016г. – 17,09 часа; Извлечение по сметка към Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г. от 01.02.2018г.; Уведомително писмо от 14.09.2016г.; Удостоверение за актуално състояние на дружеството- ищец, издадено от Агенцията по вписванията.

В законоустановения срок ответникът Г.И.Г. не представя писмен отговор на исковата молба и не изпраща становище по предявения иск.

По делото е приобщено като доказателствен материал ч. гр. дело № 1104/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Видно от редовно оформените съобщения, ответникът е редовно уведомен какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на Г. или негов процесуален представител в открито съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- ответникът Г.И.Г. е получил препис от исковата молба, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел становище по същата, не е представил доказателства и не е поискал делото да бъде разглеждано в негово отсъствие или в отсъствието на негов процесуален представител.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Искане за отпускане на потребителски кредит „Профи Кредит Стандарт“ от 19.05.2016г.; Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит с Допълнителна преддоговорна информация 19.05.2018г.; Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г.; Споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги от 25.05.2016г.; Общи условия на „П.К.Б.“ ЕООД към Договор за потребителски кредит версия № 5/29.01.2016г.; Погасителен план към Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г.; Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит с Допълнителна преддоговорна информация 19.05.2018г.; Преводно нареждане от 25.05.2016г. – 17,09 часа; Извлечение по сметка към Договор за кредит № 3009150690/25.05.2016г. от 01.02.2018г.; Уведомително писмо от 14.09.2016г.; Удостоверение за актуално състояние на дружеството- ищец, издадено от Агенцията по вписванията, са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

Искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в чл. 239 от ГПК и на основание чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 200 и чл.86 от ЗЗД от ЗЗД, следва да бъде признато за установено, че между ищцовото дружество и ответника Г.И.Г. съществува облигационно правоотношение, съгласно което Г. дължи „П.К.Б.“ ЕООД заплащането на сума в общ размер на 1055,25 лв., която представлява остатъчно неизпълнено задължение по погасителен план към Договор за потребителски кредит № 3009150690/25.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК – 18.09.2017г. до окончателно изплащане на вземането.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът Г., да заплати на дружеството- ищец сторените разноски в общ размер на 275,00лв., представляващи сбор от държавна такса в размер на 50,00лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00лв.- по настоящото производство, както и разноски в заповедното производство в общ размер на 75,00лв., включващи държавна такса в размер на 25,00лв. и юрисконсултско възнаграждение в рамер на 50,00лв.

Съдът счита, че ответникът Г.Г. следва да бъде осъден да заплати и държавна такса в размер на 25,00лв., представляваща недовнесена такса по ч. гр. дело № 1104/2017г. по реда на чл.1 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК.

Така мотивиран и на основание чл.422 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, чл.3, чл.4 и следващи от Закона за потребителския кредит и във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

                 

ПРИЗНАВА за установено  по отношение на „П.К.Б.“ ЕООД, с ЕИК- 175074752, със седалище и адрес на управление:***, представлявано в процеса от юрисконсулт Г. С.- К. и Г.И.Г., с ЕГН- **********,***, че помежду им  съществува облигационно правоотношение, съгласно което Г.И.Г. дължи на „П.К.Б.“ ЕООД заплащането на сума в общ размер на 1055,25 лв.(хиляда петдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки), която представлява остатъчно неизпълнено задължение по погасителен план към Договор за потребителски кредит № 3009150690/25.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК – 18.09.2017г. до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Г.И.Г., с ЕГН- **********,***, да заплати на „П.К.Б.“ ЕООД, с ЕИК- 175074752, със седалище и адрес на управление:***, представлявано в процеса от юрисконсулт Г. С.- К., сторените от дружеството съдебно- деловодни разноски в размер на 275,00лв.(двеста седемдесет и пет лева), представляващи сбор от държавна такса в размер на 50,00лв.(петдесет лева) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева) по настоящото производство, както и разноски в заповедното производство в общ размер на 75,00лв.(седемдесет и пет лева), включващи държавна такса в размер на 25,00лв.(двадесет и пет лева) и юрисконсултско възнаграждение в рамер на 50,00лв.(петдесет лева).

ОСЪЖДА Г.И.Г., с ЕГН- **********,***, да заплати по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 25,00лв.(двадесет и пет лева)- държавна такса.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: