Районен съд - Панагюрище
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 621/2016, I състав Делба Г.Ц.Т. И.К.З. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 13.6.2017г.
2 Гражданско дело No 638/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.С.М. Л.П.М. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 9.6.2017г.
3 Гражданско дело No 670/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.М. Г.М.М. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 28.6.2017г.
4 Гражданско дело No 18/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.И.З. М.И.У. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 28.6.2017г.
В законна сила на 28.6.2017г.
5 Гражданско дело No 78/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Ц.С.О. Д.Т.К. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 30.6.2017г.
6 Гражданско дело No 123/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Х.К. С.И.П. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 5.6.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
7 Гражданско дело No 169/2017, I състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД САЙЛЕСТ ЕООД,
БОДУ ООД
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 14.6.2017г.
8 Гражданско дело No 278/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.П.Ш. Д.Г.М. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 5.6.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
9 Гражданско дело No 322/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.Л.К. В.Г.Л. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 15.6.2017г.
В законна сила на 22.6.2017г.
10 Гражданско дело No 387/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.М.С.   Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 2.6.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
11 Гражданско дело No 411/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Д.Ш. П.И.Ш. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 16.6.2017г.
12 Гражданско дело No 479/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.С.С.   Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 26.6.2017г.