РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 09.06.2010г. до 09.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 96/2010, I състав

Чл.19 ЗГР

Р.Н.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

РЕШЕНИЕ: от 09.06.2010г.
Поради изложеното и на основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, Панагюрския районен съд

Р
Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана молбата на Р.Н.Д., с ЕГН - **********,***, с която същата моли в регистрите на населението на гр. Панагюрище, област Пазарджишка, фамилното име на молителката да бъде променено от „Р
.” на „В.”.
ОПРЕДЕЛЯ трите имена на молителката да бъдат: Р.Н. Радичева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че това решение е изготвено с мотивите.