РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 30.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 294/2010, I състав

Искове по СК

В.П.М.

И.Д.М.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Определение: от 30.06.2010г.
Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл. 232 от ГПК,
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА
гражданско дело № 294/2010 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, образувано на основание искова молба предявена от В.П.М., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №10, вх. А, ет.1- адвокат Д.К., срещу И.Д. Николова, с ЕГН- **********,***, с адрес за призоваване- гр. София, ж.к. «Дружба», бл. 224, вх. Б, ет.1, ап. 30 поради оттегляне на иска от ищеца В.М..
Препис от настоящото определение да се връчи на ищеца и ответницата.
Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.