РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 25.06.2010г. до 25.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 425/2009, I състав

Облигационни искове

С.Г.Г.

Г.С.Г.

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 25.06.2010г.


 

2

Гражданско дело No 552/2009, I състав

Други дела

Р.Т.В.

ОБЩИНА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
Ж.С.Щ.,
С.С.В.

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение:от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
По изложените съображения, Панагюрският районен съд,

РЕШИ:

ПРИЕМА за установено, че Стоян С.В., с ЕГН- **********,***, от гр. Панагюрище, ул. „Ауе” №37, е починал в 6 часа сутринта на 11 декември 2002г. в гр.Панагюрище, област Пазарджишка.
Родители на починалия са Ж. Велкова В. и С. Николов В.-***.
След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на Община Панагюрище за съставяне на Акт за смърт на лицето Стоян С.В..
Решението не подлежи на обжалване.

 

3

Гражданско дело No 553/2009, I състав

Други дела

И.А.Ш.,
Н.А.Ш.

ОБЩИНА ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Определение:от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА за отсъстващо лицето Атанас Спасов Ш., с ЕГН-**********с последен известен адрес:***.
ВЪВЕЖДА във владение на имотите на отсъстващия Атанас Спасов Ш., с ЕГН-**********, с последен известен адрес:***, неговите наследници И.А.Ш. с ЕГН-**********,*** и Н.А.Ш. с ЕГН-********** ***, които да се грижат за неговите законни интереси и го представляват пред всички физически и юридически лица, пред съответните държавни, стопански, административни и съдебни институции и учреждения в Република България и в чужбина, при защитата на тези имуществени интереси и въпроси, касаещи гражданското състояние на Атанас Ш..
Определението не подлежи на обжалване.

 

4

Гражданско дело No 33/2010, I състав

Искове по СК

С.Г.Г.

Р.М.П.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение:от 25.06.2010г.
Поради изложеното и на осн. чл.127 от СК, Панагюрският районен съд,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Г.Г., с ЕГН-********** ***, иск за упражняване на родителските права върху малолетното дете Герасим Спасов Г., с ЕГН-**********, срещу Р.М.П., с ЕГН-********** ***, като неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ иска за определяне на режим на контакти на бащата С.Г.Г., с ЕГН-**********, с детето Герасим Спасов Г., с ЕГН-**********, всяка първа и трета седмица от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделния ден, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА С.Г.Г., с ЕГН-********** ***, да заплати на Р.М.П., с ЕГН-**********,***, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 200,00(двеста)лв. – за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА С.Г.Г., с ЕГН-**********,***, да заплати на Държавата, в полза на бюджета на съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 100,00 лв. (сто лева), представляваща сбор от сумата за държавна такса в размер на 50,00лв. /петдесет лева/, сумата от 5,00 /пет/ лева -за служебно издаване на изпълнителен лист и сумата от 45,00лв.(четиридесет и пет лева)- за възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.