РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 24.06.2010г. до 24.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 117/2010, I състав

Развод и недейств. на брака

Н.Д.К.

Н.А.К.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. НОВА ЗАГОРА

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

РЕШЕНИЕ: от 24.06.2010г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ДОПУСКА РАЗВОД между Н.Д.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Стефан Финджеков» №7– чрез адвокат П.А.-А
. и Н.А.К., с ЕГН- **********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 30.09.2000г. с Акт за граждански брак № Акт за граждански брак № 78/30.09.2000 г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Д.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Стефан Финджеков» №7– чрез адвокат П.А.-А
. и Н.А.К., с ЕГН- **********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:
Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете С
. Н. К., с ЕГН- **********, да се упражняват от молителката Н.Д.К., с ЕГН-**********, като местоживеенето на детето да бъде: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” №50, каквото е местоживеенето на майката Н.К..
Н.А.
К., с ЕГН - ********** има право да взема детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,30 часа в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Разходите за осъществяване на контактите между бащата и дъщерята, вземането и връщането на детето при майката са за сметка на Н.К..
За издръжка на малолетната С
. Н. К., с ЕГН- **********, Н.А.К., с ЕГН – **********, е длъжен да заплаща месечна издръжка в размер на 70,00лв./седемдесет лева/, чрез нейната майка и законен представител Н.Д.К., с ЕГН- **********, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка неплатена вноска.
ИЗДРЪЖКА между молителите няма де се дължи.
Н.Д.
К., след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име- К
..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо първи етаж от двуетажна жилищна сграда с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Чаталджа» №8 се ползва от Н. А.К..
Имуществените отношения относно вещи, придобити по време на брака съпрузите ще се уреждат след прекратяване на брака.
ОСЪЖДА Н.А.К., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – гр. Панагюрище държавна такса в размер на 65,40 лв. /шестдесет и пет лева и 40 стотинки/, от които 15,00лв. /петнадесет лева/- допълнителна държавна такса и 50,40лв./петдесет лева и 40 стотинки/- държавна такса върху дължимата от Н.К. месечна издръжка за роденото от брака дете С
. К..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.