РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 22.06.2010г. до 22.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 104/2010, I състав

Развод и недейств. на брака

Д.С.В.

Г.С.В.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

РЕШЕНИЕ: от 22.06.2010г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ДОПУСКА РАЗВОД между Д.С.В., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Стефан Финджеков» №7– чрез адвокат П.А.-А
. и Г.С.В., с ЕГН- **********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 25.03.1997г. с Акт за граждански брак № 15/25.03.1997г г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между между Д.С.В., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Стефан Финджеков» №7– чрез адвокат П.А.-А
. и Г.С.В., с ЕГН- **********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:
Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете М
. Г. В., с ЕГН- **********, да се упражняват от молителката Д.С.В., с ЕГН- **********, като местоживеенето на детето да бъде: Федерална Република Германия, гр. Метцинген 72555, ул. „Улмер” №91, каквото е местоживеенето на майката Д.В..
Г.С.В., с ЕГН- ********** да има право да взема детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,30 часа в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Разходите за осъществяване на контактите между бащата и дъщерята, вземането и връщането на детето при майката са за сметка на Г.В..
ИЗДРЪЖКА между молителите няма де се дължи.
Д.С.
В., след прекратяване на брака запазва брачното си фамилно име- В..
Съпрузите не притежават СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ, поради което не се поставя въпрос за неговото ползване.
Имуществените отношения относно вещи, придобити по време на брака съпрузите ще се уреждат след прекратяване на брака.
Съдебно – деловодните разноски се заплащат от молителката Д.В..
ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Стефан Финджеков» №7– чрез адвокат П.А.-А.да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – гр. Панагюрище държавна такса в размер на 58,20 лв. /петдесет и осем лева и 20 стотинки/, от които 15,00лв. /петнадесет лева/- допълнителна държавна такса и 43,20лв./четиридесет и три лева и 20 стотинки/- държавна такса върху дължимата от Г.В. месечна издръжка за роденото от брака дете М
. В..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.