РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 18.06.2010г. до 18.06.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 140/2008, I състав

Делби

С.А.М.

В.А.М.

Докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 18.06.2010г.


 

2

Гражданско дело No 88/2010, I състав

Искове по КТ

И.А.Д.

БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД

Докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 18.06.2010г.

 

3

Гражданско дело No 110/2010, I състав

Развод и недейств. на брака

Р.И.Б.

П.Н.Б.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

РЕШЕНИЕ: от 18.06.2010г.

Така мотивиран и на основание чл.49, ал.1 от СК, във връзка с чл.325 от ГПК, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 24.04.1988г. в гр.Панагюрище с Акт за граждански брак № 38 от 24.04.1988г., съставен от Общински народен съвет - Панагюрище, граждански брак между Р.И.Б. с ЕГН-********** *** и П.Н.Б. с ЕГН-********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен.
ВИНА за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има съпругът П.Н.Б..
Въпрос за упражняването на родителските права, както и за издръжката на роденото от брака дете Н. П
. Т., с ЕГН-**********,*** не се поставя, тъй като същата е пълнолетна.
УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху непълнолетната И
. П. Б., с ЕГН-**********,*** ще се осъществява от нейната майка и законен представител Р.И.Б., с ЕГН-**********, при режим на лични отношения с бащата П.Н.Б. първа и трета събота и неделя от месеца – от 10,00 часа в съботния до 18,00 часа в неделния ден и един месец през лятото, когато детето е във ваканция, а майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА П.Н.Б. с ЕГН-**********,***, да заплаща на непълнолетната си дъщеря И
. П. Б., с ЕГН-**********, със съгласието на нейната майка и законен представител Р.И.Б., с ЕГН- **********, месечна издръжка в размер на 100,00 (сто лева)лв., считано от датата на постановяване на настоящото решение до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на дължимата издръжка, ведно с лихвите за всяка просрочена месечна вноска, като издръжката да се счита изискуема от 1 до 30 число на месеца, за който се отнася.
ОСЪЖДА П.Н.Б. с ЕГН-********** *** да заплати на непълнолетната си дъщеря И
. П. Б., с ЕГН-**********, със съгласието на нейната майка и законен представител Р.И.Б., с ЕГН- **********, месечна издръжка за отминало време в размер на 80, 00 (осемдесет лева)лв., считано от 05.03.2009г. до датата на предявяване на исковата молба- 05.03.2010г.
Семейното жилище, находящо се в гр.
***, ул.***, представляващо трети етаж от триетажна, три фамилна масивна жилищна сграда, ведно с 1/3 ид.част от общите сгради на сградата, с площ от 104 (сто и четири)кв.метра, построена в УПИ VІІІ-3456 в кв.204 по плана на гр.Панагюрище, представляващо семейна имуществена общност, следва да се ползва от ищцата Р.И.Б..
Съпрузите не дължат издръжка един от друг, тъй като и двамата са здрави и в трудоспособна възраст.
След прекратяване на брака съпругата Р.И.Б. да носи предбрачното си фамилно име К
..
ОСЪЖДА П.Н.Б. с ЕГН-********** *** да заплати на Р.И.Б., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 363,89 ( триста шестдесет и три лева и 89 стотинки)лв., от които 338,89 ( триста тридесет и осем лва и 89 стотинки)лв. – адвокатско възнаграждение съобразно с размера на уважените искове и 25,00 ( двадесет и пет лева)лв. – държавна такса.
ОСЪЖДА П.Н.Б., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 207,40(двеста и семе лева и 40 стотинки) лв., представляващи сбор от държавна такса, дължима за присъдената на непълнолетното дете издръжка в размер на 182, 40 (сто осемдесет и два лева и 40 стотинки) лв. и държавна такса за постановяване на решението в размер на 25,00(двадесет и пет лева) лв.
На основание чл.242, ал.1 от ГПК, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението за изготвяне на решението с мотивите.