ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /15.05.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на петнадесети май две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  № 301 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК

Производството по делото е образувано по повод подадена от С.Г.Д. и Д.А.Д. срещу ЧСИ Г.З.и С.Д.Б., в качеството й на инспектор МДТ в О.П.искова молба.

При извършване на служебна проверка за редовност на исковата молба съдът е констатирал, че същата не отговаря на изискванията за редовност по чл 127 и сл. ГПК. С Разпореждане № 484 от 16.04.2019 г. постановено по делото е посочено, че в обстоятелствената част на исковата молба ищците изказват недоволство от това, че са предприети действия по принудително събиране на дължими данъци на Община Панагюрище. Изложени и са и твърдения, че са предприети незаконосъобразни действия от ЧСИ Г. З., чрез налагане на запор върху несеквестируеми вземания на ищците. В петитума на исковата молба е отправено искане за задължаване на ЧСИ З. да вдигне наложения запор. Поради това съдът е указал на ищците в едноседмичен срок да конкретизират искането отправено до съда, като посочат, дали обжалват действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 435 ГПК (с оглед твърдението, че същите са незаконосъобразни) или претендират вреди в резултат на твърдените незаконосъобразни действия. В посочения от съда срок е постъпила молба вх. № 1237 от 24.04.2019 г. в която е посочено, че искането се състои в това да бъде установено дали поканата за доброволно изпълнение е допустима или недопустима, като е направено искане за издаване на изпълнителен лист срещу взискателя ЧСИ Г. З., за суми посочени в молбата.

С последващо Разпореждане № 527 от 25.04.2019 г. исковата молба е оставена за втори път без движение, като отново е указано на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението да посочат, дали искат установяване на факта - допустимост на изпратената покана за доброволно изпълнение или обжалват действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 435 ГПК. В срок ( п.кл.) е подадена молба вх. № 1382 от 15.05.2019 г. в която е заявено оттегляне на претенциите спрямо С.Б., като е посочено, че искането спрямо ЧСИ Г.З.е установяване допустимостта, респ. недопустимостта на наложения запор, като е направено искане за издаване на изпълнителен лист срещи ЧСИ З. за суми подобно посочени в молбата.

Съдът счита, че въпреки дадените точни, ясни и конкретни указания на ищците с посочените по-горе разпореждания, същите не са привели исковата молба в съответствие с изискванията на чл. 127 и сл. ГПК. С постъпилите молби- уточнения, в изпълнение на указанията дадени от съда, констатираните противоречия в исковата молба само са  задълбочени, като въпреки направените от съда усилия искането на ищците за издаване на изпълнителен лист по отношение на ответника ЧСИ З. не е конкретизирано. Освен това недопустимо се явява искането за установяване допустимост, респ. недопустимост на действията на съдебния изпълнител, доколкото искове за установяване на факти са допустими само в изрично предвидените от закона случаи, какъвто не е настоящият случай. Друг е редът за защита от незаконосъобразни действия предприети в изпълнителни производства. Макар и в двете разпореждания изпратени до ищците, съдът да е посочил и неблагоприятните последици от неизпълнение в срок на дадените указания, по чл. 129, ал. 3 ГПК, същите не са отстранени.

С оглед гореизложеното подадената от С.Г.Д. и Д.А.Д. *** искова молба следва да бъде върната, а производството по гр.д. № 301/2019 г. по описа на Районен съд- Панагюрище прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание, чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, искова молба вх. № 1117 от 11.04.2018 г. подадена от С.Г.Д. ЕГН: ********** и Д.А.Д. ЕГН: ********** *** и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 301/2019 г. по описа на Районен съд - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцитеС.Г.Д. и Д.А.Д..

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: