П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 13 май                                                                                     2019 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА        

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 167 по описа за 2019 година

На именното повикване в 14,00 часа: 

 

Ищец – Н.П.З., действащ чрез неговата майка М.П.Г., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. П.А. - А., с пълномощно по делото.

Ответник – П.Н.З. – редовно призован, не се явява.За него се явява адв.К., надлежно упълномощен от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

Адв. А. – Да се даде ход на делото. Няма процесуална пречка.

Адв.К.– Ув. г-жо съдия, считам, че няма процесуални пречки,  моля да се даде ход на делото.

С оглед липсата на процесуални пречки, съдът

           ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

         Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена, като видно от представените пълномощни процесуалните представители на страните разполагат с изрична представителна власт за сключване на спогодба, видно от пълномощно находящо се на л. 8 от делото и такова представено в днешното съдебно заседание.

Поради изложеното и на осн. чл. 234 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между ищеца Н.П.З., с ЕГН: **********, действащ чрез своята майка и законен представител М.П.Г., с ЕГН: ********** и П.Н.З., с ЕГН: ********** СПОГОДБА, с която се изменя определената вече издръжка по гр. д. № 505/2014 г. по описа на Районен съд – Панагюрище в следния смисъл:

П.Н.З., с ЕГН: ********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Н.П.З., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Г., с ЕГН: **********, в размер на 170,00 лв. (сто и седемдесет) лева месечно, считано от 01.03.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, която издръжка е дължима до края на всеки месец, за който се отнася издръжката.

 Предвид постигнатата съдебна спогодба производството на настоящото дело следва да бъде прекратено като на осн. чл. 78, ал. 6 от ГПК и чл. 83 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати дължимата по делото държавна такса  в размер на 2% от материалния интерес по делото, в общ размер на  36,00 (тридесет и шест) лева.

Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА П.Н.З., с ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на36,00 (тридесет и шест) лева на основание чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 167/2019 г. по описа на Районен съд - Панагюрище.

Определението в частта на прекратяването подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви и съдебното заседание приключи в 14,15 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: