Р Е Ш Е Н И Е

74

 

21.05.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и пети април

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

724

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, офис- сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от Н.Т.С.и М.Д.Д., чрез процесуалния представител юрисконсулт Б.Н.Р., срещу М.И.Я.,***, се твърди, че на 12.07.2017г. между ответника Я., като заемател и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, като замодател, е сключен Договор за паричен заем № 2992559, в съответствие със Закона за потребителския кредит и  на основание Стандартен  европейски формулуяр, предоставен предварително на Я.. Ищците сочат, че с подписването на договора, „Изи Асет Мениджмънт“ АД са се задължили да предоставят на заемателя парична сума в размер на 1000,00лв., представляваща главница и чиста стойност на кредита. Я. се е задължил да погаси главницата, ведно с надбавка, която покрива разходите на дружеството- заемодател за подготовка и обслужване на заема, както и добавка, която съставлява печалба на заемодателя, като лихвеният процент е фиксиран за срока на договора. В исковата молба се сочи, че общия размер на плащанията по кредита възлиза на 1086,75лв., като договорената лихва е за сумата от 86,75лв. Съгласно договора за кредит, според дружеството- ищец, Я. се е задължил да върне кредита в срок до 07.12.2017г., на 21 равни седмични погасителни вноски в размер на 51,75лв. всяка, като падежът на първата погасителна вноска е на 20.07.2017г., а на последната- 07.12.2017г. Ищците твърдят, че съгласно договора за кредит, страните са уговорили, в случай на забавяне заплащането на предвидената седмична погосителна вноска повече от 30 дни, Я. да дължи заплащането на такса за разходи- изпращане на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждане на телефонни разговори, посещения и други, за събиране на просрочените вземания, като таксата възлиза на 9,00лв. В исковата молба се сочи, че таксата се начислява за всеки следващ 30- дневен период, като всички начислени разходи за събирането на неплатените седмични вноски не могат да надхвърлят сумата от 45,00лв. Дружеството- ищец твърдят, че съгласно клаузите на договора за кредит, Я. се е задължил да представи на „Изи Асет Мениджмънт“ АД обезпечение на задължението си чрез поръчителството на две физически лица, които да отговарят на изискванията на заемодателя или банкова гаранция. Сочи се, че ответникът не е представил на заемодателя нито едно от тези обезпечения, поради което на ответника е начислена неустойка за неизпълнение на договора за кредит в размер на 520,80лв., която е разсрочена на 21 равни седмични вноски в размер на 24,80лв. всяка, платими заедно с погасителните вноски по договора за заем. Ищците твърдят, че с това всяка седмична погасителна вноска на ответника е нараснала до сумата от 76,55лв. Ищците твърдят още, че на ответника е начислена и лихва за забава в размер на 30,09лв., за периода от 04.08.2017г. до датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение- 01.03.2018г. Според исковата молба, ответникът не е заплатил изцяло дължимата сума по кредита, като внесените суми възлизат на 210,00лв., и с тях са погасени неустойка за неизпълнение в размер на 74,40лв., такса разходи в размер на 18,00лв., договорна лихва в размер на 22,05лв. и главница в размер на 95,55лв. В исковата молба се посочва, че на 01.12.2017г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „А.з.с.н.в.“ ЕАД е подписано Приложение №1 към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) от 16.11.2010г., по силата на което Приложение, вземането срещу М.Я. е станало собственост на дружеството- ищец, ведно с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви. Сочат, че на основание чл. 99, ал.3 от ЗЗД, ответникът М.Я. е уведомен за продажбата на вземането с Уведомително писмо изх. № УПЦ-П-ИАМ/2992559/24.07.2018г. от страна на „Изи Асет Мениджмънт“ АД чрез „А.з.с.н.в.“ ЕАД.

 „А.з.с.н.в.“ ЕАД, молят съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено спрямо М.И.Я., че  ответникът дължи на дружеството – ищец заплащане на сума в общ размер на 1463,64 лв., която сума представлява сбор от главница в размер на 904,45 лв. по Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; договорна лихва в размер на 64,70 лв., за периода от 03.08.2017 г. до 07.12.2017 г.; такса разходи за събиране на просрочени вземания в размер на 18,00лв.; неустойка за неизпълнение на задължение в размер на 446,40 лв. за периода от 10.08.2017г. до 07.12.2017г.; обезщетение за забава в размер на 30,09лв.- за периода от 04.08.2017г. до датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 01.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението до окончателно изплащане на дължимите суми.

Молят да бъде допуснато прилагането на ч.гр.д. № ***г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и направи справка в счетоводството на дружеството- ищец, както и в това на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, да отговори на следните въпроси: Какъв е остатъкът от задължението на ответника Я. по Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; Какъв следва да бъде размерът на лихвата за забава, който ответникът Я. дължи вследствие на забавено плащане по посочения договор за паричен кредит.

Молят в случай, че в първото по делото съдебно заседание не се яви представител на дружеството – ищец, да бъде даден ход на делото и да бъде разгледано в тяхно отсъствие, като при наличие на доказателствени искания от страна на ответника Я., молят да им бъде определен срок за становище.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски за образуваното гражданско дело като претендират и 350,00 лв. – юрисконсултско възнаграждение.

Представят следните писмени доказателства в копие: Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; Предложение за сключване на договор за паричен заем; Тарифа на „Изи Асет Мениджмънт“ АД; Потвърждение за сключена цесия – 2 бр.; Извлечение от списък на длъжници- 3 листа; Уведомително писмо № УПЦ-П-ИАМ/2992559/24.07.2018г.; Обратна разписка към товарителница № 67926287.

В законоустановения срок, ответникът М.И.Я. не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

По делото е приобщено като доказателствен материал ч. гр. дело № ***. по описа на Районен съд Панагюрище.

Видно от редовно оформените съобщения, ответникът е редовно уведомен какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на М.Я. или негов процесуален представител в открито съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- ответникът М.И.Я. е получил препис от исковата молба, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел становище по същата, не е представил доказателства и не е поискал делото да бъде разглеждано в негово отсъствие или в отсъствието на негов процесуален представител.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; Предложение за сключване на договор за паричен заем; Тарифа на „Изи Асет Мениджмънт“ АД; Потвърждение за сключена цесия – 2 бр.; Извлечение от списък на длъжници- 3 листа; Уведомително писмо № УПЦ-П-ИАМ/2992559/24.07.2018г.; Обратна разписка към товарителница № 67926287, са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

Искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в чл. 239 от ГПК и на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, следва да бъде признато за установено, че между ищцовото дружество и ответникът М.И.Я. съществува облигационно правоотношение, съгласно което Я. дължи на «А.з.с.н.в. заплащането на сума в общ размер на 1463,64 лв., която сума представлява сбор от главница в размер на 904,45 лв. по Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; договорна лихва в размер на 64,70 лв., за периода от 03.08.2017 г. до 07.12.2017 г.; такса разходи за събиране на просрочени вземания в размер на 18,00лв.; неустойка за неизпълнение на задължение в размер на 446,40 лв. за периода от 10.08.2017г. до 07.12.2017г.; обезщетение за забава в размер на 30,09лв.- за периода от 04.08.2017г. до датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 01.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението до окончателно изплащане на дължимите суми.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът Я., да заплати на дружеството- ищец сторените по настоящото гражданско дело разноски в общ размер на 262,73лв., представляващи сбор от разноски по ч. гр. дело № ***. по описа на Районен съд Панагюрище в размер на 79,27лв., държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 58,46лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 125,00лв., като на основание чл. 78, ал.8, във връзка с чл. 26 от НЗПП, следва да се отхвърли искането до пълно претендирания размер от 350,00лв.

Следва да бъде осъден ответникът Я. да заплати по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, държавна такса в размер на 29,27лв.

Така мотивиран и на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД и във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

                 

ПРИЗНАВА за установено  по отношение на «А.з.с.н.в. с ЕИК- 203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от изпълнителните директори М.Д.и Н.С., чрез процесуалния представител юрисконсулт Б.Н.Р. и М.И.Я., с ЕГН-**********,***, съществува облигационно правоотношение, съгласно което М.И.Я. дължи на «А.з.с.н.в. заплащането на сума в общ размер на 1463,64 лв.(хиляда четиристотин шестдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки), която сума представлява сбор от главница в размер на 904,45 лв.(деветстотин и четири лева и четиридесет и пет стотинки) по Договор за паричен заем № 2992559/12.07.2017г.; договорна лихва в размер на 64,70 лв.(шестдесет и четири лева и седемдесет стотинки), за периода от 03.08.2017 г. до 07.12.2017 г.; такса разходи за събиране на просрочени вземания в размер на 18,00лв.(осемнадесет лева); неустойка за неизпълнение на задължение в размер на 446,40 лв.(четристотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки) за периода от 10.08.2017г. до 07.12.2017г.; обезщетение за забава в размер на 30,09лв.(тридесет лева и девет стотинки)- за периода от 04.08.2017г. до датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 01.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението до окончателно изплащане на дължимите суми.

ОСЪЖДА М.И.Я., с ЕГН-**********,***, да заплати на «А.з.с.н.в. с ЕИК- 203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от изпълнителните директори М.Д.и Н.С., чрез процесуалния представител юрисконсулт Б.Н.Р., сторените от дружеството съдебно- деловодни разноски в размер на 262,73лв.(двеста шестдесет и два лева и седмдесет и три стотинки), представляващи сбор от разноски по ч. гр. дело № ***. по описа на Районен съд Панагюрище в размер на 79,27лв.(седемдесет и девет лева и двадесет и седем стотинки), държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 58,46лв.(петдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 125,00лв.(сто двадесет и пет лева), като на основание чл. 78, ал.8, във връзка с чл. 26 от НЗПП, отхвърля искането до пълно претендирания размер от 350,00лв.(триста и петдесет лева).

ОСЪЖДА М.И.Я., с ЕГН-**********,***, да заплати по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, държавна такса в размер на 29,27лв.(двадесет и девет лева и двадесет и седем стотинки).

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: