Р Е Ш Е Н И Е

82

 

31.05.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Осемнадесети април

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

466

 

2017

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл. 18 д, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  §29 от ПЗР на ППЗСПЗЗ срещу Решение №1254/26.09.2000г., издадено от Поземлена комисия – град Стрелча.

В жалбата си С.Г.Ц.,***, срещу Решение №1254/26.09.2000г. на Поземлена комисия Стрелча, сочи, че не е доволен от Решение № 1254/26.09.2000г. на О.С.З. гр. Стрелча. Сочи, че това решение му е връчено на 03.05.2017 г., поради което го обжалва в законоустановения срок, като жалбата е входирана в О.С.З. с вх. № РД-04-365/25.05.2017 г. Според жалбоподателя, с обжалваното решение неправилно е определено С.Г.Ц. да бъде обезщетен в размер на 1024,00 лв., тъй като процесния поземлен имот попада в урбанизирана територия, свободен е от застрояване, няма реализирани строителни мероприятия върху него по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗСПЗЗ. Сочи, че е на лице висящо гражданско дело за възстановяване на право на собственост върху същия недвижим имот при условията на чл. 10, ал.7 от ЗСПЗЗ, поради което счита Решение № 1254/26.09.2000г. на О.С.З. гр. Стрелча за преждевременно издадено и моли същото да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано.

С допълнителна молба от 03.11.2017 г., жалбоподателят С.Ц. пояснява, че не е обезщетяван по реда на ППЗСПЗЗ, като бащиният му недвижим имот, предмет на обжалваното решение, не е отчужден по надлежния ред. Сочи, че никога не му е било връчвано Решение № 1254/26.09.2000 г. на Поземлена комисия Стрелча за обезщетяване на наследниците на Г.Ц.К..

Съгласно приложеното по делото Решение № 1254/26.09.2000г. на Поземлена комисия гр. Стрелча, наследниците на Г.Ц.К. са обезщетени с 1024 броя поименни компенсационни бонове на стойност 1024,00 лв. В мотивите на решението е посочено, че същото се постановява след разгледана преписка за обезщетяване с вх.№ 1254/28.09.1998г., на основание Решение № 01254/22.03.2000 г. и заявения по чл. 18 д, ал.3, чл. 19 б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, начин на обезщетяване и съобразно § 29, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗСПЗЗ. Посочено е, че въз основа на това решение централния депозитар следва да издаде удостоверителен документ за извършена регистрация на поименните компенсационни бонове по сметките на техните притежатели.

От приложеното по делото Удостоверение за наследници № 427/10.07.2017 г., издадено от Община Стрелча въз основа на Акт за смърт № **/18.04.1978 г., Г.Ц.К., бивш жител ***, е оставил за свои наследници А.Г.Г., от гр. Пловдив- дъщеря, жалбоподателя С.Г.Ц. – син, сина си К. Г.Ц.,***, чиито наследници са Н.К.Н., от гр. Пазарджик и Г.К.Ц., починал през 2006 г., като е оставил за свои наследници К. Г.Ц. и В. Г.Ц., както и покойния наследник на Г.Ц.К.- сина му Ц. Г.Ц., оставил за свои наследници Г.Ц.Р., от гр. Стара Загора и Р.Ц.Ж., от с. Хрищени, община Стара Загора.

Видно от приложеното по делото Удостоверение изх. № ПО-04-307/03.05.2017 г., издадено от О.С.З. гр. Панагюрище, в общинската служба и в офиса й в гр. Стрелча, няма данни дали Решение № 01245 от 22.03.2000 г. -за право на обезщетение на наследниците на Г.Ц.К. и Решение № 1254/26.09.2000 г. -за обезщетение с поименни компенсаторни бонове, са връчени по реда на ГПК на наследниците на Ц.Г.К.и дали тези решения са обжалвани по съответния ред.

По делото е приложено гр. дело № 1249/2017 г. по описа на Районен съд Панагюрище, което е приключило с Решение № 33/05.04.2018 г. и с което Панагюрският районен съд е отменил като незаконосъобразен отказът на кмета на Община Стрелча, изх. № С-2041/12.07.2016 г., с който на жалбоподателя С.Г.Ц. е отказано издаването на скица и удостоверение по чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ- за поземлен имот, представляващ бивша нива, с площ от 6,00 дка, в землището на местността „Оратника“, гр. Стрелча, попадащ в урбанизираната територия на гр. Стрелча, за който е отреден УПИ ІІІ-„Център за социална рехабилитация и интеграция“, в кв. 58 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД-14-02-873/27.08.1985 г., като кметът на Община Стрелча е задължен да извърши поисканата от жалбоподателя С.Г.Ц. административна услуга.

Това решение на районния съд е потвърдено с Решение № ***г., постановено по касационно административен характер дело № ***г. по описа на Пазарджишкия административен съд, като е оставена без разглеждане частната жалба на Община Стрелча, относно искането за прекратяване на производството по административното дело и Решение № 33/05.04.2018 г. на Районен съд Панагюрище е оставено в сила.

Съгласно чл. 18д, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общинската служба по земеделие определя имотите или частите от тях, върху които не може да се възстанови правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, поради обстоятелствата, посочени в чл. 10б, ал. 1, чл. 24, ал. 2, 3 и 4 и чл. 29, ал. 1 ЗСПЗЗ. За направените констатации общинската служба по земеделие уведомява заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс . Ал.3 на същия текст гласи, че: Лицата по ал. 2 в 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението подават писмено искане до общинската служба по земеделие, в което избират начина на обезщетяването съгласно чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.

Според текста на § 29 от ЗСПЗЗ: В едногодишен срок от влизането в сила на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 79 от 1996 г.) лицата по чл. 10б, ал. 1 и 3, чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и по чл. 15, ал. 2 ЗСПЗЗ, които не са заявили предпочитанията си за обезщетяване в сроковете по чл. 18д, ал. 3, чл. 19, ал. 10 и чл. 19а, ал. 1, могат с допълнително заявление да посочат начин на обезщетяване, както следва: 1. лицата по чл. 10б, ал. 1 и 3 и по чл. 15, ал. 2 ЗСПЗЗ - пред поземлената комисия; 2. лицата по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 ЗСПЗЗ - пред Министерството на земеделието и хранителната промишленост. Според ал. 2 на същия текст: Лицата, които не са посочили начин на обезщетяване в срока по ал. 1, се обезщетяват чрез инвестиционни бонове.

От събрните по делото доказателства безспорно се установи, че на 26.09.2000г. поземлената комисия в гр. Стрелча е постановила Решение № 1254 от същата дата, с което наследниците на Г.Ц.К. са обезщетени за недвижим имот с площ от 8 дка, находящ се в местността „Оратника“, в землището на гр. Стрелча, за който имот е отреден УПИ ІІІ-„Център за социална рехабилитация и интеграция“, в кв. 58 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД-14-02-873/27.08.1985 г., с 1024 броя компенсационни бонове, на обща стойност от 1024,00 лв.

По делото безспорно се установи, че в Общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и в офиса в гр. Стрелча, липсват каквито и да било данни дали са връчени по реда на ГПК, както Решение № 01245/22.03.2000г. – за право на обезщетение на наследниците на Г.Ц.К., така и Решение № 1254/26.09.2000г. – за обезщетение с компенсаторни бонове на същите наследници. Липсата на уведомление на който и да било от наследниците на Г.Ц.К. за издаването на решение, с което се отказва възстановяването в реални граници на процесния недвижим имот и постановяването на решение за обезщетяване на наследниците, е лишило тези наследници от възможността да обжалват решението, с което се отказва възстановяване на правото на собственост върху поземления имот и се постановява същите да бъдат обезщетени. След като те са били лишени от първата възможност -да възразят срещу постановяването на обезщетение, в още по-голяма степен са били лишени от възможността да възразят срещу размера на обезщетението – 1024 броя компенсаторни бона на обща стойност от 1024,00 лв.

Липсата на каквато и да било информация за връчване на който и да било от наследниците на тези две решения по реда на ГПК, е лишило заинтересованите лица от възможността да повлияят върху процедурата по обезщетяването чрез обжалване на всяко едно от решенията на Поземлената комисия - гр. Стрелча.

Съдът счита, че жалбата на С.Г.Ц. срещу Решение № 1254/26.09.2000 г. на Поземлена комисия гр. Стрелча е основателна, същата следва да бъде уважена, като бъде отменено Решение № 1254/26.09.2000г.

Така мотивиран и на основание чл. 18д, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1254 от 26.09.2000 г., постановено от Поземлена комисия Стрелча – за обезщетение по реда на чл. 18 д, ал.3, чл. 19 б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследниците на Г.Ц.К., бивш жител *** за 8 дка земя на стойност 1024,00лв., с 1024 броя поименни компенсаторни бонове, на обща стойност 1024,00 лв., като незаконосъобразно и неправилно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14-дневен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: