Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /25.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 146/2019 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 49 СК

……………………………………………………………

………………………………………………………………..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между С.Л.А., ЕГН ********** и Д.А.А., ЕГН **********, сключен на 06.06.1983 г., за което е съставен акт за сключен граждански брак от 06.06.1983 г. от Панагюрски общински народен съвет, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на осн. чл. 49, ал.1 от СК.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, съпругата Д.А.А., ЕГН ********** да носи брачното си фамилното име  А..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в с. Поибрене, ул. „*******“ № ** на съпругата Д.А.А., ЕГН **********.

ОСЪЖДА С.Л.А., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 25,00 лв., на основание чл.78, ал. 6 ГПК, вр. с чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК във вр. чл. 329 от ГПК, както и 5 лв. държавна такса само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: