Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /25.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съдПанагюрище, в проведеното на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 997/2018 г. по описа на съда

Производството е образувано по повод иск с правна квалификация чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 9 ЗПК от „К.Б. ” ЕООД, ЕИК: 831030580 срещу А.Н.Т., с който се иска да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца сумата в размер на 350 лв.  главница по договор за кредит № 9939179001, ведно със законната лихва върху нея, считано от 28.11.2018 г. до окончателното й изплащане и сумата от 77,23 лв. – накзателна лихва за периода от 30.11.2015 г. до 31.01.2018 г.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: На 30.10.20105 г. между „4финанс“ ЕООД и А. Т. е сключен договор за кредит № 9939179001, по реда на чл. 6 ЗПФУР, по силата на който кредиторът е предоставил на ответника сумата в размер на 350 лв., която кредитополучателят се е задължил да я върне в срок до 30 дни – до 29.11.2015 г. Твърди се, че с настъпване на падежа на договора- 29.11.2015 г. на основание чл. 13.3 от Общите условия е начислена наказателна лихва, която е в размер на 389,55 лв. за периода 30.11.2015 г. до 31.01.2018 г.. Излага се, че с т.13.5 от Общите условия на сключения договор е уговорена такса в размер на 10 лв. за всяка изпратена покана / писмо, като в случая дължимата такса е в размер на 30 лв. В исковата молба се твърди, че на 01.02.2018 г. между „4финанс“ ЕООД и „К.Б.” ЕООД е сключен договор за прехвърляне на вземания, по силата на който са прехвърлени вземанията претендирани в настоящото производство, съобразно Приложение 1 към договора. Навеждат се доводи, че цедентът е упълномощил цесионера да уведоми длъжниците за цесията на основание чл. 99, ал. 3 ЗЗД, като длъжникът следва да се счита за уведомен с получаване на препис от исковата молба. Моли за уважаване на предявените искове в предявените размери: 350 лв.  главница по договор за кредит № 9939179001, ведно със законната лихва върху нея, считано от 28.11.2018 г. до окончателното й изплащане и сумата от 77,23 лв. – накзателна лихва за периода от 30.11.2015 г. до 31.01.2018 г. Претендира разноски.

Ответникът, е получил препис от исковата молба с приложенията на 13.02.2019 г., в законоустановения срок до 13.03.2019 г. не е подал отговор на исковата молба. Не се явява в съдебно заседание, макар и редовно уведомен и не е поискала делото да се разглежда в негово отсъствие, като е предупреден за последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание.

По делото са приети като доказателство заверени копия на договор за кредит №9939179001/30.10.2014 г., ведно с Общи услови към договор за кредит, разписка за извършено плащане №20000000091845076 от 30.10.2015 г., за наредена в полза на А.Т. от «4финанс» ЕООД сума в размер на 350 лв., Договор за прехвърляне на вземания /цесия/ № BGF-2018-005/01.02.2018, извлечение от Приложение № 1 към Договор за прехвърляне на вземания /цесия/, потвърждение за прехвърляне на вземания, на основание чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, уведомително писмо от 05.02.2018 г., ведно с известие за доставка и пълномощно за от цедента в полза на цесионера за уведомяване на длъжниците.

В проведеното на 22.04.2019 г. открито съдебно заседание по делото процесуалният представител на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът е намерил искането на "К.Б." ЕООД за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника за основателно, поради което с протоколно определение от 24.04.2019 г. е постановил, че ще се произнесе с неприсъствено решение срещу ответника.

Налице са предвидените в разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 ГПК предпоставки- ответникът не е подала писмен отговор на исковата молба, не се явява в първото по делото заседание при наличие на редовно призоваване и не направила искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение, а ответникът е предупреден, както за последиците от не подаването на отговор, така и за тези от неявяването му в откритото заседание. От представените към исковата молба доказателства и изложени фактиески твърдения предявените искове са вероятно основателни, поради кеото следва да бъдат уважени.

По отношение на разноските:

При този изход на делото и на основание т

 чл. 78, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 78, ал. 8 ГПК във вр. чл. 37 Закона за правната помощ и съобразно предвиденото в чл. 25, ал. 1 Наредбата за заплащане на правната помощ възнаграждението следва да бъде определено в размер на 100 лв. В полза на ищеца следва да се присъдят и разноски за първоинстанционното производство в размер на 100 лв. държавна такса или разноските в настоящото производство са в общ размер на 200 лв., доколкото същите са своевременно поискани, като са представени доказателства, че са реално сторени.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА А.Н.Т., с ЕГН: ********** с адрес: *** да заплати на ,„К.Б.“ ЕООД ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление *** сумата от 350 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 28.11.2018 г. до окончателното й изплащане;- главница по договор за кредит  № 9939179001/30.10.2014 г. сключен между страните и сумата в размер на 77,23 лв. – представляваща наказателна лихва за периода от 30.11.2015г. до 31.01.2018 г. дължима по договора за кредит. ,

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1, във вр. с чл. 78, ал. 8 ГПК,  А.Н.Т., с ЕГН: ********** с адрес: *** да заплати на  „К.Б.“ ЕООД ЕИК: **********  сумата в размер 200,00 лв. разноски направени пред настоящата инстанция.

Решението не подлежи на обжалван, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: