Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /01.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на двадесет и пети март две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 992/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на чл. 69 ЗН във вр. с чл. 34 ЗС

Предявен е от П.Д.Т. срещу И.Л.Т., В.Д.Т. и Е.Д.Д. иск с правно основание чл. 69 ЗН във вр. с чл. 34 ЗС за делба на поземлен имот с индентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18/39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, при съседи: ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *. С влязло в сила Определение № 93 от 27.02.2019 г. производството по делото е прекратено по отношение на ответниците В.Д.Т. и И.Л.Т..

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: Излага се, че делбеният имот е възстановен на наследниците на Т. Д.Т. с Решение № 1РПАН от 05.01.2000 г. на Поземлена комисия гр. Панагюрище. Сочи се, че Т. е оставил за свои наследници  П.Д.Т., И.Л.Т., В.Д.Т. и Е.Д.Д., между които следва да бъде допусната делбата на процесния имот при квоти ¼ ид.ч. за всеки един от съделителите. 

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от Е.Д.Д., в който се излага, че искът за делба е основателен и допустим. Изразено е становище, че е налице желание за уреждане на отношенията между страните по доброволен ред.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

По делото е представено Решение № 1РПАН за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Панагюрище, от което се установява, че на наследниците на Т. Д.Т. е възстановен имот – нива от 0,455 дка, трета категория, в местността ***********, имот № 458006.

По делото е представено и прието като доказателство удостоверение за наследници изх. № 00001012 от 31.07.2018 г. издадено от Община Панагюрище, от което се установява, че Т. Д.Т., починал на 07.10.1955 г. е оставил за свои наследници – К. Д.Т. – починала, Д. Т. Т. – починал на 21.12.2012 г.- оставил на наследници – И.Л.Т. – съпруга и В.Д.Т. – дъщеря и Д. Т. Т. – починал – оставил за наследници Е.Д.Д. – дъщеря и П.Д.Т.- син, като съобразно правилата на Закона за наследството, всеки от наследниците е носител на ¼ ид.ч. от правото на собственост върху процесния имот. Видно от данните по делото наследниците И.Л.Т. и В.Д.Т. са се отказали от наследството оставено от техния наследодател, поради което и спрямо тях производството по делото е прекратено. Ето защо единствени наследници на Т. Т. се явяват Е.Д.Д. и П.Д.Т..

Разпоредбата на чл. 53 ЗН предвижда, че частта на отказалия се уголемява дяловете на останалите наследници. Ето защо от събраните по делото доказателства се установява, че П.Д.Т. притежава 1/2 ид.ч от правото на собственост върху процесния недвижим имот индентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18/39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, а останалата 1/2 ид.ч. от правото на собственост върху имота се притежават от Е.Д.Д..

Предвид изложеното следва да се уважи предявеният иск за делба на недвижим имот с индентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18/39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, при съседи: ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *. като делбата следва да се допусне между съделителите П.Д.Т. и  Е.Д.Д., при квоти: 1/2 идеална част за всеки от тях.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот, представляващ с имотиндентификатор: ***** *** * по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрен със Заповед РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изп. Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Панагюрище, м. „***********“, с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та, при съседи: ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *; ***** *** *.,  между съделителите: П.Д.Т., ЕГН ********** с адрес: ***, и  Е.Д.Д. ЕГН: **********, с адрес: *** при следните квоти: 1/2 идеална част за П.Д.Т. и 1/2 идеална част за Е.Д.Д..

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :