Р Е Ш Е Н И Е

62

 

       22.04.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и първи март

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

952

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по смисъла на чл.135 от Закона за задълженията и договорите.

          В исковата си молба К.Д.П.,***, със съдебен адрес:***, чрез д-р Р.П., адвокат от ПзАК, срещу Т.Ц.В., С.Т.В. *** и Ц.Т.В.,***, сочи, че с Решение № 609/30.03.2007г., постановено по В. гр. дело № 331/2006г., на Пловдивски апелативен съд, с което е оставено в сила Решение на Пазардзжишки окръжен съд, постановено по гр. дело № 349/1999 г., потвърдено с Решение по гр. дело № 5224/2007г. на 4-то ГО на ВКС, Т.Ц.В. е осъден на основание непозволено увреждане от ПТП, солидарно с М. П. К., да заплати на К.П., сумата от 6000,00 лв., ведно със законната лихва, считано от 08.10.1993г. до окончателното й изплащане и сумата от 2000,00 лв., ведно със законната лихва, считано от 08.10.1993г. до окончателно изплащане на сумата, за което е издаден изпълнителен лист от 19.04.2007г. В исковата молба се сочи, че първоначално е образувано Изпълнително дело № 326/2007г., по описа на ЧСИ № 750-Н.Т., но поради прекратяване на правомощията му, делото е разглеждано от ЧСИ № 820-Т. Л., под № 550 от 2011г., по описа на този ЧСИ. Ищцата П. твърди, че на 24.11.2014г., по нейно желание – заради бездействие на ЧСИ, изпълнително дело № 550/2011г. по описа на Т. Л. е прекратено и изпълнителния лист е станал повод за образуване на изпълнително дело № 359/2014г. по описа на ЧСИ № 885-Г.С.. Според ищцата и по трите изброени изпълнителни дела са извършвани принудителни действия – запор, възбрана, опис на недвижими имоти, публична продан, като по изпълнително дело № 359/2014г., са постъпили 1010,00 лв., които не могат да покрият разноските по гражданското и изпълнителното производство. П. сочи, че последното изпълнително действие е публична продан на ниви, собственост на Т.В. през 2018г., но поради наличие на негови публични задължения към НАП, на ищцата не е заплатено нищо. В исковата молба се твърди, че не могат да постъпят суми и от пенсията на Т.В., тъй като била в минимални размери. Съгласно исковата молба, П. е научила, че Т.В., въпреки, че е знаел за това свое задължение към нея, е извършил в полза на своите низходящи роднини – синове, безвъзмездни разпоредителни действия със свои недвижими имоти, а именно – на 19.12.2013г. е дарил на сина си С.Т.В. недвижим имот, за който е отреден УПИ Х-359, в кв. 53, по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота: едноетажна паянтова жилищна сграда с площ от 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищна сграда с площ от 28 кв.м., складови помещения с обща площ от 62 кв.м., находяща се в избения етаж на жилищната сграда и масивен гараж с площ от 24 кв.м., при съседи на имота изток УПИ ІХ – 360 и УПИ ІІІ-360, запад УПИ І-357, север УПИ ІІ – 358, юг- улица, като ответникът Т.В. си е запазил безвъзмездно и до живот правото на ползване върху дарявания недвижим имот. Данъчната оценка на имота възлиза на 5 574,90 лв.

Съгласно исковата молба, на 01.09.2016г., ответникът Т.В. е надарил синовете си – ответниците С. и Ц. В., при равни права, с 1/6 идеална част от земеделски имоти, придобити по наследство от Т. И. В., починал на 03.05.1952г., които се намират в землището на село Б., община Панагюрище, а именно: Нива с площ от 2 дка, ІХ-та категория, местност „Стражата“, имот № 004007, при съседни имоти: имот № 004008, имот № 004405, имот № 004021, имот № 102014 и имот № 004009, с данъчна оценка 6,13 лв.; Нива с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025, при съседни имоти: имот № 110010, имот № 110009, имот № 029304 и имот № 029024, с данъчна оценка 12,20 лв.; Нива с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2/Свети Никола“, имот № 045062, при съседни имоти: имот № 045355, имот № 045208, имот № 046361, и имот № 045061, с данъчна оценка 11,75 лв.; Нива с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата/Върбишки Дол“, имот № 046109, при съседни имоти: имот № 046113, имот № 046110, имот № 046361 и имот № 046108, с данъчна оценка 93,60 лв.; Трайни насаждения с площ от 8 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080010, при съседи: имот № 080064, имот № 080056, имот № 080057, имот № 080007, имот № 080061, имот № 080006, имот № 080002, имот № 080001, имот № 080711 и имот № 080011, с данъчна оценка 88,20 лв.; Трайни насаждения с площ от 4,300 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080019, при съседи: имот № 080710, имот № 080711, имот № 080040, и имот № 080020, с данъчна оценка 47,40 лв. В исковата молба се сочи, че общата данъчна оценка на дарените земеделски земи възлиза на сумата от 259,28 лв.

Според ищцата, дарението на описаните недвижеми имоти цели „спасяването“ им от опис и публична продан, като договорът е извършен по настояване на ответника Т.В., който е целял да увреди ищцата П., като е било осуетено извършването на опис и изнасянето на публична продан на недвижимите имоти по действителните им пазарни цени, от които К.П. да успее да удовлетвори вземането си. Ищцата сочи, че приобретатели по договорите са били синовете на ответника Т.В., като сделките са били безвъзмездни, а синовете също са знаели, че по  този начин се уврежда кредиторката П..

          К.Д.П. моли съда, да постанови решение, с което да бъдат обявени за недействителни спрямо нея сключените от Т.Ц.В. договори за дарение, а именно: Договор за дарение, по Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 165, том VІ, нот.дело 822 от 19.12.2013г., по Общия регистър на Нотариус № 390-П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, с който ответникът Т.Ц.В. е надарил ответника – сина си С.Т.В., със следния недвижим имот, а именно: УПИ Х-359, в кв. 53, по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с площ от 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищна сграда с площ от 28 кв.м., складови помещения с обща площ от 62 кв.м., находяща се в избения етаж на жилищната сграда и масивен гараж с площ от 24 кв.м., при съседи на имота: изток УПИ ІХ – 360 и УПИ ІІІ-360, запад УПИ І-357, север УПИ ІІ – 358, юг- улица, като ответникът Т.В. си е запазил безвъзмездно и до живот правото на ползване върху дарявания недвижим имот, както и Договор за дарение по Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 176, том ІІІ, нот. дело № 440/01.09.2016г. по Общия регистър на Нотариус № 390-П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, с който ответникът Т.Ц.В. е надарил ответниците – синовете си С.Т.В. и Ц.Т.В., при равни квоти, със следните 1/6 идеална част от земеделски имоти, а именно: Нива с площ от 2 дка, ІХ-та категория, местност „Стражата“, имот № 004007, при съседни имоти: имот № 004008, имот № 004405, имот № 004021, имот № 102014 и имот № 004009, с данъчна оценка 6,13 лв.; Нива с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025, при съседни имоти: имот № 110010, имот № 110009, имот № 029304 и имот № 029024, с данъчна оценка 12,20 лв.; Нива с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2/Свети Никола“, имот № 045062, при съседни имоти: имот № 045355, имот № 045208, имот № 046361, и имот № 045061, с данъчна оценка 11,75 лв.; Нива с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата/Върбишки Дол“, имот № 046109, при съседни имоти: имот № 046113, имот № 046110, имот № 046361 и имот № 046108, с данъчна оценка 93,60 лв.; Трайни насаждения с площ от 8 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080010, при съседи: имот № 080064, имот № 080056, имот № 080057, имот № 080007, имот № 080061, имот № 080006, имот № 080002, имот № 080001, имот № 080711 и имот № 080011, с данъчна оценка 88,20 лв.; Трайни насаждения с площ от 4,300 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080019, при съседи: имот № 080710, имот № 080711, имот № 080040, и имот № 080020, с данъчна оценка 47,40 лв. – всички в землището на село Б., община Панагюрище.

          Претендира сторените съдебно- деловодни разноски.

          Представя писмени доказателства в копие.

          В законоустановения срок ответникът Т.Ц.В.,***, със съдебен адрес:***, оф.*- чрез адвокат Ц.Д.Т., представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявеният иск е допустим, но неоснователен. Ответникът твърди, че вземането, от което произтича претенцията на ищцата П. е погасено по давност и към настоящия момент тя не притежава качеството на кредитор спрямо него. Твърди, че изпълнителните действия за събиране на вземането не са извършвани от 2007 г. Сочи се още, че с Решение № 609 от 30.03.2007г., ответникът Т.В. е осъден солидарно с М. К. да заплати на ищцата претендираните суми, като П. може да потърси процесните суми от още един длъжник. В. твърди, че могат да бъдат обявени за недействителни спрямо кредитора само такива действия на длъжника, с които той го уврежда, докато извършените на 19.12.2013г. разпоредителни действия на В. не увреждат ищцата, понеже същата би могла да се удовлетвори и от други недвижими имоти, които Т.В. притежава. В отговора на исковата молба се твърди, че и към двете дати, описаните имоти са били свободни от обезпечителни мерки, поради което П. е можела да се удовлетвори и от други имоти, собственост на Т.В..

          Ответникът В. твърди, че не е на лице и следващата предпоставка за уважаване на иска на П., а именно знание, поради което, предявения от ищцата иск по смисъла на чл. 135 от ЗЗД следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

          Т.В. твърди, че е на лице наложена възбрана от ЧСИ, рег. № 885, с район на действие ОС Пазарджик, от 30.07.2015г., както и призовка за принудително изпълнение от същия ЧСИ от 13.06.2016г., от които е видно, че Т.В. разполага и с друго имущество, освен с онова, с което се е разпоредил на 19.12.2013г. и на 09.09.2016г.

В писмения си отговор, ответникът Ц.Т.В.,***, със съдебен адрес:***, кантора № * - чрез адвокат Ц.Т. от Пловдивска АК, сочи, че същият е известен за инцидент през 1993 г., при който е ангажирана отговорността на баща му - Т.В., в качеството му на работодател и същият е осъден да заплати обезщетение на пострадалото лице. Ответникът В. твърди, че не знае какви изпълнителни действия спрямо баща му е предприела ищцата П., а е знаел само, че има наложени възбрани върху част от недвижимите имоти, собственост на Т.В., които са били предмет на публична продан. Според писмения отговор, по думите на Т.В., дължимите на П. суми са погасени. Ц.В. твърди, че действително е приел дарение на идеални части от земеделски имоти от баща си Т.В. през 2016 г., но заявява, че сделката не  е извършена с цел да се увреди П.. Твърди, че тогава ответникът Т.В. е бил с влошено здраве и е искал единствено да надари синовете си. В писмения отговор на исковата молба се подчертава, че към този момент върху процесните земеделски недвижими имоти не е имало наложени възбрани, а Т.В. е уверил сина си, че с извършената публична продан, дългът към П. е бил погасен.

Ц.В. счита предявеният от К.Д.П. иск по смисъла на чл. 135 и сл. от ЗЗД за неоснователен и моли същият да бъде отхвърлен.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител – д-р Р.П., адвокат от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ответникът Т.Ц.В., редовно призован, не се явява. Процесуалният му представител - адвокат Ц.Т. от Пловдивска адвокатска колегия изпраща писмена молба.

Ответникът С.Т.В., редовно призован, не се явява. Процесуалният му представител - адвокат Ц.Т. изпраща писмена молба.

Ответникът Ц.Т.В., редовно призован, не се явява. Процесуалният му представмител- адвокат Ц.Т. изпраща писмена молба.

От приложения по делото Изпълнителен лист, издаден на 19.04.2007 г., съгласно Решение № 609/30.03.2007 г., постановено по въззивно гр. дело № 331/2006 г., по описа на Апелативен съд - Пловдив, М. П. К. и Т.Ц.В. са осъдени да заплатят солидарно на К.Д.П., като обезщетение за причинени неимуществени вреди при ПТП на 08.10.1993 г., сумата от 6000,00 лв,. представляваща обезщетение за травма на дясното око, а сумата от 2000,00 лв., представлява обезщетение за травми на лицето, ведно със законната лихва върху всяка една от сумите, считано от 08.10.1993г. до окончателно изплащане на вземането.

По делото е приложена молба до ЧСИ № 750, с район на действие ОС Пазарджик, от която се констатира, че К.Д.П. е поискала образуването въз основа на изпълнителен лист на изпълнително дело срещу М. П. *** – В. – Т.В.“, със седалище и адрес на управление: село Б., община Панагюрище, собственост и представляван от Т.Ц.В., за сумите, посочени в изпълнителния лист.

Видно от молба, вх. № 10653/22.02.2010г., отправена от ответника Т.Ц.В. до ЧСИ Н.Т. с рег. № 750 и район на действие ОС Пазарджик е, че ответникът Т.В. е признал, че е длъжник по изп. дело № 326/2007г. по описа на ЧСИ, но за насрочен опис на 23.02.2010г. е представил писмени доказателства, от които е видно, че автомобилите, върху които е насочен описа, са предадени на вторични суровини, а тракторът, по отношение на който е насочено изпълнението, е бил продаден на части. Посочил е още, че недвижимият имот, спрямо който е насочено изпълнението на ищцата П., вече е бил предмет на опис, от страна на Агенция за държавни вземания гр. Пловдив.

От приложената по делото молба, вх. № 01442/29.04.2009г., до ЧСИ № 750 с район на действие ОС Пазарджик, се констатира, че ищцата К.Д.П. е насочила вземането си спрямо един брой лек автомобил, един брой товарен автомобил, автобус и ремарке, представляващи собственост на длъжника ЕТ“ А. – В. – Т.В.“.

Видно от Съобщение изх. № 10025/04.01.2010 г., издадено от ЧСИ № 750 с район на действие ОС Пазарджик, е насрочен опис, на недвижимо имущество и движими вещи, собственост на ответника Т.В., като ищцата е внесла и необходимата такса за ЧСИ.

От приложената по делото Служебна бележка, издадена на 06.08.2006г., от „Пром Агро Трейд 68“ ЕООД, гр. Пазарджик, ЕТ“ А. – В. – Т.В.“ е предал на дружеството, в качеството му на собственик, товарен автомобил, марка „ЗИЛ“, за вторични суровини.

По делото е приложено Уведомление изх. № 12586/24.11.2014 г., издадено от ЧСИ Т. *** действие ОС Пазарджик, от което се установява, че изпълнението срещу ответника Т.В. и М. К. е прекратено на осн. чл. 433, ал.1 т.2 от ГПК.

След прекратяване на това изпълнително дело се установява, че ищцата е предявила молба за образуване на ново изпълнително дело, въз основа на същия изпълнителен лист, приложен по настоящото гражданско дело, при ЧСИ № 885 – Г.С., с район на действие ОС Пазарджик.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 38, том І, нот. дело № 88/1977 г., по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, ответникът Т.Ц.В. е надарен от баща си с правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: Дворно място с площ от 300 кв.м., ведно със застроените в него: къща, еднофамилна, на 55 кв.м., плевня на 42 кв.м. и лятна кухня на 10 кв.м., за който имот е отреден парцел ІІІ-ти, имот планоснимачен № 629, в квартал 53, по тогава действащия план на село Б., община Панагюрище, при съответно описани съседи.

Видно от приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 165, том VІ, нот.дело № 822/2013 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, е, че Т.Ц.В. е надарил сина си- ответника С.Т.В., със следния недвижим имот, а именно: УПИ Х-359, в кв. 53 по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна паянтова жилищна сграда на 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищната сграда с площ от 28 кв.м. и складови помещения, с площ от 62 кв.м., както и масивен гараж с площ от 24 кв.м., като ответникът Т.В. е запазил за себе си, безвъзмездно и до живот ограничено право на ползване върху дарявания имот.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за дарение на идеални части от земеделски имоти, № 176, том ІІІ, нот.дело № 440/2016 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К. с район на действие Районен съд Панагюрище, ответникът Т.Ц.В. е надарил в равни части ответниците С.Т.В. и Ц.Т.В., със собствените си 1/6 ид.ч. от земеделски имоти, придобити по наследство от Т. И. В., бивш жител ***, а именно: Нива, цялата с площ от 2,00 дка ІХ-та категория, местност „Страждата“, имот № 004007 при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025 при съответни съседи; Изоставена нива, цялата с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2 / Свети Никола“, имот № 045062, при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата / Върбишки Дол“, имот № 046109 при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 8,00 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080010, при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 4,3 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080019, при съответни съседи – всички имоти в землището на с. Б., общ. Панагюрище.

От приложеното по делото Удостоверение за родствени връзки, изх. № 183/21.05.2010 г., издадено от община Панагюрище, безспорно се установява, че ответникът Т.Ц.В. е баща на ответниците С.Т. В.  Ц.Т.В..

По делото е приложено удостоверение, издадено въз основа на протокол, № 3157/12.09.2018г., съставен по изпълнително дело № 20148850400359 по описа на ЧСИ Г.С.,  с район на действие ОС Пазарджик, от което удостоверение се установява, че въз основа на запори, наложени на Т.В. и М. К., през периода 19.12.2014г. до 19.10.2017г. по вземането на ищцата К.П. са постъпили 1793,56 лв. Установява се също, че в резултат на публична продан на недвижим имот, собственост на Т.В., проведена на 04.12.2017г. е постъпила сумата от 198,69 лв., а в резултат на публична продан на друг имот, собственост на ответника Т.В., извършена на 21.12.2017г., е постъпила сумата от 1796,31 лв.

Съгласно приложеното по делото Удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки изх. № 130371501331729/21.04.2015г., задълженията на ответника Т.В. по изпълнително дело, образувано от ТД на НАП, възлизат на сумата от 2314,21лв.

По делото е представено Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307012558/20.11.2018г., издадено от Община Панагюрище, от което се констатира, че данъчната оценка на УПИ Х-359, в кв. 53 по плана на село Б., община Панагюрище, възлиза на 1398,10лв.

Съгласно приложените по делото удостоверения за данъчна оценка на земеделски недвижими имоти, с които се е разпоредил ответникът Т.В., в полза на ответниците С.В. и Ц.В., общият размер на данъчните оценки възлиза на сумата от 1555,70лв.

От приложената по делото Призовка за принудително изпълнение №5797/13.06.2016г., изготвена по изпълнително дело № 20148850400359 по описа на ЧСИ Г.С.,  с район на действие ОС Пазарджик, ответникът Т.В. дължи на ТД на НАП и ищцата К.П. сума в общ размер на 62134,76лв. От същата призовка за добороволно изпълнение се констатира, че на 13.07.2016г. е насрочен опис и оценка на 16 броя поземлени имоти, собственост на ответника Т.В..

От събраните по делото писмени доказателства безспорно се установи, че на 08.10.1993г. ищцата К.П. е претърпяла инцидент в резултат на ПТП, поради което с Решение № 609/30.03.2007 г., постановено по въззивно гр. дело № 331/2006 г., по описа на Апелативен съд - Пловдив, М. П. К. и ответника Т.Ц.В. са осъдени да й заплатят солидарно, като обезщетение за причинени неимуществени вреди при ПТП, сумата от 6000,00 лв,. представляваща обезщетение за травма на дясното око, а сумата от 2000,00 лв., представлява обезщетение за травми на лицето, ведно със законната лихва върху всяка една от сумите, считано от 08.10.1993г. до окончателно изплащане на вземането.

По делото безспорно се констатира, че за вземането си, ищцата е поискала образуването на изпълнително дело срещу М. П. *** – В. – Т.В.“, със седалище и адрес на управление: село Б., община Панагюрище, собственост и представляван от Т.Ц.В.. Първоначално е образувано изпълнително дело № 326/2007г. по описа на ЧСИ Н.Т. с рег. № 750 и район на действие ОС Пазарджик. Установи се, че П. е насочила вземането си спрямо един брой лек автомобил, един брой товарен автомобил, автобус и ремарке, представляващи собственост на длъжника ЕТ“ А. – В. – Т.В.“, представляван от ответника Т.В., но те са се оказали продадени за вторични суровини.

Съгласно писмените доказателства, ищцата П. е поискала това изпълнително дело да се прекрати и въз основа на изпълнителния лист, издаден от Апелативен съд Пловдив по въззивно гр. дело № 331/2006 г., е образувано второ изпълнително дело № 20148850400359 по описа на ЧСИ Г.С.,  с район на действие ОС Пазарджик. Констатира се, че в резултат на запори, наложени на Т.В. и М. К., през периода 19.12.2014г. до 19.10.2017г. по вземането на ищцата К.П. са постъпили 1793,56 лв. Установява се също, че в резултат на публична продан на недвижим имот, собственост на Т.В., проведена на 04.12.2017г. е постъпила сумата от 198,69 лв., а в резултат на публична продан на друг недвижим имот, собственост на ответника Т.В., е постъпила сумата от 1796,31 лв.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 165, том VІ, нот.дело № 822/2013 г., по Общия регистър на нотариус № 390 – П.К. с район на действие Районен съд Панагюрище, докато П. вече е била взискател по образуваното срещу него изпълнително дело, Т.Ц.В. е надарил сина си, ответника С.Т.В., със следния недвижим имот, а именно: УПИ Х-359, в кв. 53 по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота: едноетажна паянтова жилищна сграда на 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищната сграда с площ от 28 кв.м. и складови помещения, с площ от 62 кв.м., както и масивен гараж с площ от 24 кв.м., а с  Нотариален акт за дарение на идеални части от земеделски имоти, № 176, том ІІІ, нот.дело № 440/2016 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К. с район на действие Районен съд Панагюрище, ответникът Т.Ц.В. е надарил в равни части ответниците С.Т.В. и Ц.Т.В., със собствените си 1/6 ид.ч. от земеделски имоти, находящи се в землището на село Б., община Панагюрище, а именно: Нива, цялата с площ от 2,00 дка ІХ-та категория, местност „Страждата“, имот № 004007 при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025 при съответни съседи; Изоставена нива, цялата с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2 / Свети Никола“, имот № 045062, при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата / Върбишки Дол“, имот № 046109 при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 8,00 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080010, при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 4,3 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080019, при съответни съседи.

Съгласно нормата на чл.135, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, знанието за наличието на действия, които увреждат ищеца се предполага, когато третото лице, в полза на което е извършено разпореждането, е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника, а в настоящия случай ответниците С.В. и Ц.В. са точно низходящи на разпоредилия се с недвижимия имот в регулация и земеделските недвижими имоти, ответник Т.Ц.В.. Разпореждането с недвижимите имоти е извършено след възникване на задължението на В., солидарно с К., да заплатят на ищцата П. обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в резултат на ПТП.

Съдът приема за правноирелевантно и противоречащо с представените по делото писмени доказателства, твърдението на ответника Ц.Т.В., че преди извършване на дарението в негова полза, е бил уверен от баща си- ответника Т.В., че с извършените публични продани на недвижими имоти, задължението към П. е погасено. Публичните продани на недвижими имоти, собственост на Т.В., са извършени през месец декември 2017г., а разпореждането със земеделски недвижими имоти на ответника В., спрямо ответника Ц.В., е извършено на 01.09.2016г., или година и три месеца по- рано.

По делото не се събраха никакви доказателства за липсата на знание у който и да е от тримата ответници за съществуващото задължение на ответника Т.В. спрямо ищцата П..

Съгласно Решение № 93/28.07.2017 г. на ВКС по търг. дело № 638/2016 г., ТК, II-ро т. о.,  длъжникът винаги знае за увреждането, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на кредиторовото вземане. Когато разпореждането с длъжниково имущество е безвъзмездно, е достатъчно кредиторът да докаже, че длъжникът е знаел за съществуването на задължението му към него, а когато увреждащата сделка е възмездна, кредиторът трябва да докаже, че за увреждането е знаело и третото лице, с което длъжникът е договарял, т.е., че третото лице е знаело фактите и обстоятелствата, които пораждат кредиторовото вземане, освен в случаите, когато знанието на третото лице се презумира – чл. 135, ал. 2 ЗЗД

По делото безспорно се констатира, че при извършването на разпоредителните сделки по отношение на ответниците С.В. и Ц.В., Т.В. е съзнавал, че се лишава от свое имущество, с което се създават трудности за удовлетворение на кредитора му в лицето на ищцата П.. Към момента на извършване на даренията по отношение на другите двама ответници, Т.В. безспорно е знаел за увреждането, тъй като от възникване на вземането на П., до извършването на разпоредителните сделки, са изминали повече от 20 години.

Съдът счита, че следва да бъде прогласена недействителността на Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 165, том VІ, нот.дело 822 от 19.12.2013г., по Общия регистър на Нотариус № 390-П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, с който ответникът Т.Ц.В. е надарил ответника – сина си С.Т.В., със следния недвижим имот, а именно: УПИ Х-359, в кв. 53, по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота: едноетажна паянтова жилищна сграда с площ от 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищна сграда с площ от 28 кв.м., складови помещения с обща площ от 62 кв.м., находяща се в избения етаж на жилищната сграда и масивен гараж с площ от 24 кв.м., при съседи на имота: изток УПИ ІХ – 360 и УПИ ІІІ-360, запад УПИ І-357, север УПИ ІІ – 358, юг- улица, тъй като тази сделка уврежда по смисъла на чл.135, ал.1 от ЗЗД, интересите на ищцата К.Д.П., като кредитор на Т.Ц.В..

Следва да бъде прогласена недействителността на Нотариален акт за дарение на идеални части от земеделски имоти, № 176, том ІІІ, нот.дело № 440/2016 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К. с район на действие Районен съд Панагюрище, ответникът Т.Ц.В. е надарил в равни части ответниците С.Т.В. и Ц.Т.В. със собствените си 1/6 ид.ч. от земеделски имоти, находящи се в землището на село Б., община Панагюрище, а именно: Нива, цялата с площ от 2,00 дка ІХ-та категория, местност „Страждата“, имот № 004007 при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025 при съответни съседи; Изоставена нива, цялата с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2 / Свети Никола“, имот № 045062, при съответни съседи; Нива, цялата с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата / Върбишки Дол“, имот № 046109 при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 8,00 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080010, при съответни съседи; Трайни насаждения, с площ от 4,3 дка, VІІІ-ма категория, местност „Шортек“, имот № 080019, при съответни съседи.

На основание чл. 78, ал.1, следва да бъдат осъдени ответниците Т.Ц.В., С.Т.В. и Ц.Т.В., солидарно, да заплатят на ищцата К.Д.П. сторените по делото съдебно – деловодни разноски, възлизащи на сумата от 994,17 лв., която сума представлява сбор от 750,00 лв. - за адвокатско възнА.ждение, 59,86 лв. – държавна такса и банкова такса, 23,34 лв.– допълнителна държавна такса, 10,00 лв.– държавна такса за два броя съдебни удостоверения, 4,00 лв. -  технически характеристики от Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище, 60,00 лв.– за 6 броя скици на недвижими имоти, 70,00 лв.– такса за издаване на 7 бр. удостоверения за данъчни оценки, 10,00 лв. -държавна такса за вписване, 6,97 лв. – такса удостоверения от ЧСИ.

          Така мотивиран и на основание чл. 135, ал. 1 и ал.2 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И :

 

УВАЖАВА иска, предявен от К.Д.П., с ЕГН-********** ***, със съдебен адрес:****, чрез д-р Р.П., адвокат от ПзАК, срещу Т.Ц.В., с ЕГН ********** и С.Т.В., с ЕГН ********** *** и Ц.Т.В.,***, като ОБЯВЯВА за недействителни действията, извършени от Т.Ц.В. и С.Т.В. *** по Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 165, том VІ, нот.дело 822 от 19.12.2013г., по Общия регистър на Нотариус № 390-П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, с който ответникът Т.Ц.В. е надарил ответника – сина си С.Т.В., със следния недвижим имот, а именно: УПИ Х-359, в кв. 53, по плана на село Б., община Панагюрище, с площ от 331 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с площ от 62 кв.м., едноетажна масивна пристройка към жилищна сграда с площ от 28 кв.м., складови помещения с обща площ от 62 кв.м., находяща се в избения етаж на жилищната сграда и масивен гараж с площ от 24 кв.м., при съседи на имота: изток УПИ ІХ – 360 и УПИ ІІІ-360, запад УПИ І-357, север УПИ ІІ – 358, юг- улица, като ответникът Т.В. си е запазил безвъзмездно и до живот правото на ползване върху дарявания недвижим имот.

УВАЖАВА иска, предявен от К.Д.П., ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:****, чрез д-р Р.П., адвокат от ПзАК, срещу Т.Ц.В., с ЕГН ********** С.Т.В., с ЕГН ********** *** и Ц.Т.В., с ЕГН ********** ***, като ОБЯВЯВА за недействителни действията, извършени от Т.Ц.В. и С.Т.В. *** по Нотариален акт за дарение на недвижим имот както и Договор за дарение по Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 176, том ІІІ, нот. дело № 440/01.09.2016г. по Общия регистър на Нотариус № 390-П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, с който ответникът Т.Ц.В. е надарил ответниците – синовете си С.Т.В. и Ц.Т.В., при равни квоти, със следните 1/6 идеална част от земеделски имоти, а именно: Нива с площ от 2 дка, ІХ-та категория, местност „Стражата“, имот № 004007, при съседни имоти: имот № 004008, имот № 004405, имот № 004021, имот № 102014 и имот № 004009, с данъчна оценка 6,13 лв.; Нива с площ от 3,980 дка, ІХ-та категория, местност „Кайстор 4“, имот № 029025, при съседни имоти: имот № 110010, имот № 110009, имот № 029304 и имот № 029024, с данъчна оценка 12,20 лв.; Нива с площ от 2,920 дка, ІХ-та категория, местност „Локвата 2/Свети Никола“, имот № 045062, при съседни имоти: имот № 045355, имот № 045208, имот № 046361, и имот № 045061, с данъчна оценка 11,75 лв.; Нива с площ от 12,479 дка, VІІ-ма категория, местност „Локвата/Върбишки Дол“, имот № 046109, при съседни имоти: имот № 046113, имот № 046110, имот № 046361 и имот № 046108, с данъчна оценка 93,60 лв.; Трайни насаждения с площ от 8 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080010, при съседи: имот № 080064, имот № 080056, имот № 080057, имот № 080007, имот № 080061, имот № 080006, имот № 080002, имот № 080001, имот № 080711 и имот № 080011, с данъчна оценка 88,20 лв.; Трайни насаждения с площ от 4,300 дка, VІІІ-ма категория, местост „Шортек“, имот № 080019, при съседи: имот № 080710, имот № 080711, имот № 080040, и имот № 080020, с данъчна оценка 47,40 лв. – всички в землището на село Б., община Панагюрище.

ОСЪЖДА Т.Ц.В.,  с ЕГН ********** и С.Т.В., с ЕГН ********** *** и Ц.Т.В., с ЕГН ********** ***, солидарно да заплатят на К.Д.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***, чрез д-р Р.П., адвокат от ПзАК, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 994,17 лв. (деветстотин деветдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), която сума представлява сбор от 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева) - за адвокатско възнА.ждение, 59,86 лв. (петдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) – държавна такса и банкова такса, 23,34 лв. (двадесет и три лева и тридесет и четири стотинки) – допълнителна държавна такса, 10,00 лв. (десет лева) – държавна такса за два броя съдебни удостоверения, 4,00 лв. (четири лева) -  технически характеристики от Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище, 60,00 лв. (шестдесет лева) – за 6 броя скици на недвижими имоти, 70,00 лв. (седемдесет лева) – такса за издаване на 7 бр. удостоверения за данъчни оценки, 10,00 лв. (десет лева) – държавна такса за вписване, 6,97 лв. (шест лева и деветдесет и седем стотинки) – такса удостоверения от ЧСИ.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: