Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /16.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на трети април две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 865/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по чл. 45 ЗЗД

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, Районен съд – Панагюрище,

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА, на основание чл. 45 от ЗЗД, К.Д.Р., с ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати на В.И.Ч., с ЕГН: **********, с адрес: *** , сумата от 9 500 (девет хиляди и петстотин) лева - обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в резултат на причинената му на 25.11.2017 г. средна телесна повреда, изразяваща …………….., ……………….. и лека телесна повреда, причинила болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането – 25.11.2017 г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 9500 лв. до претендирания размер от 20 000 (двадесет хиляди) лева - обезщетение за претърпените неимуществени вреди, като неоснователен.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, К.Д.Р., с ЕГН: ********** да заплати на В.И.Ч., с ЕГН: **********, сумата от 622,01 лв. представлява разноски за пред настоящата инстанция.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, на В.И.Ч., с ЕГН: **********, да заплати на К.Д.Р., с ЕГН: **********, сумата от 515,36 лева, направени от страната деловодни разноски пред настоящата инстанция, съразмерно на отхвърлената част от иска.

ОСЪЖДА К.Д.Р., с ЕГН: **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Панагюрище, сумата от 437,00 лева, представляваща дължими такси и разноски, съобразно уважената част от иска, както и 5 лв., само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пазарджик в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба.

 

                                                           

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: