Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /08.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съдПанагюрище, в проведеното първи април две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 661/2018 г. по описа на съда

Производството е по чл. 32, ал. 2 ЗС

Предявен е от Р.В.Г. срещу П.С. В., Н. Н.В. и Ц.Н.Р. иск с правно основание чл. 32, ал. 2 ЗС.,  с който се иска да се разпредели реалното ползване на поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,  с административен адрес на имота гр. Панагюрище, ул. „***** ********“ № * с площ от 234 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план : 2399, кв. 160, парцел VII, при съседи: ***** *** ****; ***** *** ***; ***** *** ****; ***** *** ****.

Ищецът основават исковата си претенция на следните фактически твърдения: Излагат, че притежават общо ½ ид.ч. от правото на собственост върху в процесния имот в по силата на договор за дарение, а ответниците притежават общо останалата ½ ид.ч. от правото на собственост върху процесния имот, в качеството на наследници на Никола Ненов В., тъй като не може да се постигне мнозинство за разпределяне на ползването на имота се моли да се постанови решение, с което да се разпреди ползването на съсобствения имот.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба единствено от ответника Н. В., в който се излагат доводи за основателност на исковата молба, като се моли да се постанови решение, с което да се разпрели ползването на съсобствения имот.

Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното:

Производството за разпределяне правото на реално ползване на съсобствен имот е такова  по спорна съдебна администрация и цели да замести липсващото решение на съсобствениците, притежаващи мажоритарен дял от съсобствеността относно това как да се ползва, или управлява съсобственият имот. То заменя решението на мнозинството, което е вредно за вещта, или с него се назначава управител. Правомощията на съда са свързани с ползването и управлението на вещта, които могат да се вземат от мнозинството от съсобствениците. Евентуални промени в съсобствената вещ той не може да предписва, тъй като това каква да бъде вещта е решение на съсобствениците, което е извън нейното управление и ползване. Съдът не може да изземва правомощията на съсобствениците извън предоставените му със закона.

С Определение № 522 от 12.10.2018 г. постановено по делото, на основание 140, ал. 3 във вр. с чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК, за безспорно и ненуждаещо се за доказване между страните, че ищецът – Р.В.Г. е носител на ½ ид.ч. от правото на собственост върху процесния имот, а ответниците П.С. В., Н. Н.В. и Ц.Н.Р. са носители на другата ½ ид.ч. от правото на собственост върху процесния имот. В първото по делото заседание не са направени възражения, искания и бележки от страните, поради което изготвеният проекто-доклад е обявен за окончателен.

По делото е допусната и изслушана съдебно техническа експертиза, по която вещото е изготвило три варианта за разределение позлването на процесния имот, които варианти са съобразени с правата на всеки от съсобствениците.

Вещото лице по съдебно техническата експертиза, посочва че в настоящия случай са възможни три варианта (четвърти и пети) на разпределение ползване на поземления имот съобразно приложени към заключението скици (л.81, л. 82 и л. 83 от делото). При изслушването си, вещото лице пояснява, че във всички варианти е предвиден достъп на ищеца до стълбищните клетки представляващи официалния вход на сградата. Ценена съобразно правилата на чл. 202 ГПК съдът дава вяра на заключението на вещото лице, доколкото същото е обективно, компетентно изготвено и с него са дадени обосновани и пълни отговори на всички задачи поставени по делото.

При администриране отношенията между съсобствениците във връзка с ползването на съсобствените имоти съдът следва да се ръководи от правата им в съсобствеността, от фактическото ползване, когато то съответства или е близко до правата на ползващите имота и от факта на извършени подобрения, като разпределението следва да се извърши по начин, който да не създава предпоставки за бъдещи спорове относно постановеното разпределение. Както е прието и в мотивите на ТР № 13 по т. д. № 13/2012 год. на ОСГК на ВКС, целта на производството по чл. 32, ал. 2 ЗС е разпределението на ползването да е съобразено в най-пълна степен с действителните права на страните в съсобствеността и то да дава възможност за най-целесъобразно използване на вещта.

Настоящият съдебен състав намира, че вариант Втори предложен от вещото лице е по –удачен. Това е така, доколкото в него са съобразени правата на всички съсобственици, съобразено е съществуващото фактическото положение. Освен това при този вариант, за разлика от предложените първи и трети варианти в по-пълна степен биха били избегнати бъдещи конфликти, доколкото при тези два варианта е предвидена по-голяма част от процесното дворно мястото за общо ползване, което е предпоставка за възникване на бъдещи конфликти. При разпределяне ползване на имота по вариант Втори разпределението се извършва по най-целесъобразния начин, тъй като ищцата ще ползва югоизточната част на имота, а ответниците северозападната част на същия.  Ето защо ползването на процесния имот следва да бъде разпределено по следния начин: за общо ползване между страните по делото:  Р.В.Г., П.С. В., Н. Н.В. и Ц.Н.Р. се предоставя за ползване частта повдигната в червен цвят на скицата – Втори вариант към заключението на вещото лице с площ 12 кв.м. На ищеца Р.В.Г. се предоставя за ползване частта повдигната в зелен цвят на скица – вариант втори приложена към заключението на вещото лице с площ 54,75 кв.м. На Н. П.С. В., Н. Н.В. и Ц.Н.Р. се предоставя за ползване частта повдигната в жълт цвят на скица – вариант втори приложена към заключението на вещото лице с площ 54,75 кв.м.

Относно разноските:

В производство по разпределение ползването на съсобствен имот страните трябва да понесат такава част от разноските, включващи заплатени такси и възнаграждения за назначени от съда технически експертизи, съответстващи на размера на дела им в съсобствеността, а относно заплатените от страните възнаграждения за адвокат, разноските следва да останат за всяка страна в обема, в който са направени (така и в Определение № 384/ 04.08.2015 г., по гр.д. № 2776/2015 г. по описа на ВКС, І г.о.).

Това разрешение следва от характера на производството представляващо спорна съдебна администрация, приложима когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие по управлението на общата вещ или взетото решение е вредно за вещта. Съдебното решение ползва и двете страни и затова в първоинстанционното производство същите понасят разноските за адвокатско възнаграждение така, както са направени, а разноските за такси и експертни възнаграждения се разпределят според правата в съсобствеността.

Общите разноски по делото са - заплатена държавна такса - 30 лв. и заплатен депозит за изготвяне на съдебно-техническата експертиза 250 лв., от които 225 лв. внесени от ищеца и 25 лв. внесени от ответниците, които разноски следва да бъдат поделени между страните съобразно правата в съсобствеността или ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят 115,00 лв. на ищеца.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ между Р.В.Г. ЕГН: **********, П.С. В. ЕГН **********, Н. Н.В. ЕГН: ********** и Ц.Н.Р. ЕГН: **********, на основание чл. 32, ал. 2 ЗС реалното ползване на поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,  с административен адрес на имота гр. Панагюрище, ул. „***** ********“ № * с площ от 234 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, номер по предходен план : 2399, кв. 160, парцел VII, при съседи: ***** *** ****; ***** *** ***; ***** *** ****; ***** *** ****.

 ОПРЕДЕЛЯ за реално ползване съвместно от Р.В.Г. ЕГН: **********, П.С. В. ЕГН **********, Н. Н.В. ЕГН: ********** и Ц.Н.Р. ЕГН: **********, частта повдигната в червен цвят с площ от 12,00 кв.м. по вариант II, приложение  към заключението на съдебно-техническа експертиза – л.82 от делото, неразделна част от решението.

ОПРЕДЕЛЯ за реално ползване от Р.В.Г. ЕГН: ********** частта повдигната в зелен цвят с площ от 54,75 кв. м. по вариант II, приложение към заключението на съдебно-техническа експертиза – л.82 от делото, неразделна част от решението.

ОПРЕДЕЛЯ за реално ползване от П.С. В. ЕГН **********, Н. Н.В. ЕГН: ********** и Ц.Н.Р. ЕГН: ********** частта повдигната в жълт цвят с площ от 54,75 кв. м. по вариант II, приложение към заключението на съдебно-техническа експертиза – л.82 от делото, неразделна част от решението.

ОБЯВЯВА Приложение Вариант II към заключение на съдебно-техническата експертиза и приложена на л. 82 от делото и подписана от председателя на състава, за неразделна част от решението.

ОСЪЖДА П.С. В. ЕГН **********, Н. Н.В. ЕГН: ********** и Ц.Н.Р. ЕГН: ********** да заплатят на Р.В.Г. ЕГН: ********** сумата в размер на 115,00 лв. разноски по делото за настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване, с въззивна жалба, в двуседмичен срок от съобщаването му на сраните, пред Окръжен съд – Пазарджик.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: