Р Е Ш Е Н И Е

56

 

      08.04.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седми март

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

521

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 200 и чл.86 от ЗЗД.

          В исковата си молба С.М.К.,***«О.», бл.*, ет.*, ап.*, със съдебен адрес:***, кантора 21- чрез адвокат М.И. от Пазарджишка АК, срещу «Ф.О. ООД, със седалище и адрес на управление:***«Д.», представлявано от управителя Д.Г.Ф., твърди, че през месец май 2016г. ищецът е сключил устен договор с ответниците за продажба на 625 бали люцерна, като К. се е задължил да предаде балите в село Дюлево на представител на ответното дружество, а «Ф.О. ООД са се задължили да заплатят на К. по 4,00 лв. на бала люцерна, или обща сума в размер на 2500,00лв.  В исковата молба се пояснява, че договорът е сключен с К.Н.Т., която към момента на сключване на устния договор е била съдружник в ответното дружество и пълномощник на управителя му, по силата на нотариално заверено пълномощно от 19.06.2012г.

Ищецът твърди, че на 20.05.2016г. С.К. и Т.К. са доставили и предали уговореното количество от 625 бали люцерна в село Дюлево, където същите били приети от Д.Г.Т. и К.Н.Т., като Т. подписала издадените на К. кантарна бележка и стокова разписка, като балите били приети без забележка. В документите, съгласно исковата молба, било отбелязано, че продажната цена не е била заплатена при доставка на стоката.

Ищецът сочи, че К. Т. е била съдружница на управителя Д.Ф. до 29.05.2017г., на която дата същата е прехвърлила собствеността на дружествените дялове, които притежава от дружеството – ответника, на търговско дружество «Синергика» ООД. В същия ден, според ищеца, К. Т., не само е напуснала дружеството, но и подробно били описани непогасените задължения на ответното дружество, както и дължимата на ищеца К. сума от 2500,00лв.

Ищецът твърди, че поради липса на плащане и макар, че договорът за продажба от май 2016г. е неформален, консенсуален,същият се счита сключен от момента на постигане на съгласие между страните за основните му клаузии  от този момент настъпва неговото действие, както и поетите задължения за всяка една от страните. Според ищеца, предаването на вещите и тяхното заплащане от купувача са основните действия, изпълващи със съдържание насрещните престации на страните по вече сключен договор по продажба.

С.М.К. моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че между него и ответното дружество «Ф.О. ООД, съществува облигационно правоотношение, съгласно което ответниците дължат заплащането на сумата от 2500,00лв., представляваща незаплатена от ответниците продажна цена за 625 бали люцерна, по силата на сключен между тях през месец май 2016г. устен договор, ведно със законната лихва върху сумата от 2500,00лв., считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение до окончателно изплащане на вземането.

Моли да бъдат допуснати до разпит трима души свидетели при режим на довеждане- К. Т., Д.Т.и Т.К..

Претендира съдебно -деловодни разноски, както по настоящото дело, така и по ч. гр. дело № 291/2018г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Представя следните писмени доказателства в копие: Пълномощно 19.06.2012г. с упълномощени  Д.Т.и К. Т.; Стокова разписка от 20.05.2016г.; Кантарна бележка от 20.05.2016г., издадена от «Ф.О. ООД; Съгласие от Д.Ф.; Извлечение от Търговския регистър за дружеството- ответник.

В законоустановения срок ответното дружество «Ф.О. ООД представят писмен отговор на исковата молба, в който сочат, че оспорват изцяло исковата молба на С.К.. Твърдят, че дружеството- ответник никога не са сключвали договор за покупко- продажба за 625 бали люцерна с ищеца, нито са получавали или използвали за нуждите на дружеството посоченото количество люцерна. Твърдят, че К. Т. никога не е разполагала с представителна власт да сключва договори или да представлява дружеството пред трети физически или юридически лица, нито да го задължава с парични суми. В писмения отговор на исковата молба се сочи, че ако Т. и Т. са получили от ищеца К. 625 бали с люцерна, то те са ги получили за свои нужди, а не за нуждите на дружеството- ответник.

Молят да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане в открито съдебно заседание, който ще изяснява обстоятелствата и фактите, посочени в писмения отговор на исковата молба.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и направи проверка в счетоводствата на ответното дружество и ищеца С.К., като земеделски производител, да отговори на въпросите: Сумата в размер на 2500,00лв. по разписка от 20.05.2016г. отразена ли е в счетоводството на дружеството – ответник и ищеца- земеделски производител, на коя дата и с какво основание.

В открито съдебно заседание ищецът С.М.К., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител- адвокат М.И. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ответното дружество „Ф.О.“ ООД, редовно призовани, се представляват от процесуалния им представител – адвокат П.Х. от Пловдивска адвокатска колегия.

По делото е прието и приобщено ч. гр. дело № 291/2018г. по описа на Районен съд Панагюрище.

По делото са разпитани свидетелите К.Н.Т., Д.Г.Т. и Т.С.К..

От представеното по делото Пълномощно, нотариално заверено с рег. № 8994/19.06.2012 г. по Общия регистър на Нотариус № 267-Д.С., с район на действие Районен съд София, се установява, че Д.Г.Ф. е упълномощил К.Н.Т. и Д.Г.Т., да го представляват, в качеството му на законен представител на „Ф.О.“ ООД, пред всички държавни и общински органи и учреждения, пред съдилищата и органите на съдебната власт, включително и пред НАП, Търговски регистър при Агенцията по вписванията, както и в отношенията с физически и юридически лица, във връзка с извършване на всякакви актове и действия, участие във всякакви административни и съдебни производства и други правоотношения от името и за сметка на дружеството, като са оправомощени да подписват всякакви административни актове, наказателни постановления, да получават съдебни и административни актове, удостоверения, регистрации и други, с условието, че всички права на упълномощените се тълкуват разширително и изцяло в тяхна ползва.

По делото е приложено и второ Пълномощно, нотариално заверено с рег. № 18571/29.07.2013 г., по Общия регистър на Нотариус № 310-А.Ч., с район на действие Районен съд София, от което се установява, че представляващият и управител на ответното дружество – Д.Г.Ф., е упълномощил Г.Д.Т.и К.Н.Т. да представляват дружеството пред всички държавни и общински органи и учреждения, пред съдилищата и органите на съдебната власт, включително и пред НАП, Търговски регистър при Агенцията по вписванията, КАТ, във връзка с извършване на всякакви актове и действия, участие във всякакви административни и съдебни производства и дурги правоотношения, от името и за сметка на дружеството, като са оправомощени да подават, получават и подписват всякакви документи, да подават заявления, уведомления, да подписват всякакви административни актове, наказателни постановления, да получават всякакви съдебни и административни актове, удостоверения, регистрации и други, с условието, че всички права на упълномощените се тълкуват разширително и изцяло в тяхна полза.

Съгласно приложената по делото Стокова разписка, издадена на 20.05.2016 г. от „Ф.О.“ ООД, дружеството- ответник са получили от ищеца С. М. К. 625 бр. бали с люцерна, на обща стойност от 2500,00 лв., при единична цена в размер на 4,00 лв. за бала.

Видно от приложената по делото Кантарна бележка, издадена на 20.05.2016г., К. Т., като представител на „Ф.О.“ ООД, е получила на същата дата 625 бр. бали люцерна, при единична цена от 4,00 лв. за брой.

Видно от приложеното по делото Съгласие е, че управителят на „Ф.О.“ ООД- Д.Ф. и К. Т. са се съгласили в 7- дневен срок, считано от 29.05.2017 г., Т. да получи от дружеството 10 бр. стари хранилки, едно водопойно корито, една вана за мляко, един брой фургон, 4 броя брани, бали сено на стойност 2500,00 лв., които да се заплатят на Т. К., от „Ф.О.“ ООД, на обща стойност 2500,00 лв., които няма да се получат от К. Т., а в същия срок „Ф.О.“ ООД ще получат от К. Т. 1 бр. хранилки, метални прегради 3 бр., и 1 бр. сеносъбирач. От споразумението е видно, че управителят на дружеството- ответник и К. Т. са положили саморъчно подписите си под това споразумение.

От приложеното по делото извлечение от Търговския регистър, се констатира, че дружеството- ответник са регистрирани със седилаще и адрес на управление:***, като управител по настоящем е Д.Г.Ф., който е и съдружник на дружество „Синергика“. Установява се, че свидетелят Д.Г.Т. е бил съдружник до 02.10.2013 г., като на 11.02.2015г., като съдружник е вписана К.Н.Т., а Г.Д.Т.е престанал да бъде съдружник. Пак от извлечението от Търговския регистър относно съдружниците, се установява, че К.Н.Т. е престанала да бъде съдружник във „Ф.О.“ ООД на 06.06.2017 г., или в предвидения от съгласието седемдневен срок.

От разпита на свидетелката К.Н.Т., чиито показания съдът цени изцяло, въпреки че същата е бивш съдружник в ответното дружество, се установява, че тя е била пълномощник на управителя на „Ф.О.“ ООД и заедно със съпруга си- свидетеля Д.Г.Т., са отглеждали животни в дружеството и са зареждали всяка година с фураж и бали за изхранване на животните. Сочи, че не за първи път са купувани бали от ищеца, но в процесния случай са заплатили една част от доставката на люцерна, а около 600 бали са останали незаплатени от страна на ответниците. Твърди, че делбата на дружеството, както се изразява в показанията си, е осъществена чрез приложеното по делото съгласие, като в него съдружниците  изрично са се съгласили, че на ищеца К. следва да се заплати сумата от 2500,00 лв. Свидетелката изяснява, че под съгласието, представено в настоящото гражданско дело саморъчно се е подписала и изписала имената си. Изяснява също, че заявката за доставките, извършени от К., винаги е била устна.

От показанията на разпитания по делото Д.Г.Т., които съдът цени изцяло, като безпротиворечиви с останалите събрани по делото доказателства, и въпреки факта, че свидетелят Т. е работил за дружеството- ответник, се установява, че балите люцерна са докарани от С.К. в с. Дюлево. Сочи, че управителят на ответното дружество е обещал да заплати доставената люцерна до една седмица, но не е извършил никакво плащане. Свидетелят твърди, че тъй като съпругата му К. Т. е била съдружник в „Ф.О.“ ООД, е подписала всички необходими документи за извършената доставка, Ф. не е заплатил дължимата продажна цена. Свидетелят изяснява, че като работник в дружеството е разтоварил докараните от ищеца бали, чиято доставка е осъществена през април или май месец, по време на коситба.

От показанията на свидетеля Т.С.К., чиито показания съдът цени отчасти, тъй като свидетелят е син на земеделския производител С.К., се установява, че около 20 май ищецът е доставил 625 бали с люцерна на обща стойност от 2500,00 лв. и 600 бали сено. Сочи, че доставката е била на малки правоъгълни бали, като след разтоварването К. Т. е подписала товарителницата и е оформила документацията по доставката. Сочи, че заедно в камиона са пътували ищецът С.К. и свидетелят Т.К..

По делето е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно-счетоводната експертиза, от което се констатира, че ищецът С.К., в качеството си на земеделски производител, води входящ и изходящ дневник, оформени според изискванията на Наредба за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход на Министерство на земеделието и храните. Вещото лице установява, че във входящия дневник, с оператор С.К., заверен на 14.01.2016г., е записан вид продукт – люцерново семе 70 кг., който продукт е закупен на 02.03.2016г. от „Мартред“ ЕООД. Дневникът, съгласно заключението, е заведен с контролиращо лице „К.С.“ АД, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 834/2007 и Регламент на Комисията (ЕО) 889/2008.

В изходящия дневник, съгласно заключението, С.К. е записал люцерна, в размер на 625 бали по 22 кг., като оправдателния документ представлява стокова разписка, с получател „Ф.О.“ ООД, ***. В същия дневник вещото лице е констатирало, че са вписани още една продажба през 2016 г., две продажби през 2017 г. и една продажба през 2017 г. с друг получател. Съгласно заключението, земеделските производители не са търговци и не са задължени да водят счетоводство, като след проучване, не са представени документи за вземане в размер на 2500,00 лв. по стокова разписка от 20.05.2016 г.

Съгласно приложения по делото изходящ дневник, заверен на 14.01.2016 г., с оператор С.К., са доставени 625 бали по 22 кг. люцерна на дружеството ответник. А съгласно днивникът на мероприятията, заверен на 14.01.2016 г., на 08.04.2016 г. и на 25.04.2016г. е извършено както сеитба, така и косене на люцерна. Което от своя страна доказва, че доставената на ответното дружество култура, от страна на ищеца е именно люцерна, която С.К. е отгледал съобразно с изискванията на биологичното произвоство.

Видно от приложената по делото Регистрационна карта на земеделски производител, ищецът С.К. е регистриран като земеделски производител на 17.04.2015 г., като има още три заверки, като земеделски производител- през 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Съгласно справка за дейността на С.М.К., от 09.02.2016г., ищецът е засадил 14,4651 ха с люцерна и се е регистрирал като производител на люцерна на 09.02.2016 г. Този факт се установява и от анкетна карта за регистрация на земеделски производител, издадена на 09.02.2016г. от Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик. От нея се установява също, че местонахождението на имотите, в които се отглежда тази култура, се намират в с. Овчеполци, общ. Пазарджик.

Видно от анкетния формуляр, общата площ на отглежданата люцерна възлиза на 14,4651 ха и това е единствената култура, отглеждана от земеделския производител К..

От приетото по делото Уведомително писмо, изх. № 143960/19.02.2019 г., издадено от „К.С.“ АД – Сертификация на земеделски продукти и храни, се установява, че на 14.05.2016г. е извършена проверка на място от инспектор К.Д.М., на входящ дневник, изходящ дневник и дневник на мероприятията, водени от ищеца К.. Установява се, че втората проверка на място е извършена на 06.10.2017г. и водените от К. дневници са заверени от  инспектор К.Д.М.. В писмото се сочи, че  третата проверка на земеделския производител к. е осъществена на 18.05.2018г., като отново водените дневници са заверени от инспектор А.Й.Й..

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че между ищеца С.К. и ответното дружество „Ф.О.“ ООД са съществували устни уговорки, при които ищецът К. е доставял на ответниците сено и люцерна, необходими за изхранването на отглежданите от ответното дружество животни. От показанията на разпитаните свидетели Т. и Т. се установява, че извършената процесна доставка през месец май 2016 г. е била поредна за взаимоотношенията на ищеца и ответниците. Установи се също, че извършената на 20.05.2016г. доставка е била на 625 бали люцерна, и 600 бали сено, които управителят на дружеството ответник се е задължил да заплати в рамките на една седмица след доставката. Установи се, че ищецът е произвел количеството люцерна от засадените 14,4651 ха площи, чиято обработка е била контролирана от третото, неучастващо в процеса лице- „К.С.“ АД. По делото безспорно се установи, че ищецът К. не само е можел да отгледа такова количество люцерна, но е успял и да го достави със собствен превоз на ответното дружество на дата 20.05.2016г. От показанията на свидетелката К.Н.Т. и свидетеля Д.Г.Т. безспорно се констатира, че доставката е извършена именно на тази дата, тъй като в качеството си на съдружник в „Ф.О.“ ООД и пълномощник на дружеството към този момент, Т. е оформяла и осчетоводявала всички входящи и изходящи документи от счетоводството на дружеството. Установи се, че именно в това си качество, тя е подписала приложената по делото стокова разписка и кантарна бележка. От заключението на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза безспорно се установи, че съгласно чл. 1, ал.2 от Закона за счетоводството, земеделските производители не са търговци и не са задължени да водят счетоводство, поради което не са и съставяни документи, които да доказват наличието на вземане в размер на 2500,00 лв. От своя страна, по делото безспорно се констатира, че доставката е извършена от самия К. и неговия син Т.К. и са приети от работещия в дружеството по това време свидетел Д.Т..

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъдат осъдени ответниото дружество „Ф.О.“ ООД да заплатят на ищеца С.М.К. сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 500,00 лв., която сума представлява сбор от държавна такса за образуване на настоящото гражданско дело, в размер на 50,00 лв., държавна такса за образуване на частно гражданско дело № 291/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, в размер на 50,00 лв. и адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 400,00 лв.

На основание чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, следва да бъде осъдено ответното дружество да заплатят по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 100,00 лв.

Така мотивиран, на основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 200 и чл.86 от ЗЗД, Панагюрският районен съд,

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че между С.М.К., с ЕГН- **********,***«О.», бл.*, ет.*, ап.*, със съдебен адрес:***, кантора 21- чрез адвокат М.И. от Пазарджишка АК, и «Ф.О. ООД, с ЕИК- 217965144, със седалище и адрес на управление:***«Д.», представлявано от управителя Д.Г.Ф., съществуват облигационни правоотношения, съгласно които «Ф.О. ООД дължат на С.М.К. заплащането на сума в размер на 2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева), представляващи незаплатена от ответното дружество продажна цена на 625 бр. бали с люцерна, по силата на сключен през месец май 2016 г. устен договор за покупко-продажба, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК – 28.03.2018г., до окончателно изплащане на вземането.

          ОСЪЖДА «Ф.О. ООД, с ЕИК- 217965144, със седалище и адрес на управление:***«Д.», представлявано от управителя Д.Г.Ф., да заплатят на С.М.К., с ЕГН -**********,***«О.», бл.*, ет.*, ап.*, със съдебен адрес:***, кантора 21- чрез адвокат М.И. от Пазарджишка АК, сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 500,00 лв., (петстотин лева), която сума представлява сбор от държавна такса за образуване на настоящото гражданско дело, в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) държавна такса за образуване на частно гражданско дело № 291/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) и адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева).

          ОСЪЖДА «Ф.О. ООД, с ЕИК- 217965144, със седалище и адрес на управление:***«Д.», представлявано от управителя Д.Г.Ф., да заплатят по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 100,00 лв. (сто лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: