Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /08.04.2019 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на първи април две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 339/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от В.П. А.срещу К.С.И. и К.Т.Ц. иск с правно основание чл. 34 ЗС за делба на поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.Панагюрище: *******

С влязло в сила решение е допуснат до делба следния недвижим имот, представляващ поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.Панагюрище: 4100, квартал 259, при квоти, както следва:  - 3/6 идеални части за В.П. А., - 2/6 идеални части К.С.И. и - 1/6 идеални части за К.Т.Ц..

Във втора фаза на делбата е допусната и изготвена съдебно-техническа експертиза, с оглед необходимостта от установяване реалната поделямост на имота допуснат до делба, от заключението на която се установява, че същият може да бъде разделен на три дяла, както съобразно квотите на всеки от съсобствениците, така и съобразно действащия регулационен план, като вещото е посочило, че могат да се обособят следните дялове:

Първи дял е в размер на 2/6 ид.ч. и включва: частта от процесния имот, с площ от 144 кв.м., попадаща в УПИ VI-общ. в кв.258, със стойност 1725 лв; частта от процесния имот, с площ от 233 кв.м., попадаща в УПИ I-общ. в кв.259, със стойност 2791 лв; частта от процесния имот, с площ от 413 кв.м. попадаща в  УПИ Х-общ. в кв.259, със стойност 4948 лв; частта от процесния имот, с площ от 400 кв.м., попадаща в УПИ IX-общ. в кв.259, със стойност 4792 лв. Стойността на дяла е 14256 лв, която участва с 31.68 % в стойността на имота в улици Към стойността на дяла е прибавено участието му в стойността на имота в улици: 2835 лв., поради което  стойността на дяла:  е 17 091 лв., което е с 891 лв. по-малко от стойността на 2/6 ид.ч., които следва да получи от трети дял за изравняване на дяловете.

Втори дял е в размер на 3/6 ид.ч. и включва: частта от процесния имот, с площ от 42 кв.м. , попадаща в УПИ II-общ. в кв.259, със стойност 503 лв; частта от процесния имот, с площ от 330 кв.м., попадаща в УПИ III-общ. в кв.259, със стойност 3953 лв; частта от процесния имот, с площ от 382 кв.м., попадаща в УПИ IV-общ. в кв.259, със стойност 4577 лв; частта от процесния имот, с площ от 382 кв.м., попадаща в УПИ V-общ. в кв.259, със стойност 4577 лв; частта от процесния имот, с площ от 403 кв.м., попадаща в УПИ VI-общ. в кв.259, със стойност 4828 лв; частта от процесния имот, с площ от 330 кв.м., попадаща в УПИVIII-общ. в кв.259, със стойност 3953 лв. Стойността на дяла е 22391 лв, която участва с 49.76 % в стойността на имота в улици. Към стойността на дяла е прибавено участието му в стойността на имота в улици: 8949 лв. и се получава сумата в размер на 26 844 лв .– стойността на дяла. Посочено е, че стойността на втори дял, отговарящ на 3/6 ид.ч., е 26 844 лв, което е с 129 лв. по-малко от стойността на 3/6 ид.ч., които следва да получи от трети дял за изравняване на дяловете.

Трети дял е в размер на 1/6 ид.ч. и включва: частта от процесния имот, с площ от 38 кв.м., попадаща в УПИ I-общ. в кв.260, със стойност 455 лв; частта от процесния имот, с площ от 315 кв.м., попадаща в УПИ II-общ. в кв.260, със стойност 3774 лв; частта от процесния имот, с площ от 291 кв.м., попадаща в УПИ III-общ. в кв.260, със стойност 3486 лв; частта от процесния имот, с площ от 53 кв.м., попадаща в УПИ IV-общ. в кв.260, със стойност 635 лв. Стойността на дяла е 8350 лв., която участва с 18.56 % в стойността на имота в улици. Към стойността на дяла е прибавено участието му в стойността на имота в улици: 1661 лв., като прибавано към стойността на дяла, стойността е в размер на 10 011 лв. Стойността на трети дял, отговарящ на 1/6 ид.ч., е 10 011 лв., което е с 1 020 лв. повече от стойността на 1/6 ид.ч., които следва да даде — 891 лв. на първи и 129 лв. на втори дял за изравняване на дяловете.

В заключението си вещото лице е посочило, също така, че пазарната стойност а 3/6 ид.ч. от имота е в размер на 26973 лв., на 2/6 ид.ч. е в размер а 17982 лв., а на 1/6 ид.ч. 8991 лв.

Ценено съобразно правилата на чл. 202 ГПК съдът дава вяра на заключението на вещото лице, доколкото същото е обективно, компетентно изготвено и с него са дадени обосновани и пълни отговори на всички задачи поставени по делото.

Трайната съдебна практика по приложението на чл. 34 ЗС приема, че при избор на способ, по който следва да се извърши делбата съдът се ръководи от  принципът за реално получаване на дялове от имуществото предмет на делбата. Преценката за начина, по който следва да се извърши разпределението на допуснатия до делба имот следва да бъде извършена и с оглед на обстоятелството какви са делбените права на страните в процесния имот, извършвани ли са в имота подобрения, налице ли е трайно установен по волята на страните начин на ползване, както и съществува ли възможност за такова разпределение, при което стойността на поставените в дял имоти да съответства в най-голяма степен на стойностното изражение на квотата на всеки съделител в съсобствеността, в съответствие с установения в чл. 69, ал. 2 ЗН принцип. В случая квотите на съделителите са различни, поради което делбата не следва да се извършва чрез теглене на жребие доколкото този способ се явява неудобен, така и ППВС 7/73. Видно от приетата по делото експертиза от допуснатия до делба имот могат да се обособят три дяла, съобразение с действащия регулационен план, като не е установено в имота предмет на делбата да са извършвани подобрения от някой от съделителите или да е установено трайно ползване на имота по общата воля на съделителите. Ето защо делбата следва да бъде извършена по реда на чл. 353 ГПК, като на всеки от съделителите бъде възложен  част от  имота, допуснат до делба, съобразно заключението на допуснатата съдебни-техническа експертиза.

По разноските:

Доколкото производството е такова по извършване на делба и всяка от страните е ищец и ответник, като целта на производството е ликвидиране на съсобствеността, то разноските направени за адвокатско възнаграждение остават за страните така, както са направени.

На основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати дължимата от него държавна такса, чиито размер се изчислява на база на пазарната стойност на делбения имот, определенеа във втората фаза на делбата, но делът като математическа величина е определен с влялзото в сила решение по допускане на делбата. Начинът на ликвидиране на съсобствеността във втората фаза на делбата е ирелевантен, тъй като критерият за поемане на разноските е този , че същите се дължат от загубилата делото страна. В делбения процес такава страна няма , когато реализираното в процеса субективно материално право е на всички страни, имащи качеството на съделители по отношение на делбения имот (така и в Определение № 221/14.07.2015. по ч.гр.д. № 3407 /2015 г. на Второ гр.о. на ВКС).

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ по реда на чл. 353 ГПК имота допуснат до делба:  поземлен имот означен с идентификатор ***по КККР, одобрени със Заповед № ***г. на ИД на АГКК, с последно изменеше със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. П.М.”, с площ: 4503 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр. Панагюрище: *******, като:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.П. А.ЕГН: **********, частта от процесния имот, с площ от 42 кв.м. , попадаща в УПИ II-общ. в кв.259,; частта от процесния имот, с площ от 330 кв.м., попадаща в УПИ III-общ. в кв.259, частта от процесния имот, с площ от 382 кв.м., попадаща в УПИ IV-общ. в кв.259, частта от процесния имот, с площ от 382 кв.м., попадаща в УПИ V-общ. в кв.259, частта от процесния имот, с площ от 403 кв.м., попадаща в УПИ VI-общ. в кв.259, частта от процесния имот, с площ от 330 кв.м., попадаща в УПИVIII-общ. в кв.259, по плана на гр. Панагюрище, стойността на този дял е в размер на 26 844 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.С.И. ЕГН: ********** частта от процесния имот, с площ от 144 кв.м., попадаща в УПИ VI-общ. в кв.258, частта от процесния имот, с площ от 233 кв.м., попадаща в УПИ I-общ. в кв.259, частта от процесния имот, с площ от 413 кв.м. попадаща в УПИ Х-общ. в кв.259,; частта от процесния имот, с площ от 400 кв.м., попадаща в УПИ IX-общ. в кв.259 лв.,  по плана на гр. Панагюрище, при цена на този дял в размер на 17 091 лв.,

  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Т.Ц. ЕГН **********, частта от процесния имот, с площ от 38 кв.м., попадаща в УПИ I-общ. в кв.260, частта от процесния имот, с площ от 315 кв.м., попадаща в УПИ II-общ. в кв.260, частта от процесния имот, с площ от 291 кв.м., попадаща в УПИ III-общ. в кв.260, частта от процесния имот, с площ от 53 кв.м., попадаща в УПИ IV-общ. в кв.260,  по плана на гр. Панагюрище, при цена на този дял в размер на 10 011 лв.

ЗА УРАВНЕНИЕ на дела К.Т.Ц. ЕГН ********** следва да заплати на В.П. А.ЕГН: ********** сумата 129 лв. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане

ЗА УРАВНЕНИЕ на дела К.Т.Ц. ЕГН ********** следва да заплати на К.С.И. ЕГН: ********** сумата от 891 лв. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане

ОСЪЖДА В.П. А.ЕГН: **********да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 1078,92 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист

ОСЪЖДА К.С.И. ЕГН: ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 719,28 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист

ОСЪЖДА К.Т.Ц. ЕГН ********** да заплати в  полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 359,64 лв., на основание чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :