О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

155

 

      28.04.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                                                          Град                                   

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и осми април

 

2017

 
                

на                                                                                         Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

5

 

2015

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

 
 


                                         г      гр.д.                      по описа  за                          година

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 233 от ГПК.

Предявена е искова молба от М.Д.Д., със съдебен адрес:***- чрез адвокат В.П.Д. от ПзАК, срещу М.П.Б.,***. Ищцата твърди, че страните по делото са бивши съпрузи, като бракът помежду им е прекратен по силата на съдебно решение № 169/10.12.2013г., постановено по гр.дело № 476/2013г. по описа на Районен съд ***, влязло в сила на 10.12.2013г. Ищцата твърди, че по време на брака с ответника са придобили в режим на СИО и в резултат на съвместен принос, следния недвижим имот: Апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****.***.****.*.**, по кадастралната карта на град ***, който се намира в сграда № 3, състояща се от 5 надземни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с административен адрес: град ***, ул. „Незабравка” №11, бл.3, ет.5, ап.10, с трайно предназначение на самостоятелния обект в сграда- жилище, на едно ниво, с площ от 85,44 кв.м. и прилежащите му части- избено помещение № 10, ведно 8,8013 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседи на имота с идентификатори: *****.***.****.3.9, *****.***.****.3.8.

Според ищцата Д., по време на брака си с ответника, при режим на СИО, са придобити и следните движими вещи, а именно: Холова гарнитура(двуместен диван, триместен диван, два фотьойла); Секция от 5 части; Спално обзавеждане(спалня, четирикрилен гардероб, тоалетка); Обзавеждане за друга стая (две единични легла с матраци, гардероб, бюро, скрин- всички от чамово дърво); Разтегателен ъглов кухненски диван; Кухненска маса и 4 стола; Голям хладилник „Мраз”; Автоматична пералня; Съдомиялна машина; Микровълнова фурна; Кафе- машина; Готварска печка, комбинирана на газ и електричество; Отоплителна камина на твърдо гориво; Телевизор „Панасоник”; Телевизор „Велико Търново”; Настолен компютър; Система за домашно кино; Радио- касетофон „Панасоник”; Бойлер 80-литров; Полилеи- 6 броя.

Ищцата Д. твърди, че всички движими вещи се намират в недвижимия имот - апартамент, като както недвижимия имот, така и движимите вещи са съсобствени при квоти- по ½ ид.ч. за ищцата и ½ ид.ч. за ответника. Д. сочи, че ответникът Б. й дължи обезщетение за ползите, от които я е лишил в резултат на това, че само той ползва апартамента и мебелировката.

Моли съда исковата й молба да се счита и като покана към М.Б. да заплаща на ищцата М.Д. месечен наем в размер на 120,00лв., считано от 10.12.2013г. до деня, в който ответникът престане да ползва апартамента.

Ищцата твърди, че многократно е канила ответника да поделят придобитото по време на брака им имущество или Б. да й заплати нейния дял, но тези предложения са останали безрезултатни.

Моли съда, да постанови решение, с което да бъде допусната делба на посания недвижим имот и посочените в исковата молба движими вещи, при квоти: 1/2 ид.ч. – за ищцата М.Д. и ½ ид.ч. – за ответника М.Б..*** отказва да издаде Удостоверение за данъчна оценка на процесния недвижим имот, поради неплатени суми от страна на М.Д., на ищцата М.Д. да бъде издадено съдебно удостоверение, което да й послужи пред Община *** за издаване на данъчна оценка, като удостоверението бъде издадено на процесуалния й представител – адвокат В.Д..

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за сключен граждански брак от 31.07.2013г., издадено от Община ***, въз основа на Акт за граждански брак №158/01.11.1987г.; Решение №169/10.12.2013г., постановено по гр. дело № 476/2013г. по описа на Панагюрския районен съд; Договор  за продажба на държавен недвижим имот по реда на наредбата за държавните имоти, сключен на 25.01.1995г.; Схема № 15-433705/26.11.2014г., издадена от СГКК- гр. Пазарджик; Удостоверение за идентичност на недвижим имот изх. № 1654/20.11.2014г., издадено от Община ***.

В законоустановения срок ответникът М.П.Б. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявеният иск за делба на недвижим имот е допустим и основателен, а искането за допускане на делба на движими вещи е недопустимо и неоснователно. Ответникът сочи, че исковата молба следва да се остави без движение, за да конкретизира ищцата Д. исканите за допускане до делба движими вещи по вид, марка, размер и цвят, както и по година на производство, тъй като едно компютърно устройство, придобито преди 10 години няма цена, тъй като не може да се използва по предназначение. Ответникът Б. твърди, че към момента в процесното съсобствено жилище се намират вещи, които не са придобити по време на брака с ищцата, направено е ново обзавеждане и със съгласието на самата Д. са направени подобрения в жилището със средства на ответника Б..Ответникът твърди, че с решението за допускане на развод между страните по делото, правото на ползване върху процесния недвижим имот е предоставено на ответника Б., а когато Д. е напускала семейното жилище, тя е взела със себе си движими вещи, придобити по време на брака им с ответника.

Ответникът Б. твърди, че ако изобщо е предявен облигационен иск за заплащане на наем на процесното жилище, то той е недопустим и неоснователен.Твърди, че Д. никога не е проявявала интерес към жилището, не е искала да го ползва, но и никой не е възпрепятствал възможността й да го ползва съобразно със своите квоти. Ответникът сочи, че и към датата на предявяване на писмения отговор М.Д. притежава ключ от процесното жилище и може да го ползва безпрепятствено.

М.Б. моли съда да бъдат допуснати при режим на довеждане в открито съдебно заседание двама свидетели, които с показанията си ще установяват изложените в отговора на исковата молба факти и обстоятелства.

Моли да му бъде дадена възможност да представи и други доказателства с оглед становището на ищцата Д..

С решение № 130/09.11.2015 г. съдът е допуснал да бъде извършена съдебна делба на следния недвижим имот: Апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****.***.****.*.**, по кадастралната карта на град ***, който се намира в сграда № 3, състояща се от 5 надземни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с административен адрес: град ***, ул. „Незабравка” №11, бл.3, ет.5, ап.10, с трайно предназначение на самостоятелния обект в сграда- жилище, на едно ниво, с площ от 85,44 кв.м. и прилежащите му части- избено помещение № 10, ведно 8,8013 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседи на имота с идентификатори: *****.***.****.3.9 и *****.***.****.3.8., при квоти  1/2 ид. ч. (една втора ид.ч.) за М.Д. П (Д.), с ЕГН- **********,***- чрез адвокат В.П.Д. от ПзАК и 1/2 ид.ч. (една втора ид.ч.) за М.П.Б., с ЕГН- **********,***.

Решението  е влязло в сила на 29.01.2016 г.

Делото е внесено за разглеждане в съдебно заседание и с протоколно определение от 13.07.2016г., на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, съдопроизводствените действия са спрени по взаимно съгласие на страните.

На 05.01.2017г. в канцеларията на Районен съд – *** е депозирана молба от ищцата М.Д. П, чрез процесуалния й представител адвокат В.Д. от Пазарджишка АК, в която се иска възобновяване на процесуалните действия по настоящото гражданско дело, като моли делото да не бъде насрочвано по- рано от 31.03.2017г., понеже страните продължават да полагат усилия за постигане на споразумение относно процесния недвижим имот.

На 20.03.2017г. е предявена нова молба от ищцата М.Д. П, чрез процесуалния й представител- адвокат В.Д. от Пазарджишка АК, в която сочи, че страните по делото са продали процесния недвижим имот на 23.02.2017г., в резултат на което съсобствеността е прекратена и вече не е налице предмет на делото, поради което ищцата П прави отказ от иска на основание чл. 233 от ГПК. М. П моли делото да бъде прекратено.

С оглед изискванията на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл. 233 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 5/2015 г. по описа на Районен съд ***, образувано на основание искова молба,  предявена от  М.Д. П (Д.), с ЕГН- **********,***- чрез адвокат В.П.Д. от ПзАК, срещу М.П.Б., с ЕГН-**********,***, поради отказ от  предявения иск от страна на ищцата П.

Препис от настоящото определение да се връчи на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: