П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 06 април                                                                                   година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                     

            Съдебни заседатели: 1.

                                      2.

                                                                                                                    

Секретар: П.З.

Прокурор: 
Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

ГРАЖДАНСКО дело № 556 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 09,57 се явиха:

 

ИЩЦАТА - С.М.Б., уведомена по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явява. Не се явява и процесуалният й представител адв. П.М. от ПазАК, редовно упълномощен от преди. 

ОТВЕТНИЦИТЕ - Е.Т.Г. и С.Т.У., уведомени в предишното съдебно заседание, не се явяват.

За тях се явява процесуалният им представител адв. Д.К. от Бургаска адвокатска колегия, редовно упълномощен от преди.

ОТВЕТНИЦИТЕ - С.Т.Г., Н.Г.Г.,  М.Г.В., М.Н.К., И.Г.Г., М.Г.Д., Е.Г.И. и Н.Г.Г., уведомени по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явяват.

ОТВЕТНИКА - С.А.Б., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИЦИТЕ - Д.А.Б., С.А.Л.  и  К.А.Л., уведомени по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явяват. Не се явява и процесуалният им представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът с оглед становището на явилите се страни и констатирайки липсата на процесуална пречка за даване ход на делото

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО.

Производството е по смисъла на чл. 64 и сл. от СК.

АДВ. К.: Нямам бележки, искания и допълнения по доклада. 

С оглед становището на процесуалният представител на ответниците Е.Г. и С.У., Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА проекто-доклада, представен на страните с определение № 318/30.08.2016 г. за окончателен по настоящото гражданско дело.

АДВ. К.: Считам, че молбата по чл. 64 от ГПК е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок, която е подадена от процесуално легитимирано лице, каквото е ищцата. По нейната основателност - същата се явява неоснователна, тъй като не са налице предпоставките на чл. 64, ал. 2 от ГПК, т. е. изложените в молбата факти и обстоятелства нямат никаква правна стойност по смисъла на тази разпоредба. Съгласно практиката на ВКС по приложението на чл. 64, ал. 2 от ГПК е дал тълкуване на тази разпоредба в смисъл, че /цитира/. Тук няма даже и такива доводи в молбата наведени, а по скоро имаме един преразказ по картинка за житейските неволи на майката на единия от ответниците как е изпуснала автобуса от София и не е могла да дойде на съдебното заседание и да донесе нещо си. В крайна сметка нищо от изложеното в молбата по чл. 64, ал. 2 от ГПК не сочи за наличие на обективни обстоятелства, които са попречили на ищцата по делото да внесе в определения от съда едноседмичния преклузивен срок сумата в размер на  800 лв. за назначения особен представител по делото на отв. Д.Б., съгласно определение на съда от 26.05.2016 г. Още повече, че с тази молба се иска възстановяване на срок, но преди това страната не се е възползвала от възможността за продължаване на срока. Така, че ищцата е имала две възможности  - едната е или да внесе парите, втората - в срока не е поискала неговото продължаване и считам по същество, че молбата е неоснователна и следва същата да бъде отхвърлена и производството по делото да бъде прекратено. Аз с оглед за процесуално дисциплиниране на ищцата, правя искане да ни бъдат присъдени разноските по делото, освен присъдените, така и тези по смисъла на чл. 7, ал. 6 от Наредба № 1/09.07.2014 г. за минималните адвокатски възнаграждения, която казва: /цитира/, за което представям копие на съответните договори за правна защита и съдействие - 2 бр. за Е.Т.Г. и С.Т.У., както и списък с разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК,  за всяка една от ответниците.

Съдът КОНСТАТИРА, че молбата за възстановяване на изтекли установени срокове е подадена в предвидения едноседмичен срок, тъй като откритото съдебно заседание е проведено на 30.06.2016 г., а молбата на ищцата С.М.Б. е депозирана в Панагюрския районен съд на 07.07.2016 г. В предявената по смисъла на чл. 64 и сл. от ГПК молба се сочи, че съобщението за дължим депозит в размер на 800 лв. за назначаване на особен представител на отв. Д.Б. е получено на 31.05.2016 г., като едноседмичен срок е изтекъл на 07.06.2016 г., а ищцата е пропуснала срока с убеждението, че ще бъдат налице надлежни предпоставки за представителство в процеса на отв. Д.Б. от майка му Т.И. Б.. Сочи се, че  Т. Б. е посетила гр. Панагюрище два дни, преди съдебното заседание и е уведомила ищцата, че ще се яви в съдебно заседание, за да представлява сина си, но в 18:17 ч. на 29.06.2016 г. и в 07:46 ч. на 30.06.2016 г., Т. Б. е продължила да уверява С.Б., че ще се яви пътувайки с автобус от гр. София за гр. Панагюрище. По делото се установи, че надеждите на ищцата са се оказали напразни и ответника не е бил представляван по делото, поради което по смисъла на чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 47, ал. 6  ГПК, съдът е прекратил  настоящото гражданско дело с протоколно определение от 30.06.2016 г.

Съдът не установи по каква причина ищцата С.Б. е пропуснала определения от закона едноседмичен срок, поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Не се установи страната да е поискала в открито съдебно заседание нов срок за внасяне на сумите за депозит, както се предвижда в чл. 65, ал. 2 от ГПК. Обратно наместо да поиска определянето на нов едноседмичен срок, ищцата С.Б. сочи, че са налице непредвидените  обстоятелства, поради които същата не е могла да спази предвидения в чл. 65, ал. 6 от ГПК за внасяне на депозит за осъществяване на процесуално представителство на Д.А.Б. от особен представител адвокат от ПазАК.

По делото не се констатира пропускането да се дължи на някакви непредвидени обстоятелства, не бяха представени каквито и да било доказателства за основателността на тази молба. Съдът счита, че не следва да се взема предвид факта дали Д.А.Б. е можел да бъде представляван от своята майка към онази дата или не, въпреки че понастоящем Т. Б. е получила съобщението на Д.Б..

С оглед горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение предявената по смисъла на чл. 64, ал. 2 от ГПК молба от С.М.Б., с ЕГН: ********** от гр. Панагюрище, със съдебен адрес:***, чрез адв. П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия за възстановяване на срока за депозиране на сумата от 800 лв. за назначаване на особен представител на ответника Д.А.Б..

Съдът счита, че не следва да бъдат продължавани процесуалните  действия, заради факта, че ищцата е била уверявана от майката на отв. Д.Б., че същият ще бъде представляван от нея в настоящия процес.

ПРИЕМА представения за днешното съдебно заседание списък за разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК, сторени от ответницата Е.Т.Г..

ПИРЕМА представения за днешното съдебно заседание списък за разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК, сторени от ответницата С.Т.У..

ОСЪЖДА С.М.Б., с ЕГН: ********** от гр. Панагюрище, със съдебен адрес:***, чрез адв. П.М. от ПазАК, да заплати на Е.Т.Г., с ЕГН: ********** *** съдебно деловодни разноски за допълнително адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв.

ОСЪЖДА С.М.Б., с ЕГН: ********** от гр. Панагюрище, със съдебен адрес:***, чрез адв. П.М. от ПазАК, да заплати на С.Т.У., с ЕГН: ********** *** съдебно деловодни разноски за допълнително адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв.

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 556/2014 г. по описа на Панагюрския  районен съд.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред Пазарджишки окръжен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.26 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: