П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

РАЙОНЕН СЪД

 

На 19 април                                                                          година 2017

В публично заседание  в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                        

Секретар: П.З.

Прокурор: 
Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

ГРАЖДАНСКО дело № 882 по описа за 2011 година.

На именното повикване в 14.49 се явиха:

 

ИЩЕЦА - Г.И.Д. не се явява.

Адв. М. представя удостоверение за наследници.

ИЩЦАТА - П.Н.Р. уведомена в предишното съдебно заседание, явява се лично.

ИЩЦАТА - М.И.Л. уведомена по друг начин, не се явява. Вместо нея процесуалният й представител адв. Г.М., редовно упълномощен от преди.

ИЩЦАТА - С.И.Р., уведомена по друг начин, явява се лично.

ИЩЦАТА - Ц.В.Д., уведомена в предишното съдебно заседание, явява се лично.

ИЩЕЦА - И.И.Д. уведомен в предишното съдебно заседание, явява се лично.

ИЩЦАТА - Ц.И.Б., уведомена по друг начин,  не се явява. За нея се явява процесуалният й представител адв. Г.М. от ПазАК, надлежно упълномощен от преди.

За всички ищци се явява процесуалният представител адв. Г.М., редовно упълномощен от преди.

ОТВЕТНИКА - К.И.Д., уведомен в предишното съдебно заседание, не се явява. Вместо него се явява сина му И. К. Д., редовно упълномощен от днес.

ОТВЕТНИКА - Д.М.И., уведомен в предишното съдебно заседание,  явява се лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.К., уведомена в предишното съдебно заседание, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. М.: Ув. г-жо председател, моля да се даде ход на делото. Моля също така, предвид обстоятелството, че съделителят Г.  И.Д. е починал, ще ви моля по делото да бъдат конституирани като страни наследниците му, а именно: Д. И.Д., К.Г.Н. и Н.Г.Ч..

ОТВЕТНИКА К.Д. чрез упълномощения И. К. Д. – син: Да бъде допуснато конституирането на наследниците на Г.И.Д. като ищци по настоящото гражданско дело.

ОТВЕТНИКА: Д.М.И.: Да бъде допуснато конституирането на наследниците на Г.И.Д. като ищци по настоящото гражданско дело.

Съдът счита, че на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 230, ал. 1 от ГПК не следва да се спира производството по настоящого гражданско дело, а следва да бъдат отстранени пречките за движението му чрез конституирането на наследниците на ищеца Г.И.Д., а именно: Д. И.Д., К.Г.Н. и Н.Г.Ч..

Така мотивиран, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА удостоверение за наследници изх. № 593/13.04.2017 г.,  издадено от Община - Панагюрище за наследниците на Г.И.Д., в което са посочени като наследници на починалия на 30.03.2016 г. ищец Д. И.Д. – съпруга, К.Г.Н. - дъщеря и Н.Г.Ч. – дъщеря.

КОНСТИТУИРА като ищци по настоящото гражданско дело Д. И.Д., с ЕГН: **********,***, К.Г.Н., с ЕГН: ********** *** и Н.Г.Ч., с ЕГН: ********** ***.

ПРИЕМА пълномощно от К.Г.Н., с което натоварва своята майка Д. И.Д. да я представлява пред всички юридически и физически лица, както и да извършва всички правни действия, свързани с правата и задълженията й на наследник на Г.И.Д., ведно с удостоверение за раждане № ***/*** г. на Градски народен съвет – Панагюрище.

ИЩЦАТА Д. Д.: Поддържам исковата молба, моля да бъде допусната делба на процесните недвижими имоти.

ИЩЦАТА Н.Г.Ч.: Поддържам исковата молба, моля да бъде допусната делба на процесните недвижими имоти.

ИЩЦАТА Д. Д. като процесуален представител на дъщеря си К.Г.Н.: Поддържам исковата молба, моля да бъде допусната делба на процесните недвижими имоти.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото, няма процесуална пречка.

ОТВЕТНИКА К. Д. чрез сина си И.Д.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКА  Д.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. М.: Нямам други искания преди изслушване заключението на вещото лице.

И.Д.: Нямам други искания преди изслушване заключението на вещото лице.

ОТВЕТНИКА И.: Нямам други искания преди изслушване заключението на вещото лице.

Съдът пристъпи към изслушване заключението на вещото лице В.А.К..

СНЕМА САМОЛИЧСНОСТТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.К.: на 65 г., българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, неосъждана, без родствена връзка със страните по делото.

На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Вещото лице: Обеща да даде вярно, точно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Нямам допълнения към заключението си.

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

И.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

ОТВЕТНИКА Д.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. М.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ИЩЕЦА И.Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ОТВЕТНИКА Д.Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът счита, че заключението, представено от вещото лице е пълно, точно и ясно е отговорило на поставената пред съдебно оценителната експертиза задача, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на вещото лице В.А.К. представено на 07.04.2017 г.

На вещото лице В.К. да се изплати възнаграждение в размер на 270.00         лв., от които 200 лв. по внесен депозит и съгласно представена справка – декларация на вещото лице.

За счетоводната отчетност при Районен съд – Панагюрище съдът  уточнява, че сумата от 270.00 лв. е за явяване и защита на заключението, подготовка по него и извършена справка.

ЗАДЪЛЖАВА ответниците СОЛИДАРНО да внесат в едноседмичен срок, считано от днес по сметка на Районен съд - Панагюрище 70 лв. по сметка на Панагюрския районен съд за вещи лица, свидетели и особени представители.

АДВ. М.: Постигнахме спогодба, която е в следния смисъл:

Процесния недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор *******, с номер по предходния план на гр. Панагюрище – УПИ *******, в кв. *** по отменения план на гр. Панагюрище, с неприложена регулация и площ от 507 кв. м., в който застроените паянтова жилищна сграда с площ от 94 кв. м., паянтова сграда с площ от 42 кв. м. и полумасивна жилищна сграда от 28 кв. м. са разрушени на 85 до 100 % и не са пригодни дори за частично обитаване, се придобива в общ дял от Н.Г.Ч., Ц.В.Д. и К.И.Д., при следните квоти: Н.Г.Ч., придобива 98/507 ид. ч., Ц.В.Д., придобива 225/507 ид. ч. и К.И.Д., придобива 184/507 ид. ч.

За уравняване на дяловете Н.Г.Ч. е изплатила напълно и в брой на Д. И.Д. и К.Г.Н. сумата общо от 500 лв. за двете, Ц.В.Д. е изплатила напълно и в брой на И.И.Д. и Ц. И.Б. сумата общо  от 500 лв. за двамата и К.И.Д. е изплатил напълно и в брой на П.Н.Р., М.И.Л., С.И.Р. и Д.М.И. сумата общо от 500 лв. за четиримата.

ИЩЦАТА Д. И.Д. лично и като пълномощник на К.Г.Н.: Това е нашата спогодба.

ИЩЦАТА Н.Г.Ч.: Това е нашата спогодба.

ИЩЦАТА П.Н.Р.: Това е нашата спогодба.

ИЩЦАТА С.И.Р.: Това е нашата спогодба.

ИЩЦАТА Ц.В.Д.: това е нашата спогодба.

ИЩЕЦА И.И.Д.: Това е нашата спогодба.

         ОТВЕТНИКА И. К. Д.: Това е нашата спогодба.

         ОТВЕТНИКА Д.М.И.: Това е нашата спогодба.

                                  СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 1. Д. И.Д.:

 

 

 1. К.Г.Н., чрез пълномощника си Д. И.Д.:

 

 

 1. Н.Г.Ч. лично:

 

 

 1. П.Н.Р. лично:

 

 

 1. М.И.Л., чрез процесуалния си представител адв. Г.М.:

 

 

 1. С.И. Р. лично:

 

 

 1. Ц.В.Д. лично:

 

 

 1. И.И.Д. лично:

 

 

 1. Ц.И.Б., чрез процесуалния си представител адв. Г.М.:

 

 

 1.  К.И.Д., чрез сина си И. К. Д.:

 

 

 1.  Д.М.И. лично:

 

 

12. Адв. Г.М.:

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, и е в интерес на страните, поради което следва да бъде одобрена.

На основание чл. 234 от ГПК, Съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл:

Процесният недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор *******, с номер по предходния план на гр. Панагюрище – УПИ *******, в кв. *** по отменения план на гр. Панагюрище, с неприложена регулация и площ от 507 кв. м., в който застроените паянтова жилищна сграда с площ от 94 кв. м., паянтова сграда с площ от 42 кв. м. и полумасивна жилищна сграда от 28 кв. м. са разрушени на 85 до 100 % и не са пригодни дори за частично обитаване, се придобива в общ дял от Н.Г.Ч., с ЕГН: ********** ***,  Ц.В.Д. и К.И.Д., при следните квоти: Н.Г.Ч., придобива 98/507 ид. ч. (деветдесет и осем петстотин и седми), Ц.В.Д., с ЕГН: ********** ***, придобива 225/507 ид. ч. (двеста двадесет и пет петстотин и седми) и К.И.Д., с ЕГН: ********** ***, придобива 184/507 ид. ч. (сто осемдесет и четири петстотин и седми).

За уравняване на дяловете, Н.Г.Ч., с ЕГН: ********** *** е изплатила напълно и в брой на Д. И.Д., с ЕГН: ********** *** и К.Г.Н., с ЕГН: ********** ***, сумата общо от 500.00 (петстотин) лева- за двете, Ц.В.Д., с ЕГН: ********** *** е изплатила напълно и в брой на И.И.Д., с ЕГН: ********** *** и Ц. И.Б., с ЕГН: ********** ***, сумата общо  от 500.00 (петстотин) лева- за двамата и К.И.Д., с ЕГН: ********** ***, е изплатил напълно и в брой на П.Н.Р., с ЕГН: ********** ***, М.И.Л., с ЕГН: ********** ***, С.И.Р., с ЕГН: ********** *** и Д.М.И., с ЕГН: ********** ***, сумата общо от 500.00 (петстотин) лева -за четиримата.

ОСЪЖДА Н.Г.Ч., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 88.92 лв. (осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) – държавна такса върху получавания от нея дял в съсобственост с Ц.В.Д. и К.И.Д..

ОСЪЖДА Д. И.Д., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 5.00 (пет) лева – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ОСЪЖДА К.Г.Н., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 5.00 (пет) лева – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ОСЪЖДА Ц.В.Д., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 204.14 лв. (двеста и четири лева и четиринадесет стотинки) – държавна такса върху получавания от нея дял в съсобственост с Н.Г.Ч. и К.И.Д..

ОСЪЖДА К.И.Д., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 166.94 лв. (сто шестдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки) – държавна такса върху получавания от него дял в съсобственост с Н.Г.Ч. и Ц.В.Д..

ОСЪЖДА И.И.Д., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 5.00 (пет) лева – държавна такса върху получаваното от него уравнение на дяла му в пари.

ОСЪЖДА П.Н.Р., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки) – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ОСЪЖДА М.И.Л., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки) – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ОСЪЖДА Д.М.И., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки) – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ОСЪЖДА Ц. И.Б., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ  в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд - Панагюрище сума в размер на 5.00 (пет) лева – държавна такса върху получаваното от нея уравнение на дяла й в пари.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 882/2011 г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.38  часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: